Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012

Kazalo

3065. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje izgradnje komunalne opreme »Bočka«, stran 7817.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 12. redni seji dne 4. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje izgradnje komunalne opreme »Bočka«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje izgradnje komunalne opreme »Bočka« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne opreme, določi obračunsko območje, časovni načrt gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– opis obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– opis obračunskega območje in prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafični prikaz obračunskega območja.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca ob izdaji gradbenega dovoljenja ali ko upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– za obstoječe objekte se komunalni prispevek odmeri zaradi izboljšanja parcele s komunalno opremo, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
4. člen
(obračunsko območje)
Obračunsko območje programa opremljanja je eno in obsega celotno območje zazidalnega načrta »Bočka« (Uradni list RS, št. 2/97, 48/09), kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
5. člen
(obstoječa komunalna oprema)
Po območju opremljanja poteka cesta v makadamski izvedbi, ki se priključuje na Trdinovo pot. Meteorne kanalizacije in javne razsvetljave v območju opremljanja ni.
Z izjemo kanalizacijskega voda v fazi A na območju opremljanja ni fekalne kanalizacije. Obstoječi objekti, ki še niso priklopljeni na fekalno kanalizacijo, imajo za odpadne komunalne vode zgrajene greznice.
Območje opremljanja se napaja iz vodovodnega sistema Obrh. Javni vodovod je prisoten na območju faze A, ne pa tudi drugod. Kapaciteta vodovodnega omrežja na območju opremljanja ni primerna za predvideno pozidavo.
6. člen
(predvidena komunalna oprema)
Na območju opremljanja je predvidena celostna infrastrukturna ureditev z vso komunalno opremo, ki je po določilih prostorskega akta potrebna za normalno funkcioniranje objekta. Podrobnosti so navedene v projektu PGD/PZI »Ureditev cestne in komunalne infrastrukture v naselju Bočka«, izdelovalca Planum d.o.o., št. 1270/10, iz oktobra 2010.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
7. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na obračunsko območje, znašajo 2.450.847,67 EUR po cenah iz junija 2012. Obračunski stroški so znižani na 12,966 % skupnih stroškov in znašajo 317.767,39 EUR.
8. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja zagotavlja Občina Metlika, delno tudi na račun bodočega plačila komunalnega prispevka s strani zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
9. člen
(časovni načrt)
Okviren časovni načrt (po letih) je sledeč:
Faza A:
– pridobitev stvarne pravice na parcelah, ki bodo
služile komunalni opremi                                  2012
– izdelava potrebne projektne in tehnične
dokumentacije                                             2012
– gradnja komunalne opreme                           2013–2016
– tehnični pregled in uporabno dovoljenje                 2016
Faza B:
– pridobitev stvarne pravice na parcelah, ki bodo
služile komunalni opremi                                  2019
– izdelava potrebne projektne in tehnične
dokumentacije                                             2012
– gradnja komunalne opreme                           2019–2022
– tehnični pregled in uporabno dovoljenje                 2022
Faza C:
– pridobitev stvarne pravice na parcelah, ki bodo
služile komunalni opremi                                  2023
– izdelava potrebne projektne in tehnične
dokumentacije                                             2012
– gradnja komunalne opreme                           2023–2024
– tehnični pregled in uporabno dovoljenje                 2024
Faza D:
– pridobitev stvarne pravice na parcelah, ki bodo
služile komunalni opremi                                  2025
– izdelava potrebne projektne in tehnične
dokumentacije                                             2012
– gradnja komunalne opreme                           2025–2026
– tehnični pregled in uporabno dovoljenje                 2026
Faza E:
– pridobitev stvarne pravice na parcelah, ki bodo
služile komunalni opremi                                  2017
– izdelava potrebne projektne in tehnične
dokumentacije                                             2012
– gradnja komunalne opreme                           2017–2018
– tehnični pregled in uporabno dovoljenje                2018.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =        znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
                posamezni vrsti komunalne opreme na
                posameznem obračunskem območju
A(parcela) =    površina parcele
Cp(ij) =        obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
                na obračunskem območju za posamezno vrsto
                komunalne opreme
Dp =            delež parcele pri izračunu komunalnega
                prispevka
Ct(ij) =        obračunski stroški, preračunani na m2 neto
                tlorisne površine objekta na obračunskem
                območju za posamezno vrsto komunalne opreme
A(tlorisna) =   neto tlorisna površina objekta
Dt =            delež neto tlorisne površine objekta pri
                izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) =  faktor dejavnosti
i =             posamezna vrsta komunalne opreme
j =             posamezno obračunsko območje.
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme.
11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa:
Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine je Dpi: Dti = 0,3: 0,7.
Faktorje dejavnosti je za vse objekte na območju enak in znaša 1,00.
Površina parcele se povzame iz parcelacije, ki je sestavni del veljavnega prostorskega akta.
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
12. člen
(obračunski stroški na enoto mere)
Obračunski stroški komunalne opreme iz 7. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto mere za novo komunalno opremo
+---------------------+---------------------+-------------------+
|      Postavka       |    Cpi (EUR/m2)     |   Cti (EUR/m2)    |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|Kanalizacija         |        0,720        |       2,614       |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|Vodovod              |        0,391        |       1,419       |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|Ceste                |        3,418        |      12,408       |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|Skupaj               |        4,529        |      16,441       |
+---------------------+---------------------+-------------------+
13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo, v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Indeksira se obdobje od dneva uveljavitve odloka do dneva izdaje odločbe.
14. člen
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja na podlagi pogodbe o opremljanju)
V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju lahko občina in investitor dogovorita, da investitor v določenem roku po programu opremljanja zgradi komunalno opremo, ki bi jo sicer morala občina in tako zagotovi opremljenost zemljišča. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini. Podrobnosti se določi v pogodi o opremljanju.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja, vključno s prilogami, je na vpogled na sedežu Občine Metlika.
16. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 359-3/2011-12
Metlika, dne 4. oktobra 2012
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost