Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3171. Merila za vrednotenje in izbor programov športa, stran 8271.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 16. redni seji dne 4. 10. 2012 sprejel
M E R I L A
za vrednotenje in izbor programov športa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Športne panoge oziroma programe se razvrsti v štiri skupine:
1. individualni športi, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka,
2. kolektivni športi, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze le za naslov ekipnega državnega prvaka,
3. športno-rekreativni programi,
4. miselne igre (šah).
Elementi za opredelitev obsega sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programa,
– prednostna razvrstitev panog po skupinah.
PREDNOSTNA RAZVRSTITEV ŠPORTNIH PANOG
Prednostna razvrstitev športnih panog se določi glede na:
1. razširjenost in stopnjo razvitosti panoge v občini in širše,
2. kakovost dosežkov športnikov,
3. prostorske, kadrovske in druge pogoje za delovanje.
Razširjenost in stopnjo razvitosti športne panoge v občini in širše, se ugotavlja glede na sledeče kazalce:
– število registriranih članov (tekmovalcev z veljavno licenco),
– število članov, ki so plačali članarino,
– število izvedenih tekmovanj v občini (odigranih ligaških in pokalnih tekem, izvedenih državnih prvenstev, pokalnih in drugih tekmovanj pod okriljem nacionalne panožne športne zveze),
– število drugih večjih tekmovanj in prireditev, organiziranih v občini,
– razširjenost panoge na državnem nivoju (število ekip v ligah ali število tekmovalcev na državnih prvenstvih nacionalnih panožnih zvez po kategorijah),
– razširjenost športne panoge v svetu,
– ali spada športna panoga (disciplina) med olimpijske športe.
Kakovost športnih dosežkov se ugotavlja glede na sledeče kazalce:
– uvrstitve ekip in posameznikov na državnem prvenstvu v zadnjem letu,
– uvrstitve ekip in posameznikov na mednarodnih tekmovanjih v zadnjem letu,
– kategorizacijo športnikov po kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije v pretekli sezoni.
Kot prostorski, kadrovski in drugi pogoji se upoštevajo:
– pogoji za nemoteno izvajanje procesa treniranja in nastopanja,
– strokovni kader z ustrezno izobrazbo, usposobljenostjo in veljavno licenco,
– organiziranost društva,
– organizacijski delavci,
– zagotovljena finančna sredstva za izvajanje prijavljenih programov.
Letno prednostno listo športnih panog (športne šole športnih panog) v občini pripravi občinska uprava in strokovna komisija v skladu z zgornjimi določili, letni program športa pa sprejema občinski svet.
1. Razširjenost in stopnjo razvitosti športne      0–40 točk
panoge
+---------------------------------------------------------------+
|Število registriranih članov (aktivnih tekmovalcev z veljavno |
|licenco v športni panogi v RS),                |
+-------------+------------+------------+----------+------------+
|  do 15  |  16–30  |  31–50  | 51–100 |  nad 100 |
+-------------+------------+------------+----------+------------+
|   2 T   |  4 T   |  6 T   |  8 T  |  10 T  |
+---------------------------------------------------------------+
Ekipni športi: število ekip na starostno kategorijo v tekmovalnem sistemu (ločeno za M in Ž)
+-------------+------------+------------+----------+------------+
|  do 10  |  11–20  |  21–40  | 41–80  |  Nad 80  |
+-------------+------------+------------+----------+------------+
|   2 T   |  4 T   |  6 T   |  8 T  |  10 T  |
+---------------------------------------------------------------+
Individualni športi: število tekmovalcev na DP v starostni kategoriji (ločeno za M in Ž)
+-------------+------------+------------+----------+------------+
|  do 25  |  26–50  |  51–100  | 100–200 |  nad 200 |
+-------------+------------+------------+----------+------------+
|   2 T   |  4 T   |  6 T   |  8 T  |  10 T  |
+---------------------------------------------------------------+
Piramida izvajalca (stopnja se šteje, če ima izvajalec vsaj polovico aktivnih tekmovalcev glede na tabelo 2),
Člani 5 T
Vsaka stopnja od I. do V. – 3 T
2. Kakovost dosežkov športnikov             0–20 točk
Povprečna uvrstitev članov v zadnji sezoni:
+-------------+------------+------------+----------+------------+
|   1/5   |  2/5   |  3/5   |  4/5  |   5/5  |
+-------------+------------+------------+----------+------------+
|   5 T   |  4 T   |  3 T   |  2 T  |   1 T  |
+---------------------------------------------------------------+
Povprečna uvrstitev ostalih stopenj v zadnji sezoni:
+-------------+------------+------------+----------+------------+
|   1/5   |  2/5   |  3/5   |  4/5  |   5/5  |
+-------------+------------+------------+----------+------------+
|  15 T   |  12 T  |  9 T   |  6 T  |   3 T  |
+---------------------------------------+-----------------------+
Bonus točke za kategorizirane        2 T / kategorizacijo
tekmovalce:
3. Prostorski, kadrovski in drugi pogoji        0–20 točk
-----------------------------------------------------------------
Strokovna komisija lahko posamezni panogi oziroma izvajalcu
dodeli do 20 % več točk, kot jih prejme po teh določilih. V
letni program športa se uvrsti športne panoge oziroma
izvajalce, ki dosežejo vsaj 60 točk.
II. VSEBINE
01. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
S sredstvi za programe športne vzgoje otrok in mladine so sofinancirani programi:
– 01.01. Športna vzgoja predšolskih otrok,
– 01.02. Športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– 01.03. Športna vzgoja mladine.
01. 01. Športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let)
01. 01. 01. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Občina sofinancira naslednje programe interesne športne vzgoje
predšolskih otrok:
01. 01. 01. 01. “Zlati sonček” in “Ciciban planinec”
– propagandno gradivo in priznanja         0–1 točke/
                         posameznika.
01. 01. 01. 02. “Naučimo se plavati”
– strokovni kader                0–8 točk/uro,
– najemnina objekta               0–15 točk/uro.
Tečaj traja 10 ur na skupino, v kateri je do 8 otrok.
01. 01. 01. 03. “Programi športnih društev in drugih
izvajalcev«
Do sofinanciranja programov so upravičeni izvajalci, ki
izvajajo programe za skupine udeležencev, ki štejejo od 15 do
20 članov, vsaj enkrat na teden po 1 uro, najmanj 36 tednov
letno.
Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 60 ur letno):
– strokovni kader,
– objekt.
01. 02. Športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 7 do 15 let)
01. 02. 01. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
01. 02. 01. 01. “Zlati sonček” in “Krpan”
– propagandno gradivo in priznanja         0–1 točke/
                         posameznika.
01. 02. 01. 02. “Naučimo se plavati”
– strokovni kader                0–8 točk/uro,
– najemnina objekta               0–15 točk/uro.
Tečaj traja 10 ur na skupino, v kateri je do 8 otrok.
01. 02. 01. 03. Programi športnih društev in drugih izvajalcev
Do sofinanciranja programov so upravičeni izvajalci, ki
izvajajo programe za skupine udeležencev, ki štejejo od 15 do
20 članov, vsaj dvakrat na teden po 1 uro, najmanj 36 tednov
letno.
Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur letno):
– strokovni kader,
– objekt.
01. 02. 01. 04. Občinska, medobčinska in državna šolska
tekmovanja
– strokovni kader                0–8 točk/uro,
– sodniški stroški                0–8 točk/uro,
– najemnina objekta               0–15 točk/uro,
– pri ekipnih tekmovanjih pokali za     0–4 točk/komplet,
uvrstitev od 1. do 3. mesta,
– pri posamičnih tekmovanjih medalje za   0–2 točk/komplet.
posameznike.
Občina sofinancira šolska športna tekmovanja, ki so za posamezno šolsko leto navedena v uradnem razpisu šolskih športnih tekmovanj in prireditev ministrstva, pristojnega za šport. Program tekmovanj za tekoče leto sprejme študijska skupina profesorjev in učiteljev športne vzgoje in mora biti potrjen od vodstev OŠ. Pogoj za sofinanciranje tekmovanja je, da v individualni športni panogi sodeluje vsaj šest tekmovalcev, v kolektivni športni panogi pa vsaj tri ekipe.
01. 02. 02. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (športne šole)
Občina sofinancira izvajalce programov za otroke usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (športne šole, oziroma selekcijski proces), katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.
Izvajalci športnih programov (društva) lahko uveljavljajo otroške športne šole, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– ukvarjajo se s športno panogo in znotraj nje z disciplino, ki je v rednem programu letnih ali zimskih Olimpijskih iger,
– v uradnem tekmovalnem sistemu imajo poleg članske kategorije vsaj še tri kategoriji od I. do V. stopnje športnih šol,
– v občini so dane možnosti za uspešen razvoj in delovanje športne panoge (ustrezna infrastruktura, kadrovska zasedba, materialne možnosti in organizacija).
Športne šole lahko uveljavljajo tudi izvajalci, ki ne izpolnjujejo zahteve glede članske kategorije, če pridobijo pozitivno oceno strokovne komisije, ali če za vadbo članov nimajo ustreznih pogojev (ustrezne infrastrukture v občini). V drugem primeru je priporočljivo, da nadarjeni športniki teh izvajalcev preidejo v sredine, kjer bodo imeli možnosti za nadaljnji razvoj. Pri izračunu korekcijskega faktorja v drugem primeru se korekcijski faktor za uvrstitev članov ne upošteva, korekcijski faktor za uvrstitev v posamezni kategoriji pa se podvoji (npr. 10 % na 20 %). V primeru, da državno prvenstvo ni izpeljano (individualni športi), oziroma tekmovalni sistem ne omogoča osvojitve naslova državnega prvaka (kolektivni športi), se korekcijski faktor zmanjša za 50 %.
Starost športnikov in športnic, vključenih v športne šole, ne sme presegati 20 let. Izvajalcem programa športnih šol se sofinancirajo materialni stroški: stroški prevozov na tekme, stroški treningov, stroški domačih tekem in tekmovanj, prijavnine za tekmovanja, registracije in licence tekmovalcev, zavarovanja in stroške opreme. Programi so lahko razdeljeni na več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti. Izvajalec programov lahko na posamezni stopnji športnih šol uveljavlja samo eno vadbeno skupino.
Izvajalcu programov se posamezna stopnja športnih šol ne prizna, če ima v starostni kategoriji manj kot polovico športnikov glede na število športnikov iz Tabele 2.
V selekcijske programe se lahko vključijo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne lastnosti in visoko motivacijo za kakovostni oziroma vrhunski šport.
Izvajalci programov lahko uveljavljajo naslednje stopnje športnih šol:
– I. stopnja (cicibani in cicibanke),
– II. stopnja (mlajši dečki in deklice),
– III. stopnja (starejši dečki in deklice).
Če števila stopenj ne določa nacionalna panožna športna zveza, je ta določitev v pristojnosti strokovne službe in strokovne komisije.
Sofinancira se:
– strokovni kader (v obsegu programa, vendar največ do števila ur iz Tabele 1),
– objekt (v obsegu programa, vendar največ do števila ur iz Tabele 1),
– materialne stroške programa (Tabela 3).
Pogoj za sofinanciranje je, da poteka organizirana vadba vsaj:
– dvakrat na teden po 1,5 ure, 36 tednov na leto (za I. stopnjo),
– trikrat na teden po 1,5 ure, 40 tednov na leto (za II. stopnjo),
– trikrat na teden po 1,5 ure, 40 tednov na leto (za III. stopnjo).
Program izvajalca se ovrednoti v točkah, na podlagi:
– podatkov, ki jih predloži izvajalec,
– tabel, ki so priloga in sestavni del teh meril,
– korekcijskega faktorja, s katerim se množi izračun dobljen iz tabel.
Individualne športne panoge:
Za posamezno stopnjo športnih šol (starostno kategorijo) se korekcijski faktor izračuna na podlagi uvrstitve tekmovalcev v kategoriji članov in uvrstitve tekmovalcev v posamezni kategoriji na državnem prvenstvu v pretekli sezoni. Uvrstitev tekmovalcev v kategoriji članov vpliva enako na vse kategorije. Upošteva se samo tekmovalce, ki so nastopili vsaj na 70 % uradnih tekmovanj nacionalne panožne športne zveze. V primeru, da se je potrebno na državno prvenstvo uvrstiti preko kvalifikacij, se pri uvrstitvi upoštevajo tudi tekmovalci, ki so nastopili v kvalifikacijah.
Uvrstitve v kategoriji članov
– povprečna uvrstitev v 1. petino sodelujočih tekmovalcev pomeni korekcijski faktor 100 %,
– za vsako naslednjo petino se korekcijski faktor zmanjša za 5 %,
– če izvajalec nima tekmovalcev v članski kategoriji (vsaj polovico glede na velikost vadbene skupine), se korekcijski faktor zmanjša za 30 %.
Uvrstitev tekmovalcev posamezne kategorije
– povprečna uvrstitev tekmovalcev kategorije v 1. petino ne pomeni odbitka pri korekcijskem faktorju,
– za vsako naslednjo petino se korekcijski faktor zmanjša za 5 %,
– če državno prvenstvo ni izpeljano, se korekcijski faktor zmanjša za 30 %.
Kolektivne športne panoge:
Za posamezno stopnjo športnih šol (starostno kategorijo) se korekcijski faktor izračuna na podlagi povprečne uvrstitve članske ekipe v preteklih treh sezonah in uvrstitve ekipe posamezne kategorije v pretekli sezoni. Uvrstitev članske ekipe vpliva enako na vse kategorije.
Uvrstitev članske ekipe
– povprečna uvrstitev v 1. petino sodelujočih ekip pomeni korekcijski faktor 100 %,
– za vsako naslednjo petino se korekcijski faktor zmanjša za 5 %,
– če izvajalec nima članske ekipe, se korekcijski faktor zmanjša za 30 %.
Uvrstitev ekipe posamezne kategorije
– uvrstitev v 1. petino sodelujočih ekip ne pomeni odbitka pri korekcijskem faktorju kategorije,
– za vsako naslednjo petino se korekcijski faktor kategorije zmanjša za 5 %,
– če tekmovalni sistem ne omogoča osvojitve naslova državnega prvaka, se korekcijski faktor zmanjša za 30 %.
01. 02. 03. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V prilagojene programe športne vzgoje se lahko, glede na interes in zmožnosti, vključujejo otroci z motnjami v razvoju, ki imajo stalno bivališče v občini.
Do sofinanciranja programov športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami so upravičeni izvajalci, ki izvajajo programe vsaj enkrat na teden, najmanj 32 tednov letno.
Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur letno):
– strokovni kader,
– objekt.
Pogoj za sofinanciranje je organizirana vadba v skupini, ki šteje od 8 do 10 članov.
01. 03. Športna vzgoja mladine
Občina sofinancira naslednje programe športne vzgoje mladine:
01. 03. 01. Interesna športna vzgoja mladine
Do sofinanciranja programov so upravičeni izvajalci, ki izvajajo programe za skupine udeležencev, ki štejejo od 15 do 20 članov, vsaj dvakrat na teden po 1 uro, najmanj 36 tednov letno.
Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur letno):
– strokovni kader,
– objekt.
01. 03. 02. Športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (športne šole)
Občina sofinancira izvajalce programov za mladino usmerjeno v kakovostni in vrhunski šport (športne šole, oziroma selekcijski proces), katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.
Izvajalci športnih programov (društva) lahko uveljavljajo mladinske športne šole, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– ukvarjajo se s športno panogo in znotraj nje z disciplino, ki je v rednem programu letnih ali zimskih Olimpijskih iger,
– v uradnem tekmovalnem sistemu imajo poleg članske kategorije vsaj še tri kategoriji od I. do V. stopnje športnih šol,
– v občini so dane možnosti za uspešen razvoj in delovanje športne panoge (ustrezna infrastruktura, kadrovska zasedba, materialne možnosti in organizacija).
Športne šole lahko uveljavljajo tudi izvajalci, ki ne izpolnjujejo zahteve glede članske kategorije, če pridobijo pozitivno oceno strokovne komisije, ali če za vadbo članov nimajo ustreznih pogojev (ustrezne infrastrukture v občini). V drugem primeru je priporočljivo, da nadarjeni športniki teh izvajalcev preidejo v sredine, kjer bodo imeli možnosti za nadaljnji razvoj. Pri izračunu korekcijskega faktorja v drugem primeru se korekcijski faktor za uvrstitev članov ne upošteva, korekcijski faktor za uvrstitev v posamezni kategoriji pa se podvoji (npr. 10 % na 20 %). V primeru, da državno prvenstvo ni izpeljano (individualni športi), oziroma tekmovalni sistem ne omogoča osvojitve naslova državnega prvaka (kolektivni športi), se korekcijski faktor zmanjša za 50 %.
Starost športnikov in športnic, vključenih v športne šole, ne sme presegati 20 let.
Programi so lahko razdeljeni na več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti.
Izvajalec programov lahko na posamezni stopnji športnih šol uveljavlja samo eno vadbeno skupino.
Izvajalcu programov se posamezna stopnja športnih šol ne prizna, če ima v starostni kategoriji manj kot polovico športnikov glede na število športnikov iz Tabele 2.
V selekcijske programe se lahko vključijo mladostniki, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne lastnosti in visoko motivacijo za kakovostni oziroma vrhunski šport.
Izvajalci programov lahko uveljavljajo naslednje stopnje športnih šol:
– IV. stopnja (kadeti in kadetinje),
– V. stopnja (mladinci in mladinke).
Če števila stopenj ne določa nacionalna panožna športna zveza, je ta določitev v pristojnosti strokovne službe in strokovne komisije.
Sofinancira se:
– strokovni kader (v obsegu programa, vendar največ do števila ur iz Tabele 1),
– objekt (v obsegu programa, vendar največ do števila ur iz Tabele 1).
Pogoj za sofinanciranje je, da poteka organizirana vadba vsaj:
– trikrat na teden po 1,5 ure, 40 tednov na leto (za IV. stopnjo),
– trikrat na teden po 1,5 ure, 40 tednov na leto (za V. stopnjo).
Program izvajalca se ovrednoti v točkah, na podlagi:
– podatkov, ki jih predloži izvajalec,
– tabel, ki so priloga in sestavni del teh meril,
– korekcijskega faktorja, s katerim se množi izračun dobljen iz tabel.
Individualne športne panoge:
Za posamezno stopnjo športnih šol (starostno kategorijo) se korekcijski faktor izračuna na podlagi uvrstitve tekmovalcev v kategoriji članov in uvrstitve tekmovalcev v posamezni kategoriji na državnem prvenstvu v pretekli sezoni. Uvrstitev tekmovalcev v kategoriji članov vpliva enako na vse kategorije. Upošteva se samo tekmovalce, ki so nastopili vsaj na 70 % uradnih tekmovanj nacionalne panožne športne zveze. V primeru, da se je potrebno na državno prvenstvo uvrstiti preko kvalifikacij, se pri uvrstitvi upoštevajo tudi tekmovalci, ki so nastopili v kvalifikacijah.
Uvrstitve v kategoriji članov
– povprečna uvrstitev v 1. petino sodelujočih tekmovalcev pomeni korekcijski faktor 100 %,
– za vsako naslednjo petino se korekcijski faktor zmanjša za 5 %,
– če izvajalec nima tekmovalcev v članski kategoriji (vsaj polovico glede na velikost vadbene skupine), se korekcijski faktor zmanjša za 30 %.
Uvrstitev tekmovalcev posamezne kategorije
– povprečna uvrstitev tekmovalcev kategorije v 1. petino ne pomeni odbitka pri korekcijskem faktorju,
– za vsako naslednjo petino se korekcijski faktor zmanjša za 5 %,
– če državno prvenstvo ni izpeljano, se korekcijski faktor zmanjša za 30 %.
Kolektivne športne panoge:
Za posamezno stopnjo športnih šol (starostno kategorijo) se korekcijski faktor izračuna na podlagi povprečne uvrstitve članske ekipe v preteklih treh sezonah in uvrstitve ekipe posamezne kategorije v pretekli sezoni. Uvrstitev članske ekipe vpliva enako na vse kategorije.
Uvrstitev članske ekipe
– povprečna uvrstitev v 1. petino sodelujočih ekip pomeni korekcijski faktor 100 %,
– za vsako naslednjo petino se korekcijski faktor zmanjša za 5 %,
– če izvajalec nima članske ekipe, se korekcijski faktor zmanjša za 30 %.
Uvrstitev ekipe posamezne kategorije
– uvrstitev v 1. petino sodelujočih ekip ne pomeni odbitka pri korekcijskem faktorju kategorije,
– za vsako naslednjo petino se korekcijski faktor kategorije zmanjša za 5 %,
– če tekmovalni sistem ne omogoča osvojitve naslova državnega prvaka, se korekcijski faktor zmanjša za 30 %.
01. 03. 03. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
V prilagojene programe športne vzgoje se lahko, glede na interes in zmožnosti, vključujejo mladi z motnjami v razvoju, ki imajo stalno bivališče v občini.
Do sofinanciranja programov športne vzgoje mladine s posebnimi potrebami so upravičeni izvajalci, ki izvajajo programe vsaj enkrat na teden, najmanj 32 tednov letno.
Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur letno):
– strokovni kader,
– objekt.
Pogoj za sofinanciranje je organizirana vadba v skupini, ki šteje od 8 do 10 članov.
02. Športna dejavnost študentov
Občina sofinancira naslednje programe športne dejavnosti študentov:
02. 01. Interesna športna dejavnost študentov
Do sofinanciranja programov so upravičeni izvajalci, ki izvajajo programe za skupine študentov (dokaz je potrdilo o vpisu), ki štejejo od 15 do 20 članov, vsaj dvakrat na teden po 1 uro, najmanj 36 tednov letno.
Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur letno):
– strokovni kader,
– objekt.
03. Športna rekreacija
Do sofinanciranja programov športne rekreacije so upravičeni izvajalci, ki izvajajo programe za skupine udeležencev starejših od 20 let, in sicer vsaj enkrat na teden po 60 minut, najmanj 32 tednov letno.
Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur letno):
– strokovni kader (za skupine udeležencev starejših od 65 let),
– objekt.
Pogoj za sofinanciranje je organizirana vadba v skupini, ki šteje od 15 do 20 članov.
04. Kakovostni šport
V te programe so vključeni športnice in športniki v članskih kategorijah. Pomembni so predvsem iz dveh razlogov. Prvič zaradi motiva otrokom in mladini za vključevanje v šport in drugič zaradi predstavitve občine v širšem slovenskem prostoru in v svetu.
V kakovostni šport sodijo priprave in tekmovanja ekip in posameznikov v članski konkurenci, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
Občina sofinancira programe izvajalcev iz prejšnjega odstavka, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– v letnem programu imajo priznano sofinanciranje športnih šol,
– nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez,
– imajo redno vadbo vsaj 3-krat tedensko,
– v individualnih panogah imajo vsaj 8 vadečih v skupini in nastopajo vsaj na 5 tekmah letno,
– v ekipnih športih imajo vsaj 12 vadečih v ekipi in nastopajo v ligi z vsaj 10 tekmami letno.
Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 320 ur letno):
– objekt.
05. Vrhunski šport
V programe vrhunskega športa se uvrstijo posamezni kategorizirani športniki svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda. Do sofinanciranja so upravičeni izvajalci, ki imajo včlanjene športnike svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, navedene v zadnjih oktobrskih Obvestilih Olimpijskega komiteja Slovenije.
Izvajalce, katerih člani so pridobili status kategoriziranih športnikov v disciplinah rednega sporeda Olimpijskih iger, se ovrednoti takole:
– športnik s kategorizacijo svetovnega razreda    500 točk
– športnik s kategorizacijo mednarodnega       300 točk
razreda
– športnik s kategorizacijo perspektivnega      200 točk
razreda
Izvajalce, katerih člani so pridobili status kategoriziranih športnikov v disciplinah, ki niso na rednem sporedu Olimpijskih iger, se ovrednoti takole:
– športnik s kategorizacijo svetovnega razreda    250 točk
– športnik s kategorizacijo mednarodnega       150 točk
razreda
– športnik s kategorizacijo perspektivnega      100 točk
razreda
V letni program se uvrsti tudi posamezne kategorizirane športnike mladinskih kategorij tistih izvajalcev, katerim športne šole niso priznane. Pogoj za uvrstitev je, da so omenjeni v zadnjih oktobrskih Obvestilih Olimpijskega komiteja Slovenije.
Izvajalce se ovrednoti takole:
– športnik s kategorizacijo mladinskega ali      100 točk
državnega razreda
06. Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Do sofinanciranja programov športa invalidov so upravičeni izvajalci, ki izvajajo programe dvakrat na teden, najmanj 32 tednov letno.
Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur letno):
– strokovni kader,
– objekt.
Pogoj za sofinanciranje je organizirana vadba v skupini, ki šteje od 8 do 10 članov.
07. Razvojne in strokovne naloge v športu
07. 01. Zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov v športu
Programi šolanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov so namenjeni pridobivanju ustreznih nazivov in licenc ter njihovemu potrjevanju.
Za sofinanciranje teh programov lahko kandidirajo le izvajalci, ki izvajajo programe, ki jih sofinancira občina, v skladu s temi merili.
Šolanje poteka v skladu s pravilniki Olimpijskega komiteja Slovenije, Fakultete za šport oziroma panožnih športnih zvez.
Izvajalec mora v kandidaturi za sofinanciranja tega programa predložiti:
– v primeru, da gre za šolanje, pogodbo med izvajalcem in kandidatom, v kateri se ta zavezuje, da bo po končanem šolanju še najmanj dve leti kot strokovni kader deloval v tej športni panogi,
– dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju oziroma preizkusu znanja (če je preizkus predviden) posameznih kandidatov,
– dokumentacijo, s katero se dokazuje višina nastalih stroškov.
Izvajalcem se sofinancirajo stroški prijavnine ali kotizacije:
– za udeležbo na šolanju za pridobitev
ustreznega strokovnega naziva (vodnik,
vaditelj, inštruktor, učitelj, trener …) za       0–200
največ dva kandidata              točk/kandidata
– za udeležbo na seminarju za pridobitev ali       0–100
potrditev licence, za največ šest kandidatov  točk/kandidata
Če sredstva, ki so namenjena tej postavki, ne zadoščajo pokritju stroškov prijavnin (kotizacij) v celoti, se sofinancira sorazmerni delež stroškov, glede na skupni znesek vseh vlog.
07. 02. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu.
Sofinancira se do višine največ 90 %:
– izdelava informacijskih baz za potrebe občine
– nakup tehnologije za poganjanje teh baz.
Programe lahko izvaja le izvajalec, ki ima zagotovljene strokovne in tehnične pogoje za kvalitetno delo.
08. Delovanje društev, zvez in zavodov
08. 01. Delovanje športnih društev
08. 01. 01. Članstvo v društvih
Do sofinanciranja so upravičena društva, ki imajo vsaj 15 članov s plačano članarino.
Sofinancira se:
– aktivni član društva s plačano članarino      0,5 točke
– organizirana vadbena skupina v netekmovalni
dejavnosti                       12 točk
– organizirana vadbena skupina v tekmovalni
dejavnosti                       30 točk
Za organizirano vadbeno skupino se smatra skupina, v kateri poteka vadba organizirano vsaj 30 tednov na leto.
08. 01. 02. Piramida v tekmovalnem športu
Do sofinanciranja so upravičeni izvajalci, ki imajo priznano IV. ali V. stopnjo športnih šol. Za ti dve stopnji športnih šol se jim priznajo stroški iz Tabele 3, z upoštevanjem korekcijskega faktorja izračunanega pri točki 01.03.02. tega pravilnika.
08. 02. Delovanje občinskih zvez in zavodov
Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se združujejo v občinsko športno zvezo (v nadaljevanju: zveza).
Sofinancirajo se:
– plače za redno zaposlene po dogovoru s pristojnim oddelkom za šport,
– materialni stroški za delo organov zveze,
– športni programi, ki so koordinirani v sklopu skupnega programa zveze.
9. ŠPORTNE PRIREDITVE
Občina lahko sofinancira mednarodne, državne, regijske, medobčinske in občinske večje športne prireditve, ki imajo promocijski učinek za šport v občini.
Sofinancirajo se:
– vrhunske športne prireditve,
– množične športno-rekreativne prireditve,
– športno-rekreativna tekmovanja odraslih.
Vrhunske športne prireditve
Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
– da so navedene v mednarodnem koledarju tekmovanj,
– da na njih nastopajo mednarodno uveljavljeni športniki,
– da so odmevne v širšem prostoru.
Višina sofinanciranja je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev. Sredstva se razdelijo po opravljeni prireditvi na osnovi poročila izvajalca.
Vrednostni kriteriji:
– najem objekta                  0–100 točk,
– propagandni material              0–100 točk,
– sodniški stroški                0–100 točk,
– stroški nastopajočih              0–100 točk,
– višina zbranih sredstev             0–100 točk,
– ostali organizacijski stroški          0–100 točk.
Prednost imajo tekmovanja v športnih panogah (disciplinah), ki so v rednem sporedu Olimpijskih iger.
Množične športno-rekreativne prireditve
Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
– da imajo večletno tradicijo,
– da so primerne za vse starostne kategorije,
– da na njih sodeluje več kot 20 udeležencev,
– da so odmevne v lokalni skupnosti.
Višina sofinanciranja je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev. Sredstva se razdelijo po opravljeni prireditvi na osnovi poročila izvajalca.
Vrednostni kriteriji:
– število organizatorjev             0–100 točk,
– število udeležencev               0–100 točk,
– višina stroškov organizacije          0–100 točk,
– višina zbranih sredstev             0–100 točk,
– ostali organizacijski stroški          0–100 točk.
Tekmovanja odraslih
V tekmovanja odraslih spadajo športno-rekreativna tekmovanja ekip in posameznikov na občinskem in medobčinskem nivoju, ki imajo ligaški značaj.
Sofinancira se:
– organizacija in izvedba ekipnih tekmovanj       0–50
                         točk/ekipo,
– organizacija in izvedba posamičnih tekmovanj      0–5
                         točk/osebo.
Temeljno določilo: Udeleženci morajo pokriti vsaj 50 % stroškov tekmovanja
10. ŠPORTNI OBJEKTI
10. 1. Investicije v športno infrastrukturo
Sofinancira se lahko posodabljanje in izgradnja tistih športnih objektov, ki so v lasti občine.
10. 02. Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov
Za določen obseg posameznih programov se sofinancira najem javnih športnih objektov. V primeru, da javni športni objekti v občini ne zadoščajo za realizacijo teh programov v celoti se sofinancira lahko samo najem športnih objektov na območju občine.
V primeru, da izvaja izvajalec svoj program v celoti na objektu, ki ni v njegovi lasti ali lasti občine, potem je odločitev za sofinanciranja najema takega objekta izključno v pristojnosti občine.
11. DRUGO
11.01. Priznanja športnikom in športnim delavcem
Sredstva so namenjena za nakup priznanj, za denarne nagrade in za kritje stroškov organizacije prireditve, na kateri se priznanja podeljujejo. Vrsto priznanj, kriterije za njihovo podelitev, način evidentiranja kandidatov in višino nagrad ureja poseben pravilnik.
Sofinancira se:
– zlati, srebrni ali bronasti znak         0–10 točk
– zlata, srebrna ali bronasta plaketa        0–10 točk
– priznanje                     0–8 točk
– denarna nagrada                 0–200 točk
– organizacija prireditve             0–500 točk.
110.02. Veljavnost
Merila za vrednotenje in izbor programov športa pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
III. NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PANOG – TABELARIČNI PREGLED
Tabela 1 (število ur vadbe + ur tekmovanj):
+--------+--------+---------------------------------------------------+
|Zap. št.| Športna|        UR (VADBE + TEKMOVANJ)       |
|    | panoga +-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|    |    |   |  I. | II. | III. | IV. |  V. |   |
|    |    +-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|    |    |Tedni|stopnja|stopnja|stopnja|stopnja|stopnja|člani|
+--------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|  1.  | ROKOMET| 40 | 118 | 198 | 264 | 280 | 288 | 320 |
+--------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|  2.  | KOŠARKA| 40 | 118 | 198 | 264 | 280 | 288 | 320 |
+--------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|  3.  |ATLETIKA| 40 | 118 | 198 | 264 | 280 | 288 | 320 |
+--------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
Tabela 2 (število športnikov v skupini):
+--------+--------+---------------------------------------------+
|Zap. št.| Športna|       ŠTEVILO ŠPORTNIKOV       |
|    | panoga +-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|    |    |  I. | II. | III. | IV. |  V. |   |
|    |    +-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|    |    |stopnja|stopnja|stopnja|stopnja|stopnja|Člani|
+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|  1.  | ROKOMET|  14 |  14 |  14 |  14 |  14 | 14 |
+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|  2.  | KOŠARKA| 120 | 120 |  12 |  12 |  12 | 12 |
+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|  3.  |ATLETIKA|  15 |  15 |  12 |  10 |  8  | 8 |
+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
Tabela 3 (materialni stroški):
+--------+--------------+-----------------------+
|Zap. št.|Športna panoga|  MATERIALNI STROŠKI |
|    |       +-------+-------+-------+
|    |       |  I. | II. | III. |
|    |       +-------+-------+-------+
|    |       |stopnja|stopnja|stopnja|
+--------+--------------+-------+-------+-------+
|  1.  |  ROKOMET  |  48 |  57 |  64 |
+--------+--------------+-------+-------+-------+
|  2.  |  KOŠARKA  |  48 |  55 |  67 |
+--------+--------------+-------+-------+-------+
|  3.  |  ATLETIKA  |  25 |  28 |  32 |
+--------+--------------+-------+-------+-------+
Materialni stroški so določeni na posameznega tekmovalca!
Tabela 4 (piramida v tekmovalnem športu/delovanje društev):
+--------+---------------+--------------------------------------+
| Zap.št.| Športna panoga|        STROŠKI        |
|    |        +-------------------+------------------+
|    |        |    IV.    |    V.    |
|    |        +-------------------+------------------+
|    |        |   stopnja   |   stopnja   |
+--------+---------------+-------------------+------------------+
|  1.  |  ROKOMET  |     72    |    84    |
+--------+---------------+-------------------+------------------+
|  2.  |  KOŠARKA  |     75    |    89    |
+--------+---------------+-------------------+------------------+
|  3.  |  ATLETIKA  |     36    |    40    |
+--------+---------------+-------------------+------------------+
Materialni stroški so določeni na posameznega tekmovalca!
Kolikor se pojavi športna panoga, ki izpolnjuje kriterije športne šole, se navede v tabelo kot nova športna panoga.
Tabela 4 (vrednost ure v točkah – strokovni kader):
+--------------------------------------------+-----------------+
|Vsebina športnega programa         | Število točk / |
|                      |    ura    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Športna vzgoja otrok in mladine       |    1,5    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi |    1,5    |
|potrebami                  |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Športne šole – selektivni šport       |    3    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Športno-rekreativna dejavnost odraslih   |   1,25    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Šport invalidov               |    1,5    |
+--------------------------------------------+-----------------+
Tabela 5 (vrednost ure v točkah – objekt)
+------------------------------+----------------+---------------+
|Najem športnega objekta    | Število točk / | Št. točk / uro|
|               |    ura   | (50 % popust) |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Telovadnica, dvorana 1/3   |    1,2   |   0,6   |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Dvorana 2/3          |    2,4   |   1,2   |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Dvorana 3/3          |    3,6   |   1,8   |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Asfaltne površine za športne |    0,5   |   0,25   |
|igre             |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Teniško igrišče na prostem  |    0,8   |   0,4   |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Balinišče           |    0,5   |   0,25   |
+------------------------------+----------------+---------------+
Kolikor se pojavi nov športni objekt oziroma površina, se le-ta vnese v tabelo.
Št. 007-20/2012
Škofljica, dne 4. oktobra 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti