Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 122-37/2012-0102 Ob-4593/12 , Stran 2402
Št. 122-37/2012-0102 Ob-4593/12
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 57/12), določil Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 45/11), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 86/06, 127/06, 8/07, 5/09, 6/12), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 127/03, 125/04, 60/05, 120/05, 2/06, 140/06, 120/07, 90/08 in 121/08), 10. člena Odloka o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 51/08), določil Odloka o organizaciji in izvajanju javne službe pomoč družini na domu in o merilih za določanje plačila storitev (Uradni list RS, št. 69/00, 99/01), objavlja Občina Beltinci
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe socialne storitve pomoč družini na domu v Občini Beltinci
I. Naziv in naslov naročnice-koncedentke: Občina Beltinci, Beltinci, Mladinska ul. št. 2, 9231 Beltinci. II. Predmet javnega razpisa: podelitev 1 koncesije za izvajanje socialne storitve pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci. III. Krajevno območje izvajanja storitev: vsa naselja na celotnem območju Občine Beltinci. IV. Vrsta in opis storitve Storitev zajema socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti socialno oskrbo. Storitev tako obsega: gospodinjsko pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. V. Obseg razpisane koncesije: storitev se praviloma izvaja največ osem ur dnevno, pet dni v tednu, razen izjem, ko se za nujne primere storitev lahko izvaja tudi čez vikende in dela proste dneve. Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko. VI. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati predvidoma 1. 1. 2013 oziroma kot bo to dogovorjeno v koncesijski pogodbi. Koncesija se podeli za obdobje 10 let in se lahko podaljša največ enkrat, in sicer za čas, za katerega bo sklenjena koncesijska pogodba. VII. Uporabniki storitve Uporabniki socialne oskrbe pomoči družini na domu so osebe, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Beltinci, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranijo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod navedenimi pogoju so uporabniki: osebe, starejše od 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobni za samostojno življenje; osebe mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja; osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb;druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij; kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje;hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva. VIII. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih se uredijo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. IX. Viri financiranja storitve: sredstva za zagotavljanje storitve na podlagi koncesije se zagotavljajo iz proračunskih sredstev naročnice ali drugih javnih sredstev ali s plačili upravičenca do storitve ali drugih zavezancev v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi. X. Način izvajanja storitve in določitev cene Način izvajanja storitve se uredi s koncesijsko pogodbo. K ceni storitve na podlagi predloga koncesionarja poda soglasje koncedentka (Občinski svet Občine Beltinci). Predlog cene storitve mora biti pripravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. O zagotavljanju sredstev koncedentka in koncesionar na podlagi odločbe in pogodbe o koncesiji skleneta letno pogodbo o financiranju. V pogodbi iz prejšnjega odstavka se dogovorita o višini sredstev in izvršitvi plačila na podlagi mesečnega zahtevka koncesionarja. XI. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik-koncesionar Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki v skladu z določili Pravilnika o koncesijah in določili Odloka o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu v Občini Beltinci izpolnjuje naslednje pogoje: – da je pravna ali fizična oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji, – da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija, – da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, ki je predmet koncesije, – da izkazuje finančno in poslovno sposobnost, – da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve. Dodatni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: – da prevzame uporabnike programa storitve pomoč družini na domu z območja naročnice (Občine Beltinci) in eno izvajalko, ki je zaposlena pri izvajanju tega programa pri prejšnjem izvajalcu storitve, – v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu bo koncesijsko dejavnost opravljal tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. XII. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev iz XI. točke tega razpisa in o sposobnosti za izvajanje storitve Ponudniki, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo predložiti naslednje izjave, potrdila in dokazila o izpolnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe: 1. izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku (OBR. 1), 2. izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije (OBR. 2), 3. izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije (OBR. 3), 4. izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice (OBR. 4), 5. izjavo o zaposlitvi ustreznega kadra (OBR. 5.1), 6. organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, 7. izjavo o prevzemu in zaposlitvi dosedanje izvajalke neposredne oskrbe (OBR. 5.2), 8. izjavo o urejanju delovnih razmerij v skladu z zakonodajo (OBR. 5.3), 9. projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I (OBR. 6), 10. izjavo o izpolnjevanju pogojev glede prostorov, opreme, kadrov (OBR. 7), 11. izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma izračun cene za socialno varstveno storitev, na obrazcih iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (OBR. 8), 12. izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil največ v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene (OBR. 9), 13. program dela izvajanja storitve (OBR. 10), 14. letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let (OBR. 11), 15. bonitetno informacijo AJPES-a (OBR. 12), 16. izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti (OBR. 13), 17. izjavo o točnosti in resničnosti navedb (OBR. 14), 18. izjavo o začetku opravljanja koncesijske dejavnosti (OBR. 15), 19. izjavo o dosedanjem izvajanju storitve (OBR. 16), 20. izjavo o ponudbi drugih storitev socialnega servisa (OBR. 17), 21. seznam strokovnih referenc s področja razpisane koncesije skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu (OBR. 18), 22. izjavo o lastništvu vozil (OBR. 19), 23. izjavo o oddaljenosti sedeža oziroma izpostave ponudnika od območja občine (OBR. 20). Če je ponudnik v letu pred prijavo na razpis posloval z izgubo ali da izkazuje izgubo iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance stanja, mora pred potekom roka za prijavo na razpis priložiti dokazilo, da je navedena izguba pokrita (sklep organa upravljanja in listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za pokritje izgube). Koncedentka si v postopku podeljevanja koncesije pridržuje pravico, da dodatno preveri ponudbo in od ponudnika zahteva predložitev dodatnih dokazil o izpolnjevanju pogojev. Če komisija za koncesije (v nadaljevanju: komisija) pri ponudniku ugotovi manjša odstopanja od minimalnih tehničnih pogojev, ki so določeni s predpisi, lahko ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev za izvajanje storitve od ponudnika zahteva dodatna pojasnila. Če ponudnik dokaže, da bo kljub manjšim odstopanjem zagotovljeno nemoteno izvajanje storitve, lahko komisija za koncesije koncedentki predlaga, da mu kljub temu koncesijo podeli. Ponudnik mora izpolniti priložen vzorec pogodbe in ga parafirati ter priložiti k ponudbi. XIII. Merila za izbo ponudnika Pri izbiri koncesionarja se bodo upoštevala naslednja merila: – cena storitve za 1 efektivno uro, največ 60 točk, – reference ponudnika o dosedanjem delu na področju izvajanja razpisane storitve, največ 10 točk, – kvaliteta predloženega programa dela izvajanja razpisane storitve, največ 10 točk, – oddaljenost sedeža oziroma izpostave ponudnika od območja občine, največ 20 točk. XIV. Način in rok za oddajo ponudb Ponudba mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih predpisane razpisne dokumentacije in mora imeti priložene vse zahtevane izjave in zahtevane obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Razpisni rok za oddajo ponudb je do četrtka, 8. 11. 2012 do 10. ure. Za pravočasno se šteje ponudba, ki bo do vštetega do 8. 11. 2012 do 10. ure prispela v sprejemno pisarno Občine Beltinci, Beltinci, Mladinska ul. št. 2. Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Občine Beltinci, Beltinci, Mladinska ul. št. 2, 9231 Beltinci. Na sprednji strani ovojnice morajo biti navedene naslednje obvezne oznake: »Ne odpiraj, Prijava na javni razpis Podelitev koncesije za izvajanje storitve Pomoč družini na domu v Občini Beltinci«, naslov Občine Beltinci. Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja. Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do vključno 8. 11. 2012 do 10. ure, kasneje pa ne več. Vse dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. XV. Odpiranje ponudb in obveščanje o izboru Odpiranje ponudb bo v četrtek, 8. 11. 2012, ob 13. uri, v sejni sobi občinske uprave Občine Beltinci, Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci. Odpiranje ponudb je javno in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu, predstavnik prijavitelja-ponudnika pa se obvezno izkaže s pisnim pooblastilom. Komisija za koncesije ki jo s sklepom imenuje župan, za vsako ponudbo posebej ugotovi ali je pravočasna. Nepravočasno prispele ponudbe komisija ne bo odpirala in bodo zaprte vrnjene ponudniku. Ponudba, za katero komisija ugotovi, da je pravočasna, da jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje razpisne pogoje, da je podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve in da je popolna glede na besedilo javnega razpisa, se šteje kot zahtevek za ugotavljanje izpolnjevanja minimalnih tehničnih pogojev, določenih s predpisi s področja socialnega varstva. Če komisija pri ponudniku ugotovi manjša odstopanja od minimalnih tehničnih pogojev, ki so določeni s predpisi, lahko ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev za izvajanje storitve od ponudnika zahteva dodatna pojasnila. Če ponudnik dokaže, da bo kljub manjšim odstopanjem zagotovljeno nemoteno izvajanje storitve, lahko komisija koncedentu predlaga, da mu kljub temu koncesijo podeli. O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve, pridobi komisija za koncesije mnenje socialne zbornice, ki mora svoje mnenje podati v 20 dneh od prejema pisne zahteve, sicer komisija pripravi predlog podelitve koncesije brez tega mnenja. Komisija za koncesije najkasneje v 60 dneh po pridobitvi mnenja opravi pregled in presojo popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih, ter pripravi predlog podelitve koncesije. XVI. Organ pristojen za podelitev koncesije in organ pristojen za podpis koncesijske pogodbe Koncesijo bo na podlagi predloga komisije podelila občinska uprava Občine Beltinci z odločbo. Izbrani koncesionar bo podpisal koncesijsko pogodbo z županom Občine Beltinci (zastopnikom koncedentke). Če se na razpis ne javi noben ponudnik ali če nobena ponudba ni pravočasna, ali ni popolna, ali ni podana za v razpisu določeno območje ali noben ponudnik ne izpolnjuje predpisanih pogojev, koncedentka s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel. XVII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame v sprejemni pisarni Občine Občina Občine Beltinci, Beltinci, Mladinska ul. št. 2, 9231 Beltinci ali na spletni strani Občine Beltinci: www.beltinci.si. Pristojna za dajanje dodatnih informacij v zvezi z javnim razpisom sta Venčeslav Smodiš in Tatjana Trstenjak, tel. 02/541-35-39 in 02/541-35-41.
Občina Beltinci

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti