Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 039-6/2012-2 Ob-4582/12 , Stran 2381
Št. 039-6/2012-2 Ob-4582/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – Odl. US) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12) Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Mestna občina Ljubljana
1. Predmet razpisa in razpisna področja Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2013. Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih: A/ uprizoritvene umetnosti, B/ glasbene umetnosti, C/ likovne umetnosti / sekcija arhitektura in oblikovanje, D/ intermedijske umetnosti, E/ kulturno-umetnostna vzgoja, F/ Ljubljana bere, G/ mladike – prvi projekti. 2. Opredelitev razpisnih področij 2.1. A/uprizoritvene umetnosti obsegajo produkcijo na področju gledališča in plesa. Prijavljeni projekti morajo obsegati najmanj 3 ponovitve, pri čemer bo število ponovitev (postprodukcija) tudi pogodbeno določeno za izbrane projekte. Gledališko področje zajema vse zvrsti t.i. »odrskih umetnosti«, in sicer od dramskega, lutkovnega, eksperimentalnega in fizičnega gledališča, prek ambientalnega do pouličnega gledališča. Projekti, ki so bili že izvedeni do 31. 12. 2012 (postprodukcija), priprave na projekte, ki ne bodo v celoti izvedeni v letu 2013, izobraževanja, delavnice, folklora, prireditve, ki pomenijo podelitev nagrad, obeležitve dogodkov, promocija itd. niso predmet tega razpisa. 2.2. B/glasbene umetnosti zajemajo pripravo in izvedbo posameznih koncertov, koncertnih ciklov in festivalov. Koncertni cikel mora obsegati najmanj 4 koncerte, festival pa najmanj 7 glasbenih dogodkov v strnjenem časovnem obdobju. 2.3. C/likovne umetnosti zajemajo tako tradicionalne zvrsti, kot so slikarstvo, risba, grafika, ilustracija, strip, kiparstvo, kot tudi sodobnejše načine izražanja: plastično, prostorsko in svetlobno oblikovanje, fotografijo, video, instalacije, performans, dogodek in druge sodobne ustvarjalne prakse 21. stoletja, ki se povezujejo z drugimi področji umetnosti, z znanostjo, ekologijo in podobno. Sekcija arhitektura in oblikovanje zajema projekte s področja arhitekture, krajinske arhitekture, oblikovanja in (vizualne) ulične umetnosti. Predmet tega razpisa niso oblikovanje spletnih strani, avdiovizualna dela, medijski izdelki, ki izhajajo iz tržnih razmerij ali so namenjeni trženju (reporterska fotografija, grafično oblikovanje, ki je namenjeno oglaševanju ipd.), komercialne prireditve, udeležbe na sejmih, tiskanje knjig, prirejanje seminarjev, izobraževanja, nagrade in delavnice. Podpora na področju likovnih umetnosti je namenjena samostojnim in skupinskim razstavnim projektom ter projektom, ki so plod mednarodnega sodelovanja ali sodelovanja z drugimi izvajalci in bodo izvedeni na območju MOL ob upoštevanju zagotavljanja uravnoteženosti vseh umetnostnih praks. Sekcija arhitektura in oblikovanje obsega intervencije v urbani javni prostor in urbano pohištvo, informacijsko grafiko in sistem označitev v prostoru (tako interier kot eksterier), projekte vizualne ulične umetnosti, prezentacijo arhitekture in oblikovanja, ki prispeva k razvoju stroke, ter projekte, ki v ospredje urbanega življenjskega prostora postavljajo kulturno krajino. 2.4. Področje D/intermedijske umetnosti temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. Področja, ki jih štejemo med intermedijske umetnosti: spletna umetnost, navidezna resničnost, multimedijski performans, interaktivna instalacija, robotska umetnost, kibernetska umetnost, digitalno arhiviranje in biotehnologija. Gre za projekte, ki na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte in vplive tehnologij, znanosti ter socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, ustvarjalen in raziskovalen način. 2.5. E/kulturno-umetnostna vzgoja zajema pripravo in izvedbo projektov, namenjenih otrokom in mladini (od 3. do 18. leta) na vseh področjih kulture, prednostno pa bodo obravnavani projekti na področjih glasbenih umetnosti in sodobnega plesa. Gre za projekte, katerih namen je otrokom in mladini na celovit in inovativen način predstaviti posamezne umetniške zvrsti in ustvarjanje, jim omogočiti neposreden stik z ustvarjalci, jih spodbujati k lastni ustvarjalnosti in navajati na aktivno in kritično refleksijo umetnosti. Kulturno vzgojni projekt obvezno vključuje ustrezno pedagoško-didaktično zasnovo. 2.6. F/ Ljubljana bere je projekt, s katerim MOL sistematično spodbuja razvoj bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah prebivalstva. Namen projekta je promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev, spodbujanje družinskega branja ter zagotavljanje dostopnosti kakovostnih knjig za otroke, in sicer z odkupom določenega števila knjig za predšolske otroke (triletnike). 2.7. G/ mladike – prvi projekti zajemajo prve samostojne projekte avtorjev ali producentov, ki so namenjeni širši javnosti, na naslednjih področjih kulture: uprizoritvene, likovne, glasbene in intermedijske umetnosti. Posameznikom, ki se šele uveljavljajo, je v prestolnici potrebno zagotoviti možnost za aktivno udejstvovanje na področjih umetnosti ter jim dati priložnost za razvoj ustvarjalnosti, na ta način pa zagotoviti nastajanje novih estetskih praks znotraj posameznih področij kulture. 3. Cilji razpisa MOL bo projekte na vseh razpisnih področjih v letu 2013 podpiral v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: – spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, – podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture, – spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih producentov in izvajalcev na področju kulture, – povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu, – povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov, – spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja, – spodbujanje projektov, ki so ekološko in trajnostno naravnani. 4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Nevladne in zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove ali druge nevladne organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih. Na področju F/ Ljubljana bere lahko kandidirajo tudi gospodarske organizacije. Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posameznih razpisnih področjih. Javni zavodi in izvajalci javnih kulturnih programov, ki so bili sofinancirani iz proračuna MOL v obdobju 2010–2012, niso upravičeni do sodelovanja na javnem razpisu. Samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki samostojno delujejo na razpisnih področjih in so vpisani v razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. Projekt je posamična aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava, koncert ipd.), se sklada z javnim interesom ter bo v celoti izveden v letu 2013. Predlagatelj projekta je odgovorni izvajalec. Izbrani izvajalec projekta bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka. Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec. Upravičeni stroški, ki jih sofinancira MOL, morajo biti navedeni v razpisni prijavi predlagatelja. Upravičeni stroški projekta so tisti, ki so: – nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo projekta, – opredeljeni v prijavi predlagatelja, – skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti, – dejansko nastali, – prepoznavni in preverljivi, – podprti z izvirnimi dokazili, – niso in ne bodo istočasno financirani od drugih sofinancerjev projekta. 5. Pogoji za sodelovanje na razpisu 5.1 Na razpis se lahko kot predlagatelji projektov na področjih A/uprizoritvene umetnosti, B/glasbene umetnosti, C/likovne umetnosti / sekcija arhitektura in oblikovanje, D/intermedijske umetnosti in E/kulturno-umetnostna vzgoja prijavijo nevladne kulturne organizacije s statusom društva ali zavoda in posamezniki (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – da so v obdobju 2010–2012 kot nosilci izvedli najmanj en projekt na področju, na katerem kandidirajo (obvezno dokazilo – kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.), – da so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti na področju, na katerem kandidirajo, in imajo sedež na območju MOL (če je predlagatelj nevladna kulturna organizacija) oziroma imajo stalno prebivališče v MOL (če je predlagatelj samozaposleni v kulturi ali posameznik) (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da bodo prijavljeni projekt izvedli v letu 2013 na območju MOL (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da so v celoti in v pogodbenem roku izpolnili vse svoje morebitne pogodbene obveznosti do MOL (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da zaprošeni znesek sofinanciranja za posamezni projekt ne presega 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne presega 15.000 EUR na področju A/uprizoritvenih umetnosti, pri čemer prijavljeni projekt obsega najmanj 5 ponovitev; 20.000 EUR na področju B/glasbenih umetnosti za organizacijo koncertnega cikla ali festivala oziroma 4.000 EUR na področju B/glasbenih umetnosti za koncerte; 10.000 EUR na področju C/likovnih umetnosti / sekcija arhitektura in oblikovanje; 4.000 EUR na področju D/intermedijskih umetnosti; 3.000 EUR na področju E/kulturno-umetnostne vzgoje, – da bodo ustrezno ovrednotili avtorsko delo (razstavnino in podobno) (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da so prijavili isti projekt le na enem razpisnem področju (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da so prijavili največ dva projekta na enem razpisnem področju, posameznik pa največ en projekt (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da so predvideli najmanj 60% sredstev kot materialne stroške in največ 40% kot lasten honorar, če je predlagatelj posameznik oziroma samozaposleni v kulturi (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da bo v primeru doseženega dogovora z MOL brezplačno izvedel ponovitev izbranega projekta na eni izmed javnih prireditev MOL, pri čemer bo MOL kril morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da je prijavljeni projekt finančno uravnotežen (odhodki = prihodki) (obvezna priloga Izjava predlagatelja). Za področji F/Ljubljana bere in G/mladike – prvi projekti veljajo posebni razpisni pogoji. 5.2. F/Ljubljana bere Na razpis za F/Ljubljana bere se lahko prijavijo predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje založniške dejavnosti (obvezno dokazilo: izjava, da je predlagatelj registriran za opravljanje založniške dejavnosti; v primeru, da se naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku) (obvezna priloga Izjava F), – imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana (obvezna priloga Izjava F), – na razpisu kandidirajo z izvirno slovensko slikanico, ki je bila prvič izdana v letih 2010–2012 in je po literarni in likovni zasnovi namenjena starostni skupini triletnikov (obvezna priloga Izjava F), – v primeru izbora njihovega projekta bodo stimulativno ovrednotili delo avtorja besedila/avtorja ilustracij (obvezna priloga Izjava F), – da sta pisec in ilustrator slikanice sodobna slovenska ustvarjalca, – da velikost formata slikanice presega velikost A5 ter ne odstopa bistveno od formata A4, – da predlagatelj zagotavlja odkupno ceno izvoda slikanice največ 4 EUR (z DDV) pri nakladi 7.000 izvodov (obvezna priloga Izjava F), – da so se glede odkupne cene na izvod pripravljeni pogajati z MOL (obvezna priloga Izjava F), – da je predlagatelj v celoti in v pogodbenem roku izpolnil vse svoje morebitne druge pogodbene obveznosti do MOL (obvezna priloga Izjava F), – da so prijavili isti projekt le na enem sklopu razpisa (obvezna priloga Izjava F), – da je prijavljeni projekt finančno uravnotežen (odhodki = prihodki) (obvezna priloga Izjava F). 5.3. G/mladike – prvi projekti Na razpis se lahko kot predlagatelji projektov na področju G/mladike – prvi projekti prijavijo nevladne kulturne organizacije s statusom društva ali zavoda, in posamezniki (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – da prijavitelji (če je predlagatelj fizična oseba) še niso izvedli samostojnega avtorskega projekta, ki bi bil namenjen širši javnosti, oziroma producirali (če je predlagatelj pravna oseba) projekta ob javnofinančni podpori, in sicer na področju, na katerem kandidirajo (obvezna priloga Izjava G), – da bodo prijavljeni projekt izvedli v letu 2013 na območju MOL, in sicer v prostorih javne kulturne infrastrukture ali na javnih površinah ali v prostorih, ki se uporabljajo za izvajanje kulturnih dejavnosti in so javno dostopni (obvezna priloga Izjava G). 5.4. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (uradno prečiščeno besedilo) /ZIntPK-UPB2, (Uradni list RS, št. 69/11). 5.5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta, lahko MOL spremeni odločitev ter z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija projekta) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev MOL, namenjenih za področje kulture, lahko MOL spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo. 6. Splošni in posebni razpisni kriteriji 6.1. Splošni razpisni kriteriji Splošni kriteriji za izbiro projektov na vseh razpisnih področjih (najvišje možno število dodeljenih točk je 70), razen na področju F/Ljubljana bere in G/mladike – prvi projekti, so naslednji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2. Posebni razpisni kriteriji 6.2.1. Posebni razpisni kriteriji na področju A/ uprizoritvene umetnosti (najvišje možno število dodeljenih točk je 30) so naslednji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2.2. Posebni razpisni kriteriji na področju B/ glasbene umetnosti (najvišje možno število dodeljenih točk je 30) so naslednji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2.3.1. Posebni razpisni kriteriji na področju C/ likovne umetnosti (najvišje možno število dodeljenih točk je 30) so naslednji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2.3.2. Posebni razpisni kriteriji na področju C/ sekcija arhitektura in oblikovanje (najvišje možno število dodeljenih točk je 30) so naslednji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2.4. Posebni razpisni kriteriji na področju D/ intermedijske umetnosti (najvišje možno število dodeljenih točk je 30) so naslednji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2.5. Posebni razpisni kriteriji na področju E/ kulturno-umetnostna vzgoja (najvišje možno število dodeljenih točk je 30) so naslednji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.3. Razpisni kriteriji za področje F/ Ljubljana bere (najvišje možno število dodeljenih točk je 100): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.4. Razpisni kriteriji za področje G/ mladike – prvi projekti (najvišje možno število dodeljenih točk je 100): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Uporaba kriterijev Strokovna komisija bo iz obravnave izločila vse vloge, ki niso skladne z 2. točko razpisa (Opredelitev razpisnih področij) ter te vloge umestila med zavrnjene. Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami. Najvišje število točk je 100, pri čemer je najvišje možno število točk za splošne razpisne kriterije 70, za posebne razpisne kriterije pa 30 točk, razen za področji F in G. Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno, po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (od 96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do 95 točk) in nezadovoljivo (do 80 točk). Sofinancirani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi splošnih in posebnih razpisnih kriterijev prejeli najmanj 81 točk ter bodo glede na razpoložljiva sredstva MOL in kvote, določene po posameznih področjih v razpisu, uvrščeni višje. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbranimi projekti predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk. MOL bo v letu 2013 sofinanciral na področju uprizoritvenih umetnosti največ 15 projektov, na področju glasbenih umetnosti največ 12 projektov, na področju likovnih umetnosti največ 15 projektov, od tega za sekcijo arhitekture in oblikovanja največ 5 projektov, na področju intermedijskih umetnosti največ 7 projektov in na področju kulturno-umetnostne vzgoje največ 4 projekte. Na področju F/Ljubljana bere bo MOL odkupil 7.000 izvodov izbrane slikanice, na področju G/mladike – prvi projekti pa bo MOL podprl največ 5 projektov. MOL bo nevladnim kulturnim organizacijam s statusom društva ali zavoda sofinanciral največ 2 projekta na posameznem razpisnem področju, samozaposlenim v kulturi in posameznikom pa največ 1 projekt na posameznem razpisnem področju. Na področju F/Ljubljana bere bo MOL sofinanciral 1 projekt v obliki odkupa izbrane slikanice. MOL bo odločal o sofinanciranju prijavljenega projekta na posameznem področju na podlagi mnenja pristojne strokovne komisije in pristojne strokovne službe, veljavnih kriterijev ter ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev za leto 2013. 8. Okvirna vrednost sredstev Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za javni razpis v letu 2013 znaša 270.000 EUR. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 10. november 2013. MOL bo z izbranim predlagateljem projekta sklenil pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2013. V primeru, da bo predlagatelj izbran za sofinanciranje več projektov z istega razpisnega področja, bo MOL s predlagateljem sklenil enotno pogodbo za vse sprejete projekte. 10. Razpisni rok Razpis se prične 26. oktobra 2012 in zaključi 27. decembra 2012. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec za posamezno razpisno področje, – Izjava predlagatelja (obvezna priloga), na področju F/Ljubljana bere Izjava F (obvezna priloga) na področju G/mladike – prvi projekti Izjava G (obvezna priloga), – vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta. Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec za posamezni sklop razpisa, – izpolnjeno in podpisano Izjavo predlagatelja oziroma Izjavo F na področju F/ Ljubljana bere oziroma Izjavo G na področju G/mladike – prvi projekti, – parafiran vzorec pogodbe za posamezni sklop razpisa, – zahtevana obvezna dokazila, navedena pod točko 5.1., in sicer za: A/ uprizoritvene umetnosti; B/ glasbene umetnosti; C/ likovne umetnosti / sekcija arhitektura in oblikovanje; D/ intermedijske umetnosti; E/ kulturno-umetnostna vzgoja: – dokazilo, da so v obdobju 2010–2012 kot nosilci izvedli najmanj en projekt na področju, na katerem kandidirajo (kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.), F/ Ljubljana bere: – fotokopije vsaj dveh referenčnih kritik, recenzij ali odzivov o prijavljeni slikanici, – dva izvoda slikanice, G/ mladike – prvi projekti: – fotokopije dokazil o dosedanji aktivnosti na področju, na katerem kandidirajo za sredstva. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro). Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. MOL bo v času razpisnega roka na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslal tudi po pošti. Informativni dan za vse zainteresirane bo v sredo, 14. novembra 2012, od 10. do 12. ure, na Oddelku za kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana. 12. Način pošiljanja in vsebina vlog 12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu za posamezno razpisno področje v tiskani obliki in mora vsebovati tudi obvezno dokazilo, da so v obdobju 2010–2012 kot nosilci izvedeli najmanj en projekt na področju, na katerem kandidirajo (kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.), navedeno v 5. točki razpisnega besedila, razen za področje G/mladike – prvi projekti. 12.2. Vloga mora biti poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, do vključno 27. decembra 2012 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga: Kultura – Projekti« – in z obvezno navedbo razpisnega področja (npr. A/ Uprizoritvene umetnosti ipd.) – odvisno od tega, za katero razpisno področje predlagatelj oddaja vlogo. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja. 12.3. Dopolnjevanje vlog Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga: Kultura« – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. 12.4. Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj pozvan, da jo dopolni v petih dneh. Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom. 12.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu 13.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 2. januarja 2013. Če zaradi števila prejetih vlog komisija odpiranja ne zaključi isti dan, nadaljuje z delom naslednji dan. 13.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne bo na originalnem obrazcu v tiskani obliki in/ali ne bo vsebovala obvezne priloge (navedeno v 5. točki razpisnega besedila) o izvedbi najmanj enega projekta na področju, na katerem prijavitelj kandidira (kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.), razen na področju G/mladike – prvi projekti, oziroma ne bo dopolnjena v roku petih dni po prejetju poziva za dopolnitev. Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do vključno 27. decembra 2012, o čemer priča poštni žig. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, navedenih v 5. točki razpisnega besedila. 13.3. Pristojni uslužbenec MOL za posamezno razpisno področje bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje projektov o predlogu področne strokovne komisije in strokovne službe in določil rok, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. MOL bo izbral predloge za sofinanciranje projektov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in največ do vrednosti, ki jih omogoča proračun MOL za leto 2013. 14. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje informacij v zvezi z razpisom Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom tudi vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri naslednjih uslužbencih MOL: – A/ uprizoritvene umetnosti: Nina Kalčič (nina.kalcic@ljubljana.si, tel. 306-48-39), – B/ glasbene umetnosti: Vanda Straka Vrhovnik (vanda.straka@ljubljana.si, tel. 306-48-42), – C/ likovne umetnosti / sekcija arhitektura in oblikovanje: Lena Jevnik (lena.jevnik@ljubljana.si, tel. 306-48-54), – D/ intermedijske umetnosti: Semira Osmanagić (semira.osmanagic@ljubljana.si, tel. 306-48-65), – E/ kulturno-umetnostna vzgoja: Saša Ogrizek (sasa.ogrizek@ljubljana.si, tel. 306-48-16), – F/ Ljubljana bere: Saša Ogrizek (sasa.ogrizek@ljubljana.si, tel. 306-48-16) in Manja Ravbar (manja.ravbar@ljubljana.si, tel. 306-48-38), – G/ mladike – prvi projekti: Davor Buinjac (davor.buinjac@ljubljana.si), tel. 306-48-40.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti