Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3080. Sklep o mirovanju funkcije poslanca Državnega zbora

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3081. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida

Drugi akti

3082. Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2013–2017

MINISTRSTVA

3127. Odredba o ukinitvi monografije Diflunisal (0818) iz Evropske farmakopeje

USTAVNO SODIŠČE

3083. Odločba o ugotovitvi, da 203. in 214. člen Poslovnika Državnega zbora niso v neskladju z Ustavo
3084. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru
3085. Odločba o razveljavitvi prvega in drugega odstavka 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin, kolikor določata javnost zemljiškega katastra in katastra stavb v delu, ki se nanaša na podatke o lastniku, če gre za fizično osebo, o ugotovitvi, da niso v neskladju z Ustavo 117. člen ter prvi in drugi odstavek 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin v delu, v katerem določata javnost zemljiškega katastra in katastra stavb glede podatka o upravljavcu, peta alineja 13. točke prvega odstavka 6. člena, deseta alineja 2. točke prvega odstavka 7. člena, kolikor se nanaša na podatke o smrti lastnika ali solastnika, in 16. člen Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov ter o ugotovitvi, da tretja točka 2. člena in 8. člen Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov nista v neskladju z Ustavo in zakonom

OBČINE

Brezovica

3086. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprav sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice

Celje

3108. Sklep o spremembah Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret

Cerknica

3109. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja RA 24 na Rakeku
3110. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2012
3111. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Črna na Koroškem

3087. Sprememba Statuta Občine Črna na Koroškem
3088. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3089. Pravila za volitve predstavnikov Občine Črna na Koroškem v volilno telo volilne enote ter določanje kandidatov za volitve članov državnega sveta

Dravograd

3112. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč

Grosuplje

3090. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2011
3091. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Grosuplje
3092. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje

Idrija

3113. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2012
3114. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Godovič 1
3115. Odlok o razveljavitvi Odloka o podelitvi gospodarskih javnih služb v izvajanje nekaterim krajevnim skupnostim v Občini Idrija
3116. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ivančna Gorica

3093. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet javnega zavoda Mestna knjižnica Grosuplje

Kanal ob Soči

3094. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
3095. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o odstranjevanju zapuščenih vozil

Kočevje

3096. Ugotovitvena sklepa o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Kočevje na naslednjega kandidata

Kranj

3117. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj

Laško

3097. Odlok o jubilejnih listinah Občine Laško
3098. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013
3099. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško
3100. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško
3101. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško

Litija

3102. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija

Ljubljana

3103. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice
3104. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška

Murska Sobota

3105. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti

Podčetrtek

3106. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek

Postojna

3107. Odlok o spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna

Puconci

3118. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2012 št. 2

Ribnica

3119. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2012

Rogatec

3120. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2012

Straža

3121. Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža
3122. Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža

Žalec

3123. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 146/4 in parc. št. 215/1, obe k.o. 978 – Studence

Železniki

3124. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3125. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žužemberk

3126. Pravilnik o pridobivanju, uporabi in vzdrževanju službenih vozil Občine Žužemberk ter uporabi zasebnih vozil za službene potrebe

POPRAVKI

3128. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

66. Zakon o ratifikaciji Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi, Protokola o spremembah – Spremembe Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi in Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi o pristopu Republike Slovenije h Konvenciji o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi in s tem povezanih pogojih (MKUECSVN)
67. Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980 (Protokol 1999) (MPSKMŽP-B)

Ministrstvo za zunanje zadeve

68. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti