Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012

Kazalo

3079. Odlok o prodaji blaga in storitev zunaj prodajaln na območju Občine Rečica ob Savinji, stran 7992.

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 18. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o prodaji blaga in storitev zunaj prodajaln na območju Občine Rečica ob Savinji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Z Odlokom o prodaji blaga in storitev zunaj prodajaln na območju Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Odlok) se določajo pogoji za prodajo blaga in storitev zunaj prodajaln na območju Občine Rečica ob Savinji.
(2) Prodaja blaga in storitev zunaj prodajaln se opravlja na javnih in drugih mestih na območju Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina), ki se opredelijo v soglasju za prodajo. Kolikor se prodaja blaga in storitev izvaja na zemljiščih, ki so v zasebni lasti, je potrebno pred izdajo soglasja s strani Občine pridobiti pisno soglasje lastnika zemljišča. V primeru prodaje blaga in storitev zunaj prodajaln v okviru organizirane prireditve, je potrebno pred izdajo soglasja Občine pridobiti tudi soglasje organizatorja prireditve.
II. SOGLASJE ZA PRODAJO
2. člen
(1) Za prodajo blaga in storitev zunaj prodajaln mora prodajalec pridobiti pisno soglasje Občine. Vlogo za pridobitev soglasja prodajalec naslovi na občinsko upravo vsaj 8 dni pred pričetkom prodaje. Obrazec vloge je sestavni del Odloka.
Vloga mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju,
– dokazilo o registraciji za prodajo blaga in storitev,
– vrsto blaga, namenjenega prodaji,
– lokacijo, kjer se bo izvajala prodaja,
– časovno obdobje prodaje,
– soglasje lastnika zemljišč, v kolikor se prodaja izvaja izven javnih površin,
– odločbo VURS, kadar se prodajajo živila živalskega izvora.
(2) Za prodajo blaga in storitev na prireditvah (sejmi, shodi in podobno) lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi.
3. člen
Občinska uprava po predložitvi popolne vloge izda soglasje za prodajo blaga in storitev zunaj prodajaln, v primeru, da se s prodajo ne ovira uporabnikov prometnih površin, za obdobje največ enega leta.
4. člen
(1) Zunaj prodajaln smejo prodajati blago in storitve:
a. kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke in izdelke,
b. posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo proizvode lastne proizvodnje,
c. nabiralci gozdnih sadežev, zdravilnih zelišč in cvetja,
d. društva in humanitarne organizacije,
e. posamezniki, ki prodajajo rabljene predmete (starine),
f. druge fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln.
(2) Prodaja blaga in storitev na prodajnih mestih se opravlja v skladu z določili Odloka in drugimi občinskimi in državnimi predpisi, ki urejajo prodajo blaga in storitev. Za prodajo, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
III. PRODAJA BLAGA IN STORITEV ZUNAJ PRODAJALN
5. člen
Prodaja blaga in storitev zunaj prodajaln se opravlja s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od vrat do vrat in na tržnici.
6. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na prodajnih mestih. Po poteku prodajnega časa so prodajalci dolžni odstraniti embalažo, odpadke in neprodano blago ter zapustiti prodajno mesto.
7. člen
V času večjih prireditev na območju Občine se prodajo blaga in storitev zunaj prodajaln prilagodi potrebam prireditev oziroma se prodajo blaga in storitev zunaj prodajaln, ne glede na že izdano soglasje, začasno prepove.
IV. PRISTOJBINA
8. člen
(1) Za prodajo blaga in storitev zunaj prodajaln se plačuje pristojbina. Občina zaračunava pristojbino za uporabo javne površine za prodajo blaga in storitev zunaj prodajaln po ceniku iz priloge, ki je sestavni del Odloka. Cenik potrjuje Občinski svet.
(2) Pristojbino mora prodajalec poravnati v preračunanem enkratnem letnem znesku ali pred vsakokratnim pričetkom prodaje blaga in storitev.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko župan prodajalca oziroma prodajalce, ki prodajajo blago in storitve na prireditvi, ki je v interesu Občine, s sklepom oprosti plačila pristojbine.
V. NADZOR
9. člen
Inšpekcijski nadzor opravljajo pristojni inšpekcijski organi. Nadzor nad izvajanjem določil Odloka opravlja pristojna občinska inšpekcijska in redarska služba.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
(1) Z globo 200,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali podjetnik posameznik, če krši določbe 2. in 6. člena.
(2) Z globo 100,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, če krši določbe iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 100,00 EUR se kaznuje fizična oseba, če krši določbe iz prvega odstavka tega člena.
VII. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2012-12
Rečica ob Savinji, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost