Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3138. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih, stran 8187.

Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11 in 55/12) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E T A R I F E
o taksah in nadomestilih
1. člen
V Tarifi o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 54/08, 86/09, 59/10 in 10/11) se v 1. točki prvega odstavka 1. člena besedilo »67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09« nadomesti z besedilom »108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11 in 55/12«.
V 2. točki prvega odstavka se besedo »tem« nadomesti z besedo »ZTFI«.
V 2. a) točki prvega odstavka se za številom »1/08« črta beseda »in« ter doda vejica, za številom »68/08« pa se doda vejica in besedilo »35/11 – ORZPre75, 55/11 – sklep US, 105/11 – odločba US in 10/12«.
V b) točki drugega odstavka se besedilo »(Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07, 109/07 – popr. in 65/08; v nadaljnjem besedilu ZISDU-1)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 – ZPre-1C in 55/12; v nadaljnjem besedilu ZISDU-2)«.
V e) točki drugega odstavka se za besedilom »114/06 – ZUTPG« črta beseda »in« ter doda vejica, za besedilom »10/08 – ZVarDod« pa se doda vejica in besedilo »38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 94/11 – odločba US, 105/11 – odločba US, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF«.
V g) točki drugega odstavka se za besedilom »2/07 – ZNVP-UPB1« črta beseda »in« ter doda vejica, za besedilom »67/07 – ZTFI« pa se doda vejica in besedilo »58/09 in 78/11«.
V h) točki drugega odstavka se za številom »43/06« doda vejica in besedilo »114/06 – ZUE in 87/11«.
V i) točki drugega odstavka se za številom »60/07« doda vejica in besedilo »19/10 in 77/11«.
Točka j) se spremeni tako, da se glasi:
»Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (Uradni list RS, št. 54/12) v zvezi z Uredbo (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (UL L št. 86 z dne 24. 3. 2012, str. 1) (v nadaljnjem besedilu Uredba o izvajanju Uredbe 236/2012/EU),«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se besedilo »(Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 99/10 – ZBan-1-UPB5 (52/11 – popr.), 9/11 – ZplaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11 in 48/12)«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Določbe te tarife, ki veljajo za družbo za upravljanje v zvezi z vzajemnim skladom, krovnim skladom, centralnim in napajalnim skladom ter skrbniškimi storitvami se uporabljajo tudi za družbo za upravljanje države članice, ki upravlja vzajemni sklad oziroma krovni sklad, oblikovan v Republiki Sloveniji, oziroma za družbo za upravljanje države članice, ki namerava oblikovati ali že upravlja centralni oziroma napajalni sklad, oblikovan v Republiki Sloveniji, razen če je v tej tarifi določeno drugače.«.
3. člen
V četrtem odstavku 3. člena se za številko »78« doda vejica in številka »78a«.
V petem odstavku se za številko »78« doda vejica in številka »78a«, za besedama »te tarife« pa doda vejica in besedilo »razen pri dvanajstem odstavku tarifne številke 78 te tarife,«.
4. člen
Prvi in drugi odstavek tarifne številke 1 se črtata.
5. člen
Tarifna številka 12 se spremeni tako, da se glasi:
»Za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (186/3. člen ZTFI) in za zahtevo za presojo strokovnih znanj iz četrtega odstavka 186. člena ZTFI (186/4. člen ZTFI), znaša taksa 50 točk za vsako vrsto poslov iz prvega odstavka 186. člena ZTFI.«.
6. člen
Drugi odstavek tarifne številke 25 se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za izdajo odredbe borzi zaradi neskladja tarife borze z drugim odstavkom 332. člena ZTFI (332/4. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.«.
7. člen
Drugi odstavek tarifne številke 31 se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za izdajo odredbe centralno klirinškodepotni družbi zaradi neskladja tarife centralno klirinškodepotne družbe z drugim odstavkom 430. člena ZTFI (430/6. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.«.
8. člen
Točka 1.2. se spremeni tako, da se glasi:
»1.2. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
Tarifna številka 41
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje (36/1. člen, 36/4. člen, 50/2. člen ter 45/4. člen in 45/6. člen v zvezi s 45/4. členom ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za vsako nadaljnjo pridobitev delnic oziroma poslovnega deleža družbe za upravljanje, na podlagi katere bi oseba oziroma osebe, za katero oziroma katere velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, presegla oziroma presegle razpon, za katerega že izdano dovoljenje velja (36/3. člen, 36/6. člen in 50/3. člen ZISDU-2) znaša taksa 100 točk.
(3) Za zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje (498/1. člen ZISDU-2 v zvezi s 547.a/12. členom ZTFI) znaša taksa 100 točk.
(4) Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju ali delnem prenehanju veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje (44/5. člen in 50/5. člen v zvezi s 44/5. členom ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
(5) Za zahtevo za izdajo dovoljenja, da h kvalificiranemu delniškemu sporazumu oziroma sporazumu med imetniki poslovnih deležev v zvezi s preseganjem kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje lahko pristopi nov udeleženec (50/4/1. člen v zvez s 50/3. členom ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
(6) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, če bi po sklenitvi delniškega sporazuma oziroma sporazuma med imetniki poslovnih deležev iz tretjega odstavka 50. člena ZISDU-2 zaradi pridobitve dodatnih delnic ali zaradi pristopa novega udeleženca skupni delež udeležencev sporazuma dosegel ali presegel kvalificirani delež v družbi za upravljanje (50/4/2. člen v zvezi s 50/3. členom ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
(7) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža iz 2. točke drugega odstavka 36. člena ZISDU-2 v družbi za upravljanje, ki jo vloži oseba, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila položaj nadrejene osebe družbe za upravljanje (51/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
(8) Za zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža iz 2. točke drugega odstavka 36. člena ZISDU-2 v družbi za upravljanje osebi, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila položaj nadrejene osebe družbe za upravljanje (51/2. člen ZISDU-2 in 498/1. člen ZISDU-2 v zvezi s 547.a/12. členom ZTFI) znaša taksa 100 točk.
(9) Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža iz 2. točke drugega odstavka 36. člena ZISDU-2 v družbi za upravljanje, izdanega osebi, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila položaj nadrejene osebe družbe za upravljanje (51/2. člen v zvezi s 44/5. členom ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
(10) Za izdajo odredbe neupravičenemu imetniku oziroma udeležencem sporazuma o odsvojitvi delnic oziroma poslovnega deleža družbe za upravljanje, pridobljenih v nasprotju z ZISDU-2 (46/1. člen, 46/4. člen ter 50/5. člen v zvezi s 46/1. členom ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.
(11) Za izdajo odločbe o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic oziroma poslovnega deleža družbe za upravljanje (47/1. člen in 50/5. člen v zvezi s 47/1. členom ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
(12) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje (48/1. člen in 50/3. člen v zvez s 48/1. členom ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
(13) Določbe tretjega, četrtega, sedmega do dvanajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za skupne kvalificirane imetnike (36/7. člen ZISDU-2).
(14) Določbe desetega, enajstega in dvanajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za nadzorne ukrepe v zvezi z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža ter za pravice in obveznosti kvalificiranega imetnika iz prvega odstavka 51. člena ZISDU-2 (51/2. člen ZISDU-2).
Tarifna številka 42
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje (57/1. člen ZISDU-2 in 53/2. člen v zvezi s 57/1. členom ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
(2) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prenehanju veljavnosti dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje (57/8. člen ZISDU-2 in 53/2. člen v zvezi s 57/8. členom ZISDU-2) se ne plača taksa.
(3) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje (60/1. člen ZISDU-2 in 53/2. člen v zvezi s 60/1. členom ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
(4) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje (61/1. člen ZISDU-2 in 53/2. člen v zvezi s 61/1. členom ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
(5) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje (61/2. člen ZISDU-2 in 53/2. člen v zvezi s 61/2. členom ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
(6) Za izdajo odločbe o izreku opomina članu uprave oziroma izvršnemu direktorju družbe za upravljanje (62. člen ZISDU-2 in 53/2. člen v zvezi s 62. členom ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
(7) Za izdajo odločbe z zahtevo upravi oziroma upravnemu odboru družbe za upravljanje, da skliče skupščino družbe za upravljanje in predlaga razrešitev člana nadzornega sveta oziroma upravnega odbora družbe za upravljanje (64/3. člen ZISDU-2 in 53/2. člen v zvezi s 53/2. členom ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
(8) Določbe prvega do sedmega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za poslovodje družbe za upravljanje, ki je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo (54/5. člen ZISDU-2).
(9) Določbe prvega do sedmega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za poslovodje podružnice družbe za upravljanje tretje države (127/2. člen ZISDU-2).
Tarifna številka 43
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja družbe za upravljanje (93/3. člen ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
(2) Za izdajo odločbe o omejitvi dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov iz drugega odstavka 94. člena ZISDU-2 (94/2. člen ZISDU-2 in 96. člen v zvezi s 94/2. členom ZISDU-2) in za izdajo odločbe o omejitvi dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov iz drugega odstavka 94. člena ZISDU-2 in omejitvi opravljanja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožnih storitev iz 5. poglavja ZISDU-2 (98. člen ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
Tarifna številka 44
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov (106/1. člen ZISDU-2 in 106/3. člen v zvezi s 106/1. členom ZISDU-2) znaša taksa 500 točk.
(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov za nov tip investicijskih skladov (109/3. člen ZISDU-2) znaša taksa 250 točk.
(3) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prenehanju dovoljenja družbe za upravljanje za opravljanje storitev upravljanja posameznega tipa investicijskih skladov (110/3. člen ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
(4) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za združitev, delitev ali druga statusna preoblikovanja, pri kateri oziroma katerih je udeležena družba za upravljanje (111/1. člen, 111/5. člen in 35/9. člen v zvezi s 111/1. členom ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
Tarifna številka 45
(1) Za zahtevo za posredovanje obvestila iz prvega odstavka 113. člena ZISDU-2 s prilogami iz drugega odstavka 113. člena ZISDU-2 nadzornemu organu države članice gostiteljice, v kateri namerava družba za upravljanje ustanoviti podružnico (113/3. člen in 114/3 ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
(2) Za posredovanje obvestila družbe za upravljanje nadzornemu organu države članice gostiteljice o začetku neposrednega opravljanja investicijskih storitev in poslov v državi članici gostiteljici (117/3. člen ZISDU-2) znaša taksa 50 točk.
(3) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice družbe za upravljanje v tretji državi (120/3. člen in 120/4. člen ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
(4) Določbi prvega in drugega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljata tudi za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožnih storitev v drugi državi članici (165. člen ZISDU-2).
Tarifna številka 46
(1) Za zahtevo družbe za upravljanje tretje države za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji (126/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 500 točk.
(2) Za zahtevo družbe za upravljanje tretje države za izdajo dovoljenja za trženje enot posameznega investicijskega sklada tretje države (149/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
Tarifna številka 47
(1) Za posredovanje priglasitvenega dokumenta iz 154. člena ZISDU-2 nadzornemu organu države članice gostiteljice (154/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 50 točk.
(2) Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o prepovedi trženja enot investicijskih skladov v tretji državi (158/2. člen in 158/3. člen ZISDU-2) znaša taksa 100 točk.
Tarifna številka 48
(1) Za zahtevo družbe za upravljanje za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 159. člena ZISDU-2 (162/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
(2) Za zahtevo družbe za upravljanje za opravljanje pomožnih storitev iz 2. točke prvega odstavka 159. člena ZISDU-2 (164/1. člen ZISDU-2) znaša taksa za vsako od navedenih storitev 100 točk.
(3) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prenehanju dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 159. člena ZISDU-2 (162/4. člen v zvezi 110/3. členom in s 110/1. členom ter 162/5. člen ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
(4) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prenehanju dovoljenja za opravljanje pomožnih storitev iz 2. točke prvega odstavka 159. člena ZISDU-2 (164/4. člen v zvezi s 110/3. členom in 110/1. členom ter 164/5. člen ZISDU-2) znaša taksa 100 točk.
Tarifna številka 49
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev (183/1. členom ZISDU-2 in 497.a/1. člen v zvezi s 183/1. členom ZISDU-2) znaša taksa 100 točk.
(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev (183/5. člen ZISDU-2 in 497.a/1. člen v zvezi s 183/2. členom ZISDU-2) znaša taksa 50 točk.
Tarifna številka 50
(1) Za zahtevo za priznanje delniškega indeksa ali indeksa dolžniških vrednostnih papirjev, katerega sestavo natančno posnema sestava sredstev vzajemnega sklada (250/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
(2) Za soglasje iz petega odstavka 250. člena ZISDU-2 (250/5. člen ZISDU-2) se ne plača taksa.
Tarifna številka 51
(1) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za objavo prospekta odprtega investicijskega sklada (204/1. člen ZISDU-2) se ne plača taksa.
(2) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za objavo spremembe prospekta odprtega investicijskega sklada (204/4. člen ZISDU-2) se ne plača taksa.
(3) Za prospekt investicijske družbe se smiselno uporabljajo določbe tarifnih številk 2 in 3 te tarife (399/2. člen ZISDU-2).
Tarifna številka 52
(1) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada (261/3. člen ZISDU-2) oziroma za upravljanje prevzemnega sklada (297. člen v zvezi s 261/3. členom ZISDU-2) oziroma za upravljanje alternativnega sklada (389/3. člen ZISDU-2) znaša taksa 300 točk.
(2) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za upravljanje krovnega sklada (320/4. člen ZISDU-2) znaša taksa 500 točk.
(3) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za upravljanje vsakega posameznega podsklada krovnega sklada (320/4. člen ZISDU-2 in 322. člen ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
(4) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov (324/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 500 točk.
(5) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za vključitev podskladov krovnega sklada v drug krovni sklad iste družbe za upravljanje (327/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 300 točk.
(6) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja za oblikovanje napajalnega sklada (331/1. člen ZISDU-2) se ne plača taksa.
(7) Za zahtevo centralnega sklada, da Agencija izda potrdilo, da centralni sklad izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 330. člena ZISDU-2 (362. člen ZISDU-2) se ne plača taksa.
(8) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za upravljanje investicijske družbe (419. člen ZISDU-2) znaša taksa 300 točk.
Tarifna številka 53
(1) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k pravilom upravljanja vzajemnega sklada (259/1. člen ZISDU-2) oziroma k pravilom upravljana krovnega sklada (318/1. člen in 9/2. člen v zvezi s 259/1. členom ZISDU-2) oziroma k pravilom upravljanja alternativnega sklada (386. člen v zvezi s 259/1. členom ZISDU-2) se ne plača taksa.
(2) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada (260/1. člen ZISDU-2) oziroma k spremembi pravil upravljanja alternativnega sklada (388/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 100 točk.
(3) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade krovnega sklada (318. člen in 9/2. člen v zvezi s 260/1. členom ZISDU-2) znaša taksa 300 točk.
(4) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na posamezen nov ali obstoječ podsklad krovnega sklada (319. člen v zvezi s 260/1. členom ZISDU-2) znaša taksa 100 točk za vsak posamezen podsklad krovnega sklada, na katerega se sprememba nanaša.
(5) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k statutu investicijske družbe (414/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 100 točk.
(6) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k spremembi statuta investicijske družbe (415/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 100 točk.
Tarifna številka 54
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja vzajemnega sklada (266. člen ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
(2) Določba prvega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za prisilni prenos upravljanja vzajemnega sklada (274/5. člen ZISDU-2).
(3) Za izdajo soglasja iz 3. točke prvega odstavka 275. člena ZISDU-2 (275/1. člen ZISDU-2) se ne plača taksa.
(4) Za zahtevo družbe za upravljanje, ki upravlja prenosni vzajemni sklad za prenos premoženja na prevzemni vzajemni sklad (pripojitev) (281/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 300 točk.
(5) Določba četrtega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za spojitev prenosnih in prevzemnega sklada (296/1. člen ZISDU-2) oziroma za združitev z UCITS skladom države članice, v kateri vzajemni sklad nastopa kot prenosni sklad (300. člen ZISDU-2).
(6) Določbi prvega in četrtega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljata tudi za prenos upravljanja in združitve alternativnih skladov (393. člen ZISDU-2).
(7) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja investicijske družbe (425/1. člen v zvezi z 266. členom ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
Tarifna številka 55
Za zahtevo za povečanje osnovnega kapitala investicijske družbe z vložki pred začetkom postopka za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala z vložki (404/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
Tarifna številka 56
(1) Za zahtevo družbe za upravljanje za združitev oziroma delitev investicijske družbe (432/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 500 točk.
(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za preoblikovanje ali oddelitev dela investicijske družbe v vzajemni ali alternativni sklad po 434. členu ZISDU-2 (434/5. člen ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
Tarifna številka 57
(1) Za izdajo priporočila družbi za upravljanje (465/1. člen ZISDU-2) se ne plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka.
(2) Za izdajo opozorila družbi za upravljanje (465/2. člen in 465/3. člen ZISDU-2) se plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka 50 točk samo v primeru, če Agencija hkrati z opozorilom naloži tudi odpravo ugotovljenih kršitev, sicer se pavšalno nadomestilo stroškov postopka ne plača.
(3) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev družbi za upravljanje oziroma družbi za upravljanje države članice (466/1. člen, 465/1. člen, 487/1. člen in 488/1. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsako posamezno ugotovljeno kršitev od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.
(4) Če Agencija z odredbo družbi za upravljanje naloži, da odredbi predloži tudi poročilo z mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene (467. člen ZISDU-2) se pavšalno nadomestilo stroškov postopka za odredbo poveča za 200 točk.
(5) Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev družbi za upravljanje (468/3. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.
(6) Za vložitev ugovora zoper odredbo o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev se uporablja tarifna številka 36 te tarife (468/3. člen ter 496/1. in 496/4. člen ZISDU-2).
(7) Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev družbi za upravljanje (469/1. člen in 469/3. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.
(8) Za izdajo odredbe o dodatnem ukrepu pristojnemu organu družbe za upravljanje oziroma družbi za upravljanje (471/1. člen in 472. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.
(9) Za izdajo odločbe o začasni prepovedi opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov investicijskih skladov družbi za upravljanje (475/1. člen in 475/2. člen ZISDU-2) oziroma o začasni prepovedi opravljanja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev družbi za upravljanje (476. člen v zvezi s 475/1. členom ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
(10) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov investicijskih skladov družbi za upravljanje (477/1. člen in 477/2. člen ZISDU-2) oziroma o odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev družbi za upravljanje (162/3. člen in 164/3. člen v zvezi s 477/1. členom ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
(11) Za izdajo odločbe o izreku opomina družbi za upravljanje (477/3. člen ter 162/3. člen in 164/3. člen v zvezi z 477/3. členom ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
(12) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov investicijskih skladov družbi za upravljanje (478/1. člen ZISDU-2) oziroma o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev družbi za upravljanje (162/3. člen in 164/3. člen v zvezi s 478/1. členom ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
(13) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov investicijskih skladov (479. člen ZISDU-2) oziroma o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev družbi za upravljanje (162/3. člen in 164/3. člen v zvezi s 479. členom ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
(14) Za izdajo odločbe družbi za upravljanje države članice o prepovedi opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov na območju Republike Slovenije (448/2. člen in 487/4/1. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
(15) Če družba za upravljanje, ki na območju Republike Slovenije trži enote UCITS sklada iz države članice kljub ukrepom nadzornega organa države članice sedeža družbe za upravljanje, sprejetih po obvestilu iz drugega odstavka 488. člena ZISDU-2, ali zato, ker ti ukrepi niso učinkoviti oziroma jih v državi članici sedeža družbe za upravljanje ni mogoče izreči, nadaljuje s kršitvami iz prvega odstavka 488. člena ZISDU-2, in Agencija sprejme ukrepe, da se tej družbi za upravljanje prepreči nadaljnje opravljanje teh storitev in, da se zavarujejo interesi vlagateljev te družbe za upravljanje (488/3/1. člen ZISDU-2), znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsak ukrep 500 točk.
(16) Če nadzorni organ države članice sedeža družbe za upravljanje, ki na območju Republike Slovenije neposredno ali prek podružnice opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov, obvesti Agencijo, da je bilo tej družbi za upravljanje odvzeto dovoljenje za opravljanje teh storitev in če mora Agencija na podlagi tega obvestila opraviti ustrezne ukrepe, da tej družbi za upravljanje prepreči nadaljnje opravljanje teh storitev in, da se zavarujejo interesi strank te družbe za upravljanje (490. člen ZISDU-2), znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsak ukrep 500 točk.
(17) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za ustanovitev podružnice družbe za upravljanje tretje države (491. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
(18) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov postopka v postopku nadzora nad skrbnikom se smiselno uporabljajo določbe tretjega odstavka tarifne številke 22 in tarifna številka 24 te tarife (492/2. člen ZISDU-2 v zvezi s 33/7. členom ZTFI).
(19) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev iz prvega odstavka 496. člena ZISDU-2 osebam iz prvega odstavka 495. člena ZISDU-2 (496/1. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
(20) Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila iz četrtega odstavka 496. člena ZISDU-2 osebam iz prvega odstavka 495. člena ZISDU-2 (496/4. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.
(21) Določbe od tretjega do sedmega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za dodatne ukrepe za uresničevanje pravil o upravljanju tveganj (474. člen ZISDU-2).
(22) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za nadzor nad družbo za upravljanje, ki opravlja storitve v državi članici (482/1. člen ZISDU-2).
(23) Za nadzor nad kršitvami prepovedi zlorabe notranjih informacij po ZISDU-2 se smiselno uporabljajo določbe tarifne številke 30 te tarife (78/1. člen ZISDU-2).
(24) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov postopka v postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po ZISDU-2 se smiselno uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 36, 37 in 38 te tarife (498/1. člen ZISDU-2).
Tarifna številka 58
(1) Za izdajo odredbe upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada o odpravi kršitev določil ZISDU-2, ZPIZ-1 oziroma drugega zakona, ki ureja poslovanje vzajemnih pokojninskih skladov, oziroma predpisov, izdanih na podlagi teh zakonov oziroma pravil vzajemnega pokojninskega sklada (497.c/1. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsako posamezno ugotovljeno kršitev od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.
(2) Določbe četrtega do sedmega odstavka tarifne številke 57 te tarife se smiselno uporabljajo tudi v zvezi z odredbo upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada (497.c/3. člen ZISDU-2).
(3) Za izdajo odločbe o dodatnem ukrepu upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada (497.č/1. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.
(4) Za vložitev ugovora zoper odločbo o dodatnem ukrepu upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada se smiselno uporablja tarifna številka 36 te tarife (497.č/2. člen ZISDU-2).
(5) Za izdajo odločbe o začasni prepovedi upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada (497.d/1. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
(6) Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev, ugotovljenih z odločbo o začasni prepovedi upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov (497.d/2. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.
(7) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih skladov upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada (497.e/1. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
(8) Za nadzor nad upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov se smiselno uporabljajo tudi določbe prvega, drugega, dvanajstega in trinajstega odstavka tarifne številke 57 te tarife (497.a/3. člen ZISDU-2).
Tarifna številka 59
(1) Za izdajo odločbe o obstoju razloga za likvidacijo pravne osebe, pri kateri se opravlja nadzor in ki ni ravnala po odredbi iz prvega odstavka 496. člena ZISDU-2 (497/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 500 točk.
(2) Za izdajo odločbe, s katero Agencija ugotovi, da samostojni podjetnik posameznik ali zasebnik, pri katerem je opravljala nadzor in ki ni ravnal po odredbi iz prvega odstavka 496. člena ZISDU-2, ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti (497/3. člen ZISDU-2) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 60
(1) Za zahtevo fizične osebe za izdajo dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov (137/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 25 točk.
(2) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev fizični osebi, ki ima dovoljenje za trženje enot investicijskih skladov (493. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.
(3) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja fizični osebi za trženje enot investicijskih skladov (493. člen in 494/1. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
(4) Za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za trženje enot investicijskih skladov (137/3. člen ZISDU-2) znaša taksa 100 točk.
Tarifna številka 61
Za izvedbo postopka iz 144. člena ZISDU-2 znaša nadomestilo, ki ga Agenciji plača družba za upravljanje države članice 50 točk za vsak v navedeni postopek priglašeni investicijski sklad oziroma podsklad krovnega sklada (451/1 člen ZISDU-2).
Tarifna številka 61a
Za izdajo odločbe iz prvega odstavka 450. člena ZISDU-2 (450/1. člen ZISDU-2 in 497.a/3. člen v zvezi s 450. členom ZISDU-2) znaša taksa 100 točk.«
9. člen
V tretjem odstavku tarifne številke 65 se v prvem stavku za besedo »ZPre-1« doda besedilo: »oziroma osebe, ki zahtevajo izdajo odločbe po 1. točki tretjega odstavka 64. člena ZPre-1, s katero Agencija ugotovi, da oseba oziroma osebe, ki delujejo usklajeno ne dosegajo prevzemnega praga«.
10. člen
Prvi odstavek tarifne številke 69 se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov postopka v postopku nadzora nad pravnimi naslednicami pooblaščenih investicijskih družb se smiselno uporabljajo določbe prvega, drugega, tretjega, petega, šestega, sedmega in osmega odstavka tarifne številke 57 te tarife (9/6. člen ZPNPID v zvezi s 465/1., 465/2., 465/3., 466/1., 468/3., 469/1. in 471/1. členom ZISDU-2).«.
11. člen
Točka 1.7. se spremeni tako, da se glasi:
»1.7. Uredba o izvajanju Uredbe 236/2012/EU
Tarifna številka 70a
Za izdajo nadzornega ukrepa Agencije na podlagi 4. člena Uredbe o izvajanju Uredbe 236/2012/EU, znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 100 do 500 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.«.
12. člen
V drugem odstavku tarifne številke 75 se za besedo »prvega« doda besedilo »in osmega«.
V tretjem odstavku se za besedo »prvega« doda besedilo »in osmega«.
V četrtem odstavku se za besedo »tretjega« doda besedilo »ter osmega«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Ne glede na določbo prvega odstavka te tarifne številke znaša letno nadomestilo za nadzor borznoposredniške družbe (491/1/2. člen ZTFI) in podružnice investicijskega podjetja tretje države (491/1/2. člen ZTFI), ki opravlja zgolj eno od investicijskih storitev in poslov iz 8. in 10. člena ZTFI, 5.040 točk oziroma mesečno 420 točk.«.
13. člen
V četrtem odstavku tarifne številke 77 se beseda »ZISDU-1« nadomesti z besedo »ZISDU-2«.
14. člen
Tarifna številka 78 se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 78
(1) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje (449/1. člen ZISDU-2) znaša:
– 0,06 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev v preteklem letu vsakega investicijskega sklada, ki ga je družba za upravljanje oblikovala oziroma ustanovila v Republiki Sloveniji,
– 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev v preteklem letu vsakega UCITS sklada, ki ga je družba za upravljanje oblikovala oziroma ustanovila v drugi državi članici neposredno in
– 0,02 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev v preteklem letu vsakega UCITS sklada, ki ga je družba za upravljanje oblikovala oziroma ustanovila v drugi državi članici preko podružnice.
(2) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje države članice (449/1. člen ZISDU-2), ki opravlja storitev upravljanja investicijski skladov v Republiki Sloveniji:
– preko podružnice, znaša za vsak vzajemni sklad, oblikovan v Republiki Sloveniji, 0,04 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev tega sklada v preteklem letu;
– neposredno, znaša za vsak vzajemni sklad, oblikovan v Republiki Sloveniji, 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev tega sklada v preteklem letu.
(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka te tarifne številke, se za primer združitve vzajemnih skladov v skladu z 276. členom ZISDU-2 opravljene:
– v tekočem letu, letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje oziroma družbo za upravljanje države članice ponovno izračuna, pri čemer se povprečna letna čista vrednost sredstev prevzemnega sklada izračuna kot vsota povprečnih letnih čistih vrednosti sredstev v preteklem letu vseh v preoblikovanju udeleženih vzajemnih skladov. Nova višina letnega nadomestila se začne plačevati prvi naslednji mesec po dnevu izvedbe združitve;
– v preteklem letu, pri izračunu povprečne letne čiste vrednosti sredstev prevzemnega sklada do dneva izvedbe združitve upoštevajo čiste vrednosti sredstev vseh vzajemnih skladov udeleženih v združitvi, od dneva izvedbe združitve do konca preteklega leta pa čiste vrednosti sredstev prevzemnega sklada.
(4) Letno nadomestilo za nadzor družbe za upravljanje oziroma družbe za upravljanje države članice se plačuje po dvanajstinah, in sicer, razen v primeru iz prve alinee tretjega odstavka te tarifne številke, v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec.
(5) Družba za upravljanje oziroma družba za upravljanje države članice do 15. januarja tekočega leta Agenciji posreduje izpolnjen obrazec iz priloge 1 k tej tarifi.
(6) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v prvem, tretjem in četrtem odstavku te tarifne številke, znaša za vsak sklad posebej najmanj 600 točk oziroma mesečno najmanj 50 točk in največ 12.000 točk oziroma mesečno največ 1.000 točk.
(7) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v drugem, tretjem in četrtem odstavku te tarifne številke, znaša za vsak sklad posebej najmanj 480 točk oziroma mesečno najmanj 40 točk in največ 8.400 točk oziroma mesečno največ 700 točk, če družba za upravljanje države članice opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji preko podružnice oziroma najmanj 300 točk oziroma mesečno najmanj 25 točk in največ 6.000 točk oziroma mesečno največ 500 točk, če te storitve opravlja neposredno.
(8) Če v tekočem letu še niso znani dokončni podatki, potrebni za določitev osnove, se do novega izračuna osnove letno nadomestilo za nadzor plačuje v višini preteklega leta, morebitno doplačilo ali preplačilo pa se upošteva pri plačilu prvega dokončnega obroka.
(9) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje države članice oziroma investicijskim skladom, ki se upravlja sam, ki trži enote investicijskih skladov v Republiki Sloveniji (451/2. člen ZISDU-2), znaša za vsak investicijski sklad 200 točk.
(10) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje tretje države, ki trži enote investicijskih skladov iz tretjih držav v Republiki Sloveniji (452. člen ZISDU-2), znaša za vsak investicijski sklad 200 točk.
(11) Obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor iz osmega in devetega odstavka te tarifne številke nastane 1. januarja v koledarskem letu za tekoče leto in zapade v plačilo do 31. maja za tekoče koledarsko leto ter se plačuje v enkratnem znesku za tekoče leto.
(12) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na vzajemne sklade, se smiselno uporabljajo tudi za podsklade krovnega sklada oziroma za alternativne sklade, kadar je v ZISDU-2 tako določeno.
(13) Za družbo za upravljanje oziroma družbo za upravljanje države članice, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve iz 5. poglavja ZISDU-2 se smiselno uporabljajo tudi določbe od prvega do tretjega odstavka ter peti in osmi odstavek tarifne številke 75 te tarife (449/2. člen ZISDU-2).«.
15. člen
Za tarifno številko 78 se doda nova tarifna številka 78a, ki se glasi:
»Tarifna številka 78a
(1) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljavcem vzajemnega pokojninskega sklada (497.a/3. člen v zvezi s 449. členom ZISDU-2) znaša:
– 0,06 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada iz 307. člena ZPIZ-1 oziroma 5. člena ZKDPZJU in
– 0,03 % povprečne letne čiste rednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada iz 285. člena ZPIZ-1.
(2) Določbe četrtega do šestega in osmega odstavka tarifne številke 78 te tarife se smiselno uporabljajo tudi za letno nadomestilo za nadzor nad upravljavcem vzajemnega pokojninskega sklada, pri čemer upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada Agenciji posreduje izpolnjen obrazec iz priloge 2 k tej tarifi.«.
16. člen
Prvi odstavek tarifne številke 79 se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osnova za določitev letnega nadomestila za nadzor nad skrbnikom (492/2. člen ZISDU-2 v zvezi z 491/1/2. členom ZTFI) je skupna povprečna čista vrednost sredstev vseh investicijskih skladov oziroma podskladov, vzajemnih pokojninskih skladov, kritnih skladov pokojninskih družb in kritnih skladov dodatnega pokojninskega zavarovanja zavarovalnic, za katere skrbnik opravlja skrbniške storitve na podlagi ZISDU-2.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Skrbnik do 15. januarja tekočega leta Agenciji posreduje izpolnjen obrazec iz priloge 3 k tej tarifi.«.
17. člen
V prvem odstavku tarifne številke 80 se besedilo »195/1. členom ZISDU-1« nadomesti z besedilom »449/1. členom ZISDU-2«.
18. člen
Točka 3.4 »Uredba 1060/2009/ES« se črta.
19. člen
Prilogi »Priloga 1« in »Priloga 2«, ki sta sestavni del Tarife o taksah in nadomestilih, se nadomestita z novimi prilogami »Priloga 1«, »Priloga 2« in »Priloga 3«, ki so priloge teh sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih.
20. člen
Ne glede na določbo 8. člena teh sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih se do poteka roka, določenega v 6. točki drugega odstavka 527. člena ZISDU-2 še naprej uporablja drugi odstavek tarifne številke 41 Tarife o taksah in nadomestilih, Uradni list RS, št. 54/08, 86/09, 59/10 in 10/11.
21. člen
Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-14/2012-8
Ljubljana, dne 4. septembra 2012
EVA 2012-1611-0152
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti