Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3236. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2012, stran 8422.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4 in 11/11 – ZDIU12) in 16., 96. in 102. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 16. redni seji dne 10. februarja 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grad za leto 2012 se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |                      |   v eurih|
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina             |  leta 2012|
|   |kontov/Konto/PodkontoProračun       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  3.494.649|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.981.142|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.735.132|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.570.168|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   96.764|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   68.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   246.010|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   50.920|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    1.590|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   86.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   107.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   36.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   36.200|
|   |neopredmetenih sredstev          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    2.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    2.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.475.307|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   564.904|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|   910.403|
|   |iz sredstev proračuna           |      |
|   |Evropske unije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih  |      |
|   |institucij                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  3.769.329|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  1.396.531|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   238.535|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   34.620|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  1.067.948|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   45.428|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   10.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |   558.446|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   11.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   320.700|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   71.348|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   154.898|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.777.352|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  1.777.352|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   37.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |      |
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   37.000|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |  –274.680|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |    1.022|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |    1.022|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |    1.022|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in    |      |
|   |finančnih naložb              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |      |
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |    1.022|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)           |   367.408|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   367.408|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   367.408|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)         |   93.750|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   93.750|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   93.750|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |      |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   273.658|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)       |   274.680|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |      |
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |    5.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Grad.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2012.
Št. 410-083/12-OS
Grad, dne 13. februarja 2012
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost