Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Ob-4560/12 , Stran 2421
Ob-4560/12
Na podlagi 33. člena Statuta družbe LIKO Vrhnika, d.d., Verd 107, 1360 Vrhnika, ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, sklicujem
18. skupščino
delniške družbe LIKO Vrhnika, d.d., Verd 107, 1360 Vrhnika,
ki bo v sredo, dne 14. 11. 2012 ob 10. uri, v sejni sobi na naslovu Verd 107, 1360 Vrhnika. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov po predlogu uprave družbe. Na seji bo navzoč vabljeni notar. 2. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki (dokapitalizacija). Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Osnovni kapital družbe, ki ob sprejetju tega sklepa znaša 3.508.174,76 EUR in je razdeljen na 840.699 prosto prenosljivih navadnih kosovnih delnic, se poveča za 8.167.500,00 EUR na 11.675.674,76 EUR z izdajo 2.750.000 novih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami. Povečanje osnovnega kapitala v znesku 8.167.500,00 EUR se izvede z izdajo 2.750.000 prosto prenosljivih navadnih kosovnih delnic za denarne vložke, pri čemer znaša prodajna cena (emisijski znesek) ene delnice 2,97 EUR. Ponudba je naslovljena na vlagatelje, od katerih vsak na podlagi sprejema posamične ponudbe pridobi nove delnice za kupnino, ki je najmanj enaka 100.000,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu nove delnice ponudijo v odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan sprejetja tega sklepa vpisani v delniško knjigo in bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu. Uprava družbe mora v treh delovnih dneh od konca zasedanja skupščine, ki bo sprejela sklep o dokapitalizaciji, z objavo v dnevnem časopisju povabiti dosedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic (prvi krog). Prvi krog vpisa in vplačila delnic traja 8 dni. Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, uprava izdajatelja, v soglasju z nadzornim svetom, ponudi v vpis in vplačilo tretjim osebam (drugi krog). Drugi krog vpisa in vplačila delnic traja 7 dni. Vpisniki so dolžni ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice. Nadzorni svet družbe se pooblasti za sprejem sprememb oziroma dopolnitev statuta družbe, zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino z utemeljitvijo predlogov sklepov, je delničarjem dostopno na sedežu družbe od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan od 11. do 12. ure. Ta sklic skupščine in predlogi sklepov z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani družbe, www.liko.si. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najkasneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na naslov: headoffice@liko.si. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogom uprave in/ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko predloge sklepov družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na naslov: headoffice@liko.si. Delničarji lahko na skupščini družbe postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji udeležbe Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Udeležence skupščine prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj 15 minut pred pričetkom zasedanja in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo udeležbo ter prevzamejo glasovnice. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra. Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo skupščina istega dne ob 11. uri, v istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
LIKO Vrhnika, d.d. Danilo Peteh, direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti