Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012

Kazalo

3074. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2012, stran 7988.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2012 (Uradni list RS, št. 9/12 in 48/12) 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 30-1253/02, 79-3758/99, 124-5204/00, 79-4108/01, 110-5389/02, 56-2759/02, 127-5348/06, 14-600/07, 109-4692/08, 49-2428/09, 38-1847/10, 107-5582/10, 110-4999/11) ter 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 s spremembami) je Občinski svet Občine Tržič na 15. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2012
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2012 se nadomesti z novim, ki se glasi:
Proračun Občine Tržič za leto 2012 se določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |   |                  |    V EUR|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|KONTO |   |OPIS                |  Plan 2012|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  | 13.247.796|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       | 11.451.611|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |  9.416.696|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  8.111.815|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE         |   971.865|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |   333.016|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|706  |   |DRUGI DAVKI             |      0|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI          |  2.034.915|
|    |   |(710+711+712+713+714)        |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |  1.143.931|
|    |   |PREMOŽENJA             |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE        |    5.000|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|712  |   |DENARNE KAZNI            |   62.260|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |   43.620|
|    |   |STORITEV              |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   780.105|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |   693.372|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |   386.328|
|    |   |SREDSTEV              |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|721  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG      |      0|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |   307.043|
|    |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA      |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE (730+731)     |   13.291|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|730  |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |   13.291|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|731  |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE     |      0|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI         |  1.089.522|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |  1.080.522|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ      |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|741  |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA    |    9.000|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA   |      |
|    |   |EVROPSKE UNIJE           |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|78   |   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |      0|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|786  |   |OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA|      0|
|    |   |EVROPSKE UNIJE           |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|787  |   |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH|      0|
|    |   |INSTITUCIJ             |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    | 14.805.742|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)|  4.293.693|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |   748.338|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |   118.960|
|    |   |VARNOST               |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  3.103.530|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |   185.015|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|409  |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE    |   137.850|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  5.116.113|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|410  |   |SUBVENCIJE             |   899.528|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      |  2.583.667|
|    |   |GOSPODINJSTVOM           |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN |   616.726|
|    |   |USTANOVAM              |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |  1.016.193|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |  5.230.680|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  5.230.680|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |   165.256|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|430  |   |INVESTICIJSKI TRANSFER       |      0|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|431  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |      0|
|    |   |FIZ. OSEBAM             |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|432  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM|   165.256|
|    |   |UPORABNIKOM             |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | –1.557.946|
|    |   |(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS  |      |
|    |   |SKUPAJ ODHODKI)           |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |      |
|    |   |NALOŽB               |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      0|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
|    |   |(750+751+752)            |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |      0|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|751  |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |      0|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|752  |   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  |      0|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|44   | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |   355.394|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|440  |   |DANA POSOJILA            |      0|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|441  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |   355.394|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |  –355.394|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –|      |
|    |   |V.)                 |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   | –1.913.341|
|    |   |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO  |      |
|    |   |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.)|      |
|    |   |– (II. + V.)            |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |   |C. RAČUN FINANCIRANJA        |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|50   |VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)         |   600.000|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |   600.000|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|55   | IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)        |  1.106.976|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |  1.106.976|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)    |  –506.976|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    | XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA | –2.420.317|
|    |   |RAČUNIH (III.+VI.+X.) =       |      |
|    |   |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)    |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU |  4.240.667|
|    |   |PRETEKLEGA LETA           |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0002/2011-51
Tržič, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost