Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Ob-4557/12 , Stran 2412
Ob-4557/12
Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in Sklepa občinskega sveta Občine Dornava o prodaji stvarnega premoženja, ki je v lasti Občine Dornava, sprejetega na 11. redni seji OS, z dne, 9. 2. 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Dornava
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. 3. Opis predmetov prodaje in izhodiščne cene: Predmet prodaje so nepremičnine – stanovanja, vsa vpisana kot etažna lastnina, in sicer v stanovanjskem objektu na parceli. št. 406/1, k.o. Polenšak, številka stavbe ID 216, na naslovu Polenšak 6A. Predmet prodaje so: A) trisobno stanovanje, prosto, del stavbe 1.E, v 2. in 1. etaži, v skupni izmeri 69,01 m2, za izhodiščno ceno 22.570,00 EUR; B) trisobno stanovanje, prosto, del stavbe 3.E, v 3. in 1. etaži, v skupni izmeri 71,91 m2, za izhodiščno ceno 22.650,00 EUR; Predmet prodaje so nepremičnine – stanovanja, vsa vpisana kot etažna lastnina in sicer v stanovanjskem objektu na parceli št. 775/1, k.o. Dornava, številka stavbe 394, na naslovu Dornava 125 in parkirna mesta, na parc. št. 775/11, 775/12 in 775/13, vse k.o. Dornava. Predmet prodaje so: C) enosobno stanovanje, prosto, del stavbe št. 4, stanovanje 4.E v pritličju, v skupni izmeri 47,63 m2, za izhodiščno ceno 47.630, 00 EUR; D) dvosobno stanovanje, prosto, del stavbe št. 5, stanovanje 5.E v pritličju, skupni izmeri 65,87 m2, za izhodiščno ceno 62.570,00 EUR; E) garsonjera, prosto, del stavbe št. 6, stanovanje 6.E v pritličju, v skupni izmeri 35,25 m2, za izhodiščno ceno 27.010,00 EUR; F) parkirišče parc. št. 775/11, k.o. Dornava, za izhodiščno ceno 2.700,00 EUR; G) parkirišče parc. št. 775/12, k.o. Dornava, za izhodiščno ceno 2.700,00 EUR; H) parkirišče parc. št. 775/13, k.o. Dornava, za izhodiščno ceno 2.700,00 EUR. Nepremičnine – stanovanja, se nahajajo v centru Polenšaka in v centru Dornave v poselitvenem območju, ki je namenjeno stanovanjem. Izhodiščna cena predstavlja najnižjo možno vrednost ponudbe za posamezno stanovanje. 4. Pogoji prodaje Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, celotno kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavine pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, Občina Dornava zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, občina pa zadrži njegovo varščino. Posamezne nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najvišjo ponudbo. Po plačilu celotne kupnine, se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini. Stroške prometnega davka in sestave prodajne pogodbe nosi prodajalec, kupec pa nosi stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Na javnem zbiranju ponudb za nakup nepremičnin – stanovanja lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor RS. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti fotokopijo osebnega dokumenta in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Vsi pa morajo priložiti številko transakcijskega računa, v primeru vračila varščine. Ponudbe z navedbo ponudbene cene (ki ne sme biti nižja od izhodiščen cene), z navedbo dela stavbe (npr. 3.E) za katero se podaja ponudba in obveznimi prilogami iz gornjega odstavka, morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava. Javno zbiranje ponudb je odprto do 20. 12. 2012, do 12 ure. Za oddajo ponudb so razpisani trije roki; 1. rok: torek, 30. 10. 2012, do 12. ure, 2. rok: četrtek 22. 11. 2012, do 12. ure in 3. rok: četrtek, 20.12.0212, do 12. ure. Prispele ponudbe v prvem roku imajo predkupno pravico pred ponudbami prispelimi v drugem roku in ponudbe, ki so prispele v drugem roku imajo predkupno pravico pred ponudbami prispelimi v tretjem roku. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stanovanja, del stavbe: _.E – Ne odpiraj.« Interesenti morajo v roku za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne (izklicne) cene na račun Občine Dornava št. 01224-0100016768, pri UJP Slovenska Bistrica, s sklicevanjem na javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petnajstih dneh po odpiranju ponudb. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 6. Ogled nepremičnin in ostale informacije: ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Dornava, tel. 02/754-01-10, kontaktna oseba Viljem Mar, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji. Informacije o prodaji so na voljo tudi na spletni strani Občine Dornava, www.dornava.si. 7. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudnike dane ponudbe zavezujejo 90 dni od preteka roka za oddajo ponudb. 8. Posebno določilo: objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge, vplačano varščino pa ponudnikom brezobrestno vrne. 9. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo v naslednjih terminih; dne; 30. 10. 2012, ob 13. uri, 22. 11. 2012, ob 13. uri in 22. 12. 2012, ob 13. uri, na sedežu Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava. Odpiranje ponudb je javno, zato lahko na odpiranju sodelujejo tudi ponudniki, njihovi pooblaščenci pa le s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Občina Dornava

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti