Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3182. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012, stran 8282.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 17. seji dne 17. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012 (Uradni list, št. 29/11 in 20/12) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|A.      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |    v EUR|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|Skupina/   |                  |   Rebalans|
|podskupina  |Naziv skupine/podskupine konta   |   II. leto|
|       |                  |     2012|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|   1   |         2         |   3   |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|I.      |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)   |  6.283.674|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  4.048.141|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)   |  3.648.661|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |700 Davki na dohodek in dobiček  |  3.348.151|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |703 Davki na premoženje      |   192.510|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |704 Domači davki na blago in    |   108.000|
|       |storitve              |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI         |   399.480|
|       |(710+711+712+713+714)       |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |710 Udeležba na dobičku in dohodki |   283.680|
|       |od premoženja           |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |711 Takse in pristojbine      |    3.000|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |712 Globe in druge denarne kazni  |    4.600|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |713 Prihodki od prodaje blaga in  |    8.000|
|       |storitev              |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |714 Drugi nedavčni prihodki    |   100.200|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)   |   401.800|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |    1.800|
|       |sredstev              |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |722 Prihodki od prodaja zemljišč  |   400.000|
|       |in neopredmetenih sredstev     |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)   |  1.833.733|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |740 Transferni prihodki iz drugih |   913.268|
|       |javnofinančnih institucij     |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |741 Prejeta sredstva iz državnega |   920.465|
|       |proračuna iz sredstev proračuna EU |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  7.105.634|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI           |  1.398.880|
|       |(400+401+402+403+409)       |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |400 Plače in drugi izdatki     |   199.210|
|       |zaposlenim             |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |401 Prispevki delodajalcev za   |    31.590|
|       |socialno varnost          |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |402 Izdatki za blago in storitve  |  1.130.080|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |403 Plačila domačih obresti    |    11.000|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |409 Rezerve            |    27.000|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  2.145.689|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |410 Subvencije           |   369.601|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |411 Transferi posameznikom in   |  1.312.420|
|       |gospodinjstvom           |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |412 Transferi neprofitnim     |    79.470|
|       |organizacijam in ustanovam     |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |413 Drugi domači transferi     |   384.198|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  3.527.135|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |420 Nakup in gradnja osnovnih   |  3.527.135|
|       |sredstev              |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |    33.930|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |431 Investicijski transferi    |    28.500|
|       |pravnim in fizičnim osebam, ki   |       |
|       |niso proračunski uporabniki    |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |432 Investicijski transferi    |    5.430|
|       |proračunskim uporabnikom      |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|III.     |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)  |   –821.960|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      0|
|       |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|       |(750+751)             |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |750 Prejeta vračila danih posojil |      0|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |751 Prodaja kapitalskih deležev  |      0|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0|
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |440 Dana posojila         |      0|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |441 Povečanje kapitalskih deležev |      0|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |      0|
|       |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |       |
|       |– V.)               |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|C.      |RAČUN FINANCIRANJA         |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|VII.     |ZADOLŽEVANJE (500)         |   948.377|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |500 Domače zadolževanje      |   948.377|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|VIII.    |ODPLAČILA DOLGA (550)       |    59.000|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |550 Odplačila domačega dolga    |    59.000|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|IX.     |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA    |    67.417|
|       |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |   889.377|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)   |   821.960|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|XII.     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN |   –67.417|
|       |31. 12. PRETEKLEGA LETA      |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2012 sta sestavni del tega odloka ter se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.
2. člen
V prvem odstavku 10. člena se znesek »1.768.000 EUR« nadomesti z zneskom »948.377 EUR«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-8/2011-30
Žužemberk, dne 17. oktobra 2012
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti