Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012

Kazalo

3073. Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič, stran 7980.

Na podlagi Zakona o cestah (ZCes-1A, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-A, Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12), 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – Skl. US, 34/05 – Odl. US, 44/05, 40/06, 51/06 – popr., 115/06, 139/06 – Odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – Odl. US, 108/09, 45/10, 9/11) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 15. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za zagotavljanje varnega in nemotenega prometa na občinskih cestah v Občini Tržič določi:
– kategorizacija, gradnja, vzdrževanje, uporaba in varstvo občinskih cest;
– ureditev mirujočega prometa;
– odstranjevanje nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil;
– inšpekcijsko nadzorstvo.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– javna prometna površina je tista površina, ki je splošnega pomena za promet ter jo lahko vsak prosto uporablja na način in ob pogojih, določenih z zakonom in drugimi predpisi;
– javna cesta je cesta, ki jo država ali občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
– cestni svet je zemljišče, katerega mejo na podlagi predpisov o projektiranju javnih cest določajo linije med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, vključno z napravami za odvodnjavanje. Meja cestnega sveta poteka največ 2 metra od linij skrajnih točk, vključno z napravami za odvodnjavanje, pri predorih pa največ 5 metrov od stika predorske cevi z brežino, merjeno pravokotno na os ceste;
– cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavljajo cestišče z nasipi in vkopi;
– cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, odstavni in ločilni pasovi, kolesarske steze, pločniki, bankine, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob vozišču, ter zračni prostor v višini 7 metrov, merjeno od točke na osi vozišča;
– nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu z zakonom in predpisom, ki ureja pravila cestnega prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec;
– občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini;
– upravljavec občinskih cest v Občini Tržič je občinska uprava Občine Tržič;
– pristojni organ Občine Tržič je občinska uprava Občine Tržič;
– pristojni inšpekcijski organ je Medobčinski inšpektorat Kranj;
– pooblaščeni izvajalec je izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest;
– pooblaščena uradna oseba je oseba, ki izvaja nadzor nad izvrševanjem posameznih predpisov, ki urejajo voznike, vozila, opremo, prevoz tovora, javne ceste in drugih predpisov (npr. policisti, občinski redarji, inšpektorji idr.);
– elaborat prometne ureditve je strokovno-tehnični elaborat, s katerim so določeni ukrepi in določena postavitev oziroma odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme zaradi spremembe prometne ureditve na cesti ali njenem delu;
– območje umirjenega prometa je del ceste, cesta v naselju ali del naselja, ki je namenjen predvsem pešcem in je kot tako označeno s predpisano prometno signalizacijo;
– območje za pešce je del ceste ali cesta v naselju ali del naselja, ki je namenjen pešcem in je kot tako označeno s predpisano prometno signalizacijo;
– območje omejene hitrosti je s predpisano prometno signalizacijo označen del naselja, v katerem je zaradi gostote poselitve ali drugih urbanih značilnosti, varnosti prometa pešcev ali kolesarjev hitrost omejena na manj kot 50 km/h;
– individualni priključek je cestni priključek na cesto, namenjen dostopu do posameznih stanovanjskih stavb z največ štirimi stanovanji ter kmetijskih in gozdnih površin;
– pregledno polje je prostor ob križiščih in cestnih priključkih ter vzdolž ceste, v katerem je raba prostora omejena;
– pregledna berma je prostor na notranji strani krivin za zagotovitev predpisane preglednosti, ki je potrebna zaradi poti ustavljanja, v katerem ja raba prostora omejena;
– varovalni pas je prostor ob javni cesti, v katerem je raba prostora omejena;
– prehod za pešce je s predpisano prometno signalizacijo označena površina vozišča, ki je namenjena prehajanju pešcev čez vozišče;
– pločnik je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločen kako drugače in je namenjen pešcem, ali pešcem in prometu koles ter koles s pomožnim motorjem, če je na njem označen kolesarski pas ali pa z vertikalno prometno signalizacijo dovoljen promet kolesarjev;
– parkirišče je prometna površina, ki je namenjena ustavljanju in parkiranju vozil;
– osna obremenitev je del skupne mase, s katero os vozila na vodoravni površini obremenjuje podlago, kadar vozilo miruje;
– dostavno mesto je del javne površine, namenjen za parkiranje vozil, ki izvajajo dostavo ali opravljajo servisno dejavnost;
– pajek je posebej prirejeno vozilo s katerim se odpeljejo nepravilno parkirana in zapuščena vozila.
(2) Drugi uporabljeni izrazi v tem odloku imajo enak pomen kot izrazi v Zakonu o pravilih cestnega prometa in Zakonu o cestah.
(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prvem in drugem odstavku tega člena, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo pravila cestnega prometa, motorna vozila in voznike.
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Tržič so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste. Namenjene so povezovanju naselij v občini, povezovanju naselij z naselji v sosednjih občinah, povezovanju delov naselij in povezovanju naravnih in kulturnih znamenitosti ter objektov.
4. člen
(nekategorizirane ceste)
(1) Določbe tega odloka ne veljajo za nekategorizirane ceste, razen za tiste nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet.
(2) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, je promet dovoljen le na način in pod pogoji, kot jih določijo lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci teh prometnih površin.
(3) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, mora biti promet urejen in označen v skladu s predpisi o javnih cestah.
5. člen
(upravljavec občinskih cest)
Upravljavec občinskih cest v Občini Tržič je občinska uprava Občine Tržič, (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ Občine Tržič).
6. člen
(naloge in pristojnosti pristojnega organa Občine Tržič)
Pristojni organ Občine Tržič opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za urejanje prometa. Te naloge obsegajo:
– pripravo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in razvoja občinskih cest;
– naloge vzdrževanja občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo občinskih cest;
– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;
– naloge v zvezi z določanjem pooblaščenega izvajalca vzdrževanja občinskih cest;
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje del vzdrževanja občinskih cest in za izvajanje gradenj, investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na občinskih cestah;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje evidenc o občinskih cestah (banka cestnih podatkov – BCP);
– izdajanje dovoljenj in soglasij ter vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za varovanje prometa na njih;
– pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah na občinskih cestah;
– naloge v zvezi z določanjem največje dovoljene osne obremenitve vozil, največje dovoljene skupne mase vozil in največje dovoljene mase vozil na občinskih cestah;
– druge naloge, določene z veljavno cestno prometno zakonodajo in tem odlokom.
7. člen
(sestavni deli javne ceste)
Javno cesto sestavljajo:
– cestni svet;
– cestno telo;
– cestišče;
– brežine ceste;
– cestni objekti;
– prometna signalizacija in prometna oprema;
– cestna razsvetljava;
– cestni priključki do meje cestnega sveta;
– naprave za odvodnjavanje ceste;
– servisne prometne površine (počivališča, parkirišča in avtobusno obračališče ter podobno);
– servisne površine z objekti in napravami za upravljanje in vzdrževanje cest ter nadzor prometa;
– funkcionalne površine za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa.
II. DOLOČBE O KATEGORIZACIJI, GRADNJI, VZDRŽEVANJU, UPORABI IN VARSTVU OBČINSKIH CEST
Kategorizacija občinskih cest
8. člen
(kategorije občinskih cest)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC), javne poti (JP) in javne poti za kolesarje (JK).
(2) Lokalna cesta (LC) je občinska javna cesta, ki povezuje naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselja in dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.
(3) Lokalne ceste v mestu Tržič ter naseljih z uvedenim uličnim sistemom se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji: zbirne krajevne ceste (LZ) ter krajevne ceste (LK).
(4) Javna pot (JP) je občinska javna cesta, ki ne izpolnjuje meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je namenjena navezovanju prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.
(5) Javna kolesarska pot (JK) je s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo označena občinska cesta, ki je namenjena prometu koles in drugih uporabnikov, pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa in predpisi, ki urejajo ceste.
9. člen
(občinske kolesarske povezave)
(1) Kolesarska povezava je niz prometnih površin, namenjenih javnemu prometu kolesarjev in drugih udeležencev pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa, in predpisi, ki urejajo javne ceste, ter je označena s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Občinska kolesarska povezava je lahko izvedena kot kolesarska pot, kolesarska steza, kolesarski pas ali kot prometna površina, ki je namenjena tudi drugim udeležencem v prometu. Poteka lahko tudi v okviru objektov vodne in energetske infrastrukture.
10. člen
(kategorizacija občinskih cest)
(1) Predlog kategorizacije občinskih cest pripravi pristojni organ Občine Tržič, sprejme pa Občinski svet Občine Tržič. S kategorizacijo občinskih cest se določi, kateri vrsti prometa so namenjene.
(2) V primeru gradnje nove ali nadomestne ceste morata biti pred predajo ceste v promet določena upravljavec in predvidena kategorija ceste.
(3) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
11. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– cesta je v uporabi za javni promet;
– cesta je asfaltirana;
– širina vozišča je vsaj 3 m;
– lastništvo zemljišča pod cesto je z vpisom v zemljiški knjigi preneseno na Občino Tržič.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet Občine Tržič na predlog pristojnega organa Občine Tržič, njena kategorizacija pa se izvede v skladu z veljavno uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest.
Gradnja občinskih cest
12. člen
(gradnja občinskih cest)
Gradnja in vzdrževanje občinskih cest je v javnem interesu. Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi in rekonstruirati na način in pod pogoji kot to določajo predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu, cestne priključke ter avtobusna postajališča.
13. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
(1) Zaradi gradnje javne občinske ceste se lahko v skladu z zakonom lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali obremeni.
(2) Če je treba zaradi rekonstrukcije javne občinske ceste, s katero se ne posega izven njenega varovalnega pasu, izvesti razlastitev ali obremenitev lastninske pravice na nepremičnini, pa za to rekonstrukcijo ni potrebna priprava prostorskega akta, se javna korist za to razlastitev oziroma obremenitev lastninske pravice ugotovi s sklepom občinskega sveta. Predlog za izdajo sklepa mora vsebovati dokazilo o skladnosti načrtovane rekonstrukcije s prostorskim aktom v območju rekonstrukcije ceste, grafičen prikaz lege rekonstrukcije ceste na zemljiščih, načrt parcelacije ter seznam parcel s površinami in utemeljitev javne koristi.
(3) Če bi bila izvedba ukrepov, ki so potrebni zaradi varstva pred hrupom in drugimi emisijami, bolj učinkovita in ekonomična na sosednjih nepremičninah kot izvedba na cestnem svetu, se lahko na podlagi pravnega posla z lastnikom nepremičnine ustanovi stvarna služnost.
14. člen
(investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist)
(1) Investicijska vzdrževalna dela so tista dela na občinskih javnih cestah, s katerimi se ne spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v območju občinske javne ceste, s katero se ne sme posegati izven območja cestnega sveta; vsebuje tudi izvedbo izboljšav v območju cestnega sveta, ki so povezane z varnostjo občinske javne ceste.
(2) Vzdrževalna dela v javno korist so izvedbe rekonstrukcije občinske javne ceste, s katero se spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v območju občinske javne ceste, s katero se ne sme posegati izven območja ceste; vsebuje tudi izvedbo izboljšav, ki so povezane z varnostjo občinske javne ceste.
(3) Ob delih iz prejšnjega odstavka se lahko zgradijo tudi nezahtevni pomožni infrastrukturni in drugi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje in podobno), ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju občinske javne ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije občinske javne ceste.
(4) Kot vzdrževalna dela v javno korist se lahko izven območja ceste izvajajo ukrepi, namenjeni varovanju ceste pred padajočim kamenjem in drevjem (lovilne mreže, zaščitne mreže in palisadne stene), če je predhodno pridobljena stvarna služnost.
15. člen
(obveznost obveščanja o nameravanih posegih v občinsko cesto)
(1) Občina Tržič mora o nameri gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem že v fazi načrtovanja pred pričetkom del, da ti lahko svoje aktivnosti pravočasno uskladijo s predvideno gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste. Občina Tržič o nameravani gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste hkrati obvesti tudi krajevno skupnost, v kateri ta cesta leži.
(2) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora Občino Tržič obvestiti o nameravanih posegih najmanj 90 dni pred pričetkom del.
Vzdrževanje občinskih cest
16. člen
(vzdrževanje občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: vzdrževanje občinskih cest).
(2) Občinske ceste se morajo vzdrževati na način in pod pogoji kot to določajo predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo vzdrževanja javnih cest.
(3) Način izvajanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest in način izbire pooblaščenega izvajalca se določi z odlokom.
17. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
V območju križišča občinske ceste z drugo cesto, vzdržuje upravljavec posamezne ceste vozišče in prometno signalizacijo občinske ceste do roba cestnega sveta.
Uporaba občinskih cest
18. člen
(uporaba občinskih javnih cest)
(1) Občinske javne ceste se lahko uporabljajo le za cestni promet, za druge namene pa samo v primerih ter na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste.
(2) Uporaba občinske javne ceste, s katero se zasede cestišče z namenom oviranja ali preprečevanja prometa po njej, je prepovedano.
(3) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela na občinski javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob občinski javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej.
(4) Prepovedano je:
– na in v cestno telo občinske javne ceste odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine;
– po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug material ali predmete;
– na cestnem svetu občinske javne ceste puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino ali graditi napajališče za živali;
– na cestnem svetu občinske javne ceste nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
– na cestnem svetu občinske javne ceste postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;
– na cestnem svetu občinske javne ceste nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa;
– na cestnem svetu občinske javne ceste postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
– na cestnem svetu občinske javne ceste namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
– na cestnem svetu občinske javne ceste odvajati odplake in druge tekočine;
– na cestnem svetu občinske javne ceste ovirati odtekanje vode;
– orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;
– na cestišču občinske javne ceste razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati;
– puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne na cestišče občinske javne ceste;
– onesnažiti cestišče občinske javne ceste z olji in mazili ali drugimi snovmi;
– po cestišču občinske javne ceste vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora;
– po občinskih javnih cestah voziti oziroma uporabljati vozila s kolesi, ki imajo takšne naležne ploskve, ki poškodujejo vozišča in voziti ali uporabljati motorna vozila z gosenicami, če niso obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča;
– po občinskih javnih cestah voziti oziroma uporabljati vozila ali skupine vozil, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo največjo dovoljeno osno obremenitev, predpisano za posamezne vrste vozil ali skupine vozil;
– ne glede na določbo prejšnje alineje na občinskih javnih cestah vozila ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati omejenih osnih obremenitev, odrejenih s prometnim znakom.
(5) Preden se vključi v promet na občinski javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo cestišče.
(6) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa na občinskih javnih cestah.
(7) Pooblaščeni izvajalec mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni inšpekcijski organ in upravljavca ceste.
Varstvo občinskih cest
19. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) V varovalnem pasu občinske ceste je raba prostora omejena.
(2) Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega organa Občine Tržič.
(3) Pristojni organ Občine Tržič izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša:
– pri lokalnih cestah 10 metrov;
– pri javnih poteh 5 metrov;
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra.
20. člen
(preglednosti ob občinski cesti)
V območju nivojskega križišča občinskih cest ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.
21. člen
(priključki na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest ter individualni priključki na občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: priključki na občinske ceste) se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega organa Občine Tržič. S soglasjem na podlagi predpisa, ki ureja cestne priključke na javne ceste, se določijo tehnični in drugi pogoji gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Pristojni organ Občine Tržič izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.
(3) Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo prometno signalizacijo je sestavni del občinske ceste.
22. člen
(vloga za izvajanje del v območju občinske ceste)
(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih v območju občinske javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je treba pridobiti soglasje upravljavca ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.
(2) Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del v območju občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred pričetkom izvajanja del in mora vsebovati:
– podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga;
– podatke o načinu in času trajanja izvedbe del;
– skico, s katere je razviden poseg.
23. člen
(razmejitev obveznosti z upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav za ohranjanje vodnega režima vodotoka, ki so potrebni zaradi prečkanja občinske javne ceste z vodotokom ali poteka ob njem, krije investitor ceste.
(2) Vzdrževanje zavarovanja podporne konstrukcije premostitvenega objekta je sestavni del vzdrževanja občinske javne ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni del vzdrževanja vodotoka.
24. člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture v območju občinske ceste)
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture je dovoljeno v območju občinske ceste graditi le pod pogoji in na način, določenim s soglasjem pristojnega organa Občine Tržič.
(2) Pri izdaji soglasja se uporabljajo izdane tehnične specifikacije in tehnične smernice za javne ceste.
(3) Pristojni organ Občine Tržič lahko zahteva od upravljavca gospodarske javne infrastrukture, da objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja upravljavca občinskih cest za njihovo gradnjo.
(4) Posege iz prvega odstavka tega člena sme izvajati le pooblaščeni upravljavec ali drug izvajalec z dovoljenjem pristojnega organa Občine Tržič.
(5) Pristojni organ Občine Tržič lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
25. člen
(posegi v občinsko cesto zaradi vzdrževanja druge gospodarske javne infrastrukture)
(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti se lahko opravljajo le s soglasjem pristojnega organa Občine Tržič.
(2) V soglasju za izvajanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če je s poškodbami objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma življenje in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski poti obvestiti pooblaščenega izvajalca. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih po elektronski poti obvestiti pristojni organ Občine Tržič in pooblaščenega izvajalca.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti uporaba občinske ceste, mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture, vgrajene v občinsko cesto, o omejitvi uporabe občinske ceste in o njenem prenehanju po elektronski poti obvestiti pristojno policijsko postajo, upravljavca občinskih cest, pooblaščenega izvajalca ter javnost na krajevno običajen način.
(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja pristojnega organa Občine Tržič izvaja vzdrževalna in druga dela na gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z danim soglasjem.
(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
26. člen
(posegi v občinsko cesto zaradi gradnje in vzdrževanja individualne komunalne infrastrukture)
(1) Gradnja, vzdrževanje in druga dela na individualni komunalni infrastrukturi v območju občinskih cest se lahko opravljajo le s soglasjem pristojnega organa Občine Tržič.
(2) V soglasju za izvajanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del. Pri izdaji soglasja se uporabljajo izdane tehnične specifikacije in tehnične smernice za javne ceste.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če je s poškodbami objektov in naprav individualne komunalne infrastrukture, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma življenje in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Lastnik ali uporabnik individualne komunalne infrastrukture mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja obvestiti pooblaščenega izvajalca. Lastnik ali uporabnik individualne komunalne infrastrukture mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti upravljavca občinskih cest in pooblaščenega izvajalca.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti uporaba občinske ceste, mora upravljavec individualne komunalne infrastrukture, vgrajene v občinsko cesto, o omejitvi uporabe občinske ceste in o njenem prenehanju po elektronski poti obvestiti pristojno policijsko postajo, upravljavca občinskih cest in pooblaščenega izvajalca.
(5) V primeru gradnje individualne komunalne infrastrukture v območju občinskih cest, je vsak posamezni investitor gradnje le-te, dolžan predhodno pridobiti ustrezne služnostne pravice za poseg in uporabo komunalne infrastrukture v območju občinskih cest, s sklenitvijo služnostne pogodbe z lastnikom zemljišča.
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja pristojnega organa Občine Tržič izvaja gradnjo, vzdrževalna in druga dela na individualni komunalni infrastrukturi na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z danim soglasjem.
(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(8) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec individualne komunalne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
27. člen
(obvezna prilagoditev priključka)
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega obsega prometa ali spremenjene vrste prometa na priključku ne izpolnjuje več zahtevanih prometnih in varnostnih pogojev ali ni vzdrževan ali ne izpolnjuje tehničnih zahtev v skladu z veljavnimi predpisi, pristojni organ Občine Tržič samostojno ali na predlog pristojnega inšpekcijskega organa ali pristojni inšpekcijski organ samostojno z upravno odločbo odredita njegovo prometno tehnično prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
28. člen
(ukinitev, sprememba prometne ureditve in prestavitev priključka)
(1) Pristojni organ Občine Tržič ali pristojni inšpekcijski organ lahko z odločbo ukine priključek na občinsko cesto v primeru, da se ne izvede prilagoditev priključka v skladu z odločbo iz prejšnjega člena.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojni organ Občine Tržič z odločbo ukine ali spremeni prometno ureditev na priključku na občinsko cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na njej, ali to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. Stroške nadomestnega priključka krije investitor neprilagojenega priključka.
29. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega organa Občine Tržič.
(2) Dovoljenje pristojnega organa Občine Tržič za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.
(4) Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim datumom zapore za delno in popolno zaporo ceste.
(5) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(6) Zaporo postavi pooblaščeni izvajalec, ki mora o njeni izvedbi najmanj tri dni pred spremembo obvestiti policijo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način.
(7) Obveščenost javnosti o izvedbi zapore občinske ceste in o preusmeritvi prometa zagotovi pooblaščeni izvajalec na stroške predlagatelja zapore.
(8) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
30. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah)
(1) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah odloča pristojni organ Občine Tržič.
(2) Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga obvestilna signalizacija samo v skladu s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo. O postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije odloča pristojni organ Občine Tržič, ki ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev, vzdrževanje in odstranitev.
(3) Oglaševanje v območju občinskih cest je znotraj varovalnega pasu občinske ceste dovoljeno le z dovoljenjem pristojnega organa Občine Tržič in v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
31. člen
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob občinski cesti)
Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne ceste, zlasti:
– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja;
– gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča in cestnega telesa;
– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;
– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;
– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda; če navedeni posegi, gradnja in postavitev objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta.
32. člen
(komisija za prometno varnost)
(1) Komisijo za prometno varnost Občine Tržič sestavljajo predstavniki Občine Tržič, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tržič, policije, pooblaščenega izvajalca in pristojnega inšpekcijskega organa, imenuje pa jo župan.
(2) Naloge in pristojnosti komisije za prometno varnost:
– preprečevanje in reševanje prometno varnostnih problemov s področja upravljanja, gradnje, vzdrževanja in varstva občinskih cest;
– proučevanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti na območju občine;
– posredovanje mnenj o cestnoprometnih zadevah;
– nudenje pomoči v okviru svojih pristojnosti;
– sprejemanje usmeritev in navodil s strani kolegija direktorja občinske uprave.
III. PROMETNA UREDITEV
33. člen
(prometna ureditev na občinskih cestah)
(1) Za varen in nemoten potek prometa na občinskih cestah v Občini Tržič je odgovorna Občina Tržič.
(2) Prometno ureditev na občinskih cestah v Občini Tržič določi pristojni organ Občine Tržič. Pri zahtevnejših prometnih ureditvah je sestavni del posamičnega konkretnega upravnega akta elaborat prometne ureditve.
(3) Prometna ureditev obsega:
– določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene vrste vozil oziroma uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozila, kolesarska pot ali steza, steza za pešce, steza za pešce in kolesarje, steza za jezdece) in mej naselij;
– določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja prometa;
– določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa;
– določitev omejitev hitrosti vozil;
– ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih kolesarskih povezav;
– ureditev parkiranja in ustavljanja vozil;
– določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce in prehodov za pešce;
– določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu;
– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa.
(4) Omejitev največje dovoljene hitrosti vozil na cesti izven naselja ne sme biti manjša od 50 km/h, razen če to zahtevajo utemeljeni razlogi za varnost ceste in prometa na njej.
(5) Prometna ureditev iz tretjega odstavka tega člena mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo. O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometno signalizacije na občinskih cestah v Občini Tržič odloča pristojni organ Občine Tržič.
34. člen
(uporaba javne prometne površine)
(1) Javne prometne površine se lahko z dovoljenjem pristojnega organa Občine Tržič uporabljajo za postavljanje kioskov, prodajnih stojnic, gostinskih vrtov, opreme za oglaševanje, gradbenih odrov, izvajanje prireditev ipd.
(2) Dovoljenje za uporabo javne prometne površine se izda na podlagi vloge stranke skladno z veljavnim prostorskim aktom.
(3) Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo javne prometne površine mora vsebovati podatke o lokaciji s skico, opis oblike ter velikosti zasedbe površine in navedbo časa trajanja zasedbe in namena.
(4) Za uporabo javne prometne površine mora uporabnik plačati posebno takso, določeno z odlokom, ki ureja občinske takse.
(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ali fizična oseba ki ravna v nasprotju z določilom prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
IV. UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA
35. člen
(mirujoči promet in javne parkirne površine)
(1) Za ureditev mirujočega prometa (v nadaljevanju: parkiranje) se določijo javne parkirne površine, ki se delijo na:
– parkirne površine na vozišču občinske ceste;
– posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišča javne ceste (parkirišča).
(2) Javne parkirne površine so označene s predpisano prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, ki so določeni z zakonom in s tem odlokom.
(3) Javne parkirne površine so namenjene parkiranju osebnih avtomobilov, pristojni organ Občine Tržič pa lahko določi, da se javne parkirne površine ali del javnih parkirnih površin določi za parkiranje drugih vozil.
(4) Rezervirane parkirne površine so tiste, ki so namenjene za potrebe različnih organizacij, skupnosti in fizičnih oseb v zvezi z njihovo proizvodno ali storitveno dejavnostjo.
36. člen
(parkirnina)
(1) Za parkiranje motornih vozil na javnih parkirnih površinah, kjer je parkiranje časovno omejeno in na javnih parkirnih površinah, kjer je parkiranje urejeno z javnimi parkirnimi urami, mora voznik namestiti parkirno uro ali plačati parkirnino v višini, ki jo določa odlok, ki ureja občinske takse v Občini Tržič. Čas parkiranja in višina parkirnine sta označena na dopolnilni tabli prometnega znaka.
(2) Parkiranje motornih vozil na javnih parkirnih površinah, kjer je parkiranje časovno omejeno in rezerviranih parkirnih površinah, je dovoljeno v izjemnih primerih pravnim in fizičnim osebam na podlagi izdane dovolilnice s strani pristojnega organa Občine Tržič.
(3) Parkiranje z dovolilnico je dovoljeno le na lokaciji, ki je navedena na dovolilnici.
(4) Parkiranje se ne plača za službena vozila organov MNZ, zdravstvene službe, slovenske vojske, če so na službeni vožnji in za vozila, ki opravljajo intervencijsko delo in je prisotnost zaradi intervencije nujno potrebna.
37. člen
(izdajanje dovolilnic)
(1) Do dovolilnice so poleg pravnih in fizičnih oseb iz drugega odstavka prejšnjega člena upravičeni:
– pravne osebe, ki opravljajo razne dejavnosti in jim je bližina vozil zaradi narave dela nujno potrebna;
– fizične osebe, ki stanujejo ali opravljajo dejavnost na območjih, kjer je parkiranje časovno omejeno, je pa to zanje posebnega pomena.
(2) Za dovolilnico zaprosi pravna ali fizična oseba, ki je do dovolilnice upravičena na podlagi vloge, ki jo dobi pri pristojnem organu Občine Tržič in jo izpolnjeno s potrebnimi dokazili vrne prej omenjenemu organu.
(3) Čas veljavnosti je napisan v dovolilnici. Najmanj 15 dni pred potekom veljavnosti dovolilnice je potrebno vložiti vlogo za podaljšanje dovolilnice.
(4) Izdaja dovolilnice se plača v višini, ki jo določa odlok, ki ureja občinske takse v Občini Tržič.
(5) V primeru zamenjave vozila oziroma spremembe registrske številke, je potrebno ponovno zaprositi za novo dovolilnico.
38. člen
(dovolilnica se ne izda)
Dovolilnica se ne izda v primerih:
– če stranka do nje ni upravičena;
– če je bila dovolilnica predhodno uporabljena v nasprotju z določili tega odloka oziroma drugimi veljavnimi predpisi.
39. člen
(dolžnosti uporabnika dovolilnice)
Uporabnik dovolilnice je dolžan:
– da si priskrbi parkirno uro, na kateri bo viden prihod vozila;
– da namesti parkirno uro in dovolilnico na vidno mesto pod prednje vetrobransko steklo;
– da pravilno nastavi na parkirni uri čas prihoda v skladu s časom, ki je napisan na dovolilnici;
– pretečeno dovolilnico nadomestiti z novo;
– uporabljati dovolilnico na vozilu in na lokaciji, za katero je bila izdana.
40. člen
(neupoštevanje navodil za uporabo dovolilnice)
(1) Za uporabnika dovolilnice, ki ne upošteva navodil iz 39. člena tega odloka se šteje, da je storil prekršek v skladu s predpisano zakonodajo in prometno signalizacijo in se mu izreče mandatna kazen, ki je za tak prekršek predvidena.
(2) V primeru kršitve iz zadnje alineje prejšnjega člena se uporabniku dovolilnico lahko odvzame.
41. člen
(parkiranje na javnih parkirnih površinah)
(1) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih ni določeno plačevanje parkirnine in vstop ni reguliran z avtomatsko zapornico, je najdaljši dovoljeni čas parkiranja, brez izvedbe premika, 30 dni.
(2) Vrsta in način parkiranja ter dovoljeni čas parkiranja so razvidni s prometne signalizacije.
42. člen
(izjemna uporaba parkirnih prostorov na javnih parkirnih površinah)
(1) Pristojni organ Občine Tržič lahko določi, da se posamezni parkirni prostori uporabljajo za potrebe dostave otrok v vzgojno varstvenih ustanovah in osnovnih šolah.
(2) Dovoljeni čas parkiranja na parkirnih prostorih iz prvega odstavka tega člena je največ 30 minut.
(3) Za parkiranje na površinah iz prvega odstavka tega člena se parkirnina ne plača.
43. člen
(parkiranje invalidov)
Pristojni organ Občine Tržič določi parkirne prostore na javnih parkirnih površinah, namenjene parkiranju vozil invalidov.
44. člen
(postajališča za avto-taksi vozila)
Pristojni organ Občine Tržič določi postajališča za avto-taksi vozila.
45. člen
(avtobusna postajališča)
(1) Pristojni organ Občine Tržič določi avtobusna postajališča. Avtobusna postajališča na zbirnih krajevnih cestah morajo biti izven vozišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v primeru, da prostorske ali druge tehnične zahteve ne omogočajo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča, avtobusno postajališče vzpostavi na vozišču.
(3) Za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču mora biti pridobljeno strokovno mnenje komisije Občine Tržič.
(4) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo predstavniki upravljavca ceste, policije, pristojnega inšpekcijskega organa in pooblaščenega izvajalca.
46. člen
(dostavna mesta)
(1) Pristojni organ Občine Tržič lahko določi dostavna mesta na javnih prometnih površinah, ki so namenjena za opravljanje dostave blaga z dostavnimi vozili in opravljanje servisnih ter drugih storitvenih dejavnosti z vozili.
(2) Na dostavnih mestih iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno parkiranje izključno le za čas namenjen dostavi blaga in opravljanju servisnih ter drugih storitvenih dejavnosti, vendar največ 30 minut.
(3) Vozilo, ki opravlja dostavo ali izvaja servisno ali drugo obliko storitvene dejavnosti na dostavnem mestu iz prvega odstavka tega člena, mora biti označeno tako, da so njegov dostavni, servisni ali storitveni značaj ter podatki o izvajalcu dostave, servisne ali storitvene dejavnosti na dobro viden način označeni na vozilu.
(4) Čas začetka parkiranja na dostavnem mestu iz drugega odstavka tega člena mora biti označen na vidnem mestu v vozilu.
(5) Z globo 60 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.
47. člen
(parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil, avtodomov in avtobusov)
(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov na javnih prometnih površinah in površinah v lasti Občine Tržič ni dovoljeno, razen na parkirnih površinah, ki jih za ta namen določi pristojni organ Občine Tržič.
(2) Vozila navedena v prvem odstavku tega člena lahko, razen na označenih parkirnih površinah, izjemoma parkirajo na javnih prometnih površinah in površinah v lasti Občine Tržič z dovoljenjem, ki ga izda pristojni organ Občine Tržič.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ali fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določilom prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 EUR.
V. ODSTRANJEVANJE NEPRAVILNO PARKIRANIH IN ZAPUŠČENIH VOZIL
48. člen
(odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila)
(1) Pooblaščena uradna oseba odredi odstranitev oziroma odvoz vozila, ki je parkirano v nasprotju z določbami veljavne cestno prometne zakonodaje in tega odloka.
(2) Pooblaščena oseba v primeru, da najde zapuščeno vozilo, namesti nanj pisno odredbo, s katero naloži odstranitev vozila najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe.
(3) Če zapuščeno vozilo ni odstranjeno v roku iz prejšnjega odstavka, ga odstrani pooblaščeni izvajalec.
(4) Odstranitev vozil iz prvega ali tretjega odstavka tega člena se opravi na stroške lastnika vozila.
49. člen
(vozilo za odvoz vozil)
Vozilo, s katerim se odpeljejo nepravilno parkirana in zapuščena vozila, je pajek.
50. člen
(odvoz vozil)
(1) Odvoz vozil izvaja pooblaščeni izvajalec.
(2) Pooblaščeni izvajalec mora dejavnost odvoza vozil zavarovati pri zavarovalnici. V primeru poškodovanja vozila zaradi izvajanja odvoza vozil, je izvajalec dolžan poravnati nastalo škodo lastniku vozila.
51. člen
(hramba vozil)
(1) Vozila, ki jih pooblaščen izvajalec odpelje na podlagi odredbe pooblaščene uradne osebe, se shranjujejo na za to določeni lokaciji. Na lokaciji, ki je določena za shranjevanje odstranjenih vozil, skrbi pooblaščeni izvajalec za ustrezno zavarovanje teh vozil.
(2) Lokacija, določena za shranjevanje odstranjenih vozil, mora biti vidno označena z imenom podjetja pooblaščenega izvajalca ter navedbo pogojev za vrnitev odstranjenih vozil.
52. člen
(postopek odvoza vozil)
Na kraju samem, ko pooblaščena uradna oseba odreja odstranitev vozila, mora pred odstranitvijo vozilo fotografirati, v odredbi pa opisati splošno stanje vozila ter navesti vse morebitne poškodbe na zunanjosti vozila.
53. člen
(izjema pred odvozom vozila)
(1) Pooblaščena uradna oseba lahko v izjemnem primeru vozniku kršitelju naloži znižano plačilo v višini 50 % predpisanega stroška odvoza vozila ter ustavi nadaljnji postopek odstranitve vozila.
(2) Za izjemen primer gre, če pride voznik kršitelj do svojega vozila po tem, ko je pooblaščena uradna oseba že odredila odstranitev vozila, le to pa še ni bilo naloženo na pajka.
(3) Plačilo stroška odvoza vozila iz prvega odstavka tega člena mora kršitelj plačati takoj.
54. člen
(hramba in prevzem vozila)
(1) Odstranjeno vozilo, ki je bilo odpeljano, se hrani na lokaciji, določeni za shranjevanje vozil, dokler lastnik vozila ne prevzame.
(2) Odstranjeno vozilo se vrne lastniku na podlagi osebnega identifikacijskega dokumenta ter listine, s katero dokazuje lastništvo in po predložitvi potrdila o plačilu stroškov odstranitve in hrambe vozila.
(3) Če stroškov odstranitve in hrambe vozila voznik ne poravna, mu pooblaščeni izvajalec vozila ne vrne.
VI. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
55. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah v upravljanju Občine Tržič izvaja Medobčinski inšpektorat Kranj v skladu z veljavnimi predpisi in tem odlokom.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
56. člen
(upravni in inšpekcijski postopki, postopki o prekrških)
(1) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki o prekrških, ki so bili storjeni pred začetkom uveljavitve tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih, razen v primerih, ko je za kršitelja ta odlok milejši.
57. člen
(razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 6/01, 49/01, 6/02, 91/02, 52/06 in 65/07), razen 36. člena, ki opredeljuje izvajalca obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest, do določitve pooblaščenega izvajalca na podlagi predpisa o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja občinskih cest in urejanja prometne signalizacije.
58. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2012-47
Tržič, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost