Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3208. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2012 Il, stran 8396.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4) in 104. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 14. redni seji dne sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2012 Il
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 30/11, 53/11, 101/11 in 36/12) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       3.528.605
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            3.076.295
70  DAVČNI PRIHODKI                2.509.975
   700 Davki na dohodek in dobiček        2.182.600
   703 Davki na premoženje             159.225
   704 Domači davki na blago in storitve      148.150
   706 Drugi davki                 20.000
71  NEDAVČNI PRIHODKI                566.320
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                   438.470
   711 Takse in pristojbine             2.500
   712 Denarne kazni                18.850
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    30.000
   714 Drugi nedavčni prihodki           76.500
72  KAPITALSKI PRIHODKI               55.000
   721 prihodki od prodaje zalog          10.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev       45.000
73 P REJETE DONACIJE                  1.500
   730 Prejete donacije iz domačih virov       1.500
74  TRANSFERNI PRIHODKI               395.810
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            395.810
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         3.756.427
40  TEKOČI ODHODKI                1.076.751
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      290.254
   401 Prisp. delodajalca za soc. varnost      49.150
   402 Izdatki za blago in storitve        717.347
   409 Rezerve                   20.000
41  TEKOČI TRANSFERI               1.277.216
   410 Subvencije                 218.232
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                 732.994
   412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam   99.533
   413 Drugi tekoči domači transferi        226.457
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             1.280.795
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.280.795
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             121.665
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki                    18.000
   432 Investicijski transferji proračunskim
   uporabnikom                   103.665
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
   (I. – II.)                   –227.822
-------------------------------------------------------------
B   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                 0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                        0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             0
-------------------------------------------------------------
C   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje                0
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           –227.822
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. – XI.)   227.822
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA                 308.536
-------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-20/2012(0103)
Dolenjske Toplice, dne 25. oktobra 2012
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti