Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3142. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za občinski podrobni prostorski načrt za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici, stran 8203.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na redni 14. seji dne 11. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za občinski podrobni prostorski načrt za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici (v nadaljevanju: območje OPPN) sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Ipsum, d.o.o. Upoštevana je bila vsa razpoložljiva dokumentacija in smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki je navedena v programu opremljanja.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– investicije v gradnjo komunalne opreme,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Stroški zaradi novega elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja niso všteti v skupne in obračunske stroške.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa in načrtovana komunalna oprema ter oprema iz 3. člena tega odloka je prikazana v grafični prilogi, ki so sestavni del tega odloka.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
5. člen
Stroški načrtovanih investicij in stroški obstoječe komunalne opreme so skupni stroški. Skupni stroški se določijo po posameznih vrstah komunalne opreme, ki je predmet načrtovane investicije.
Skupni stroški investicije obsegajo stroške za pridobitev zemljišč, ki bo javno dobro, stroške za pripravo zemljišč in stroške za gradnjo nove komunalne opreme na območju OPPN.
Stroški iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 432.565,83 € (brez DDV).
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije.
Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna. V obravnavanem primeru so skupni stroški enaki obračunskim stroškom.
7. člen
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno izračunane obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka.
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. Obračunski stroški investicije.
2. Preračun obračunskih stroškov investicije na parcelo objekta in na neto tlorisno površino objekta.
3. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka.
1. Obračunski stroški investicije
8. člen
Obračunski stroški investicije zajemajo stroške odkupa zemljišča, ki bo javno dobro, stroške priprave zemljišča ter vse stroške, vezane na izgradnjo vse javne komunalne infrastrukture (gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena – brez upoštevanih stroškov izgradnje novega elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja).
Stroški iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 432.565,83 € (brez DDV).
2. Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere
9. člen
Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta.
Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere iz prejšnjega odstavka tega člena je:
– kvadratni meter parcele objekta
+-----------------------+-------------+-----------+-------------+
|            | Površina  |Obračunski |   Cena  |
|            |obračunskega | stroški | opremljanja |
|            |  območja  |  [€]  | na površino;|
|            |  [m2]   |      | C(p) [€/m2] |
+-----------------------+-------------+-----------+-------------+
|I. STROŠKI       | 8.745,58  | 84.800,00 |   9,70  |
|PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ |       |      |       |
+-----------------------+-------------+-----------+-------------+
|II.  STROŠKI     | 8.745,58  | 36.000,00 |   4,12  |
|PRIPRAVE ZEMLJIŠČ   |       |      |       |
+-----------------------+-------------+-----------+-------------+
|III.  STROŠKI GRADNJE | 8.745,58  | 287.265,83|  32,85  |
|KOMUNALNE       |       |      |       |
|INFRASTRUKTURE     |       |      |       |
+-----------------------+-------------+-----------+-------------+
|– CESTA ZUNANJA    | 8.745,58  | 146.665,83|  16,77  |
|UREDITEV        |       |      |       |
+-----------------------+-------------+-----------+-------------+
|– KANALIZACIJA     | 8.745,58  | 67.600,00 |   7,73  |
|ODPADNIH PADAVINSKIH  |       |      |       |
|VODA          |       |      |       |
+-----------------------+-------------+-----------+-------------+
|– DRUGA INFRASTRUKTURA | 8.745,58  | 3.000,00 |   0,34  |
|(EKO OTOK ITD.)    |       |      |       |
+-----------------------+-------------+-----------+-------------+
|– VODOVODNO OMREŽJE  | 8.745,58  | 55.760,00 |   6,38  |
+-----------------------+-------------+-----------+-------------+
|– KANALIZACIJA     | 8.745,58  | 38.740,00 |   4,43  |
|ODPADNIH KOMUNALNIH  |       |      |       |
|VODA          |       |      |       |
+-----------------------+-------------+-----------+-------------+
|    SKUPAJ     | 8.745,58  | 432.565,83|  49,46  |
+-----------------------+-------------+-----------+-------------+
Vse vrednosti so brez DDV.
– neto tlorisno površino objekta
+-----------------------+------------+------------+-------------+
|            |  Neto  | Obračunski |   Cena  |
|            | tlorisna |  stroški | opremljanja |
|            |  površ.  |   [€]  | na površino;|
|            | objektov |      |       |
|            |  območja |      | C(t) [€/m2] |
|            |      |      |       |
|            |  [m2]  |      |       |
+-----------------------+------------+------------+-------------+
|I. STROŠKI PRIDOBIVANJA| 2.710,86 | 84.800,00 |  31,28  |
|ZEMLJIŠČ        |      |      |       |
+-----------------------+------------+------------+-------------+
|II.  STROŠKI PRIPRAVE| 2.710,86 | 36.000,00 |  13,28  |
|ZEMLJIŠČ        |      |      |       |
+-----------------------+------------+------------+-------------+
|III.  STROŠKI GRADNJE | 2.710,86 | 287.265,83 |  105,97  |
|KOMUNALNE       |      |      |       |
|INFRASTRUKTURE     |      |      |       |
+-----------------------+------------+------------+-------------+
|– CESTA ZUNAJA UREDITEV| 2.710,86 | 146.665,83 |  54,10  |
+-----------------------+------------+------------+-------------+
|– KANALIZACIJA ODPADNIH| 2.710,86 | 67.600,00 |  24,94  |
|PADAVINSKIH VODA    |      |      |       |
+-----------------------+------------+------------+-------------+
|– DRUGA INFRASTRUKTURA | 2.710,86 |  3.000,00 |   1,11  |
|(EKO OTOK ITD.)    |      |      |       |
+-----------------------+------------+------------+-------------+
|– VODOVODNO OMREŽJE  | 2.710,86 | 55.760,00 |  20,57  |
+-----------------------+------------+------------+-------------+
|– KANALIZACIJA ODPADNIH| 2.710,86 | 38.740,00 |  14,29  |
|KOMUNALNIH VODA    |      |      |       |
+-----------------------+------------+------------+-------------+
|     SKUPAJ    | 2.710,86 | 432.565,83 |  159,57  |
+-----------------------+------------+------------+-------------+
Vse vrednosti so brez DDV.
Skupni obračunski stroški investicije:
– na m2 parcele objekta je 49,46 €
– na neto tlorisno površino objekta pa 159,57 €.
3. Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka
1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
10. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljevanju: zavezanec) po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se odmeri pred izdajo gradbenega dovoljenja.
2. Izračun komunalnega prispevka
11. člen
Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so:
– razmerje med merilom parcele objekta in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,50:0,50 (D(p):D(t));
– faktor dejavnosti (K(dejavnost)) se za posamezne vrste objektov določi glede na dejavnost v objektu. Določi se povprečni faktor utežen glede na neto tlorisno površino dejavnosti v objektu. Faktor dejavnosti za stanovanjske objekte je 1,0.
Olajšav za zavezance ni.
12. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe 9. člena in določbe 11. člena tega odloka.
Komunalni prispevek se izračuna:
KP = (D(p) * C(p) * A(parcela) + D(t) * C(t) * A(tlorisna)* K(dejavnost)) * i
pri čemer je:
KP        – komunalni prispevek
A(parcela)    – površina parcele objekta (m2)
A(tlorisna)   – neto tlorisna površina objekta (m2)
i        – letni povprečni indeks podražitev, ki jih
         objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in
         IGM za področje nizkih gradenj
C(p)       – cena opremljanja glede na površino parcele
         objekta (€/m2)
C(t)       – cena opremljanja glede na neto tlorisno
         površino stavbe (€/m2)
D(p)       – delež površine parcele pri izračunu (0,5)
D(t)       – delež neto tlorisne površine pri izračunu
         (0,5)
K(dejavnost)   – faktor dejavnosti se določi za posamezne
         vrste objektov glede na dejavnost (od 0,7 do
         1,3)
3. Pogodba o opremljanju
13. člen
Gradnjo komunalne opreme po tem odloku lahko Občina Borovnica zavezancu odda s pogodbo o opremljanju.
Zavezanec, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s programom opremljanja zgradi vso ali del načrtovane komunalne opreme in pridobi potrebna zemljišča ter to neodplačno prenese na Občino Borovnica.
Ostale vsebine pogodbe o opremljanju izhajajo iz veljavnega zakona o prostorskem načrtovanju.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Kot datum začetka indeksiranja se šteje dan sprejetja tega odloka o programu opremljanja.
15. člen
Občina bo komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju občine odmerila na podlagi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Borovnica.
16. člen
Program opremljanja s prilogami, je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Borovnica.
17. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0056/2008-4
Borovnica, dne 11. oktobra 2012
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti