Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 671-497/2011-58 Ob-4567/12 , Stran 2369
Št. 671-497/2011-58 Ob-4567/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02 in 15/03), 3. in 72. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08, 82/11) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL)
3. javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2012,
1. Pomen izrazov – povzeti po Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08) Izvajalec letnega programa športa v MOL (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je lahko vsakdo, ki je izbran na tem razpisu. Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca letnega programa športa v MOL na podlagi tega razpisa odobri tudi: – sofinanciranje posameznega programa; – uporabo javnih športnih objektov. Konzorcij izvajalcev letnega programa športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe izvedbe enega ali več programov povežejo z namenom učinkovitega izvajanja programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed sebe določijo nosilca konzorcija. Vsi člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca letnega programa športa v MOL. Športna panoga je tista panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez. Prednostna športna panoga je: alpsko smučanje, atletika, gimnastika (športna in ritmična), hokej, judo, kajak kanu – slalom, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, rugby, smučarski skoki, smučarski teki, tenis in vaterpolo. Skupine športnih panog so štiri, v katerih so združeni športi s sorodnimi značilnostmi: – I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka; – II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov ekipnega državnega prvaka; – III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno-rekreativne programe; – IV. skupina: izvajalci miselnih iger. Mreža javnih športnih objektov obsega pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju Športno rekreacijskega centra Tivoli. V mreži javnih športnih objektov so tudi pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, ko ne poteka redni program vzgoje oziroma izobraževanja. Uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov za izvajalce letnega programa športa pomeni, da lahko upravljavci športnih objektov izvajalcem zaračunavajo le stroške obratovanja športnega objekta in ne najemnine. 2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL športnim društvom. Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2012. Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis v obliki denarnih sredstev, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in se bo morala odraziti v sorazmerno nižji ceni programa za končnega uporabnika. I. Sofinanciranje programov Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako področje predvideni s tem razpisom in Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08). Osnovo za izračun zneskov iz petega odstavka 11. člena in tretjega odstavka 35. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08, 82/11) predstavljajo zneski, ki so bili panogam oziroma izvajalcem dodeljeni na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2011, zbiranje predlogov za sofinanciranje teh programov za leto 2012 ter sofinanciranje Programov mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za leto 2012. Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje programov na naslednjih področjih delovanja v športu: a. Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev; Sofinanciranje evropskih ligaških tekmovanj, Obrazec 9 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje objekta in dejanskih stroškov (stroški materiala, blaga in storitev). 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje kategorije: – športna društva in zveze športnih društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06); – zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP); – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo); – zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu; – vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa. Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter sofinanciranja programov imajo izvajalci, ki: – imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL, delujejo za območje MOL in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce MOL z državljanstvom Republike Slovenije; – so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu; – imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov; – imajo status športnega društva, katerih člani plačujejo članarino, in imajo urejeno zbirko članstva in zbirko udeležencev programov; – imajo status športnega društva in v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih razlogov ne morejo; – nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih sodnih sporov z državo, Mestno občino Ljubljana in njenimi povezanimi osebami; – delujejo najmanj dve leti; – izpolnjujejo druge pogoje, določene z razpisom. Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki se mu: – sofinancira program iz proračuna MOL; – v postopku vrednotenja programov po merilih prejme vsaj 40% točk. Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki so združeni v konzorcij znotraj posamezne športne panoge, pri čemer morajo v vlogi na razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo opredeliti vlogo vsakega posameznega člana konzorcija in način financiranja programa, s katerim kandidirajo. Konzorcij se v postopku vrednotenja obravnava kot vloga enega vlagatelja. Vsi člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca letnega programa športa v MOL. 4. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za področje Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 9: Na razpis lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – za razpisani program 3.4.5.4. Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj se lahko prijavijo izvajalci, ki v razpisanih prednostnih športnih panogah organizirajo druga tekmovanja in prireditve evropske oziroma regionalne mednarodne pokale oziroma lige in zagotavljajo neposredne prenose domačih tekem. 5. Merila za izbor programov Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje. Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost programa, kakovost in realnost programa. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej. 6. Okvirna višina sredstev za izvedbo razpisanih programov Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 550.000 EUR. Okvirne višine sredstev, ki so namenjena izvedbi razpisanih programov za leto 2012, po posameznih razpisnih področjih znašajo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje programov v navedenih okvirnih zneskih na naslednjih področjih delovanja v športu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti porabljena v letu 2012. 8. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 2. 11. 2012 (velja datum poštnega žiga). Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e-Razpis). Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priložena v e-Razpis v skenirani obliki. Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e-Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti, ne bo upoštevana. Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOL« v e-Razpisu; – pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu; – izjave oddane preko e-Razpisa; – obvezna dokazila in druge priloge skenirane in oddane preko e-Razpisa; – prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku; – vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa. Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslane v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«. Z izvajalci se sklene pogodba. Seznam izvajalcev izvajanja programov se objavi na spletni strani MOL. Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi navajati, da program sofinancira MOL. 9. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 5. 11. 2012 in ne bo javno. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju imenovana komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo. 10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi odločitve/predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Merila za izbor programov so določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08) in pritožba glede izbora meril v okviru razpisa ni možna. Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti vloge. Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno, in vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovojnica« (razpisna dokumentacija, točka 2), komisija ne bo obravnavala in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način (razen glede formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila tega razpisa; – ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene na drug naslov; – ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje oziroma te ne bodo oddane v e-Razpis in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje, – ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v 120 dneh po zaključku odpiranja vlog. 11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/razpisi/, kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo, elektronsko oddajo in natisnejo izpis s podatki o vlogi. 12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom bodo zainteresiranim dobili: pri skrbnikih društev po telefonu oziroma po e-pošti, na tel. 08/200-39-00, v času uradnih ur.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti