Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 138/12 Ob-4600/12 , Stran 2418
Št. 138/12 Ob-4600/12
Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik, ki ga zastopa v.d. direktorice Urška Kolar (v nadaljevanju: Zavod), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nogometnega igrišča s pripadajočim objektom v najem
1. Predmet oddaje Predmet oddaje v najem z javnim zbiranjem ponudb je: – del nepremičnine s parc. št. 168/1, k.o. 1898 – Mekinje (kot je označeno na skici iz razpisne dokumentacije). Skupna površina vključuje najem: – površine, na katerih se nahaja nogometno igrišče ter atletska steza in pripadajoči objekt, v katerem se nahajajo garderobe. Vsa dodatna pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Zavodu za turizem in šport v občini Kamnik, od ponedeljka do petka, med 9. in 15. uro, ali po tel. 031/344-319, pri odgovornemu za šport Gregi Zoretu, ki je pooblaščen za vodenje predmetnega postopka. Ogled nepremičnine, ki se daje v najem, je možen ob predhodnem dogovoru. 2. Višina izhodiščne najemnine in trajanje najema Izklicna cena letne najemnine je 1.000,00 EUR. V izklicni ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja, ki jih nosi najemnik. Nepremičnina se odda v najem za določen čas, in sicer za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017. Čas najema se lahko podaljša z aneksom k pogodbi, če se ugotovi, da se s tem zasleduje načelo gospodarnosti ravnanja s stvarnim premoženjem in je tako zagotovljena optimalna ekonomska izkoriščenost premoženja. 3. Pogoji najema Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na naslov: Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik, TRR št. SI56 0124 3603 0215 015, odprt pri banki UJP Ljubljana, s pripisom »vplačilo varščine«. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 15 dneh po opravljeni izbiri na pripisan TRR ponudnika. Najemnina se poravna v 30 dneh po izstavitvi računa na transakcijski račun zavoda št. SI56 0124 3603 0215 015, odprt pri banki UJP Ljubljana. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto. Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja in vzdrževanja ter stroški zavarovanj so breme najemnika. 4. Vsebina ponudbe Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo pooblaščena oseba obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma obliki in s prilogami, kot sledi: – izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja; – izpisek iz sodnega registra oziroma za s.p. izpisek iz AJPES-a, ožigosan in podpisan s strani ponudnika; – izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev – Priloga 1; – podpisan vzorec pogodbe – Priloga 2; – izjava o poravnanih obveznostih – Priloga 3; – dokazilo o vplačani varščini. Vsi obrazci so dostopni na spletni strani www.kamnik-tourism.si. 5. Rok in način oddaje ponudbe Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku, vsebovati mora izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili. Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik, ali osebno, v sprejemno pisarno Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Javno zbiranje ponudb Nogometno igrišče – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela ali bo vročena najkasneje dne 12. 11. 2012, do 10. ure. Ponudbe pod izklicno ceno, nepopolne ponudbe in prijave ponudnikov, ki imajo do zavoda neporavnane obveznosti, bodo izločene. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku. 6. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo javno. Prispele ponudbe bo obravnavala s strani predstojnika upravljavca pristojna oseba. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 12. 11. 2012 ob 11. uri, v prostorih Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile predložene. 7. Merila za ocenitev ponudb Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena letna najemnina za predmet oddaje. Za najugodnejšega ponudnika bo izbran ponudnik, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo letno najemnino. V primeru, če bi dva ali več ponudnikov ponudili enako najemnino, pooblaščena oseba pozove ponudnike na pogajanja. 8. Postopek po odpiranju ponudb Pristojni organ po prejemu zapisnika pooblaščene osebe izda odločbo o izboru najemnika, ki jo vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo z odločbo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba najpozneje v petnajstih dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, zavod rok za sklenitev pogodbe podaljša za 15 dni. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, zavod zadrži njegovo varščino in sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 9. Drugi pogoji javnega razpisa Zavod si pridržuje pravico, da ustavi postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izklicna cena, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od obravnavanja prispelih ponudb. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani zavoda, www.kamnik-tourism.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v pisarni zavoda. Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Zavod za turizem in šport v občini Kamnik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti