Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3113. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2012, stran 8126.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 15. redni seji dne 11. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2012 (Uradni list RS, št. 28/11, 14/12) se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2012 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
+--------+----------------------------------------+-------------+
|KONTO  |OPIS                  |   Proračun|
|    |                    |  leta 2012|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |  16.325.307|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  11.297.326|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  9.157.257|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|700   |Davki na dohodek in dobiček       |  7.782.495|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|703   |Davki na premoženje           |  1.000.510|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|704   |Domači davki na blago in storitve    |   374.252|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |  2.140.069|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|710   |Udeležba na dobičku in dohodki od    |  1.574.659|
|    |premoženja               |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|711   |Takse in pristojbine          |    5.780|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|712   |Globe in druge denarne kazni      |    37.500|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|713   |Prihodki od prodaje blaga in storitev  |    61.630|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|714   |Drugi nedavčni prihodki         |   460.500|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |  2.467.700|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|720   |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |   977.700|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|722   |Prihodki od prodaje zemljišč in     |  1.490.000|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |     500|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|730   |Prejete donacije iz domačih virov    |     500|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  2.527.821|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|740   |Transferni prihodki iz drugih      |  1.398.508|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|741   |Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  1.129.313|
|    |iz sredstev proračuna EU        |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |    31.960|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|787   |Prejeta sredstva od drugih evropskih  |    31.960|
|    |institucij               |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)   |  16.655.976|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |  4.524.786|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|400   |Plače in drugi izdatki zaposlenim    |   883.193|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|401   |Prispevki delodajalcev za socialno   |   144.348|
|    |varnost                 |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|402   |Izdatki za blago in storitve      |  3.201.106|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|403   |Plačila domačih obresti         |    54.350|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|409   |Rezerve                 |   241.789|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |  4.764.625|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|410   |Subvencije               |    56.400|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|411   |Transferi posameznikom in gospodinjstvom|  2.777.710|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|412   |Transferi neprofitnim organizacijam in |   639.342|
|    |ustanovam                |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|413   |Drugi tekoči domači transferi      |  1.291.173|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  6.984.595|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|420   |Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  6.984.595|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   381.970|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|431   |Investicijski transferi pravnim in   |    97.270|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|    |uporabniki               |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|432   |Investicijski transferi proračunskim  |   284.700|
|    |uporabnikom               |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ      |   –330.669|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |    17.100|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|    17.100|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|750   |Prejeta vračila danih posojil      |    17.100|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|751   |Prodaja kapitalskih deležev       |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |    17.100|
|    |SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)       |   738.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |   738.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|500   |Domače zadolževanje           |   738.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)     |   370.300|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   370.300|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|550   |Odplačila domačega dolga        |   370.300|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |    54.131|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |   367.700|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   |   330.669|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN |   –54.131|
|    |31. 12. PRETEKLEGA LETA         |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0027/2010
Idrija, dne 11. oktobra 2012
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost