Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3147. Odlok o občinskih cestah v Občini Kanal ob Soči, stran 8209.

Na podlagi 95. člena in 126. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) ter 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 18. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o občinskih cestah v Občini Kanal ob Soči
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa in ureja:
– občinske ceste na območju Občine Kanal ob Soči in postopek njihove kategorizacije,
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih,
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe,
– postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste,
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami,
– druge naloge določene z veljavno cestno prometno zakonodajo v zvezi z upravljanjem občinskih cest.
2. člen
(uporaba zakona)
Za vse zadeve, ki se nanašajo na občinske ceste in niso neposredno urejene s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila Zakona o cestah in na njem temelječih predpisih.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinska cesta je tista cesta, ki jo občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom ter ni kategorizirana kot državna cesta.
4. člen
(kategorije občinskih cest)
Občinske ceste se kategorizirajo s posebnim odlokom na lokalne ceste in javne poti ter javne poti za kolesarje.
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(določitev občinskih kolesarskih povezav)
(1) Občinska kolesarska povezava lahko poteka v okviru občinskih kategoriziranih in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet ali v okviru objektov vodne, železniške in energetske infrastrukture.
(2) Če občinska kolesarska povezava poteka zunaj zemljišč, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, se pravice in obveznosti izvršujejo v obsegu, ki je potreben za varno odvijanje kolesarskega prometa. Pravice in obveznosti se uredijo s posebno pogodbo med upravljavcem kolesarske povezave in lastnikom zemljišča, preko katerega povezava poteka.
7. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določi po postopku iz 5. člena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest predlaga župan. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo po potrebi in se upoštevajo v letnem načrtu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
8. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
9. člen
(prenos zasebnih cest med občinske ceste)
(1) Za zasebno cesto lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) Zasebna cesta se lahko prenese med občinske ceste, če izpolnjuje pogoje za kategorizacijo občinskih cest, če se njen prenos opravi brezplačno, če je meja ceste urejena in če je vpisana v zemljiški kataster in zemljiško knjigo in prosta bremen. Kolikor meja ceste ni urejena, se le-ta uredi v postopku določanja meje ceste, katerega strošek nosi občina, razen v primeru, da je le-ta nesorazmeren z vrednostjo ceste, ki je predmet prenosa.
(3) O prenosu zasebnih cest med občinske ceste odloči Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
10. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so grajeno javno dobro lokalnega pomena, upravlja občinska uprava.
11. člen
(naloge in pristojnosti občinske uprave)
(1) Občinska uprava opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest. Te naloge obsegajo:
– izdelavo strokovnih podlag za načrte vzdrževanja in razvoja občinskih cest,
– naloge rednega vzdrževanja občinskih cest,
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest,
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo vseh občinskih cest,
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste,
– vodenje evidenc o občinskih cestah in zbirne evidence o javnih cestah,
– pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah na občinskih cestah,
– izdajanje dovoljenj in soglasij in vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za varovanje prometa na njih,
– priprava strokovnih izhodišč za smernice in mnenja, ki jih občinska uprava, kot nosilec urejanja prostora, izdaja k državnim in občinskim prostorskim aktom,
– izvajanje drugih nalog, določenih z zakonom, s tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) V posameznih primerih reševanja strokovnih nalog lahko sodeluje tudi komisija za tehnično urejanje prometa, ki jo sestavljajo predstavnik občinske uprave, občinska inšpekcija za ceste, predstavnik policije ter predstavnik vzdrževalca cest.
12. člen
(financiranje občinskih cest)
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
13. člen
(gradnja, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist)
(1) Občinske ceste se gradijo na podlagi sprejetega letnega načrta.
(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del ceste, je iste kategorije kot obstoječa cesta.
(3) Novozgrajena občinska cesta pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
(4) Če je izvedba ukrepov s stališča varnosti v cestnem prometu ter s stališča gospodarnosti in ekonomičnosti ugodnejša na sosednjih nepremičninah kot izvedba istih na cestnem svetu občinske ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.
14. člen
(načrt graditve in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Načrt graditve in vzdrževanja občinskih cest, s katerimi se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog župana.
(2) Letni načrt graditve in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določi uresničevanje načrta iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema ob sprejemu občinskega proračuna in je njegov sestavni del.
(3) V letnem načrtu graditve in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredila občinska uprava, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem načrtu.
15. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora o novogradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z novogradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Občinska uprava mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
16. člen
(vzdrževanje občinskih cest)
(1) Vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest).
(2) Občinske ceste se morajo vzdrževati na način in pod pogoji, kot to določajo predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo vzdrževanja cest.
17. člen
(izvajanje gospodarske javne službe)
(1) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z oddajo del po pogodbi oziroma v Režijskem obratu občine (v nadaljevanju: izvajalec).
(2) Občinska uprava zagotavlja oddajo del po postopku in pod pogoji, ki so določeni s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
18. člen
(vzdrževanje križišč, križanj in vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah nad občinskimi cestami)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi izvajalec.
(2) Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih cestah, po katerih je dovoljen javni promet so odgovorni njihovi upravljavci.
19. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske ceste na državno cesto, se mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora občinska uprava pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
20. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša največ:
– pri lokalni cesti (LC)        6 m
– pri javni poti (JP)          4 m
– pri kolesarskih poteh        2 m.
21. člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture v območju občinske ceste)
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture je dovoljeno v območju občinske ceste graditi le pod pogoji in na način, določenim s soglasjem občinske uprave.
(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca gospodarske javne infrastrukture, da objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja upravljavca cest za njihovo gradnjo.
(3 Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
(4) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
22. člen
(posegi v občinsko cesto zaradi vzdrževanja druge gospodarske javne infrastrukture)
(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti se lahko opravljajo le s soglasjem občinske uprave.
(2) V soglasju za izvajanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če je s poškodbami objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma življenje in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski poti obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih po elektronski poti obvestiti upravljavca cest in izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti uporaba občinske ceste, mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture, vgrajene v občinsko cesto, o omejitvi uporabe občinske ceste in o njenem prenehanju po elektronski poti obvestiti pristojno policijsko upravo, občinsko inšpekcijo in redarstvo in javnost na krajevno običajen način.
(5) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja občinske uprave izvaja vzdrževalna in druga dela na gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z danim soglasjem.
(6) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
(7) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
23. člen
(vloga za izvajanje del v območju občinskih cest)
Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del v območju občinske ceste mora biti vložena praviloma najmanj 15 dni pred pričetkom izvajanj del in mora vsebovati:
– podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del,
– podatke o načinu in času trajanja izvedbe del,
– skico iz katere je poseg razviden.
24. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja v varovalnem pasu ceste prepovedano. Občinska uprava lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavijo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojni občinski organ. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje za vzdrževanje in odstranitve teh objektov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.). Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4.5 m nad voziščem občinske ceste.
(4) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.
(5) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
25. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki so izdana v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja občinska uprava ter zoper soglasje iz 21. in 22. člena tega odloka je dovoljena pritožba pisno ali ustno na zapisnik pri županu.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
26. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Inšpekcijski in redarski nadzor nad izvajanjem tega odloka na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah v upravljanju Občine Kanal ob Soči izvaja občinska inšpekcija in redarstvo.
27. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za inšpektorja za ceste iz prejšnjega člena je lahko imenovan posameznik, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor.
VIII. KONČNE DOLOČBE
28. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 45/04).
29. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0006/2012-12
Kanal ob Soči, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti