Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3207. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna, stran 8386.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C), tretjega odstavka 9. člena in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), drugega odstavka 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 16. redni seji dne 9. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Dobrna (v nadaljnjem besedilu: program opremljanja).
(2) Program opremljanja je izdelalo podjetje IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, št. 204/12, maj 2012. Program opremljanja je sestavni del tega odloka, Priloga 2.
(3) Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
c) Podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka je izdelan za vsa območja stavbnih zemljišč, ki so določena z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 11/12).
(2) Obračunska območja so določena ločeno po posameznih vrstah komunalne opreme, ki je urejena na območjih stavbnih zemljišč.
(3) Neto tlorisne površine stavb so določene na osnovi podatkov iz Registra nepremičnin (REN, Geodetska uprava RS).
(4) Površine stavbnih zemljišč in neto tlorisne površine objektov po naseljih so podane v Tabeli 1 v Prilogi 1.
(5) Obračunska območja po vrstah komunalne opreme so določena v Tabeli 2 v Prilogi 1.
III. OPREDELITEV KOMUNALNE OPREME
3. člen
(komunalna oprema)
(1) Program opremljanja obravnava obstoječo komunalno opremo, na katero se investitorji lahko priključujejo.
(2) Obstoječa komunalna oprema je povzeta iz evidenc Občine Dobrna ter evidenc izvajalcev javnih služb na območju občine. V programu opremljanja je upoštevana komunalna oprema obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb: ceste (vključno s pločniki, hodniki za pešce, varnimi šolskimi potmi, kolesarskimi stezami, potmi, cestno razsvetljavo), kanalizacija, čistilna naprava, vodovod, ravnanje z odpadki (EKO-otoki, CERO) in javne površine (parkirišča, igrišča, trgi, parki, zelenice).
(3) Dolžine, površine in kapacitete obstoječe komunalne opreme so opredeljene v Programu opremljanja.
4. člen
(opredelitev primarnega in sekundarnega omrežja)
(1) Cestno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje se loči na primarno in sekundarno omrežje.
(2) Čistilna naprava odpadnih komunalnih vod, stroški ravnanja z odpadki in javne površine so v celoti zajeti v primarnem delu.
(3) Pri cestnem omrežju v občini predstavljajo primarno omrežje asfaltirane ceste, sekundarno omrežje pa makadamske ceste.
(4) Pri kanalizacijskem omrežju odpadnih komunalnih vod, odpadnih padavinskih vod in mešani kanalizaciji predstavljajo primarno omrežje cevovodi preseka DN300 in več, spremljajoči objekti ter čistilna naprava odpadnih komunalnih vod.
(5) Pri vodovodnem omrežju predstavljajo primarno omrežje cevovodi preseka DN80 in več ter spremljajoči objekti.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(obračunski stroški komunalne opreme)
(1) Vrednost komunalne opreme za izračun komunalnega prispevka je vsota vrednosti obstoječe komunalne opreme, po vrstah komunalne opreme.
(2) Vrednost posameznih primarnih in sekundarnih omrežij in preračun teh vrednosti na površino parcel objektov na posameznem obračunskem območju, so razvidni iz Programa opremljanja.
(3) Vrednost posameznih primarnih in sekundarnih omrežij in preračun teh vrednosti na neto tlorisno površino objektov na posameznem obračunskem območju, so razvidni iz Programa opremljanja.
6. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki:
– se na novo priključuje na komunalno opremo,
– povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost,
– ali se nahaja na stavbnem zemljišču, kjer se izboljšuje opremljenost s komunalno opremo.
7. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške opremljanja s komunalno opremo na obračunskem območju, kjer leži objekt, glede na:
– površino in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– neto tlorisno površino objekta ter njegovo namembnost oziroma
– glede na izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Neto tlorisna površina stavbe in površina se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcij oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Za obstoječe objekte se za izračun neto tlorisne površine stavbe lahko uporabi podatek o površini in etažnosti objekta iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava RS. V primeru pritožbe na tako ocenjeno neto tlorisno površino stavbe mora stranka dokazati dejansko neto tlorisno površino stavbe z načrtom v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
KP = (D(pi) * C(pi) * površina parcele + D(ti) * C(ti) * neto tlorisna
površina * K(dej)) * i * K(olaj)
pri čemer je:
KP    – komunalni prispevek
i     – letni povprečni indeks v skladu z Uredbo o vsebini
     programa opremljanja stavbnih zemljišč
C(pi)   – cena opremljanja glede na površino gradbene
     parcele
C(ti)   – cena opremljanja glede na neto tlorisno površino
     stavbe
D(pi)   – delež površine parcele pri izračunu; 0,5
D(ti)   – delež neto tlorisne površine pri izračunu; 0,5
K(dej)  – faktor dejavnosti
K(olaj)  – faktor olajšave, če ni olajšave, je ta faktor enak
     1
(5) V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula:
KP = D(ti) * C(ti) * (neto tlorisna površina objekta po rekonstrukciji
– neto tlorisna površina pred rekonstrukcijo) * K(dej) * i * K(olaj)
Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo mora biti razvidna iz načrta v skladu z drugim odstavkom 7. člena tega odloka, ne sme se uporabiti ocena iz tretjega odstavka. Če se površina stavbnega zemljišča ob rekonstrukciji ne spremeni, se ta del ne upošteva pri obračunu komunalnega prispevka.
(6) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje oziroma stavbe po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne površine obstoječe stavbe, se razlika investitorju ne vrne. Pri morebitni novi rekonstrukciji ali nadomestni gradnji pa se upošteva neto tlorisna površina največje stavbe za katero je bil plačan komunalni prispevek.
(7) Če na območju ni mogoče priključiti objekta na katerega od navedenih omrežij komunalne opreme, se višina zmanjša za ustrezen delež, ki ga predstavlja ta vrsta komunalne opreme.
(8) Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele (Cpi) z določeno komunalno opremo na obračunskem območju so določeni v Tabelah 3, 4 in 5 v Prilogi 1. Stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta (Cti) z določeno komunalno opremo na obračunskem območju so določeni v Tabelah 6, 7 in 8 v Prilogi 1.
(9) Faktorji dejavnosti za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost so določeni v Tabeli 9 v Prilogi 1.
8. člen
(posebna merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Na območjih izvedbenih prostorskih aktov (OPPN, OLN, ZN, UN) ali drugih zaključenih območjih, na katerih še ni urejene komunalne opreme in se ta zgradi po pogodbi o opremljanju ali po posebnem programu opremljanja, se komunalni prispevek obračuna ločeno za novozgrajeno komunalno opremo in za že zgrajeno komunalno opremo.
(2) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se obračuna v višini dejanskih stroškov. Komunalni prispevek za že zgrajeno opremo se zaračuna po tem odloku (primarni del).
(3) Izven območij izvedbenih prostorskih aktov ali drugih nezaključenih območjih se komunalni prispevek obračuna z enotno odločbo za že zgrajeno primarno in sekundarno komunalno opremo, ki jo bo investitor obremenil s svojo gradnjo.
9. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene so določene na dan 1. 5. 2012. Valorizacija na dan izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka se izvede z Indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev – indeks za ostalo nizko gradnjo, ki jih mesečno izdaja GZS Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
10. člen
(oprostitve plačila celotnega ali dela komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega proračuna, se komunalni prispevek odmeri, vendar se lahko z odločbo na podlagi sklepa občinskega sveta v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka. To so predvsem:
– varovana stanovanja za starejše občane in invalide, kjer je investitor občina oziroma stanovanjski sklad občine,
– gasilski domovi,
– kulturni in športni objekti,
– otroških vrtci in šole,
– drugi objekti posebnega javnega interesa.
(3) Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst nestanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. V tem primeru mora občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
(postopek odmere komunalnega prispevka)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja v roku 15 dni, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Za zavezance v primeru iz tretje alineje prvega odstavka 6. člena tega odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti. Če lastnik zemljišča, ki se komunalno opremlja dokaže, da je za to komunalno opremo že plačal komunalni prispevek, se to upošteva pri obračunu komunalnega prispevka.
(3) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku ali v obliki obročnih odplačil, kar se določi z odločbo.
(4) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka. Če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na ponovno vlogo investitorja odmeri na novo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(nedokončani postopki odmere komunalnega prispevka)
Nedokončani postopki v zvezi z odmero komunalnega prispevka se izvedejo po v času vložitve vloge veljavnem predpisu Občine Dobrna za odmero komunalnega prispevka.
16. člen
(dokument Program opremljanja)
Program opremljanja iz 1. člena tega odloka s prilogami je na vpogled na Občini Dobrna.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 76/08).
18. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0002/2012-10(1)
Dobrna, dne 9. oktobra 2012
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti