Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012

Kazalo

3048. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 7793.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve-UPB1) ter 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 21. seji dne 28. 9. 2012 sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek volitev predstavnikov Občine Grad v volilno telo 11. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli Občinski svet Občine Grad (v nadaljevanju: občinski svet) v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) in lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov in izvolitev elektorja ter predlaganje kandidatov in določitev kandidata za člana državnega sveta.
4. člen
Kandidate za elektorja lahko predlaga vsak član občinskega sveta ali organ politične stranke, ki je zastopana v občinskem svetu. Vsak predlagatelj lahko predlaga toliko elektorjev, kot se jih voli.
Predlogu morajo predložiti pisno soglasje kandidata.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta. Predlogu morajo predložiti tudi pisno soglasje kandidata.
6. člen
Predloge z osebnimi podatki in pisna soglasja za elektorja oziroma za člana državnega sveta morajo predlagatelji vložiti pri komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Grad (v nadaljevanju: komisija) najpozneje dva dni pred sejo občinskega sveta, na kateri se izvede glasovanje. Predlog mora vsebovati osebne podatke kandidatov za elektorja oziroma za kandidata za člana državnega sveta.
Komisija sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu posebej za elektorja in posebej za člana državnega sveta z označbo predlagatelja in ga pošlje županu.
7. člen
Občinski svet na svoji seji s tajnim glasovanjem na podlagi določil poslovnika o delu občinskega sveta voli elektorja.
Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu, ki ga je določila komisija.
Voli se enega elektorja. Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata. Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ veljavnih glasov.
8. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem. Izvoli se enega kandidata.
Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu, ki ga je določila komisija.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred njegovim priimkom in imenom.
Izvoljen oziroma določen je kandidat, ki je prejel največje število glasov.
9. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorja oziroma kandidata za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje, oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma določitvi žreb, ki se opravi takoj na seji občinskega sveta.
Žreb se izvede v dveh krogih tako, da se v prvem krogu izžrebajo zaporedne številke, v drugem krogu pa se izžrebajo po vrstnem redu v prvem krogu izžrebanih številk kandidati. Žreb opravijo predstavniki vlagateljev, v primeru njihove odsotnosti pa člani občinskega sveta, ki jih določi predsedujoči na seji občinskega sveta.
10. člen
Kolikor je za kandidata za elektorja oziroma za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan.
Če je za kandidata za elektorja oziroma za člana državnega sveta določen podžupan, se za predstavnika kandidature določi najstarejši prisotni član občinskega sveta, ki ni na kandidatni listi.
11. člen
Direktor občinske uprave mora najpozneje v roku 30 dni pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji podatke o izvoljenem elektorju in kandidaturo z osebnimi podatki za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
12. člen
Ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, zato jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
13. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Grad, objavijo pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-718/12-OS
Grad, dne 28. septembra 2012
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost