Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3237. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2012, stran 8423.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) ter 71. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 39/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 13. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2012
1. člen
Spremeni se Priloga Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2012 (Uradni list RS, št. 22/12), ki se določi v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    zneski|
|   |                     |     v EUR|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I   |skupaj prihodki             | 3.113.416,19|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II  |skupaj odhodki              | 3.432.906,29|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III  |proračunski primankljaj (I–II)      |  –319.490,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV  |prejeta vračila danih posojil in prodaja |       0|
|   |kapitalskih deležev           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V   |dana posojila in povečanje kapitalskih  |       0|
|   |deležev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI  |prejeta minus dana posojila in spremembe |       0|
|   |kapitalskih deležev           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII  |zadolževanje               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII |odplačilo dolga             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX  |sprememba stanja na računu        |  –319.490,10|
|   |(I+IV+VII–II–V–VIII)           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X   |neto zadolževanje (VII–VIII)       |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI  |neto financiranje (VI+VII-VIII-IX)    |  –319.490,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |  319.490,10|
|   |OB KONCU PRETEKLEGA LETA         |       |
|   |(9009 sklad)               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
2. člen
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2012 ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2012.
Št. 007-09/2012
Ljubno, dne 18. oktobra 2012
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost