Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 039-6/2012-2 Ob-4581/12 , Stran 2376
Št. 039-6/2012-2 Ob-4581/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – Odl. US) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12) Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) objavlja
javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2013 do 2015 sofinancirala Mestna občina Ljubljana
1. Predmet razpisa in razpisna področja Predmet razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov (v nadaljevanju: programov), ki jih bodo izvajalci realizirali v obdobju od 2013 do 2015. Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v obdobju od 2013 do 2015 na naslednjih področjih: A/uprizoritvene umetnosti, B/glasbene umetnosti, C/likovne umetnosti, D/intermedijske umetnosti, E/literarni festival, F/podporni kulturni programi. 2. Opredelitev razpisnih področij 2.1. Področje A/uprizoritvene umetnosti obsega pripravo in izvedbo kulturnih programov na področju gledališča in plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti t.i. »odrskih umetnosti«, in sicer od dramskega, lutkovnega, eksperimentalnega in fizičnega gledališča, prek ambientalnega do pouličnega gledališča. Programski sklop »produkcija« zajema programske enote, ki bodo premierno izvedene v obdobju od 2013 do 2015. Programski sklop »postprodukcija« zajema programske enote, ki so primerne za ponovno izvedbo v obdobju od 2013 do 2015, in sicer zaradi svoje kakovosti, odziva publike, predstavitve kulturne produkcije MOL ipd. Programski sklop »festival« zajema pripravo in izvedbo festivala v obdobju od 2013 do 2015. Programski sklop »mednarodno sodelovanje« zajema tako gostovanja tujih gledaliških oziroma plesnih skupin v Ljubljani, kakor tudi predstavitev ljubljanskih izvajalcev v tujini. Programski sklop »kulturno-umetnostna vzgoja« zajema pripravo in izvedbo gledaliških in plesnih projektov mladih ustvarjalcev (do 27 let) ter predstave in delavnice za otroke in mlade, v katerih se z ustreznimi pedagoško-didaktičnimi pristopi spodbuja ustvarjalnost otrok in mladih. 2.2. Področje B/glasbene umetnosti zajema pripravo in izvedbo posameznih koncertov, koncertnih ciklov in festivalov. Koncertni cikel mora obsegati najmanj 5 koncertov, festival pa najmanj 7 glasbenih dogodkov v strnjenem časovnem obdobju. Programski sklop »mednarodno sodelovanje« zajema gostovanja, turneje in izmenjave v mednarodnem kulturnem prostoru ter organizacijo gostovanj kakovostnih tujih izvajalcev v MOL. Programski sklop »kulturno-umetnostna vzgoja« zajema pripravo in izvedbo posameznih koncertov mladih ustvarjalcev (do 27 let) ter izvedbo glasbenih dogodkov in delavnic za otroke in mlade, v katerih se z ustreznimi pedagoško-didaktičnimi pristopi spodbuja ustvarjalnost otrok in mladih. 2.3. Področje C/likovne umetnosti zajema tako tradicionalne zvrsti, kot so slikarstvo, risba, grafika, ilustracija, strip, kiparstvo, arhitektura, oblikovanje, kot tudi sodobnejše načine izražanja: plastično, prostorsko in svetlobno oblikovanje, fotografijo, video, instalacije, ulično (vizualno) umetnost, performans, dogodek in druge sodobne ustvarjalne prakse 21. stoletja, ki se povezujejo z drugimi področji umetnosti, z znanostjo, ekologijo in podobno. Področje likovnih umetnosti ne zajema oblikovanja spletnih strani, avdiovizualnih del, medijskih izdelkov z namenom trženja, komercialnih prireditev, udeležbe na sejmih, tiskanja knjig in podeljevanja nagrad. Programski sklop »produkcija« zajema samostojne in skupinske likovne projekte. Programski sklop »mednarodno sodelovanje« zajema gostovanja tujih umetnikov v Ljubljani in ljubljanskih v tujini. Programski sklop »kulturno-umetnostna vzgoja« zajema pripravo in izvedbo likovnih dogodkov mladih ustvarjalcev (do 35 let) ter izvedbo delavnic ali drugih dogodkov, v katerih se z ustreznimi pedagoško-didaktičnimi pristopi spodbuja ustvarjalnost otrok in mladih. 2.4. Področje D/intermedijske umetnosti temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. Področja, ki jih štejemo med intermedijske umetnosti: spletna umetnost, navidezna resničnost, multimedijski performans, interaktivna instalacija, robotska umetnost, kibernetska umetnost, digitalno arhiviranje in biotehnologija. Gre za projekte, ki na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte in vplive tehnologij, znanosti ter socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, ustvarjalen in raziskovalen način. Programski sklop »produkcija« zajema programske enote, ki bodo premierno izvedene v obdobju od 2013 do 2015. Programski sklop »postprodukcija« zajema programske enote, ki so primerne za ponovno izvedbo v obdobju od 2013 do 2015, in sicer zaradi svoje kakovosti, odziva občinstva, ali predstavitve kulturne produkcije mesta Ljubljana doma in v tujini. Programski sklop »mednarodno sodelovanje« zajema tako gostovanja tujih intermedijskih umetnikov v Ljubljani, kakor tudi predstavitev tovrstnih ljubljanskih umetnikov v tujini. Programski sklop »kulturno-umetnostna vzgoja« zajema pripravo in izvedbo intermedijskih dogodkov mladih ustvarjalcev (do 27 let) ter delavnice za otroke in mlade, v katerih se z ustreznimi pedagoško-didaktičnimi pristopi spodbuja ustvarjalnost otrok in mladih. 2.5. Področje E/literarni festival se nanaša na izvedbo literarne prireditve z mednarodnim značajem, ki je usmerjena v promoviranje in srečevanje literatur svetovnih celin in soočanje različnih sodobnih književnih zvrsti. Literarni festival zajema srečanja z najmanj štirimi tujimi in najmanj enim slovenskim uveljavljenim književnim avtorjem, izdajo njihovih del po dostopnih cenah v času festivala, promocijo literature in branja, spodbujanje medkulturnega dialoga, spoznavanje sodobne ustvarjalnosti književnih ustvarjalcev različnih kulturnih okolij ter večanje dostopnosti knjige. 2.6. Področje F/podporni kulturni programi se nanaša na različne aktivnosti informativnega, izobraževalnega, teoretskega in kritiško-refleksivnega značaja, ki so neposredno vezane na izvedbo kulturnega programa. Na to področje se lahko prijavijo predlagatelji programov, ki delujejo pretežno kot informacijska podpora na enem izmed naslednjih področij: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, likovne umetnosti in intermedijske umetnosti. To področje zajema aktivnosti, kot je na primer posredovanje informacij o področju, arhiviranje in dokumentiranje, organizacija seminarjev, izobraževanj in delavnic. V okvir tega področja ne sodi »nakup opreme in investicijsko vzdrževanje«. Do javne podpore so upravičeni tisti izvajalci podpornih programov, ki s svojo kontinuirano dejavnostjo informativnega, izobraževalnega, teoretskega in/ali kritiško-refleksivnega značaja pomembno prispevajo k raznolikosti in intenziteti kulturnega življenja. Predlagatelji programov se lahko prijavljajo na to področje izključno kot na osnovno področje. Na to razpisno področje se ni mogoče prijaviti kot na drugo področje. 3. Cilji razpisa MOL bo programe na vseh razpisnih področjih v obdobju od 2013 do 2015 podpiral v skladu z naslednjimi dolgoročnimi splošnimi cilji Strategije razvoja kulture v MOL 2012–2015: – spodbujanje ustvarjalnosti na vseh področjih kulturnih dejavnosti na območju MOL z namenom, da se kulturna ponudba v MOL razvija po kriterijih vrhunskosti, raznovrstnosti in dostopnosti, – zagotavljanje večje dostopnost javnih kulturnih dobrin in storitev za vse prebivalce in obiskovalce MOL, – zagotavljanje pogojev, da se bodo nevladne organizacije in druge ustanove ter posamezniki, ki delujejo na področju kulture, razvijali ter prispevali k večji kakovosti in raznovrstnosti kulturne ponudbe v MOL, – povečanje dostopnosti do ustvarjalnosti za nove generacije umetnikov, ustvarjalcev v kulturi in vseh tistih posameznikov, ki se ukvarjajo s kritično in teoretsko refleksijo umetniške ustvarjalnosti, – krepitev tistega dela kulturne produkcije, ki temelji na medpodročnem povezovanju in sodelovanju, zlasti s področji vzgoje in izobraževanja, turizma, urbanizma, regionalnega razvoja, ekologije in gospodarskega razvoja, – povečanje obsega tiste kulturne produkcije, ki se odvija na odprtih javnih površinah MOL in neposredno prispeva h kultiviranju podobe prestolnice, – podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in ki delujejo na območju MOL, – podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini, – povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL. 4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Nepridobitne zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod, ustanova ali druga nepridobitna organizacija zasebnega prava in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti. Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota programskih enot, ki jo bodo predlagatelji v javnem interesu izvedli v obdobju od 2013 do 2015, in sicer v skladu s prijavljenim terminskim planom. Programska enota je posamična kulturna aktivnost na razpisnih področjih, ki je predstavljena javnosti kot zaključena samostojna celota: gledališka predstava, koncert, razstava ipd. Predlagatelj lahko prijavi program le na enem razpisnem področju kot osnovnem programskem področju. Poleg osnovnega programskega področja lahko predlagatelj v razpisnem obrazcu navede tudi druga programska področja, ki sodijo v okvir drugih razpisnih področij, razen na področju F/. Osnovno programsko področje je tisto razpisno področje, ki po mnenju predlagatelja v največji meri opredeljuje kulturno dejavnost, ki jo izvaja, in sicer po obsegu in vrsti dejavnosti. Predlagatelj programa je odgovorni izvajalec programa. Izbrani izvajalec programa bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka. 5. Programski sklopi Razpisno področje A/uprizoritvene umetnosti vsebuje naslednje programske sklope: – produkcija, – postprodukcija, – festival, – mednarodno sodelovanje, – kulturno-umetnostna vzgoja. Razpisno področje B/glasbene umetnosti vsebuje naslednje programske sklope: – organizacija koncertov, koncertnih ciklov ali festivalov, – mednarodno sodelovanje, – kulturno-umetnostna vzgoja. Razpisno področje C/likovne umetnosti vsebuje naslednje programske sklope: – produkcija, – mednarodno sodelovanje, – kulturno-umetnostna vzgoja. Razpisno področje D/intermedijske umetnosti vsebuje naslednje programske sklope: – produkcija, – postprodukcija, – mednarodno sodelovanje, – kulturno-umetnostna vzgoja. Razpisno področje E/literarni festival umetnosti vsebuje naslednji programski sklop: – literarni festival z mednarodnim značajem. Razpisno področje F/podporni kulturni programi vsebuje naslednje programske sklope: – spletni portal in elektronske publikacije, – izobraževanje, informiranje in založništvo, – dokumentiranje in arhiviranje. 6. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu Upravičenci do sredstev: Na razpis se lahko, kot predlagatelji programov prijavijo le nepridobitne zasebne kulturne organizacije (upravičene osebe), ki izpolnjuje naslednje splošne pogoje: – da bo predlagatelj izvedel prijavljeni program v obdobju od 2013 do 2015 (obvezna Priloga 1), – da je registriran za opravljanje kulturne dejavnosti za razpisno področje, na katerega se prijavlja in da ima sedež na območju MOL (obvezna Priloga 1), – da je v zadnjih treh letih uspešno izvedel program oziroma projekte, ki jih je strokovna javnost pozitivno ocenila (obvezno dokazilo – fotokopije najmanj petih kritiških in medijskih odmevov), – da bo zagotovil prostorske pogoje za pripravo in izvedbo predlaganega programa (obvezna Priloga 1), – da predlaga program, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 50% vseh predvidenih programskih stroškov (obvezna Priloga 1), – da bo v primeru doseženega dogovora z MOL brezplačno izvedel ponovitev izbrane programske enote na eni izmed javnih prireditev MOL, pri čemer bo MOL kril morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali (obvezna Priloga 1), – da ima delujočo spletno stran, ki vsebuje najmanj osnovne podatke o izvajalcu programa in njegovih tekočih programskih aktivnostih (obvezna Priloga 1), – da je izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti do MOL (obvezna Priloga 1), – da dovoli objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani MOL, skladno z Zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in Zakona o varstvu osebnih podatkov (obvezna Priloga 1). 7. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu 7.1. Upravičenci do sredstev: Na razpis se lahko, kot predlagatelji programov, prijavijo le nepridobitne zasebne kulturne organizacije (upravičene osebe), ki izpolnjuje naslednje posebne pogoje: 1) na področju A/uprizoritvene umetnosti se lahko prijavijo le predlagatelji programov, ki so v obdobju od 2010 do 2012 izvedli najmanj: – 6 programskih enot v okviru programskega sklopa produkcija in/ali izvedba večjega festivala v obdobju od 2010 do 2012; 2) na področju B/glasbene umetnosti se lahko prijavijo le predlagatelji programov, ki so v obdobju od 2010 do 2012 izvedli najmanj: – 10 programskih enot v okviru programskih sklopov organizacija koncertov, koncertnih ciklov in festivalov, programskega sklopa mednarodno sodelovanje in kulturno-umetnostna vzgoja; 3) na področju C/likovne umetnosti se lahko prijavijo le predlagatelji programov, ki so v obdobju od 2010 do 2012 izvedli najmanj: – 12 programskih enot v okviru programskih sklopov produkcija, mednarodno sodelovanje in kulturno-umetnostna vzgoja; 4) na področju D/intermedijske umetnosti se lahko prijavijo le predlagatelji programov, ki so v obdobju od 2010 do 2012 izvedli najmanj: – 9 programskih enot v okviru programskih sklopov produkcija, postprodukcija in mednarodno sodelovanje; 5) na področju E/literarni festival se lahko prijavijo le predlagatelji programov, ki so v obdobju od 2010 do 2012: – letno izvedli literarni festival z mednarodno udeležbo, ki je obsegal najmanj deset festivalskih dogodkov; 6) na področju F/podporni programi se lahko prijavijo le predlagatelji programov, ki so v obdobju od 2010 do 2012: – na svoji spletni strani omogočali uporabnikom dostop do informacij na enem izmed razpisnih področij (uprizoritvene, glasbene, likovne ali intermedijske umetnosti) in hkrati izvedli najmanj 10 dogodkov v obliki izobraževanj, delavnic, seminarjev ali predavanj. 7.2. Predlagatelj, ki kandidira za sofinanciranje programa, ne more kandidirati za sofinanciranje projekta. Če se ugotovi, da predlagatelj programa ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev za programsko sofinanciranje, ali če strokovna komisija za posamezno področje programu dodeli manjše število točk, kot je predvideno za sprejem v programsko sofinanciranje, bodo tiste programske enote, ki jih predlagatelj programa predlaga na podlagi pisnega obvestila, obravnavane kot vloge za sofinanciranje projektov in preusmerjene v okvir Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala MOL. 7.3. Za sofinanciranje programa na vseh razpisnih področjih ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o in integriteti in preprečevanju korupcije (uradno prečiščeno besedilo) /ZIntPK-UPB2, (Uradni list RS, št. 69/11). 7.4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: MOL lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. Predlagatelj, s katerim bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programa v obdobju od 2013 do 2015, bo lahko predlagal spremembo pogodbe le zaradi naslednjih spremenjenih okoliščin na svoji strani: – sprememba roka izvedbe posameznih programskih enot (v primeru, da bo naknadno ugotovil, da ne bo mogel izvesti programske enote v pogodbeno določenem roku, lahko predlaga drug termin izvedbe v letu 2013, vendar mora to predlagati najpozneje do 15. 9. 2013), – sprememba naslova programske enote je možna v primeru, ko predlagatelj na podlagi utemeljenih razlogov spremeni delovni naslov programske enote kot ga je prijavil na javni razpis, pod pogojem, da vsebina izbrane programske enote ostane enaka, vendar najpozneje do 15. 9. 2013), – sprememba prizorišča izvedbe posamezne programske enote (v primeru, da bo naknadno ugotovil, da ne more izvesti programske enote v pogodbeno določenem kraju oziroma prizorišču, lahko predlaga drug kraj oziroma prizorišče v letu 2013, vendar najpozneje do 15. 9. 2013). 8. Splošni razpisni kriteriji 8.1. Kakovost in uspešnost realizacije programa oziroma projektov predlagatelja v obdobju od 2010 do 2012 (najvišje možno število dodeljenih točk je 30): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.2. Kakovost in izvedljivost programa predlagatelja v obdobju od 2013 do 2015 (najvišje možno število dodeljenih točk je 50): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9. Posebni razpisni kriteriji Posebni razpisni kriteriji za programe (najvišje možno število dodeljenih točk je 20): 9.1. Na področju A/uprizoritvene umetnosti bodo prednostno obravnavani programi, ki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9.2. Na področju B/glasbene umetnosti bodo prednostno obravnavani programi, ki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9.3. Na področju C/likovne umetnosti bodo prednostno obravnavani programi, ki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9.4. Na področju D/intermedijske umetnosti bodo prednostno obravnavani programi, ki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9.5. Na področju E/literarni festival bodo prednostno obravnavani programi, ki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9.6. Na področju F/podporni kulturni programi bodo prednostno obravnavani programi, ki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 10. Uporaba razpisnih kriterijev Izbrani bodo tisti programi predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi splošnih in posebnih razpisnih kriterijev prejeli najmanj 81 točk. Način razvrščanja programov glede na višino doseženih točk je sestavni del prijavnih obrazcev za posamezna razpisna področja. Višina odobrenih sredstev za program je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen program, pri čemer med izbranimi programi predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk. MOL bo v obdobju od 2013 do 2015 sofinanciral na področju uprizoritvenih umetnosti največ šestnajst, na področju glasbenih umetnosti največ deset, na področju likovnih umetnosti največ šest, na področju intermedijskih umetnosti največ štiri, na področju literarnih festivalov največ enega in na področju podpornih kulturnih programov največ dva javna kulturna programa. 11. Okvirna vrednost sredstev Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za programe v letu 2013 znaša: 1.965.000 €. MOL si pridružuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2013. Višina sredstev za sofinanciranje triletnih programov za leti 2014 in 2015 bo odvisna od dogovorjenega obsega programa za posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za financiranje posameznih razpisnih področij v letih 2014 in 2015, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega programa v preteklem letu in od ocene pristojne strokovne komisije glede programskega načrta za posamezno proračunsko leto. 12. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljena v proračunskih letih 2013, 2014 in 2015, in sicer do konca tekočega leta. Izbrani izvajalci programov, s katerimi bo sklenjena triletna pogodba, bodo za leti 2014 in 2015 pozvani k predložitvi programa za vsako leto posebej. Na podlagi ovrednotenja le-tega bosta s pogodbeno stranko sklenjena dodatka k pogodbi za leti 2014 in 2015. MOL bo z izbranim predlagateljem programa sklenila pogodbo o sofinanciranju programa v obdobju od 2013 do 2015. 13. Razpisni rok: razpis se prične 26. oktobra 2012 in zaključi 26. novembra 2012. 14. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec; – Priloga 1 (obvezna); – vzorec pogodbe za sofinanciranje programa. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji programov v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro). Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. MOL je dolžna v času razpisnega roka na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati po pošti ali po elektronski pošti. Informativni dan za vse zainteresirane bo v sredo, 7. novembra 2012 od 10. do 12. ure na Oddelku za kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana. 15. Način pošiljanja in vsebina vlog 15.1. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno razpisno področje in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 15.2. Vloga mora bi poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, do vključno 26. novembra 2012 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga: kultura – programi in z obvezno navedbo osnovnega razpisnega področja« (npr. A/uprizoritvene umetnosti, ipd. – odvisno od tega, za katero razpisno področje predlagatelj oddaja vlogo). Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja. 15.3. Dopolnjevanje vlog: 15.3.1 Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: kultura« – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. 15.3.2. Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj pozvan, da jo dopolni. Predlagatelj mora vlogo dopolniti v petih dneh. Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom. 15.4. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne bo izpolnjena na originalnem obrazcu v tiskani obliki in/ali ne bo vsebovala obvezne priloge (navedeno v 6. točki razpisnega besedila), da je predlagatelj v zadnjih treh letih uspešno izvedel program oziroma projekte, ki jih je strokovna javnost pozitivno ocenila (obvezno dokazilo – fotokopije najmanj petih kritiških in medijskih odmevov) oziroma ne bo dopolnjena v roku petih dni po prejetju poziva za dopolnitev. 15.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 16. Obvezne priloge k vlogi Obvezne sestavine in priloge vsake vloge na vseh razpisnih področjih so: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL v tiskani obliki, – pravilno in v celoti izpolnjena obvezna Priloga 1, – vsaj pet kritiških in medijskih odmevov, ki se nanašajo na izvajanje programa v zadnjem triletnem obdobju, – dokazilo v obliki povabila v primeru mednarodnega sodelovanja, ki se nanaša na predvideno izvedbo posamezne programske enote v tujini. 17. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu 17.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 28. 11. 2012. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. 17.2. Za nepopolno se šteje vloga: – ki ne bo poslana oziroma dopolnjena na način in v roku, kot je navedeno v 15. točki tega besedila razpisa, – ki ne bo podana na ustreznem obrazcu v tiskani obliki, – ki ne bo vsebovala vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do vključno 26. novembra 2012. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje splošnih in posebnih razpisnih pogojev. MOL bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločil vsako vlogo predlagatelja, ki je ni vložila upravičena oseba ali ni pravočasna. Predlagatelje nepopolnih vlog bomo z dopisom pozvali k dopolnitvam. 17.3. Pristojni uslužbenec MOL za posamezno razpisno področje bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje programov o predlogu področne strokovne komisije in določil rok, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. Obvestilo vsebuje predlog strokovne komisije za posamezno razpisno področje in mnenje pristojnega uslužbenca. V roku prispele izjave predlagateljev bodo obravnavale področne strokovne komisije in oblikovale končne predloge financiranja programov, na podlagi katerih bo izdana odločba. 18. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje informacij v zvezi z razpisom Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri naslednjih uslužbencih MOL: – A/uprizoritvene umetnosti: Nina Kalčič (nina@kalcic.si, 306-48-39), – B/glasbene umetnosti: Vanda Straka Vrhovnik (vanda.straka@ljubljana.si, 306-48-42), – C/likovne umetnosti in Lena Jevnik (lena.jevnik@ljubljana.si, 306-48-54), – D/intermedijske umetnosti: Semira Osmanagić (semira.osmanagic@ljubljana.si, 306-48-65), – E/literarni festival: Saša Ogrizek (sasa.ogrizek@ljubljana.si, 306-48-16) in Manja Ravbar (manja.ravbar@ljubljana.si, 306-48-38), – F/podporni kulturni programi: Davor Buinjac (davor.buinjac@ljubljana.si, 306-48-40).
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti