Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012

Kazalo

3046. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami, stran 7775.

Na podlagi 24. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 8/10 – ZSKZ-B) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami
1. člen
V Uredbi o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami (Uradni list RS, št. 39/08 in 106/10) se v prvem odstavku 1. člena prva in druga alinea spremenita tako, da se glasita:
»– Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L št. 61 z dne 3. 3. 1997, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 101/2012 z dne 6. februarja 2012 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L št. 39 z dne 11. 2. 2012, str. 133), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 338/97/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L št. 166 z dne 19. 6. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 792/2012 z dne 23. avgusta 2012 o določitvi pravil za obliko dovoljenj, potrdil in drugih dokumentov iz Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 (UL L št. 242 z dne 7. 9. 2012, str. 13), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 865/06/ES),«.
2. člen
V 2. členu se pika na koncu 2. točke nadomesti s podpičjem in doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. upravni organ je ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, in je pristojen za izvajanje konvencije, Uredbe 338/97/ES, Uredbe 865/06/ES, Uredbe 3254/91/EGS, Uredbe 1007/2009/ES, Uredbe 737/2010/EU in te uredbe.«.
3. člen
Za besedilom »Drugo poglavje« se doda naslov, ki se glasi:
»2. REŽIMI RAVNANJA«.
4. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedilom »ter osebkov« črta beseda »vrst«.
5. člen
Drugi odstavek 4. člena se črta.
6. člen
Za 18. členom se dodajo novo podpoglavje 2.6 in novi 18.a do 18.d člen, ki se glasijo:
»2.6 Vnaprej izdana potrdila za komercialno ravnanje z mrtvimi osebki vrste rjavega medveda (Ursus arctos)
18.a člen
(vnaprej izdano potrdilo)
(1) Za prodajo, zamenjavo ali ponujanje za prodajo ali zamenjavo mrtvih živali vrste rjavega medveda (Ursus arctos), njihovih delov ali izdelkov iz njih (v nadaljnjem besedilu: komercialno ravnanje z mrtvimi osebki vrste rjavega medveda), če so bili odvzeti iz narave v skladu s predpisi, ki urejajo dovoljen odvzem živali iz narave na območju Evropske unije, se lahko pridobi vnaprej izdano potrdilo v skladu s 63. členom Uredbe 865/06/ES, ki ga izda upravni organ.
(2) Vnaprej izdano potrdilo lahko pridobi fizična ali pravna oseba, ki je registrirana oziroma odobrena s strani organa, pristojnega za veterino, če gre za obrat prodaje na drobno (mesnice in drug obrat prodaje predpakiranih živil živalskega izvora na drobno), drug obrat na področju živil živalskega izvora (hladilnice oziroma zamrzovalnice, obrati za obdelavo in preembaliranje, klavnice, razsekovalnice ter predelovalni obrati) ali zbiralnico uplenjene divjadi, oziroma ministrstva, pristojnega za zdravje, če gre za gostinski obrat (obrati v gostinski dejavnosti, institucionalni obrati prehrane in obrati za prehrano na delu), in ima odobritev upravnega organa za pridobivanje vnaprej izdanih potrdil za komercialno ravnanje z mrtvimi osebki vrste rjavega medveda.
18.b člen
(odobritev)
(1) Za odobritev upravnega organa za pridobivanje vnaprej izdanih potrdil za komercialno ravnanje z mrtvimi osebki vrste rjavega medveda vloži fizična ali pravna oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) vlogo, ki mora vsebovati:
1. naziv in sedež vlagatelja, če je pravna oseba, oziroma ime, priimek in naslov vlagatelja, če je fizična oseba,
2. telefon in elektronski naslov vlagatelja in
3. ime in priimek odgovorne osebe vlagatelja, če je pravna oseba.
(2) Upravni organ dodeli vlagatelju ob odobritvi številko, ki jo sestavljata kombinacija znakov dvomestne kode države po standardu ISO (SI) in štirimestna zaporedna serijska številka.
18.c člen
(vloga za izdajo vnaprej izdanega potrdila)
(1) Upravni organ izda vnaprej izdano potrdilo na podlagi vloge fizične ali pravne osebe, ki je odobrena v skladu s prejšnjim členom. Vloga mora vsebovati:
– številko iz drugega odstavka prejšnjega člena,
– opis osebka, s katerim namerava komercialno ravnati,
– izjavo, da bo osebek pridobljen v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s prosto živečimi živalskimi vrstami,
– želeno število vnaprej izdanih potrdil z natančno količino oziroma neto maso osebka za posamezno vnaprej izdano potrdilo.
(2) Neto masa osebka na posameznem vnaprej izdanem potrdilu lahko znaša največ deset kilogramov.
(3) Vnaprej izdana potrdila veljajo največ eno leto od dneva izdaje, kar upravni organ navede kot posebni pogoj na potrdilu iz priloge V Uredbe 865/06/ES.
18.č člen
(vodenje evidenc)
Imetnik vnaprej izdanega potrdila mora voditi evidenco o komercialnem ravnanju z mrtvimi osebki vrste rjavega medveda na obrazcih iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe, in so objavljeni tudi na spletni strani upravnega organa.
18.d člen
(poročanje)
(1) Imetnik vnaprej izdanega potrdila mora najpozneje do 28. februarja tekočega koledarskega leta upravnemu organu posredovati letno poročilo o vnaprej izdanih potrdilih za preteklo koledarsko leto.
(2) Letno poročilo iz prejšnjega odstavka se posreduje v elektronski obliki na obrazcu iz priloge 6, ki je sestavni del te uredbe, in je objavljen tudi na spletni strani upravnega organa.«.
7. člen
19. člen se črta.
8. člen
Tretji odstavek 21. člena se črta.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.
9. člen
Prvi odstavek 40. člena se črta.
V drugem odstavku, ki postane edini odstavek, se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Naloge upravnega organa so zlasti:«.
15. točka se črta.
Dosedanje 16. do 24. točka postanejo 15. do 23. točka.
10. člen
V prvem odstavku 43. člena se črta besedilo »za okolje«.
V tretjem odstavku se besedilo »in 34.« nadomesti z vejico in besedilom »34. in 35.«.
11. člen
V prvem odstavku 45. člena se pika na koncu 34. točke nadomesti s podpičjem in doda nova 35. točka, ki se glasi:
»35. vnaprej izdanega potrdila za komercialno ravnanje z mrtvimi osebki vrste rjavega medveda takoj po prenehanju njegove veljavnosti oziroma najpozneje en mesec po prodaji ali uničenju osebka ne vrne upravnemu organu oziroma v predpisanem roku ne predloži letnega poročila o komercialnem ravnanju v skladu z 18.d členom te uredbe oziroma ne vodi evidence v skladu z 18.č členom te uredbe.«.
12. člen
Priloga 2 se črta.
13. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
14. člen
Za prilogo 4 se dodata novi prilogi 5 in 6, ki sta kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ne glede na prvi odstavek novega 18.d člena uredbe mora imetnik vnaprej izdanih potrdil posredovati letno poročilo za leto 2012 upravnemu organu prvič do 28. februarja 2014.
16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-46/2012
Ljubljana, dne 11. oktobra 2012
EVA 2012-2330-0156
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost