Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3186. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu, stran 8288.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 113/09, 62/10, 4/11, 81/11 in 98/11) se v 1. členu na koncu četrte alineje pika nadomesti s podpičjem in se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 776/2012 z dne 27. avgusta 2012 o predplačilih neposrednih plačil, ki se plačajo od 16. oktobra 2012 in so navedena v Prilogi I Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 231 z dne 28. 8. 2012, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 776/2012/ES).«.
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se sedma alinea spremeni tako, da se črta besedilo: »(obvezna je dvonamenska raba – košnja ali paša in pridelava sadja, gostota sajenja je več kakor 50 in največ 200 dreves/ha, visokodebelna drevesa)«.
V osmi in deveti alineji se pred podpičjem doda vejica in naslednje besedilo: »če poteka pridelava na zemljišču«.
Trinajsta alineja se spremeni tako, da se črta naslednje besedilo: »(trta za drugo rabo, ki ni vino in je izven vinorodnega območja)«.
3. člen
Za 30.a členom se dodata novo VI.b poglavje in nov 30.b člen, ki se glasita:
»VI.b IZVAJANJE UREDBE 776/2012/ES
30.b člen
(izvajanje Uredbe 776/2012/ES)
(1) V skladu z Uredbo 776/2012/ES se predplačila za shemo enotnega plačila in dodatno plačilo za mleko za gorska višinska in strma kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: predplačila 2012) izplačajo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vložili zbirno vlogo za leto 2012 in:
– imajo naslov kmetijskega gospodarstva v katastrskih občinah, katerih kmetijska zemljišča na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO) med 20. 6. in 20. 8. 2012 se z najmanj 90-odstotnim deležem nahajajo na območju s površinsko vodno bilanco pod vrednostjo -250 mm ali -200 mm na najlažjih tleh. Te katastrske občine so navedene v Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe; ali
– imajo naslov kmetijskega gospodarstva v katastrskih občinah, katerih kmetijska zemljišča na podlagi podatkov ARSO med 20. 6. in 20. 8. 2012 se z najmanj 90-odstotnim deležem nahajajo na območju s površinsko vodno bilanco pod vrednostjo -150 mm ali -100 mm na najlažjih tleh, in imajo kmetijska gospodarstva v uporabi hkrati najmanj 25 % ugotovljenih površin kmetijskih zemljišč, zasejanih s silažno koruzo, koruzo za zrnje, oljnimi bučami ali krompirjem, ki so jih prijavili v zbirni vlogi za leto 2012. Te katastrske občine so navedene v Prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Za posamezno kmetijsko gospodarstvo iz druge ali tretje alineje prejšnjega odstavka se predplačilo 2012 določi v višini 50 % odobrenih plačil za leto 2012.
(3) Za predplačilo 2012 je skupaj namenjeno 11.510.775,56 eura finančnih sredstev. Predplačilo 2012 prejmejo vsa kmetijska gospodarstva iz prve alineje prvega odstavka tega člena. Preostala sredstva, namenjena za predplačilo 2012, se dodeli kmetijskim gospodarstvom iz druge alineje prvega odstavka tega člena tako, da se izbor kmetijskih gospodarstev za predplačila 2012 za to območje razvrsti padajoče glede na delež ugotovljenih površin, zasejanih s silažno koruzo, koruzo za zrnje, oljnimi bučami ali krompirjem, do porabe sredstev.«.
4. člen
Dodata se prilogi 4 in 5, ki sta kot priloga sestavni del te uredbe.
5. člen
7. člen, kakor je spremenjen in dopolnjen z 2. členom te uredbe, se začne uporabljati 1. januarja 2013.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-50/2012
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EVA 2012-2330-0219
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti