Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3183. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, stran 8284.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji dne 22. oktobra 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012 (Uradni list RS, št. 22/11 in 4/12) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |   Rebalans|
|   |                     |proračuna 2012|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  282.330.784|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  | DAVČNI PRIHODKI             |  219.187.757|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  145.982.637|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  66.576.300|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   6.628.820|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  39.998.005|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  24.478.279|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    284.761|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |   3.732.500|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    499.669|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  11.002.796|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  16.736.838|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|   8.536.745|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   8.200.093|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    759.345|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    759.345|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   5.378.376|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   3.676.684|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   1.701.692|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |    270.463|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna |       0|
|   |Evropske unije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |    270.463|
|   |institucij                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |788 Prejeta vračila sredstev       |       0|
|   |iz proračuna Evropske unije       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  282.661.271|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  53.011.091|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  14.379.959|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   2.354.085|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  30.452.420|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   4.120.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   1.704.627|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  159.021.044|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |  11.763.736|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  54.471.511|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam|  13.211.602|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  79.574.195|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  55.903.197|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  55.903.197|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  14.725.939|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |    998.500|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  13.727.439|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI    |   –330.487|
|   |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in finančnih naložb           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       0|
|   |javnih skladih in drugih pravnih osebah |       |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v   |       |
|   |svoji lasti               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   8.000.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   8.000.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   8.000.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   8.327.208|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   8.327.208|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   8.327.208|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |   –657.695|
|   |RAČUNIH                 |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –327.208|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |    330.487|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 se določa v višini 290.988.479 eurov.«
2. člen
V 25. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu 2012 zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 14.000.000 eurov,
– za obdobje največ do 10 let,
– za namen: financiranje lastniškega povezovanja s TE-TOL, d.o.o., ter delno pokritje investicijskega načrta 2012, in sicer vlaganja v obnovo in izgradnjo energetskih virov, vročevodnega in plinovodnega omrežja,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu 2012 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 8.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega podjetja,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2012 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 14.500.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega podjetja,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Muzej in galerije mesta Ljubljana se lahko v letu 2012 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 170.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti do nakazila sredstev iz EU,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«.
3. člen
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spreminjajo, ostanejo v veljavi.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-298/2011-72
Ljubljana, dne 22. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti