Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3045. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom
3046. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3047. Enotni kotni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije

OBČINE

Celje

3076. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Grad

3048. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Grosuplje

3049. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 147/6 in parc. št. 147/7, obe k.o. 1783 – Grosuplje – naselje
3050. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1526/6, k.o. 1785 – Sela
3051. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2448/9, k.o. 1791 – Žalna
3052. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2188/2 in parc. št. 2188/3, obe k.o. 1788 – Vino
3053. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 559/5, k.o. 1787 – Mali vrh
3054. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 303, k.o. 1783 – Grosuplje – naselje
3055. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2193/6 in parc. št. 2193/8, obe k.o. 1788 – Vino
3056. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 965/2, parc. št. 965/3 in parc. št. 969/4, vse k.o. 1782 – Stara vas
3057. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 734/46, k.o. 1785 – Sela
3058. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1012/4, k.o. 1780 – Blečji vrh

Hodoš

3059. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Hodoš
3060. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Hodoš

Kočevje

3077. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2012 št. 1

Kozje

3061. Sklep o ekonomski ceni vzgojno-varstvenih programov

Laško

3062. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško

Ljubno

3063. Obvezna razlaga 20. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno
3064. Obvezna razlaga 12. člena Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte) na območju Občine Ljubno

Metlika

3065. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje izgradnje komunalne opreme »Bočka«
3066. Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Metlika

Odranci

3078. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2012

Pivka

3067. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Parka vojaške zgodovine

Rečica ob Savinji

3079. Odlok o prodaji blaga in storitev zunaj prodajaln na območju Občine Rečica ob Savinji

Slovenj Gradec

3068. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti
3069. Sklep o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Koroška galerija likovnih umetnosti

Škofljica

3070. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Škofljica in Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja

Tolmin

3071. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin

Tržič

3072. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
3073. Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič
3074. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2012

Žužemberk

3075. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti