Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3185. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, stran 8287.

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 84/11) se v 5. členu v šesti alineji pika nadomesti s podpičjem in doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– Ukrep Vll: podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi neugodnih vremenskih razmer, in sicer zimske pozebe pri pridelavi vrtnin.«.
2. člen
Za 26. členom se dodajo novo 7. podpoglavje in novi 26.a, 26.b in 26.c člen, ki se glasijo:
»7. Ukrep VII: Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi neugodnih vremenskih razmer, in sicer zimske pozebe pri pridelavi vrtnin
26.a člen
(predmet podpore)
(1) Podpora je namenjena kmetijskim gospodarstvom zaradi poslabšanja ekonomskih razmer pri pridelavi vrtnin zaradi neugodnih vremenskih razmer, in sicer zimske pozebe pri pridelavi vrtnin.
(2) Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev na hektar poškodovanih vrtnin.
26.b člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Vlagatelji morajo za pridobitev nepovratnih sredstev iz drugega odstavka prejšnjega člena izpolnjevati naslednje pogoje:
– vpisani morajo biti v register kmetijskih gospodarstev pred 29. januarjem 2012 in imeti urejene podatke o GERK-ih v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
– na dan vložitve vloge vlagatelj ni podjetje v težavah;
– v letu 2012 so oddali zbirno vlogo, v kateri so na obrazcu »D – PRIJAVA POVRŠIN KMETIJSKIH RASTLIN IN ZAHTEVKOV NA POVRŠINO« prijavljene vrtnine pod šiframi: 401 – vrt­nine v zavarovanem prostoru, 402 – vrtnine na prostem, 405 – mešana raba (vrtnine, poljščine, dišavnice, zdravilna zelišča na prostem), 703 – šparglji, 733 – artičoke, 734 – rabarbara;
– utrpeli so škodo zaradi zimske pozebe pri pridelavi vrtnin v času od 29. januarja do 29. februarja 2012, kar izkazujejo z izjavo, ki jo podpišeta vlagatelj in pooblaščena oseba javne službe kmetijskega svetovanja, v kateri je navedeno, da so bile vrtnine poškodovane zaradi zimske pozebe in je navedena površina poškodovanih vrtnin;
– prijavljena površina poškodovanih vrtnin se nahaja na območju občin Piran, Koper, Izola in Nova Gorica, v skupni površini najmanj 0,5 ha;
– priložiti morajo dokument, iz katerega je razvidno, da so v obdobju iz četrte alineje tega odstavka pridelovali vrtnine, kar izkazujejo s kopijo evidence o delovnih opravilih na kmetijskem gospodarstvu, iz katere so razvidni čas setve, vrsta kulture in površina.
(2) Če se del GERK-a, na katerem je bila pozeba vrtnin, razprostira tudi izven območja občin iz pete alineje prejšnjega odstavka, je do podpore upravičena celotna površina, na kateri je nastala škoda zaradi pozebe vrtnin.
26.c člen
(finančne določbe)
(1) Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Za podporo iz tega poglavja se zagotovijo sredstva do višine 45.000 eurov.
(3) Višina podpore znaša 750 eurov na hektar poškodovanih vrtnin.«.
3. člen
V 27. členu se besedilo »in V« nadomesti z vejico in besedilom »V in VII«.
4. člen
V drugem odstavku 28. člena se besedilo »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedilom »Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo«, za oklepajem pa se doda vejica.
5. člen
V četrtem odstavku 29. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, agencija v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog.«.
6. člen
Na koncu drugega odstavka 31. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 1535/2007/ES.«.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-49/2012
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EVA 2012-2330-0203
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti