Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3168. Pravilnik o gospodarjenju s kulturnimi objekti in prostori v lasti Občine Škofljica, stran 8268.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 16. redni seji dne 4. 10. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o gospodarjenju s kulturnimi objekti in prostori v lasti Občine Škofljica
1. člen
(uvodni določbi)
Ta pravilnik določa:
– upravičence do najema prostorov,
– postopek najema prostorov,
– postopek določitve najemnine prostorov,
– uporabo in vzdrževanje prostorov,
ki so v lasti Občine Škofljica.
2. člen
Kulturni objekti in prostori (v nadaljevanju: prostor) v lasti Občine Škofljica so navedeni v ceniku, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(upravičenci do najema prostorov)
Za prostor se šteje objekt ali prostor namenjen kulturni dejavnosti ali druženju občanov. V najem se oddaja na podlagi ponudbe in povpraševanja.
Prostor lahko najame pravna oseba ali posameznik(ca) za izvedbo kulturnih prireditev, srečanj, delavnic, izobraževanja in ostalih oblik druženja občanov, z dovoljenjem Občine Škofljica (v nadaljevanju: najemodajalec) oziroma z njene strani imenovanim upravnikom.
4. člen
(organizacija javne prireditve širšega značaja)
Organizator javne prireditve, mora glede na število obiskovalcev in določb Zakona o javnih prireditvah in shodih, poskrbeti za prijavo prireditve na policiji in za varnost vseh obiskovalcev.
Zagotoviti mora nujno medicinsko pomoč, požarno varnost, ter poskrbeti za vse druge ukrepe, ki jih določajo predpisi, pogodba o najemu prostorov in hišni red.
Najemodajalec ne odgovarja za poškodbe obiskovalcev ali nastopajočih, ki bi nastale ob ogledu predstav in ostalih oblik druženja.
5. člen
(prednostni vrstni red pri najemu prostorov)
Prednostni vrstni red pri najemu prostora je sledeči:
– lokalna skupnost (občina, krajevna, četrtna ali vaška skupnost),
– društva, enote društev, organizacije, politične stranke in neodvisne liste, ki imajo sedež v občini,
– posameznik (ca) s stalnim prebivališčem v Občini Škofljica
– društva, organizacije, ki imajo sedež izven občine.
6. člen
(pravica odpovedi termina s strani najemodajalca)
Ne glede na določila prejšnjega odstavka, lahko najemodajalec kateremukoli najemniku odpove ali prestavi posamezne termine uporabe prostora na drug prosti termin, če je na razpolago.
Vzrok za odpoved ali prestavitev termina je izredni dogodek oziroma prireditev, ki jo organizira občina.
7. člen
(rok za odpoved uporabe prostora)
Najemodajalec je dolžan obvestiti najemnika o spremembi urnika najema vsaj pet delovnih dni, v primeru oglaševane prireditve pa vsaj deset delovnih dni pred izvedbo prireditve.
8. člen
(izvedba razpisa za oddajo prostorov)
Uprava občine pripravi razpis za uporabo dvorane, ki ga objavi v občinskem glasilu, oglasnih deskah in internetni strani občine. Vloga mora biti vložena na predpisanem obrazcu.
Na podlagi prispelih vlog uprava občine pripravi urnik uporabe prostorov, ki ga potrdi župan in velja za obdobje od 1. 1. do 31. 12.
Kolikor pride do prezasedenosti prostora, ima najemodajalec pravico omejiti najemniku število ur najema.
9. člen
(določitev višine najemnine)
Višino in pogoje za obračunavanje najemnine določi občinski svet enkrat letno, na predlog župana.
10. člen
(odpoved najema s strani najemodajalca brez obrazložitve)
Najemodajalec lahko v vsakem času brez obrazložitve prekine najemno razmerje:
– zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določil,
– če najemnik med trajanjem najemnega razmerja, brez soglasja najemodajalca uporablja najeti družabni prostor za potrebe in dejavnosti, ki niso predvidene v pogodbi,
– če najemnik ne poravna stroškov najema niti v petnajstih dneh po prejemu opomina in
– če najemnik grobo krši pravila hišnega reda z podaljševanjem zadrževanja v prostoru preko določene ure ali z uničevanjem objekta ali opreme.
11. člen
(odpoved najema s strani najemodajalca)
Najemodajalec ali najemnik lahko odpovesta najem prostora z odpovednim rokom treh delovnih dni, s sporazumno ali z izredno odpovedjo najemne pogodbe.
12. člen
(imenovanje upravnika)
Za nemoteni potek izvajanja uporabe z objekti in prostori v lasti Občine Škofljica skrbi upravnik, ki ga imenuje najemodajalec sam ali na predlog sveta krajevne, četrtne ali vaške skupnosti.
13. člen
(postopek enkratnega najema prostora)
Za enkraten najem prostora mora interesent uskladiti termin z upravnikom, ki ga nato napoti na naslov najemodajalca.
Interesent se lahko prijavi za najem prostora samo za termin, ki je ostal prost po izvedbi razpisa.
Interesent mora vložiti vlogo za najem prostora vsaj pet delovnih dni pred uporabo prostora.
Stroške enkratnega najema mora vlagatelj poravnati najkasneje tri delovne dni pred uporabo prostorov, v nasprotnem primeru se mu ne dovoli vstop v prostor.
Obrazec za prijavo najema je objavljen na spletni strani Občine Škofljica.
14. člen
(menjava terminov med najemniki)
V primeru menjave odobrenega termina med najemniki, mora najemnik, ki je zamenjal termin, obvestiti upravnika, kateri nato obvesti najemodajalca.
15. člen
(postopek vstopa v prostor)
Najemnik ob prevzemu ključa (kartice), ki omogoča dostop v najeti prostor, podpiše zadolžnico.
Prevzem ključa (kartice) se opravi najkasneje zadnji delovni dan pred prireditvijo v sprejemni pisarni (velja za najemnike, ki ne razpolagajo s ključi prostorov, ki so predmet tega pravilnika in prostor nima upravnika).
Najemnik ključ vrne v sprejemno pisarno občine naslednji oziroma najkasneje tretji delovni dan po uporabi prostora.
16. člen
Podrobnejše določbe letnega najema prostora so predmet pogodbe med najemodajalcem in najemnikom.
17. člen
(dolžnosti in pravice najemodajalca in najemnika)
Najemodajalec je dolžan prostore, ki so predmet najema, vzdrževati tako, da sproti odpravlja vsa investicijska in vzdrževalna dela in s tem preprečuje poslabšanje stanja prostorov.
Najemodajalec lahko zaradi varčevalnih ali drugih njemu znanih razlogov, zmanjša ali združi število terminov v posameznem prostoru.
V času uporabe prostorov je najemnik dolžan ravnati z opremo in pohištvom v skladu z njunim namenom in v smislu dobrega gospodarja.
V času uporabe najetih občinskih prostorov najemnik odgovarja za vso nastalo škodo, ki bi nastala zaradi malomarnosti ali pomanjkanja nadzora nad dejanji obiskovalcev.
Najemodajalec v primeru nastale škode le-to odpravi, račun za nastale stroške pa izstavi najemniku.
Dolžnosti in pravice najemodajalca, najemnika in upravnika, so navedene v Hišnem redu posameznega prostora in v najemni pogodbi.
18. člen
(plačilo stroškov najema prostora)
Najemnik za uporabo prostora plača najemnino v roku, ki je naveden na računu, razen v primerih, ko je to drugače opredeljeno v najemni pogodbi. V primeru zamude plačila najemnine, se zaračunavajo zakonite obresti.
V primeru večkratnega najema prostora se z najemnikom lahko sklene letna pogodba.
19. člen
(končne določbe)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2013.
20. člen
Župan mora najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega pravilnika izdati hišni red za vse prostore, ki so v lasti Občine Škofljica.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Navodila o uporabi družabnih prostorov z dne 19. 3. 2007, št. 007-06/2007.
Št. 61002-22/2012(1)
Škofljica, dne 4. oktobra 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti