Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3209. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o., stran 8396.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena, 25., 26., 27. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06), 16., 24., 99., 101., 102., 104., 105., 106. in 107. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06), drugega odstavka 10. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 86/11) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 4. izredni seji dne 17. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa dejavnost, sestava, financiranje in poslovanje družbe javnega komunalnega in gostinskega podjetja Pindža, d.o.o., (v nadaljnjem besedilu: družba), katerega ustanovitelj je Občina Gornji Petrovci (v nadaljnjem besedilu: družbenik).
II. FIRMA IN SEDEŽ
2. člen
Firma družbe je: Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma družbe je: Pindža d.o.o.
Sedež družbe je: Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
3. člen
Družba ima pečat z naslednjo vsebino: PINDŽA, javno komunalno in gostinsko podjetje d.o.o.
III. DEJAVNOST DRUŽBE
4. člen
Glavna dejavnost družbe je:
E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Druge dejavnosti družbe so:
A01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
A01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
A01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna
A01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A01.410 Prireja mleka
A01.420 Druga govedoreja
A01.450 Reja drobnice
A01.500 Mešano kmetijstvo
A01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
A01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
A01.630 Priprava pridelkov
A02.200 Sečnja
A02.400 Storitve za gozdarstvo
B08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
C16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
D35.119 Druga proizvodnja električne energije
E37.000 Ravnanje z odplakami
E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
F41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F42.110 Gradnja cest
F42.130 Gradnja mostov in predorov
F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F43.110 Rušenje objektov
F43.120 Zemeljska pripravljalna dela
F43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in grevalnih napeljav in naprav
F43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
F43.310 Fasaderska in štukaterska dela
F43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
F43.330 Oblaganje tal in sten
F43.341 Steklarska dela
F43.342 Pleskarska dela
F43.390 Druga zaključna gradbena dela
F43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
F43.990 Druga specializirana gradbena dela
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H49.310 Drug kopenski potniški promet
H49.410 Cestni tovorni promet
H49.420 Selitvena dejavnost
H52.100 Skladiščenje
H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
I56.101 Restavracije in gostilne
I56.103 Slaščičarne in kavarne
I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290 Druga oskrba z jedmi
I56.300 Strežba pijač
J60.200 Televizijska dejavnost
J61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
J61.200 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
J61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
J61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
K64.920 Drugo kreditiranje
L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo po pogodbi
N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.210 Splošno čiščenje stavb
N81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
R93.110 Obratovanje športnih objektov
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
5. člen
Družba je ustanovljena za nedoločen čas.
6. člen
Poleg splošnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje dejavnosti podjetja, mora družba pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki ustanovitelja in drugimi predpisi.
IV. USTANOVITELJ DRUŽBE
7. člen
Edini ustanovitelj in družbenik družbe je Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, matična številka 5883075.
Ustanoviteljske pravice edinega družbenika izvršuje Občinski svet Občine Gornji Petrovci.
8. člen
Družbenik odloča o zadevah, ki jih določa zakon, občinski akt ali statut podjetja.
V. OSNOVNI KAPITAL
9. člen
Osnovni kapital družbe znaša 8.763,00 € in ga zagotavlja Občina Gornji Petrovci s svojim vložkom, ki se vplača v celoti v denarju ob ustanovitvi.
VI. ORGANI DRUŽBE
10. člen
Organi družbe so:
– družbenik,
– nadzorni svet,
– direktor.
Družbenik
11. člen
Pristojnosti in obveznosti edinega družbenika so:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– potrjuje poslovno poročilo, obračun in zaključni račun družbe,
– sprejme statut in statusne spremembe družbe,
– imenuje in razrešuje direktorja družbe,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem družbe,
– odloča o povečanju osnovne vloge ob razširitvi poslovanja družbe,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določata zakon o gospodarskih javnih službah in zakon o gospodarskih družbah in drugi predpisi,
– odloča o drugih zadevah v skladu z odlokom o ustanovitvi družbe, tem statutom in drugimi predpisi in splošnimi akti.
Družbenik odloča še o drugih zadevah, ki jih določa 505. člen Zakona o gospodarskih družbah.
Nadzorni svet
12. člen
Nadzorni svet šteje pet članov, od katerih tri člane imenuje družbenik, dva člana pa imenujejo delavci družbe v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let.
Ista oseba je lahko večkrat zaporedoma imenovana za člana nadzornega sveta.
13. člen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe:
– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje,
– določa predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja,
– pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo družbe,
– daje navodila in smernice za delo direktorja družbe,
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza,
– spremlja rentabilnost družbe in njegova gospodarska gibanja,
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte družbe,
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe.
S statutom družbe se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z njegovim delovanjem.
Direktor
14. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki je odgovoren za zakonito delo družbe.
Direktorja imenuje in razrešuje družbenik družbe na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom javnega podjetja.
Direktorja se imenuje za 4 leta, ista oseba je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
15. člen
Statut podjetja opredeli način sklicevanja sej organov podjetja in druga vprašanja, pomembna za delovanje organov podjetja.
VII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
16. člen
Družbo predstavlja in zastopa direktor brez omejitve.
VIII. FINANCIRANJE
17. člen
Dejavnost javnega podjetja se financira iz naslednjih virov:
– s plačili za storitve;
– s prodajo blaga in storitev na trgu;
– iz sredstev ustanoviteljice;
– iz drugih virov.
Gospodarske javne službe po tem odloku so profitne dejavnosti.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
18. člen
Družba pridobi pravno osebnost z vpisom v sodni register.
Družba sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v pravnem in poslovnem prometu.
19. člen
Premoženje podjetja, razen objektov in naprav, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), je v pravnem prometu.
20. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Družbenik za obveznosti podjetja ne odgovarja.
X. DOBIČEK IN IZGUBA
21. člen
O razporejanju dobička odloča družbenik v skladu z zakonom.
Morebitno izgubo podjetja pokriva družbenik v skladu z zakonom.
S statutom podjetja se podrobneje določi način ugotavljanja in pokrivanja izgube ter način ugotavljanja in uporabe dobička.
XI. SPLOŠNI AKTI
22. člen
Ustanovitelj javnega podjetja sprejme statut javnega podjetja, v katerem se podrobneje uredi zlasti organizacija in delovanje družbe ter njegovih organov in druga vprašanja. Nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge splošne akte.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Občinski svet Občine Gornji Petrovci sprejme statut javnega komunalnega in gostinskega podjetja Pindža, d.o.o., najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
24. člen
Do imenovanja direktorja po javnem razpisu opravlja funkcijo vršilec dolžnosti direktorja.
25. člen
Vpis podjetja v sodni register mora biti priglašen najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka.
26. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o. (Uradni list RS, št. 16/08, 33/09 in 23/11).
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2012-16
Gornji Petrovci, dne 18. oktobra 2012
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti