Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3161. Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2012, stran 8265.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 14. redni seji dne 18. oktobra 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2012
1. člen
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2012 (Uradni list RS, št. 31/12) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Proračun|
|   |                      |  leta 2012|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  4.711.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  4.126.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  3.552.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  3.141.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   275.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   136.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   573.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   359.800|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    3.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    1.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |     500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   208.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   25.800|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   25.800|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   559.800|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   358.200|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|   201.600|
|   |iz sredstev EU               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  5.034.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  1.103.257|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   203.850|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   34.090|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   704.276|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   53.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   108.041|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  1.861.250|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   106.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  1.075.200|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   162.950|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   516.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.728.493|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  1.728.493|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   341.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi        |   42.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi        |   299.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         |  –323.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      |
|   |in finančnih naložb            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |      |
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |   370.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   370.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   370.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   156.661|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   156.661|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   156.661|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –109.661|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   213.339|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |   323.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2011|      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |   109.661|
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Polzela.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1-2012/3
Polzela, dne 18. oktobra 2012
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti