Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 161/2012 Ob-4577/12 , Stran 2416
Št. 161/2012 Ob-4577/12
Naročnik: RS, MDDSZ, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo treh nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnih ponudb: RS, MDDSZ, Kotnikova ulica 28, Ljubljana. Postopek javnega odpiranja ponudb vodi Komisija CUDV Dobrna za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka prodaje državnega premoženja – pristojna komisija. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja (dveh stanovanj na naslovu Dobrna 6, Dobrna in enega stanovanja na Dobrna 7a, Dobrna). 3. Opis predmeta prodaje Stanovanje (zasedeno), št. 6.E, v izmeri 53,52 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Dobrna 6, 3204 Dobrna, leto izgradnje 1860. Stanovanje se nahaja v 1. nadstropju. Stanovanje je vpisano v ZK vložek št. 280/7, k.o. Dobrna. Izhodiščna cena je 14.400,00 EUR. Stanovanje (zasedeno), št. 7.E, v izmeri 41,23 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Dobrna 6, 3204 Dobrna, leto izgradnje 1860. Stanovanje se nahaja v mansardi. Stanovanje je vpisano v ZK vložek št. 280/8, k.o. Dobrna. Izhodiščna cena je 10.400,00 EUR. Stanovanje – garsonjera (zasedeno), št. 9.E, v izmeri 20,92 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Dobrna 7a, 3204 Dobrna, leto izgradnje 1979. Stanovanje se nahaja v mansardi. Stanovanje je vpisano v ZK vložek št. 812/10, k.o. Dobrna. Izhodiščna cena je 10.078,00 EUR. Vsa stanovanja so zasedena z najemniki, s katerimi so sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Zemljiškoknjižna stanja so urejena, vodena pri Okrajnem sodišču v Celju. Najemniki lahko uveljavljajo predkupno pravico. Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca. 4. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnin je možen, potrebno ga je napovedati na 03/780-10-16. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo lahko interesenti pokličejo vsak delavnik med 14. in 15. uro. 5. Pogoji prodaje: Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija oziroma najemniku, ki bo uveljavil predkupno pravico. Podpis pogodbe in plačilo kupnine: Predviden rok za sklenitev pogodb o prodaji nepremičnine je v aprilu 2013 oziroma po sprejetju Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem države za leto 2013. Pogodba o prodaji nepremičnine bo vsebovala določilo o odkupni pravici v korist države v primeru, če bo ponudnik opravil nakup nepremičnine z namenom njene kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni. Izbrani ponudnik bo moral skleniti pogodbo o prodaji nepremičnine v roku 15 dni po prejemu obvestila o opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima RS pravico zadržati vplačano varščino. Kupnina se plača na transakcijski račun: 01100-6300109972, sklic: 18 26115-7200013-78732013. Položena varščina se všteva v kupnino. Izhodiščna cena ne vsebuje davščin. Vse dajatve plača kupec. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe o prodaji nepremičnine. Če izbrani ponudnik v roku ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. ZK dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig ponudbene cene znaša 500,00 EUR. 6. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene stanovanja, in sicer v višini: – 1.440,00 EUR za stanovanje št. 6.E, (53,52 m2), – 1.040,00 EUR za stanovanje št. 7.E, (41,23 m2), – 1.007,80 EUR za stanovanje št. 9.E, (20,92 m2), vse na transakcijski račun: 01100-6300109972, sklic: 18 26115-7200013-78732013. Pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnin, za katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna številka, nadstropje in št. stanovanja), in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p. ipd.), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR), – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. 7. Postopek Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah z napisom »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – Dobrna 6, 7a«, na naslov CUDV Dobrna, Lokovina 13a, do 12. 3. 2013 do 10. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. Ponudniki oziroma predkupni upravičenci bodo o odločitvi pristojne komisije obveščeni v 8 dneh po izbiri. Ponudniku, ki ni bil izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 8. Ustavitev postopka: pristojna komisija si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla. 9. Pravila javnega zbiranja ponudb: javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z zgoraj navedeno zakonodajo. Odpiranje prispelih ponudb izvaja pristojna komisija. 10. Drugo: k odpiranju ponudb dne 12. 3. 2013, ob 13. uri, lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo v sejni sobi, v 1. nadstropju, Lokovina 13a, 3204 Dobrna.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti