Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3172. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012, stran 8276.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 114. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 15. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012 (Uradni list RS, št. 6/12) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina / Podskupina kontov         |   Znesek|
|   |                      |   v EUR|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 10.526.785|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 7.956.101|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 7.202.976|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 6.486.799|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  518.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  197.677|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  753.125|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  435.608|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   4.200|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni              |   3.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  309.817|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |  570.004|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |   54.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |  516.004|
|   |in neopredmet. dolg. sred.         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |73 PREJETE DONACIJE             |   1.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |74 TRANSFERNI PRIHODKI           | 1.999.680|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  659.386|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.340.294|
|   |iz sredstev EU               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 10.803.340|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               | 2.529.412|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  643.719|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |  106.455|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      | 1.527.608|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |  105.630|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |  146.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 3.569.891|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |  156.553|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         | 2.428.100|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |  269.742|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  715.496|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 4.456.997|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 4.456.997|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |  247.040|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim     |  179.000|
|   |in fizičnim osebam             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   68.040|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |  –276.555|
|   |PRIMANJKLJAJ)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |   50.988|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |   50.988|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |   47.988|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |   3.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |   50.988|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |  435.310|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |  435.310|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |  435.310|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE(ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČUNIH  |  –660.877|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –435.310|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  276.555|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12.    |  823.910|
|   |PRETEKLEGA LETA               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski in spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.«
2. člen
Spremeni se 8. člen odloka tako, da se glasi:
»Sredstva proračunske rezerve se v letu 2012 oblikujejo v višini 126.000 EUR. O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 20.000 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.«
3. člen
Spremeni se 10. člen odloka tako, da se glasi:
»Občina se v letu 2012 ne bo zadolževala.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine 50.000 eurov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0042/2012
Šmarje pri Jelšah, dne 19. oktobra 2012
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti