Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Ob-4590/12 , Stran 2417
Ob-4590/12
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – ZBR-UPB 2), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47. 2. Predmet javnega poziva je: 1. a) Odprodaja stavbnega zemljišča in kovinskega rezervoarja. b) Kraj: Ravne na Koroškem, Koroška cesta 14. c) Vrsta nepremičnine: stavbno zemljišče, v izmeri 320 m2 in 1.000 m3 kovinski rezervoar, ki ni v funkciji. d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno–kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec. Izhodiščna cena je 12.100,00 EUR. 3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. 4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača. 5. Način in rok plačila: Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819. Položena varščina se všteje v kupnino. 6. Višina varščine: Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem dni, brez obresti. 7. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26. 8. Predložitev ponudb a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 15. 11. 2012 do 12 ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča in kovinskega rezervoarja na Ravnah – Ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o plačanih davkih in prispevkih, – izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega/ih računa/ov, – pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe, – izjavo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba. b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana. 9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 15. 11. 2012 ob 12.15, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti