Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012

Kazalo

3067. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Parka vojaške zgodovine, stran 7819.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 14. seji dne 26. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Parka vojaške zgodovine
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet OPPN PVZ)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt, za območje Parka vojaške zgodovine (v nadalj.: OPPN PVZ), ki ga je pod številko projekta 011/PA-003-2v mesecu septembru 2012 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o, Ulica 7. maja 2, Ilirska Bistrica.
(2) OPPN PVZ določa:
– Območje OPPN PVZ,
– Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– Načrt parcelacije,
– Etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna,
– Rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– Rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
– Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– Pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– Vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
(3) Sestavine OPPN PVZ so podrobneje obrazložene v tem odloku in grafično prikazanev grafičnem delu OPPN PVZ, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Pivka.
(4) Sestavine OPPN PVZ so določene tako podrobno, da je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
2. člen
(vsebina OPPN PVZ)
(1) OPPN PVZ je sestavljen iz odloka in grafičnega dela ter prilog, ki so določene v tem členu.
(2) Odlok o OPPN PVZ obsega poglavja:
– Uvodne določbe,
– Območje OPPN PVZ,
– Opis vplivov in povezav,
– Načrtovane prostorske ureditve,
– Načrt parcelacije,
– Opis rešitev ter lokacijski pogoji,
– Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture,
– Etapnost in dopustna odstopanja,
– Prostorski ukrepi,
– Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti OPPN PVZ,
– Končne določbe.
(3) Grafični del OPPN PVZ obsega:
– List 1: Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju, Merilo M 1:5.500,
– List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, Merilo 1:2.000,
– List 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, Merilo 1:10.000,
– List 3: Prikaz namenske rabe – prikaz podenot urejanja prostora, Merilo 1:2.000,
– List 4.1.1: Zazidalna oziroma ureditvena situacija s prikazom višinske ureditve – ožje območje (PI 46), Merilo 1:1.000,
– List 4.1.2: Zazidalna oziroma ureditvena situacija – širše območje (EUP PI 47), Merilo 1:2.000,
– List 4.2.1: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov – ožje območje (EUP PI 46), Merilo 1:1.000,
– List 4.2.2: Prikaz lege objektov na zemljišču – širše območje (EUP PI 47), Merilo 1:2.000,
– List 4.3: Prikaz usmeritev za krajinsko oblikovanje, Merilo 1:2.000,
– List 5.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa – ožje območje (EUP PI 46), Merilo 1:1.000,
– List 5.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa – širše območje (EUP PI 47), Merilo 1:2.000,
– List 6.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev komunalne infrastrukture – ožje območje (EUP PI 46), Merilo 1:1.000,
– List 6.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev komunalne infrastrukture – širše območje (EUP PI 47), Merilo 1:2.000,
– List 7: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, Merilo 1:2.000,
– List 8: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:2.000,
– List 8.1: Tehnični elementi za zakoličbo parcel.
(4) Priloge Odloka o OPPN PVZ so:
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev,
– Prikaz stanja prostora: Strokovne podlage za pripravo OPPN PVZ (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 11/PA-003, januar 2012), Geodetski načrt (izdelovalec Geodetsko podjetje Koper, Bojan Umer s.p., Koper, št. proj.: 73/2011, maj 2011,
– Strokovne podlage za pripravo OPPN PVZ, in sicer: Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja: Obnova objekta št. 2, v sklopu Parka vojaške zgodovine (izdelovalec Gea Consult d.o.o., Škofja Loka, št.: proj.: B08-017, maj 2009), Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja: Obnova objekta št. 6, v sklopu Parka vojaške zgodovine (izdelovalec Gea Consult d.o.o., Škofja Loka, št.: proj.: B08-077, maj 2009), Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja: Povezovalna cesta in parkirišče v Parku vojaške zgodovine v Pivki (PS Prostor d.o.o., Koper št.: proj.: NG/083-2011, november 2011), Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja: Povezovalna cesta in parkirišče v Parku vojaške zgodovine v Pivki (PS Prostor d.o.o., Koper št.: proj.: NG/083-2011, november 2011), Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja: Objekt št. 7, v sklopu Parka vojaške zgodovine (izdelovalec Tringrad nova d.o.o, Koper, št. proj.: 4/2011, november 2011), Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja: Kotlovnica na lesno biomaso in toplotni razvod (izdelovalec Energetika BB, Tomaž Biščak s.p., Postojna, št. proj.: 18/11, november 2011), Idejna zasnova: Muzejsko depojski kompleks Pivka (izdelovalec Tringrad nova d.o.o, Koper, št. proj.: 4/2010, november 2010), Idejna zasnova – dopolnitev: Muzejsko depojski kompleks Pivka (izdelovalec Tringrad nova d.o.o, Koper, št. proj.: 4/2010 – dop., september 2011), Idejna zasnova za ureditev odprtega prostora širšega območja Parka vojaške zgodovine v Pivki (izdelovalec V prostoru d.o.o., Ilirska Bistrica, št. proj.: 11/PA-003, september 2011), Idejna zasnova: Nasip na področju Muzeja vojaške zgodovine v Pivki (izdelovalec SLP d.o.o., Ljubljana, št. načrta.: NAS 051-2011, september 2011),
– Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN PVZ,
– Povzetek za javnost,
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN PVZ.
3. člen
(oblika OPPN PVZ)
OPPN PVZ je izdelan v digitalni in analogni obliki.
2. OBMOČJE OPPN PVZ
4. člen
(usklajenost OPPN PVZ z nadrejenimi akti)
(1) OPPN PVZ je pripravljen v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10) – v nadaljevanju: Odlok o OPN Pivka.
(2) Odlok o OPN Pivka določa, da se območje OPPN PVZ nahaja v enotah urejanja prostora z oznako: PI 46 in PI 47.
(3) Območje EUP PI 46 je opredeljeno s podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadaljevanju: PNRP): območje centralnih dejavnosti za kulturne dejavnosti z oznako CDk in pretežno tipologijo objektov: a-v, b-v, c in e.
(4) Pri pripravi OPPN PVZ je potrebno upoštevati skupne, posebne in podrobnejše usmeritve, določene z Odlokom o OPN Pivka za EUP PI 46, in sicer predvsem:
– V ožjem območju je načrtovana gradnja javnih objektov znanosti in kulture, in sicer predvsem gradnja muzejev (rekonstrukcija in novogradnja objektov).
– Za potrebe ureditve novejših tankovsko artilerijskih muzejskih zbirk je načrtovana postavitev novih objektov (paviljonov).
– Za dostop do predvidenih območij je načrtovana gradnja nove prometne povezave – dostopne ceste in premostitvenega objekta čez železniško progo.
– Načrtovana je ureditev in razširitev oklepno-artilerijske muzejske zbirke v muzejskih paviljonih.
– Dopustna je umestitev dopolnilnih dejavnosti muzejskega središča.
– Načrtovane so prenovitve in preureditve obstoječih objektov v skladu z osnovno usmeritvijo: ureditev in razširitev oklepno-artilerijske muzejske zbirke v muzejskih paviljonih z novogradnjo dodatnega paviljona, vzpostavitev informacijskega centra z multimedijskimi sobami, razstavnih prostorov na temo strateškega položaja Pivške kotline in utrdbene dediščine v regiji, ureditev gostinskega lokala, ureditev nastanitvenega objekta z doživljajskimi programi in ponudbo za poslovne goste, izgradnja sistema fekalne in meteorne kanalizacije za celoten Park, ureditev centralnega ogrevanja na biomaso, ureditev cest in priključkov na državno cesto s potrebnimi parkirišči in območjem za parkiranje počitniških prikolic in avtodomov s potrebnimi ureditvami, ureditev tematskega parka vojaške zgodovine, odstranitev nekaterih manjših, servisnih in dotrajanih objektov ter ohranitev enostanovanjskih objektov na robu območja.
(5) Območje EUP PI 47 je opredeljeno s podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadalj.: PNRP): območje športnih centrov z oznako BC in pretežno tipologijo objektov: c, a-v, b-v in e.
(6) Pri pripravi OPPN PVZ je potrebno upoštevati skupne, posebne in podrobnejše usmeritve, določene z Odlokom o OPN Pivka za pretežni del EUP PI 47 (PI 47/1, PI 47/2, PI 47/3, PI 47/4 in PI 47/6), in sicer predvsem:
– V podenotah je načrtovana gradnja javnih objektov za šport in rekreacijo: poligona za vojaške uprizoritve kota 110, poligona za vožnjo z vojaškimi starodobniki kot zaprto območje, kjer se izvajajo terenske vožnje s starodobnimi goseničarji in kolesniki, prostor za terenske vožnje, štirikolesniki itd., poligona za paintball, airsoft program kot zaprto območje, kjer se odvijajo airsoft programi, poligona za preživetvene tečaje ter drugih poligonov in dopolnilnih dejavnosti.
– Gradnja objektov ali javne gospodarske infrastrukture je dopustna v najmanjšem možnem obsegu glede na načrtovane prostorske ureditve pri čemer se v največji meri ohranja obstoječo vegetacijo.
– Območja so dostopna preko obstoječih gozdnih in drugih cest. Dopustna je nadomestna gradnja povezovalnih cest in poti.
– Vse ureditve se usklajuje z usmeritvami za varovanje narave.
– Za gradnjo objektov športnih poligonov se uporablja predvsem les in kamen avtohtonega izvora. V okviru posameznih poligonov je predvidena gradnja posameznih enostavnih začasnih in vadbenih objektov.
(7) Pri pripravi OPPN PVZ je potrebno upoštevati skupne, posebne in podrobnejše usmeritve, določene z Odlokom o OPN Pivka za pEUP PI 47/5, in sicer predvsem:
– V območju podenote je načrtovana gradnja javnih objektov znanosti in kulture.
– Ožje območje arheološkega spomenika sv. Primož namenjeno ohranjanju kulturne dediščine oziroma njeni prezentaciji v kontekstu arheološkega parka pri čemer je potrebno pri načrtovanju ureditev in rekonstrukcij obstoječih objektov ter javni gospodarski infrastrukturi upoštevati najmanjši možni obseg, oziroma obseg, ki ga dopuščajo kulturno varstveni pogoji ter usmeritve za varovanje narave.
5. člen
(obseg območja OPPN PVZ)
(1) Območje OPPN PVZ se deli na ožje območje – območje EUP z oznako PI 46 in širše območje – območje EUP z oznako PI 47.
(2) Ožje območje OPPN PVZ obsega:
– Območje starih italijanskih vojašnic v Hrastjah pri Pivki (nekdanja Vojašnica »22. julij« v času Jugoslavije), ki se nahajajo med državno cesto Pivka–Ilirska Bistrica in železniško progo Pivka–Reka.
– Območje jugovzhodno od železniške proge, namenjeno postavitvi objektov za prezentacijo razširjene zbirke vojaških vozil.
(3) Širše območje OPPN PVZ obsega zeleno zaledje območja pod hribom Primož in sam hrib Primož, in sicer je:
– Območje z izjemo obstoječe zapuščene vojaške postojanke pod samim vrhom hriba Primož nepozidano in komunalno neopremljeno.
– Podzemlje je prepleteno z vojaškimi rovi in utrdbami.
– Območje pretežno v zaraščanju in zato ponekod težje dostopno ter slabo prostorsko berljivo in prepoznavno.
(4) Območje OPPN PVZ obsega skupaj 111,24 ha, od tega ožje območje 10,4 ha in širše območje 98,9 ha, in sicer skupaj zemljišča s parc. št.:
– 1972, 1975, 2355, 2356, 2357, 2358, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2369, 2370, 2373, 2380, 2381, 2382, 2384, 2385, 2386, 2388, 2393, 2396, 2398, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2414, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2435, 2436, 2439, 2441, 2443, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2452, 2454, 2455, 2456, 2458, 2459, 2461, 2462, 2463, 2466, 2467, 2471, 2522, 2530, 2531, 2536, 2538, 2540, 2544, 2550, 2555, 2556, 2557, 2560, 2561, 2562, 2563, 2565, 2566, 2568, 2569, 2570, 2574, 2575, 2047/29, 2400/1, 2400/2, 2413/1, 2413/2, 2413/3, 2434/1, 2434/2, 2469/1, 2469/2, 2470/1, 2470/2, 2473/1, 2473/2, 2473/4, 2506/1, 2506/2, 2520/1, 2520/2, 2539/1, 2539/2, 2539/3, del 2473/3, del 3657/1 vse k.o. Narin in
– 955, 956, 957, 958, 959, 4032, 4100, 4101, 4130, 4134, 4137, 4201, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4216, 4217, 4218, 4219, 4231, 4232, 4233, 4234, 4131/1, 4131/2, 4135/1, 4135/2, 4213/1, 4213/2, 4215/1, 4215/2, 4215/3, 4220/1, 4229/10, 4229/12, 4229/13, 4229/4, del 3782/1, del 4102, del 4131/3, del 4138, del 4162/1, del 4162/2, del 4220/2, del 4221/4, del 4225, del 4229/2, del 4229/5, del 4230/2, del 4237/1, del 4237/3, del 4238, del 459/2, del 953/1, del 954 vse k.o. Radohova vas.
(5) Območje OPPN PVZ je prikazano na geodetskem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega načrta v merilu 1:1000 in je prikazano v grafični prilogi OPPN PVZ, List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, M 1:2000.
6. člen
(podenote urejanja prostora v območju OPPN PVZ)
(1) Območje OPPN PVZ se deli na podenote urejanja prostora:
– PI 46/1 s PNRP območje centralnih dejavnosti predstavlja območje delne prenove.
– PI 46/2 s PNRP območje centralnih dejavnosti predstavlja območje delne prenove.
– PI 46/3 s PNRP območje stanovanj predstavlja območje delne prenove.
– PI 46/4 s PNRP območje zelenih površin predstavlja območje vzdrževanja obstoječega stanja.
– PI 46/5 s PNRP območje zelenih površin predstavlja območje vzdrževanja obstoječega stanja.
– PI 46/6 s PNRP območje prometnih površin predstavlja območje vzdrževanja obstoječega stanja.
– PI 46/7 s PNRP območje centralnih dejavnosti predstavlja območje novih prostorskih ureditev.
– PI 47/1 s PNRP posebno območje predstavlja območje novih prostorskih ureditev.
– PI 47/2 s PNRP območje zelenih površin predstavlja območje vzdrževanja obstoječega stanja.
– PI 47/3 s PNRP območje zelenih površin predstavlja območje vzdrževanja obstoječega stanja.
– PI 47/4 s PNRP območje zelenih površin predstavlja območje vzdrževanja obstoječega stanja.
– PI 47/5 s PNRP posebno območje predstavlja območje delne prenove.
(2) Podenote urejanja prostora in določitev PNRP v območju OPPN PVZ je prikazana v grafični prilogi OPPN PVZ, List 3.: Prikaz namenske rabe – prikaz podenot urejanja prostora, M 1:2000.
3. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV
7. člen
(vplivno območje OPPN PVZ)
(1) Vplivno območje OPPN PVZ poleg območja OPPN PVZ obsega še:
– Območje priključnih cest in prometnega priključka Poti na Primož zaradi prometne preureditve.
– Območje obstoječih pešpoti iz Narina (javno dobro), Parij (javno dobro) in Radohove vasi.
– Celotno območje mesta, občine in regije zaradi vzpostavitve muzejsko-turistično-kulturno-izobraževalnih vsebin in doživljajskega turizma v Parku vojaške zgodovine, ki bodo služile mestu, celotni občini in širši regiji.
(2) Vplivno območje OPPN PVZ je prikazano v grafični prilogi OPPN PVZ, List 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:10000.
8. člen
(opis vplivov ureditve OPPN PVZ na sosednja območja)
Realizacija načrtovane prostorske ureditve bo omogočila:
– Izboljšavo stanja na področju turizma z vzpostavitvijo muzejsko-turistično-kulturno-izobraževalnih vsebin in doživljajskega turizma.
– Izboljšavo prometne varnosti s preureditvijo prometnih poti v povezavi s predvidenimi prometnimi priključki v območje Parka in Poti na Primož.
– Izboljšavo stanja na področju urejenih zelenih in parkovnih površin z urbanim značajem z odprtjem vsebin širšega območja Parka vojaške zgodovine (robinzonsko igrišče in tematski poligoni).
– Izboljšavo stanja na področju urejenih urbanih zunanjih površin in na področju zagotavljanja javnih parkirnih površin z ureditvijo javnih parkirišč.
4. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
9. člen
(načrtovane prostorske ureditve v OPPN PVZ)
(1) Ureditev območja OPPN PVZ obsega:
– Načrtovane prostorske ureditve v območju EUP PI 46 za potrebe muzejsko-turistično-izobraževalnih dejavnosti.
– Načrtovane prostorske ureditve v območju EUP PI 47 za potrebe dejavnosti doživljajskega turizma.
(2) Načrtovane prostorske ureditve v EUP PI 46 obsegajo gradnjo javnih objektov znanosti in kulture z objekti za spremljajoče dejavnosti:
– Celovito in delno prenovo obstoječih objektov, vzdrževanje objektov in dopolnilne novogradnje objektov z ureditvijo urbanega prostora,
– Novogradnjo samostojne razstavne stavbe z ureditvijo urbanega prostora tudi za potrebe razstavnega prostora na prostem,
– Ureditev nasipa med železniško progo in predvideno novogradnjo,
– Prenova mostu preko železniške proge,
– Ureditev drugih zunanjih urbanih površin,
– Ureditev prometnih površin in priključkov ter površin za mirujoči promet,
– Ohranjanje zelenih površin in ohranjanje naravno oblikovanega terena,
– Ureditev gospodarske javne infrastrukture.
(3) Načrtovane prostorske ureditve v EUP PI 47 obsegajo ureditev javnih objektov za šport in rekreacijo predvsem kot športnih poligonov za posamezne dejavnosti.
– Ureditev poligona za vožnje z vojaškimi starodobniki in drugimi motornimi terenskimi vozili,
– Ureditev poligona za vojaške uprizoritve »Kota 110«,
– Kamp s poligonom za preživetvene tečaje,
– Ureditev kampov,
– Ureditev poligona za paintball,
– Ureditev poligona za airsoft,
– Ureditev robinzonskega igrišča,
– Ureditev razglednega stolpa,
– Ureditev adrenalinskega parka,
– Ureditev spremljajočih objektov za šport in rekreacijo ter dejavnosti doživljajskega turizma,
– Ureditev notranjih povezovalnih cest in pešpoti,
– Ureditev obore za živali,
– Ureditev postojanke na Primožu,
– Ureditev gospodarske javne infrastrukture, in sicer predvsem: gradnja distribucijskega vodovodnega omrežja, gradnja fekalne in meteorne kanalizacije ter male čistilne naprave, gradnja nizkonapetostnega elektroenergetskega daljnovoda in kanaliziranje obstoječega elektroenergetskega daljnovoda,
– Ureditev celotnega območja v smislu gozdarske nege (posek, redčenje …).
(4) Prostorske ureditve obsegajo gradnje novih objektov in ureditev, delno prenovo objektov (rekonstrukcijo), odstranitev (rušitev) objektov, vzdrževalna dela ter urejanje javnih in drugih zelenih površin.
(5) V grafičnem delu OPPN PVZ so:
– Prikazane rešitve načrtovanih objektov in površin na Listu 4.1.1: Zazidalna oziroma ureditvena situacija s prikazom višinske ureditve – ožje območje (EUP PI 46), M 1:1000 in Listu 4.1.2: Zazidalna oziroma ureditvena situacija – širše območje (EUP PI 47), M 1:2000.
– Prikazani lokacijski pogoji na Listu 4.2.1: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov – ožje območje (EUP PI 46), M 1:1000 in na Listu 4.2.2.: Prikaz lege objektov na zemljišču – širše območje (PI 47), M 1:2000.
10. člen
(načrtovani objekti OPPN PVZ)
(1) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je območju EUP PI 46 dovoljena gradnja objektov:
– CC-SI 11111 Enostanovanjske stavbe,
– CC-SI 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,
– CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– CC-SI 12113 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
– CC-SI 12201 Stavbe javne uprave,
– CC-SI 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (konferenčne in kongresne stavbe),
– CC-SI 12301 Trgovske stavbe,
– CC-SI 12302 Sejemske dvorane, razstavišča,
– CC-SI 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
– CC-SI 12420 Garažne stavbe,
– CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice,
– CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
– CC-SI 12650 Športne dvorane,
– CC-SI 12730 Kulturni spomeniki,
– CC-SI 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje,
– CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
– CC-SI 21410 Mostovi in viadukti,
– CC-SI 22121 Prenosni vodovodi,
– CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode,
– CC-SI 22130 Prenosna komunikacijska omrežja,
– CC-SI 22210 Distribucijski plinovodi,
– CC-SI 22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo,
– CC-SI 22222 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,
– CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki,
– CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo,
– CC-SI 22232 Čistilne naprave,
– CC-SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja,
– CC-SI 24110 Športna igrišča,
– CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
(2) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je v območju EUP PI 47 dovoljena gradnja objektov:
– CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– CC-SI 12113 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
– CC-SI 12730 Kulturni spomeniki,
– CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
– CC-SI 21410 Mostovi in viadukti,
– CC-SI 22121 Prenosni vodovodi,
– CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode,
– CC-SI 22130 Prenosna komunikacijska omrežja,
– CC-SI 22210 Distribucijski plinovodi,
– CC-SI 22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo,
– CC-SI 22222 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,
– CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki,
– CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo,
– CC-SI 22232 Čistilne naprave,
– CC-SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja,
– CC-SI 24110 Športna igrišča,
– CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
– CC-SI 24201 Vojaški objekti.
(3) Vsi v tem členu navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju posameznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti iz 11. člena tega odloka v območju posamezne parcele in so skladni s pogoji oblikovanja ter pogoji za varstvo okolja.
(4) Ne glede na prejšnjo točko tega člena so enostanovanjske stavbe in dvostanovanjske stavbe dopustne le pod pogojem, da so izrecno opredeljene z lokacijskimi merili od 18. do 53. člena tega odloka za posamezno območje parcele in v skladu s prej navedenimi lokacijskimi merili.
11. člen
(dopustne dejavnosti v OPPN PVZ)
(1) V skladu s predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti je v območju OPPN PVZ osnovna dejavnost: R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti.
(2) Poleg v prejšnji točki navedene osnovne dejavnosti so v območju OPPN PVZ dopustne še dejavnosti:
– G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil vendar le Trgovina na drobno,
– I Gostinstvo,
– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti,
– P Izobraževanje,
– S Druge dejavnosti.
(3) Vse v tem členu navedene dejavnosti so dopustne pod skupnim pogojem, da so skladne z rešitvami v območju posameznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne parcele in so skladne s pogoji oblikovanja ter pogoji za varstvo okolja.
12. člen
(dopustne gradnje in druga dela v OPPN PVZ)
(1) V območju OPPN PVZ so dopustna dela:
– Gradnje novih objektov,
– Rekonstrukcije objektov,
– Odstranitve objektov,
– Vzdrževanje objektov in
– Spremembe namembnosti objektov.
(2) V območju OPPN PVZ so poleg gradenj in drugih del, načrtovanih s tem odlokom, v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, ob pogoju, da ne omogočajo ureditev in uporabe po tem odloku dopustne:
– Rekonstrukcije in vzdrževalna dela zakonito zgrajenih obstoječih objektov brez spremembe namembnosti in brez povečanja BEP ne glede na druge pogoje tega odloka.
– Rekonstrukcije, vzdrževalna dela in gradnje novih objektov gospodarske javne infrastrukture ali grajenega javnega dobra in priključkov nanje.
– Odstranitve objektov.
(3) Poleg gradenj in drugih del, navedenih v prejšnji točki tega člena, so v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov ob pogoju, da ne omogočajo ureditev in uporabe po tem odloku in v skladu z dopustnimi objekti, določenimi v 10. členu tega odloka in dopustnimi dejavnostmi, v skladu z 11. členom tega odloka, ter v skladu z rešitvami v območju posameznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka, dopustne še:
– Novogradnje objektov kot prizidave oziroma dozidave k zakonito zgrajenemu obstoječemu objektu do 20 % BEP prej navedenega objekta.
– Rekonstrukcije in vzdrževalna dela zakonito zgrajenih obstoječih objektov.
– Sprememba namembnosti zakonito zgrajenih obstoječih objektov.
– Legalizacije obstoječih objektov.
13. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)
(1) V območju OPPN PVZ so v skladu z rešitvami v območju posameznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka, dopustni nezahtevni objekti:
– Objekti za lastne potrebe, in sicer le: drvarnica, garaža, steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa in utrjene dovozne poti.
– Ograje nižje od 2,00 m. Ograje ne smejo ovirati preglednosti.
– Škarpe in podporni zidovi.
– Pomožni infrastrukturni objekti.
– Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, in sicer le: kmečka lopa in obora za rejo divjadi.
– Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam: samo kiosk oziroma tipski zabojnik.
– Spominska obeležja.
– Objekti za telekomunikacijsko opremo.
(2) V območju OPPN središče Pivke so dopustni enostavni objekti:
– Objekti za lastne potrebe.
– Pomožni cestni objekti.
– Pomožni železniški objekti.
– Pomožni energetski objekti.
– Pomožni telekomunikacijski objekti.
– Pomožni energetski objekti.
– Pomožni komunalni objekti.
– Pomožni infrastrukturni objekti.
– Pomožno kmetijsko-gozdarski objekt, in sicer le: čebelnjak, poljska pot, gozdna učna pot, krmišče, ograje za pašo živine, gozdna cesta, lovska preža, opazovalnica za ptiče, ograda za drobnico.
– Začasni objekti, in sicer le: odprti sezonski gostinski vrt, pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor, začasna tribuna za gledalce na prostem.
– Vsi drugi začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi in sezonskim nakupom npr. sadja, domačih pridelkov ipd.
– Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji.
– Spominska obeležja.
– Objekti za oglaševanje.
– Urbana oprema.
(3) V območju OPPN PVZ so dopustni tudi posegi:
– Izvedba geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje kompleksa.
– Na strehah so dopustni sončni kolektorji in fotovoltaične celice.
(4) Ne glede na zgornje odstavke tega člena v območju EUP PI 47 ni dopustna postavitev javne razsvetljave oziroma luči kot del urbane opreme v skladu z lokacijskimi pogoji, določenimi od 18. do 63. člena tega odloka.
(5) Pogoji za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov so določeni z lokacijskimi pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin od 16. do 17. člena tega odloka.
5. NAČRT PARCELACIJE
14. člen
(načrtovane parcele)
(1) Območje OPPN PVZ je razdeljeno na nove zemljiške parcele (v nadalj.: parcele).
(2) Seznam načrtovanih parcel v območju EUP PI 46 in EUP PI 47 je prikazan v tabeli 1.
+---------------+--------------------------+--------------------+
|Ime pEUP    |Ime načrtovane parcele  |Oznaka parcele   |
+---------------+--------------------------+--------------------+
|PI 46/1    |Notranja cestna povezava |46/1-1       |
|Spodnji del PVZ+--------------------------+--------------------+
|        |Objekti št. 1, 3 in 4   |46/1-2       |
|        +--------------------------+--------------------+
|        |Objekt št. 5       |46/1-3       |
|        +--------------------------+--------------------+
|        |Postajališče za avtodome |46/1-4       |
|        +--------------------------+--------------------+
|        |Stanovanjski objekt št.  |46/1-5       |
|        |12            |          |
+---------------+--------------------------+--------------------+
|PI 46/2    |Parkirišče ob glavni   |46/2-1       |
|Osrednji del  |cesti G1-6        |          |
|PVZ      +--------------------------+--------------------+
|        |Glavna notranja cestna  |46/2-2       |
|        |povezava         |          |
|        +--------------------------+--------------------+
|        |Parkirišče        |46/2-3       |
|        +--------------------------+--------------------+
|        |Objekt št. 2       |46/2-4       |
|        +--------------------------+--------------------+
|        |Objekta št. 6 in 7    |46/2-5       |
|        +--------------------------+--------------------+
|        |Amfiteater in razstavni  |46/2-6       |
|        |plato           |          |
|        +--------------------------+--------------------+
|        |Objekta št. 8 in 9    |46/2-7       |
|        +--------------------------+--------------------+
|        |Park           |46/2-8       |
+---------------+--------------------------+--------------------+
|PI 46/3    |Stanovanjski objekt št.13 |46/3        |
+---------------+--------------------------+--------------------+
|PI 46/4    |Zelene površine med cesto |46/4        |
|        |G1-6 in železnico     |          |
+---------------+--------------------------+--------------------+
|PI 46/5    |Zelene površine pod    |46/5        |
|        |obzidjem         |          |
+---------------+--------------------------+--------------------+
|PI 46/6    |Most čez železnico    |46/6-1       |
|Železnica   +--------------------------+--------------------+
|        |Območje železnice –    |46/6-2       |
|        |severovzhod        |          |
|        +--------------------------+--------------------+
|        |Območje železnice –    |46/6-3       |
|        |jugozahod         |          |
+---------------+--------------------------+--------------------+
|PI 46/7    |Paviljon – objekt št: 10 |46/7-1       |
|Čez most    +--------------------------+--------------------+
|        |Nasip           |46/7-2       |
+---------------+--------------------------+--------------------+
|PI 47/1    |Obstoječa cestna povezava |47/1-1a       |
|Osrednji odprti+--------------------------+--------------------+
|prostor PVZ  |Načrtovana cestna     |47/1-1b, -1c, -1d  |
|        |povezava         |          |
|        +--------------------------+--------------------+
|        |Kota »110«        |47/1-2       |
|        +--------------------------+--------------------+
|        |Adrenalinski park     |47/1-3       |
|        +--------------------------+--------------------+
|        |Poligon za vožnjo     |47/1-4a, 47/1-4b  |
|        +--------------------------+--------------------+
|        |Robinzonsko igrišče,   |47/1-5a, 47/1-5b,  |
|        |Kamp, Poligon za     |47/1-5c, 47/1-5d  |
|        |preživetvene tečaje,   |          |
|        |Poligon za paintball in  |          |
|        |airsoft          |          |
|        +--------------------------+--------------------+
|        |Poligon za paintball in  |47/1-6a in 47/1-6b |
|        |airsoft – odprti prostor |          |
|        +--------------------------+--------------------+
|        |Ostale zelene površine  |47/1-7a, 47/1-7b,  |
|        |             |47/1-7c, 47/1-7d,  |
|        |             |47/1-7e, 47/1-7f  |
+---------------+--------------------------+--------------------+
|PI 47/2    |Gozd ob železnici     |47/2        |
+---------------+--------------------------+--------------------+
|PI 47/3    |Gabrje – zelene površine |47/3        |
+---------------+--------------------------+--------------------+
|PI 47/4    |Pot na Primož – spodaj  |47/4-1       |
|Pod Primožem  +--------------------------+--------------------+
|        |Zelene površine pod    |47/4-2a in -2b   |
|        |Primožem         |          |
+---------------+--------------------------+--------------------+
|PI 47/5    |Pot na Primož – zgoraj  |47/5-1       |
|Primož     +--------------------------+--------------------+
|        |Postojanka        |47/5-2       |
|        +--------------------------+--------------------+
|        |Arheološko najdišče    |47/5-3       |
|        |Primož          |          |
|        +--------------------------+--------------------+
|        |Gozd pod Primožem     |47/5-4       |
+---------------+--------------------------+--------------------+
(3) Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov je prikazan v grafičnem delu OPPN središče Pivke, List 8: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel ter prikazom javnega dobra, M 1:2000.
6. OPIS REŠITEV TER LOKACIJSKI POGOJI
6.1 Splošno
15. člen
(opis rešitev za razvoj objektov/stavb)
(1) Razvoj obstoječih in načrtovanih stavb v območju OPPN PVZ je opredeljen s termini: načrtovane stavbe, celovita in delna prenova stavb, vzdrževanje stavb, rušitev stavb ter urejanje odprtih in zelenih površin.
(2) Za stavbe, ki so opredeljene kot načrtovane stavbe oziroma novogradnje, so dopustne gradnje novih objektov v skladu z lokacijskimi merili od 19. do 37. člena tega odloka za posamezno območje parcele.
(3) Za stavbe, ki so opredeljene kot delna prenova ali celovita prenova stavb in vzdrževanje stavb, so dopustne:
– Rekonstrukcije, spremembe namembnosti in vzdrževanje.
– Novogradnje pod pogojem, da je novogradnja dovoljena z lokacijskimi merili od 19. do 37. člena tega odloka za posamezno območje parcele in v skladu s prej navedenimi lokacijskimi merili.
(4) Za stavbe, ki so opredeljene kot rušitev stavb, so poleg odstranitve dopustne tudi novogradnje pod pogojem, da je novogradnja dovoljena z lokacijskimi merili od 19. do 37. člena tega odloka za posamezno območje parcele in v skladu s prej navedenimi lokacijskimi merili.
16. člen
(lokacijski pogoji za oblikovanje objektov v EUP PI 46 in PI 47)
(1) Oblikovanje stavb:
– Naj sledijo oblikovni identiteti in homogenosti območja. Načrtovani objekti in območja novih ureditev morajo biti oblikovana skladno z obstoječo arhitektonsko celoto.
– Energetsko varčno oblikovanje stavb.
– Objekti naj bodo oblikovno enostavni geometrično čistih oblik, tako da tvorijo z ostalimi objekti jasno in berljivo prostorsko kompozicijo. Fasade se preprosto in čisto oblikujejo.
– Za gradnjo objektov športnih poligonov se uporablja predvsem les in kamen avtohtonega izvora.
– Posamezne materialne izvedbe objektov naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene.
– Uporaba svetlečih materialov ni dopustna.
– Dopustna barvna lestvica so nevpadljivi svetli in drugi nevsiljivi barvni odtenki.
(2) Strehe so v posameznem programskem sklopu enotno oblikovane, in sicer so dopustne:
– Ravne ali položne eno ali dvo ali štirikapnice. Pri izbiri naklona strehe naj se upošteva obstoječe objekte.
– Kombinacija ravne strehe in položne dvokapnice.
– Osnovna oblika strehe je dvokapnica z dopustnim naklonom od 35° do 45° in plitva dvokapnica z dopustnim naklonom od 15° do 25°. Sleme dvokapnice mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta. Pri umeščanju stavb v nagnjen teren se sleme novogradenj obvezno orientira vzporedno s plastnicami. Dopustna je kombinacija dvokapne strehe z ravno streho, predvsem v primeru dozidav.
– Dopustna oblika strehe je tudi enokapnica ali štirikapnica ali ravna streha.
– Strehe so ne glede na prejšnjo alinejo lahko oblikovane skladno s programskimi zahtevami dejavnosti.
– Dopustna barvna lestvica je od rdeče do rjave barve in srednje sive do temno sive barve. Druge barve so dovoljene le v primeru, da predstavljajo kakovostno interpretacijo oblikovnih značilnosti značilnih stavbnih kompleksov.
– Dopustna je izvedba zelene strehe vendar ne v območjih naselbinske kulturne dediščine.
– Za osvetlitev mansardnega dela se uporabljajo frčade, privzdignjena streha ali strešna okna, ki ne smejo presegati 30 % dolžine strehe, z izjemo strešnih oken, V primeru izvedbe frčade morajo biti nakloni strešin enaki kakor pri osnovni strehi. Odprtine za osvetljevanje mansard in izkoriščenih podstrešij morajo biti odmaknjene od kapi in slemen. Dopustno je osvetljevanje stavbe s strešnimi okni in enim načinom izvedbe frčad. Oblika in velikost frčad na eni stavbi mora biti enotna.
– Streha nadstreškov je lahko ravna ali blagega naklona ali enakega naklona kakor stavba h kateri se gradijo.
(3) Na strehah so dopustni sončni kolektorji in fotovoltaične celice, ki ne smejo izstopati oziroma motiti videza kompleksa.
(4) Obvezno enotno oblikovanje obodnih in notranjih zidov, škarp in ograj.
(5) Oblikovanje nadstrešnic:
– V posameznem programskem sklopu je obvezno enotno oblikovanje nadstrešnic.
– Nosilna konstrukcija se uredi v jekleni izvedbi, v povezavi s steklom.
17. člen
(lokacijski pogoji za oblikovanje zunanjih površin v EUP PI 46 in PI 47)
(1) Oblikovanje urejenih zelenih površin:
– Parkovne površine se oblikujejo na način, da se v čim večji meri ohrani obstoječe drevje oziroma se zasadi novo drevje izključno avtohtone vrste. Vegetacijske mase se oblikujejo v nepravilnih gručah.
– Teren se sonaravno oblikuje.
– V večji meri se ohranja obstoječe tribune, stopnice, lahko tudi s spremenjenim namenom.
– Večje višinske razlike in razgiban teren se uporabi kot prednost lokacije.
– Gozdne površine se v območju urejenih zelenih površin ohranja. Znotraj območja se vegetacijske mase oblikujejo v nepravilnih gručah.
– Območje se opremi z enotno oblikovano urbano opremo (luči, klopi, igrala, koši za smeti …).
– Urbana oprema se oblikuje enotno za celotno območje vključno z enotnim oblikovanje tribun, amfiteatra in sprehajalnih poti.
– Brežine se ureja sonaravno in le tam, kjer je to potrebno zaradi oteženega dostopa oblikuje kot terase – stopnice.
(2) Oblikovanje utrjenih površin:
– Tlakovanje pešpoti in platojev upošteva pomen, funkcionalnost in povezanost zunanjih površin z različnimi vsebinami in notranjih programskih vsebin.
– Tlaki se preprosto in čisto oblikujejo s pretežno uporabo avtohtonih materialov kot npr. les in kamen. Večje površine tudi v asfaltni izvedbi. Posamezne materialne izvedbe objektov naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene. Uporaba svetlečih materialov ni dopustna.
– Dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki kamna in zemlje.
– Ne glede na prejšnje alineje tega odstavka naj se utrjevanje poti in drugih površin v območju EUP PI 47 izvaja z makadamom in ne z asfaltiranjem ali betoniranjem.
(3) Oblikovanje odprtih zelenih površin:
– Teren se sonaravno oblikuje.
– Na celotnem območju v zaraščanju oziroma območju čistin s posameznimi drevesi se izvede gozdarsko nego, s posekom in redčenjem obstoječega grmovja in ostale podrasti, katere obseg se glede na grafične usmeritve določi na mestu samem.
– Območje se prednostno ureja ob glavnih komunikacijah, območjih posameznih poligonov in nekaterih prostorsko pomembnih legah zaradi berljivosti, prepoznavnosti in privlačnosti prostora.
– Obstoječi gozd se ohrani.
– Večje višinske razlike in razgiban teren se uporabi kot prednost lokacije.
– Brežine se ureja sonaravno in le tam, kjer je to potrebno zaradi oteženega dostopa oblikuje kot terase – stopnice
– Dostopne poti se utrdi ali izvede v makadamski izvedbi.
6.2. Opis rešitev ter lokacijski pogoji za območje EUP PI 46
18. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin v EUP 46)
(1) Območje je namenjeno ureditvi Parka vojaške zgodovine z muzejsko-turistično-izobraževalnimi dejavnostmi. Območje se uredi celovito.
(2) Načrtovane ureditve obsegajo celovito in delno prenovo obstoječih objektov, vzdrževanje objektov in dopolnilne novogradnje objektov, novogradnje, ureditev zunanjih površin ter ureditvijo gospodarske javne infrastrukture.
(3) V podenoti urejanja prostora z oznako PI 46/1 se načrtuje revitalizacija opuščenih objektov z ureditvijo prometnih površin vključno s postajališčem za avtodome ter drugega urbanega prostora.
(4) V podenoti urejanja prostora z oznako PI 46/2 se načrtuje revitalizacija območja s pretežno muzejsko dejavnostjo z ureditvijo prometnih površin in površin za mirujoči promet ter drugega urbanega prostora.
(5) V podenoti urejanja prostora z oznako PI 46/3 se načrtuje prenova obstoječega stanovanjskega objekta.
(6) V podenoti urejanja prostora z oznako PI 46/4 se načrtuje ohranjanje naravno oblikovanega terena in zelenih površin.
(7) V podenoti urejanja prostora z oznako PI 46/5 se načrtuje ohranjanje naravno oblikovanega terena in zelenih površin
(8) V podenoti urejanja prostora z oznako PI 46/6 se načrtuje ohranjanje obstoječih prometnih ureditev (železniška proga) ter rekonstrukcija obstoječega mostu.
(9) V podenoti urejanja prostora z oznako PI 46/7 se načrtuje novogradnja muzejskega objekta in nasipa ter urejanje urbanega prostora.
(10) V grafičnem delu OPPN PVZ je prikazana:
– Rešitev načrtovanih objektov in površin na Listu 4.1.: Zazidalna oziroma ureditvena situacija s prikazom višinske ureditve, M 1:1000, M 1:2000.
– Lokacijski pogoji na Listu 4.2.: Prikaz lege objektov na zemljišču, M 1:1000, M 1:2000.
19. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 46/1-1)
(1) V območju parcele z oznako 46/1-1 se načrtuje ureditev prometnih površin ter urejanje urbanega prostora, ki vključujejo:
– Vzpostavitev notranje cestne povezave, ki poteka vzporedno z državno cesto G1-6.
– Ureditev površin za mirujoči prometob notranji cestni povezavi v obsegu 21 parkirnih mest.
– Rušitev objekta št. 5a.
– Ureditev zelenih površin vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti so določeni v zasnovi projektnih rešitev prometne infrastrukture, določenih v 54. členu tega odloka.
(3) Lega objekta:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel in grafičnimi usmeritvami.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
20. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 46/1-2)
(1) V območju parcele z oznako 46/1-2 se načrtuje celovita prenova zapuščenih objektov št. 3 in 4 ter urejanje urbanega prostora, ki vključuje:
– Celovito prenovozapuščenih objektov št. 3 in 4.
– Rušitev objekta št. 1.
– Ureditev zelenih površin in drugih urbanih površin vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena se prilagodi obstoječemu terenu.
– Tlorisni in višinski gabariti: Dimenzije obstoječih stavb se ohranjajo. Dimenzije dopustnih novogradenj morajo slediti značilni dolžini stavb v območju EUP PI 46, to je od 30,00 m do 55,00 m, pri čemer je potrebno ohraniti vsaj 20 % BTP netlakovanih in neutrjenih. Največja višina stavbe ne sme preseči višin obstoječih stavb št. 3, 4 in 5, in sicer je lahko kota najvišje točke 563,00 m. n.v.
(3) Lega objekta:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel pri čemer mora biti daljša stranica stavb vzporedna s plastnicami terena v smeri jugozahod–severovzhod.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
– Dopustno je povezovanje objekta št. 5 z objekti št. 3 in 4 z nadstrešnico oziroma steklenim ali drugače transparentno oblikovanim paviljonom.
– Dopustna je združitev parcel z oznako 46/1-2 in 46/1-3 ter novogradnja tlorisnih gabaritov 60,00 mx25,00 m pri čemerje lahko kota najvišje točke 564,00 m n.v..
– Dopustna je dodatna ureditev površin za mirujoči promet, pri čemer je potrebno ohraniti vsaj 20 % BTP netlakovanih in neutrjenih.
– V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je dopustna tudi gradnja objektov: CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča.
21. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 46/1-3)
(1) V območju parcele z oznako 46/1-3 se načrtuje celovita prenova zapuščenega objekta št. 5 ter urejanje urbanega prostora, ki vključuje:
– Celovito prenovo zapuščenega objekta št. 5 ali novogradnjo objekta.
– Ureditev površin za mirujoči promet v obsegu 5 parkirnih mest.
– Ureditev zelenih površin in drugih urbanih površin vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena se prilagodi obstoječemu terenu.
– Tlorisni in višinski gabariti: Dimenzije obstoječih stavb se ohranjajo. Dimenzije dopustne novogradnjeso dolžina do 30,00 m in širina do 14,00 m pri čemer je potrebno ohraniti vsaj 10 % BTP netlakovanih in neutrjenih. Največja višina stavbe ne sme preseči višin obstoječih stavb št. 3, 4 in 5, in sicer je lahko kota najvišje točke 563,00 m n.v..
(3) Lega objekta:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel pri čemer mora biti daljša stranica vzporedna s plastnicami terena v smeri jugozahod–severovzhod.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
– Dopustno je povezovanje objekta št. 5 z objekti št. 3 in 4 z nadstrešnico oziroma steklenim ali drugače transparentno oblikovanim paviljonom.
– Dopustna je združitev parcel z oznako 46/1-2 in 46/1-3 ter novogradnja tlorisnih gabaritov 60,00 m x 25,00 m pri čemer je lahko kota najvišje točke 564,00 m n.v..
– V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je dopustna tudi gradnja objektov: CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča.
22. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 46/1-4)
(1) V območju parcele z oznako 46/1-4 se načrtuje novogradnja parkirišča za avtodome ter urejanje urbanega prostora, ki vključuje:
– Novogradnjo površin za mirujoči promet, in sicer parkirišč za avtodome v obsegu 8 parkirnih mest s potrebnimi komunalnimi priključki.
– Rušitev objektov št. 11 in 11a.
– Ureditev zelenih površin in drugih urbanih površin vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti: Gabariti so določeni v zasnovi projektnih rešitev prometne infrastrukture, določenih v 54. členu tega odloka.
(3) Lega objekta:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustno odstopanje, določena v 65. členu tega odloka.
– Dopustna je dodatna ureditev površin za mirujoči promet, pri čemer je potrebno ohraniti vsaj 20 % BTP netlakovanih in neutrjenih.
23. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 46/1-5)
(1) V območju parcele z oznako 46/1-5 se načrtuje celovita prenova objekta št. 12 ter urejanje urbanega prostora, ki vključuje:
– Celovito prenovo zapuščenega objekta št. 12 ali novogradnjo objekta tudi kot eno- ali dvostanovanjskega objekta z dopolnilnimi turističnimi vsebinami.
– Ureditev zelenih površin in drugih urbanih površin vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena se prilagodi obstoječemu terenu.
– Tlorisni in višinski gabariti: Dimenzije obstoječega objekta se ohranjajo. Dimenzije dopustne novogradnje so dolžina do 20,00 m in širina do 10,00 m pri čemer je potrebno ohraniti vsaj 20 % BTP netlakovanih in neutrjenih. Največja višina stavbe ne sme preseči etažnosti (K) + P +1, in sicer je lahko kota najvišje točke 552,50 m n.v..
(3) Lega objekta:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel pri čemer se v primeru novogradnje objekt odmakne od glavne ceste G1-6 v največji možni meri.
– Dostop do objekta se uredi z notranje cestne povezave z južne strani parcele.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
24. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 46/2-1)
(1) V območju parcele z oznako 46/2-1 se načrtuje ureditev prometnih površin, ki vključuje:
– Ureditev cestnega priključka na glavno cesto G1-6.
– Ureditev površin za mirujoči promet za osebna vozila v obsegu 51 parkirnih mest.
– Ureditev površin za mirujoči promet za avtobuse v obsegu 5 parkirnih mest.
– Ureditev cestnega priključka na notranjo cestno povezavo, ki poteka vzporedno z glavno cesto G1-6.
– Ureditev zelenih površin in drugih urbanih površin vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti: Gabariti so določeni v zasnovi projektnih rešitev prometne infrastrukture, določenih v 54. členu tega odloka.
(3) Lega objekta:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
25. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 46/2-2)
(1) V območju parcele z oznako 46/2-2 se načrtuje ureditev prometnih površin, ki vključuje:
– Ureditev obstoječe glavne notranje cestne povezave, ki poteka od prometnih površin na parceli z oznako 46/2-1 do urbanega prostora na parceli z oznako 46/2-6.
– Ureditev vstopnega platoja pred objektom št. 2.
– Celovito prenovo objekta št. 15 – obstoječega obzidja.
– Ureditev zelenih površin in drugih urbanih površin vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti so določeni v zasnovi projektnih rešitev prometne infrastrukture, določenih v 54. členu tega odloka.
(3) Lega objekta:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
26. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 46/2-3)
(1) V območju parcele z oznako 46/2-3 se načrtuje ureditev prometnih površin, ki vključuje:
– Ureditev površin za mirujoči promet za osebna vozila v obsegu 2x16 parkirnih mest.
– Celovita prenova objekt št. 15 – obstoječega obzidja.
– Ureditev zelenih površin in drugih urbanih površin vključno z ureditvijo otroškega igrišča in pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Novogradnjo objekta št. 2a (trafo postaje).
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti: Gabariti so določeni v zasnovi projektnih rešitev prometne in komunalne infrastrukture, določenih v 54. do vključno 63. člena tega odloka.
(3) Lega objekta:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
27. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 46/2-4)
(1) V območju parcele z oznako 46/2-4 se načrtuje delna prenova objekta št. 2, ki vključuje:
– Delno prenovo obstoječega objekta št. 2 za potrebe razstavišča, promocijske dvorane, sejne sobe informacijskega centra ter za potrebe gostinstva in nočitve.
– Ureditev zelenih površin in drugih urbanih površin vključno z ureditvijo otroškega igrišča, zidu, stopnišča in pešpoti v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti objekta:
– Kota gotovega terena se prilagodi obstoječemu terenu.
– Tlorisni in višinski gabariti:
– Tlorisni gabariti: Osnovne dimenzije obstoječega objekta št. 2 se ohranjajo pri čemer so dopustne funkcionalne dopolnitve objekta npr. ureditev nadstrešnice oziroma steklenega paviljona ipd. na vzhodni, južni in zahodni strani objekta.
– Višinski gabariti: Dimenzije obstoječih stavb se ohranjajo pri čemer je dopustna etažnost (K) +P+2N+M, kota najvišje točke ne sme presegati kote 583,0 m n.v..
(3) Lega objekta:
– Lega obstoječega objekta št. 2 se ohranja pri čemer so dopustne funkcionalne dopolnitve na vzhodni, južni in zahodni strani objekta.
– Z gradbeno linijo je določena stranica objekta, kjer funkcionalne dopolnitve niso dopustne, z mejami parcel so omejene funkcionalne dopolnitve.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
28. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 46/2-5)
(1) V območju parcele z oznako 46/2-5 se načrtuje celovita prenova objektov št. 6 in 7, ki vključuje:
– Celovito prenovo objektov št. 6, 6a in 7 namenom ureditve razstavnih depojev, ob objektu št. 7 se dodatno uredi razstavni prostor za podmornico in se ga poveže z obstoječim bunkerjem.
– Celovito prenovo objekta št. 7a (podzemnega rova).
– Funkcionalne dopolnitve območja, in sicer: novogradnjo objekta št. 6b (steklenega paviljona), objekta št. 7b (prizidka k objektu št. 7), objekta št. 7c (deponije za lesno bio maso).
– Celovito prenovo objekta št. 15 (obzidja).
– Ureditev zelenih površin in drugih urbanih površin vključno z ureditvijo zidu, stopnišča in pešpoti v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena se prilagodi obstoječemu terenu.
– Tlorisni gabariti: Dimenzije obstoječih objektov št. 6, 6a in 7 se ohranjajo. Dimenzije objekta št. 7a se ohranjajo pri čemer se rov poveže z objektom št. 7b.
– Dimenzije objekta št. 6b so 27,7 m x 19,2 m, dimenzije objekta št. 7b so 8,8 m x 31,3 m, dimenzije objekta št. 7c so 4,8 m x 10,9 m.
– Višinski gabariti: Dimenzije obstoječih stavb se ohranjajo pri čemer je dopustna etažnost (K) + P + 2N + M, kota najvišje točke ne sme presegati kote 591,0 m n.v.. z izjemo objekta št. 6b z dopustno višino 5,30 m in objekta št. 7b z dopustno etažnostjo največ tri etaže obstoječega objekta št. 7.
(3) Lega objekta:
– Lega obstoječih objektov se ohranja pri čemer so dopustne funkcionalne dopolnitve na vzhodni in južni obeh obstoječih objektov ter med objektoma.
– Z gradbeno linijo je določena stranica objekta, kjer funkcionalne dopolnitve niso dopustne. Z mejami parcel so omejene funkcionalne dopolnitve.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
– Objekt št. 6b je oblikovan kot steklen ali drugače transparentno oblikovan paviljon.
– Objekt št. 7b je oblikovan kot steklen ali drugače transparentno oblikovan paviljon, katerega oblikovanje se prilagaja funkcionalnim potrebam objekta (razstavni prostor podmornice) in njegovi legi.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
29. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 46/2-6)
(1) V območju parcele z oznako 46/2-6 se načrtuje prenova urbanega prostora, ki vključuje:
– Celovito prenovo razstavne ploščadi pred objekti št. 8 in 9 kot razstavnih depojev.
– Celovito prenovo amfiteatra.
– Celovito prenovo objekta št. 15 (obzidja).
– Ureditev zelenih površin in drugih urbanih površin vključno z ureditvijo zidu, stopnišča in pešpoti v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ohranitev zelenega zaledja za amfiteatrom.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Prenovo objekta št. 9a (podzemnega rezervoarja za požarno vodo).
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti: Ohranja se obstoječe površine, ki se jih lahko deli v skladu z oblikovanjem urbanega prostora.
(3) Lega objekta:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
30. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 46/2-7)
(1) V območju parcele z oznako 46/2-7 se načrtuje vzdrževanje obstoječih objektov, ki vključuje:
– Vzdrževanje objektov št. 8 in 9.
– Funkcionalne dopolnitve območja, in sicer: novogradnjo objekta št. 8a (nadstrešnice).
– Celovito prenovo objekta št. 15 (obzidja).
– Ureditev zelenih površin in drugih urbanih površin vključno z ureditvijo zidu, stopnišča in pešpoti v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti…).
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena se prilagodi obstoječemu terenu.
– Tlorisni gabariti: Dimenzije obstoječih objektov št. 8 in 9 se ohranjajo pri čemer je dopustna etažnost (K) + P + M. Dimenzije objekta št. 8a so določene z lego objektov št. 8 in 9 ter gradbeno mejo.
– Višinski gabariti: Dimenzije obstoječih stavb se ohranjajo z izjemo objekta št. 8a z dopustno višino do kote venca obstoječih objektov.
(3) Lega objekta:
– Lega obstoječih objektov se ohranja pri čemer so dopustne funkcionalne dopolnitve v okviru gradbenih mej.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
31. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 46/2-8)
(1) V območju parcele z oznako 46/2-8 se načrtuje ureditev parkovnih površin, ki vključuje:
– Ureditev tematskega parka.
– Celovito prenovo objekta št. 15 (obzidja).
– Ureditev zelenih površin in drugih urbanih površin vključno z ureditvijo zidu, stopnišča in pešpoti v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti: Celotno območje prostora poteka v dolžini cca 120 m.
(3) Lega objekta:
– Lega objektov je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
– Danost obstoječega prostora (vegetacija, brežine, tribune in kamnito obzidje) se ohrani v največji možni meri.
– Obstoječi manjši park ob objektu št. 2 se vključi v zasnovo načrtovanega parka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
– Dopustna je ureditev zunanjega gostinskega vrta kot del parkav bližini objekta št. 8.
32. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 46/3)
(1) V območju parcele z oznako 46/3 senačrtuje delna prenova obstoječega stanovanjskega objekta, ki vključuje:
– Vzdrževanje stanovanjskega objekta št. 13 z dopusutno spremembo namembnosti za turistično dejavnost ali novogradnjo objekta tudi kot eno- ali dvostanovanjskega objekta z vzpostavitvijo dopolnilnih turističnih vsebin.
– Ureditev zelenih površin in drugih urbanih površin vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena se prilagodi obstoječemu terenu.
– Tlorisni in višinski gabariti: Dimenzije obstoječega objekta se ohranjajo. Dimenzije dopustne novogradnje so dolžina do 20,00 m in širina do 10,00 m, pri čemer je potrebno ohraniti vsaj 20 % BTP netlakovanih in neutrjenih. Največja višina stavbe ne sme preseči etažnosti (K) + P +1, in sicer je lahko kota najvišje točke 560,30 m n.v..
(3) Lega objekta:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel, pri čemer se v primeru novogradnje objekt odmakne od glavne ceste G1-6 v največji možni meri.
– Dostop do objekta se uredi z notranje cestne povezave z južne strani parcele.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
33. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 46/4 in 46/5)
(1) V območju parcele z oznako 46/4, ki predstavlja območje vzdrževanja, vključuje:
– Ohranjanje naravno oblikovanega terena in zelenih površin med državno cesto G1-6 in železnico na parceli z oznako 46/4.
– Ohranjanje naravno oblikovanega terena in zelenih površin pod obzidjem na parceli z oznako 46/5.
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.
(2) Gabariti: /
(3) Lega objekta:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
34. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 46/6-1, 46/6-2 in 46/6-3)
(1) V območju parcele z oznako 46/6-1, 46/6-2 in 46/6-3 se načrtuje vzdrževanje železniške infrastrukture in celovito prenovo mostu preko železniške proge, ki vključuje:
– Celovito prenovo mostu preko železnice na parceli z oznako 46/6-1.
– Vzdrževanje železniške proge št. 64 Pivka–Ilirska Bistrica na parcelah z oznako 46/6-2 in 46/6-3.
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.
(2) Gabariti:
– Prenova mostu preko železniške proge na parceli z oznako 46/6-1 se izvede tako, da se lahko obstoječi most razširi na vsako stran od osi za 1,00 m, z dodatno razširitvijo za 1,60 m na desni strani mostu, kjer se uredi prehod za pešce.
– Ohranjanje obstoječih ureditev železniške proge.
(3) Lega:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel, pri čemer se v konstrukciji mostu načrtuje tudi potek komunalne infrastrukture, ki prečka železnico.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
– Ograja se izvede v višini 2,50 m.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
– Dopustno je preoblikovanje obstoječega mostu zgolj za potrebe pešcev.
35. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 46/7-1)
(1) V območju parcele z oznako 46/7-1 se načrtuje novogradnja razstavnega paviljona, ki vključuje:
– Novogradnjo objekta št. 10 za potrebe razširitve muzejske dejavnosti (vzpostavitev tankovsko-artilerijske zbirke).
– Rušitev objekta št. 10a.
– Ureditev zelenih površin in drugih urbanih površin vključno z ureditvijo tlakov in pešpoti.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ukinitev obstoječe gozdne ceste.
– Ureditev prometnih povezav.
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti objekta:
– Kota gotovega terena novogradnje za potrebe muzeja sega od 575 m n.v. do 599 m n.v..
– Tlorisni in višinski gabariti: Načrtovan objekt št. 10 tvori do 150,00 m dolga sestavljena zalomljena stranica, ki sledi oblikam terena v smeri severozahod–jugozahod in največ 85,00 m široka stranica, ki je sestavljena iz posameznih nizov. Najvišja točka najvišjega niza lahko sega do kote 599,00 m.n.v..
(3) Lega objekta:
– Lega objekta je določena z mejami načrtovanih parcel ter z gradbeno mejo na vzhodni strani, pri čemer mora biti daljša stranica vzporedna s plastnicami terena v smeri severozahod–jugozahod.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
– Objekt je obvezno terasasto oblikovan in sledi konfiguraciji terena pri čemer se terase dvigajo od najnižjega skrajno zahodnega niza do najvišjega skrajno vzhodnega niza. Streha objekta je lahko v nizih ali enotna, lahko delno dvokapna. Pred objektom je lahko pohoden balkon.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
– Dopustna je ločena izvedba posameznega niza pod pogojem, da predstavlja funkcionalno celoto.
– Dopustna je etapna izvedba po dolžini posameznega niza pod pogojem, da predstavlja funkcionalno celoto.
– Do izvedbe novogradnje objekta št. 10 v celoti je dopustna postavitev začasnih objektov za potrebe vzpostavitve tankovsko-artilerijske zbirke in za potrebe načrtovanih prostorskih ureditev v EUP PI 47.
– V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je dopustna tudi gradnja objektov: CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča.
36. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 46/7-2)
(1) V območju parcele z oznako 46/7-2 se načrtuje ureditev nasipa z ureditvijo urbanega prostora, ki vključuje:
– Ureditev nasipa.
– Ureditev zunanje razstavne ploščadi.
– Ureditev robinzonskega igrišča in poligona za paintball.
– Ureditev zelenih površin in drugih urbanih površin vključno z ureditvijo zidu, stopnišča in pešpoti v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev trase za vožnjo z vojaškimi starodobniki in tanki.
– Ureditev drugih prometnih povezav.
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti objekta:
– Tlorisni in višinski gabariti nasipa: Načrtovan nasip obsega cca 90.000 do 100.000 m3 nasipavanja. Maksimalna višina nasipa bo cca 16,00 m. Kota vrha nasipa je 576,00 m n.v. z rahlim nagibom v smeri železniške proge, ki znaša minimalno 1 %.
(3) Lega objekta:
– Lega objekta nasipa je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Pogoji in postopek izvedbe del za nasip:
– Pred začetkom del se postavijo ali obnovijo 3D reperne točke na vrhu železniškega nasipa.
– Reperne točke se postavijo v dno električnih drogov ob progi.
– Ob začetku nadaljevanja del morajo biti izvedene vsaj tri meritve v časovnih razmikih po 1 mesec.
– Iz nivoja obstoječega nasipa izdela gradbiščna dovozna cesta v področje za nasipavanje (shematsko vrisana v tloris).
– Celotno predvideno površino za nasipavanje je potrebno očistiti z odstranitvijo vseh dreves in grmovja pred nadaljevanjem nasipavanja.
– Pregleda in očisti se kanal pod železniškim nasipom.
– Zakoliči se spodnji rob nasipa ob železniški progi.
– Nasipavanje se izvaja v kampadah po 2,00 m od spodaj navzgor tako, da se nasipava celotno področje.
– Maksimalno dovoljena velikost posameznih skal vgrajenih v nasip je do največ 30 cm. Del večjih skal se skladišči in uporabi za kamnito oblogo, ki sega do najmanj polovice brežine med profili 2 in 4.1. Kamnita obloga se izvaja sproti.
(6) Drugi pogoji za izvedbo nasipa:
– Predel med robom brežine in prepusta pod železniškim nasipom je potrebno urediti s kamnito oblogo in peskolovom, ki bo omogočal čiščenje in zamašitev prepusta. Kamnita obloga se izvede tudi na področju prepusta (shematsko vrisana v tloris).
– Površina in brežine se uredijo v skladu z načrtom zunanje ureditve (humiziranje).
– Odvodnjavanje meteornih vod na vrhu nasipa, na zahodni strani ob obstoječi brežini, ni potrebno.
(7) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
– V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je dopustna tudi gradnja objektov: CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča.
6.3. Opis rešitev ter lokacijski pogoji za širše območje EUP 47
37. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin v EUP 47)
(1) Območje je namenjeno ureditvi objektov za šport in rekreacijo ter dejavnosti doživljajskega turizma.
(2) Območje se celovito uredi. Načrtovane ureditve obsegajo zeleno zaledje območja pod hribom Primož in hrib Primož.
(3) V podenoti urejanja prostora z oznako PI 47/1 se načrtuje:
– Ureditev urejenih zelenih površin z ureditvijo javnih športnih objektov.
– Ureditev dveh krožnih tematskih poti.
– Izvedba gozdarske nege.
– Ureditev obore za živali s krmiščem za živali.
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.
(4) V podenoti urejanja prostora z oznako PI 47/2, PI 47/3 in PI 47/4 se načrtuje:
– Ohranjanje naravno oblikovanega terena in zelenih površin.
– Izvedba gozdarske nege.
– Ureditev obore za živali.
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.
(5) V podenoti urejanja prostora z oznako PI 47/5 se načrtuje:
– Celovita prenova obstoječega objekta ali nadomestna gradnja na obstoječih temeljih.
– Prezentacija utrdb Alpskega zidu.
– Ureditev pešpoti.
– Izvedba gozdarske nege.
– Urejanje zelenih površin z ureditvijo gospodarske javne infrastrukture.
(6) V grafičnem delu OPPN PVZ je prikazana:
– Rešitev načrtovanih objektov in površin na Listu 4.1.: Zazidalna oziroma ureditvena situacija s prikazom višinske ureditve, M 1:1000, M 1:2000.
– Lokacijski pogoji na Listu 4.2.: Prikaz lege objektov na zemljišču, M 1:1000, M 1:2000 in Listu 4.3.: Usmeritve za krajinsko načrtovanje, M 1: 2000.
38. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 47/1-1a)
(1) V območju parcele z oznako 47/1-1a se načrtuje ureditev dela 2 krožnih poti, ki vključuje:
– Ureditev dela dveh krožnih tematskih poti na obstoječih poteh na parceli z oznako 47/1-1a.
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti so določeni v zasnovi projektnih rešitev prometne infrastrukture, določenih v 56. členu tega odloka.
(3) Lega objekta:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
39. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 47/1-1b, 47/1-1c in 47/1-1d)
(1) V območju parcele z oznako 47/1-1b, 47/1-1c in 47/1-1d, se načrtuje ureditev dela 2 krožnih poti, ki vključuje:
– Ureditev dela dveh krožnih tematskih poti izven območja obstoječih poti.
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti so določeni v zasnovi projektnih rešitev prometne infrastrukture, določenih v 56. členu tega odloka.
(3) Lega objekta:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
– Dostopna makadamska pot na parceli z oznako 47/1-1c se v največji možni meri uredi po koti terena 575,00 m n.v..
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
– Dopustna je druga izvedba dostopne makadamske poti na parceli z oznako 47/1-1d pod pogojem, da se zagotovi vzpostavitev krožne zanke s potjo na načrtovani parceli z oznako 47/1-1a v širšem območju PVZ.
40. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 47/1-2)
(1) V območju parcele z oznako 47/1-2 se načrtuje ureditev poligona za vojaške uprizoritve »Kota 110, ki vključuje:
– Ureditev poligona za vojaške uprizoritve »Kota 110«.
– Ureditev lesenih tribun za gledalce.
– Ureditev urbane opreme (klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
– Ohranjanje naravno oblikovanega terena in zelenih površin pred zaraščanjem.
(2) Gabariti: /
(3) Lega objekta:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
41. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 47/1-3)
(1) V območju parcele z oznako 47/1-3 se načrtuje ureditev adrenalinskega parka, ki vključuje:
– Ureditev adrenalinskega parka.
– Postavitev razglednega stolpa.
– Ureditev urbane opreme (klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
– Ohranjanje naravno oblikovanega terena in zelenih površin pred zaraščanjem.
(2) Gabariti:
– Višinski gabariti razglednega stolpa: višina največ 15,00 m.
(3) Lega objekta:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
– Razgledni stolp se uredi iz lesa, nosilna konstrukcija je dopustna tudi v jekleni izvedbi.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
42. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 47/1-4a in 47/1-4b)
(1) V območju parcel z oznako 47/1-4a in 47/1-4b se načrtuje ureditev poligona za vožnje z vojaškimi starodobniki in terenskimi vozili, ki vključuje:
– Ureditev poligona za vožnje z vojaškimi starodobniki in terenskimi vozili.
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
– Ohranjanje naravno oblikovanega terena in zelenih površin pred zaraščanjem.
(2) Gabariti so določeni v zasnovi projektnih rešitev prometne infrastrukture, določenih v 56. členu tega odloka.
(3) Lega objekta:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
43. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 47/1-5a, 47/1-5b,47/1-5c,47/1-5d)
(1) V območju parcele z oznako 47/1-5 se načrtuje ureditev, ki vključuje:
– Ureditev robinzonskega igrišča.
– Ureditev manjšega kampa v obsegu cca 20 manjših šotorišč, ki tvorijo skupni tabor, vključno s servisnim objektom.
– Ureditev kampa s poligonom za preživetvene tečaje vključno s servisnim objektom.
– Ureditev poligona za paintball vključno s servisnim objektom.
– Ureditev poligona za airsoft vključno s servisnim objektom.
– Ureditev urbane opreme (klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
– Ohranjanje naravno oblikovanega terena in zelenih površin pred zaraščanjem.
(2) Gabariti: /
– Tlorisni gabariti servisnih objektov: Podolgovat tloris, dimenzije 14,00 m x 7,00 m.
– Višinski gabariti servisnih objektov: Dopustna etažnost objekta je P.
– V območju kampa s poligonom za preživetvene tečaje se uredi manjša šotorišča (40), ki tvorijo dve skupini tabora.
(3) Lega objekta:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
– Lega servisnih objektov in šotorišč se prilagaja plastnicam terena.
– Poligon za preživetvene tečaje se uredi v bolj ravnem predelu območja.
(4) Oblikovanje:
– Šotorišča se utrdi in zazeleni.
– Brežine se utrdijo z zatravitvijo, dopustna je utrditev s suhim kamnitim zidom.
– Šotorišča se po potrebi komunalno opremi.
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
44. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 47/1-6a in 47/1-6b)
(1) V območju parcele z oznako 47/1-8a in 47/1-8b se načrtuje ureditev poligon za paintball in softball, ki vključuje:
– Ureditev poligona za paintball.
– Ureditev poligona za airsoft.
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
– Ohranjanje naravno oblikovanega terena in zelenih površin pred zaraščanjem.
(2) Gabariti: /
(3) Lega objekta:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
45. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 47/1-7a, 47/1-7b, 47/1-7c, 47/1-7d, 47/1-7e in 47/1-7f)
(1) V območju parcele z oznako 47/1-7a, 47/1-7b, 47/1-7c, 47/1-7d, 47/1-7e in 47/1-7f se načrtuje predvsem ohranjanje naravno oblikovanega terena z gozdarsko nego, ki vključuje:
– Ohranjanje naravno oblikovanega terena in zelenih površin pred zaraščanjem.
– Na celotnem območju v zaraščanju oziroma območju čistin s posameznimi drevesi se izvede gozdarsko nego, s posekom in redčenjem obstoječega grmovja in ostale podrasti, katere obseg se glede na usmeritve iz grafike določi na mestu samem.
– Ureditev staje za živali.
– Ureditev krmišča za divje živali.
– Ureditev obore za živali.
– Ureditev dostopnih cest in pešpoti.
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti: /
(3) Lega objekta:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel pri čemer se lega posameznih ureditev prilagaja plastnicam terena.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
46. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 47/2)
(1) V območju parcele z oznako 47/2 se načrtuje predvsem ohranjanje naravno oblikovanega terena, ki vključuje:
– Ohranjanje naravno oblikovanega terena in gozda ob železnici.
– Ureditev dostopnih cest in pešpoti.
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.
(2) Gabariti: /
(3) Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
47. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 47/3)
(1) V območju parcele z oznako 47/3 se načrtuje predvsem ohranjanje naravno oblikovanega terena, ki vključuje:
– Ohranjanje naravno oblikovanega terena in zelenih površin na območju Gabrja.
– Ureditev dostopnih cest in pešpoti.
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.
(2) Gabariti: /
(3) Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
48. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 47/4-1)
(1) V območju parcele z oznako 47/4-1 se načrtuje predvsem ureditev obstoječe poti, ki vključuje:
– Ureditev obstoječe poti na Primož.
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti so določeni v zasnovi projektnih rešitev prometne infrastrukture, določenih v 56. členu tega odloka.
(3) Lega objekta:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
49. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 47/4-2a in 47/4-2b)
(1) V območju parcele z oznako 47/4-2a in 47/4-2b se načrtuje predvsem ohranjanje naravno oblikovanega terena, ki vključuje:
– Ohranjanje naravno oblikovanega terena in zelenih površin pod Primožem.
– Ureditev pešpoti.
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.
(2) Gabariti: /
(3) Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
50. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 47/5-1)
(1) V območju parcele z oznako 47/5-1 se načrtuje predvsem ureditev obstoječe poti, ki vključuje:
– Ureditev obstoječe poti na Primož.
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gabariti so določeni v zasnovi projektnih rešitev prometne infrastrukture, določenih v 56. členu tega odloka.
(3) Lega objekta: Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
51. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 47/5-2)
(1) V območju parcele z oznako 47/5-2 se načrtuje ureditev pohodniške postojanke v obstoječem objektu z njegovo rekonstrukcijo, ki vključuje:
– Celovito prenovo objekta št. 16 ali rušitev objekta št. 16 in novogradnja objekta na temeljih obstoječega objekta št. 16 z načrtovanimi vsebinami: gostinska ponudba v manjšem obsegu, turistična info točka in sanitarije.
– Ureditev urbane opreme (klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, in sicer le ureditev manjše čistilne naprave, elektroenergetskega voda NN v nadzemni izvedbi ter zagotovitev vode s kapnico.
(2) Gabariti so določeni z obstoječim objektom št. 16.
(3) Lega objekta: Lega je določena z gradbeno linijo, ki poteka po obodu obstoječega objekta št. 16.
(4) Oblikovanje:
– Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
52. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 47/5-3)
(1) V območju parcele z oznako 47/5-3, ki predstavlja območje vzdrževanja, vključuje:
– Prezentacijo utrdb Alpskega zidu z ohranjenimi bivalnimi prostori, skladišči streliva in bojnimi položaji v 500,00 m dolgih rovih utrdbe Pod Primožem.
– Ureditev obstoječih pešpoti okrog Primoža.
– Ureditev informativnih tabel in urbane opreme (klopi, igrala, koši za smeti …) z namenom predstavitve kulturno-zgodovinskega pomena hriba Primož z arheološko dediščino.
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
– Ohranjanje naravno oblikovanega terena in zelenih površin.
(2) Gabariti: /
(3) Lega objekta: Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
53. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako 47/5-4)
(1) V območju parcele z oznako 47/5-4 se načrtuje predvsem ohranjanje naravno oblikovanega terena, ki vključuje:
– Ohranjanje naravno oblikovanega terena in zelenih površin na Primožu.
– Ureditev pešpoti.
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.
(2) Gabariti: /
(3) Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin, določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 65. členu tega odloka.
7. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
54. člen
(zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture)
(1) V območju OPPN PVZ poteka:
– Železniška proga št. 64 Pivka–Ilirska Bistrica,
– Lokalna cesta 050513 (cesta na Primož),
– Notranja prometna mreža PVZ,
– Kolovozne poljske in gozdne poti,
– Steze.
(2) Neposredno ob severnem delu območja poteka glavna državna cesta G1-6/339 Pivka–Ribnica kot Kolodvorska cesta.
(3) Cilji prometnega urejanja:
– Urediti povezovalno cesto med primarnim vzhodnim in sekundarnim zahodnim cestnim priključkom z državne ceste G1-6/339 v območje PVZ.
– Urediti levi zavijalni pas na državni cesti G1-6/339.
– Urediti parkirišča za avtodome.
– Urediti parkirišča ob primarnem vhodu v PVZ.
– Ukiniti priključek lokalne ceste 050513 (ceste na Primož) na G1-6/339.
– Urediti dostop na Primož z rekonstrukcijo obstoječe lokalne poti iz Radohove vasi ali z rekonstrukcijo obstoječe lokalne poti iz smeri železniške postaje Pivka.
– Vzpostaviti ustrezno notranjo prometno mrežo poti in intervencijskih poti.
– Izboljšati prometno varnost in kvaliteto bivalnega okolja z vzpostavitvijo kolesarskih stez in pešpoti.
(4) Obstoječa prometna mreža se delno rekonstruira in delno dogradi.
(5) Nova povezovalna cesta omogoča dostop do objektov 3, 4, 5, 12 in 13 poteka po severnem in severozahodnem obrobju PVZ. Na vzhodnem delu se priključi na novo urejen primarni cestni priključek, ki se na državno cesto priključuje na stacionaži km 1,5 + 485,00 m, od tam pa poteka do rekonstruiranega obstoječega cestnega priključka, ki se na državno cesto priključil na stacionaži km 2,0 + 415,00 m. Ob njej se predvidi 26 dodatnih parkirnih prostorov za osebna vozila. Pri objektu 4 se povezovalna cesta odcepi v dostopno cesto do parkirišča za avtodome. Obstoječi cestni priključek se rekonstruira za potrebe sekundarnega dovoza in izvoza z območja PVZ, predvsem pa za potrebe ob večjih prometnih obremenitvah, ki se predvidevajo ob večjih prireditvah, za katere se predvidi vzpostavitev občasnega zatravljenega parkirišča južno od predmetnega priključka, izven območja OPPN. Predmetni cestni priključek se na navedeni stacionaži izvede zaradi boljše preglednosti, katera levo s priključka znaša 160 m, desno pa 120,00 m. Skladno z dogovorom z DRSC se na priključku predvidi prometni režim desno-desno, čeprav omenjena preglednost omogoča tudi normalno odvijanje prometa s preostalih smeri pri hitrosti do 80 km/h.
(6) Za cestni priključek na vzhodni strani PVZ se predvidi pas za leve zavijalce z zaviralnim pasom in zavorno površino na državni cesti. Širina pasu bo 3,00 m, dolžina dela za pripravo vozila na zavijanje bo 20,00 m, dolžina dela za spremembo voznega pasu pa 70,00 m. Priključek se bo zaradi dograditve omenjenega pasu zamaknil v notranjost območja PVZ. Sočasno se bo ob državni cesti od parkirišča do prehoda za pešce in od prehoda do tunela izvedel pločnik za pešce. Ta projekt se navezuje na obstoječi načrt, ki rešuje novi preboj ceste Postojna–Ilirska Bistrica pod železniško progo.
(7) Izgradnja parkirišča za avtodome je predvidena na jugozahodnem delu opuščenih vojaških objektov (objekt št. 11 in 11a). Predvidenih je 8 parkirnih mest. Na začetnem delu parkirišča je predvideno praznjenje fekalij, ob vzhodnem delu pa je predviden pločnik.
(8) Na parkirišču na vzhodnem delu vhoda v PVZ je predvideno parkiranje 5 avtobusov in 51 avtomobilov. Vse površine bodo asfaltirane, ob parkirišču avtobusov pa je predvidena ureditev utrjene tlakovane ploščadi in pločnik ki bo vodil v notranjost PVZ.
(9) Glede na predvideno spremembo trase državne ceste G1-6/339, ki predvideva izgradnjo predora in obvoznice se predvidi ukinitev obstoječega priključka lokalne ceste 050513 (ceste na Primož). Obstoječ cestni priključek ceste na Primož se ohrani do vzpostavitve spremenjenega poteka trase državne ceste G1-6/339.
(10) Zaradi tehničnih, ekonomskih in drugih razlogov povezanih z izvedljivostjo prometnih povezav, se za dostop na Primož predvidi rekonstrukcija obstoječe lokalne poti iz Radohove vasi, kjer se le-ta priključi na državno cesto R2-404/1380 ali lokalne poti iz smeri železniške postaje Pivka, kjer se le-ta priključuje na državno cesto G1-6/339. Eno izmed predlaganih variant spremembe prometnega režima se uvede po ukinitvi cestnega priključka ceste na Primož.
(11) Od novogradnje objekta št. 10 »Paviljon 3« je predvidena ureditev dveh novih krakov glavne dostopne poti širšega območja PVZ, ki nato v obliki zanke po obstoječi trasi poteka v smeri proti Šilentabru in Narinu, nato pa se pri obstoječih jasah obrne v smer proti Primož vse do pobočja hriba Suhi Kalec. Od tam pa do poligona »Kota 110« je predvidena ureditev novega dela poti. Tako sklenjena prometna zanka po obrobju doline Doli, po katere dolini tudi že poteka obstoječa dostopna pot, predstavlja tudi glavno intervencijsko pot.
(12) Uredi se ustrezna prometna signalizacija in oprema ter javna razsvetljava.
(13) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja prometne infrastrukture, podane s smernicami Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ceste, dopis št. 3712-6/2010/12-0034188 z dne 20. 2. 2012.
(14) Prikaz projektnih rešitev ureditev prometa je prikazan na grafični prilogi OPPN PVZ List 5.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa – ožje območje (PI 46) M 1:1000 in List 5.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa – širše območje (PI 47) M 1:2000.
55. člen
(skupne določbe za gospodarsko javno infrastrukturo)
(1) V območju OPPN PVZ potekajo obstoječi komunalni vodi in naprave.
(2) Območje OPPN središče Pivke se komunalno opremi z:
– Gradnjo vodovodnega omrežja.
– Gradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja.
– Gradnjo meteornega kanalizacijskega omrežja.
– Gradnjo elektroenergetskega omrežja.
– Gradnjo telekomunikacijskega omrežja.
– Gradnjo toplovodnega omrežja.
– Gradnjo omrežja javne razsvetljave.
(3) Objekti v območju OPPN PVZ se morajo priključiti na v prejšnji točki navedeno komunalno opremo.
(4) Komunalni vodi in naprave morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi področnimi predpisi, ter s pogoji posameznih upravljavcev.
(5) Merilni jaški, omarice in priključki komunalnih vodov ter komunalne naprave morajo biti locirani na zemljiških parcelah objektov praviloma v oddaljenosti najmanj 1 m od roba vozišča ali 0,5 m od roba pločnika.
(6) Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati tako, da je zagotovljeno varstvo okolja in ustrezajo obrambno-zaščitnim zahtevam.
(7) V objektih je potrebno zagotoviti učinkovito rabo vseh vrst energije in rabo obnovljivih virov energije, v skladu z veljavnimi predpisi in z uporabo najboljše razpoložljive tehnologije. Za gretje, hlajenje in prezračevanje objektov ter pripravo tople sanitarne vode in vseh vrst električne energije se lahko uporablja enega ali več virov obnovljive energije (toplotne črpalke, sončni kolektorji, fotovoltaične elektrarne itn.) Naprave za njihovo proizvodnjo se lahko nameščajo na strehe objektov. Izvedba, ki bi vplivala na izgled objektov ali krajine ni dopustna.
(8) Koridorje varovalnega pasu javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja vključno s priključki je potrebno varovati kot nezazidljive s podzemnimi in nadzemnimi objekti in stavbami, prepovedano je postavljanje ograj, drogov, jaškov, kanalet, sajenje dreves ali drugih trajnih nasadov, ki bi upravljavcu ovirale dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe vzdrževanja.
(9) Objekti morajo biti od linije javnih sekundarnih in primarnih vodov vodovoda in kanalizacije odmaknjeni najmanj 3,00 m.
(10) Ponikovalnice ter deponije s škodljivimi vodotopnimi substancami morajo biti od javnega vodovoda-kanalizacije oziroma od vodovodnih-kanalizacijskih priključkov odmaknjene najmanj 5,00 m.
(11) Vsi komunalni vodi bodo čez železniško progo potekali v predvideni novi AB ograji mostu.
(12) Prikaz projektnih rešitev ureditev komunalne infrastrukture je prikazan na grafični prilogi OPPN PVZ List 6.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro -ureditev komunalne infrastrukture – ožje območje (PI 46) M 1:1000 in List 6.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev komunalne infrastrukture – širše območje (PI 47) M 1:2000.
56. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za vodooskrbo)
(1) V območju OPPN PVZ poteka javno vodovodno omrežje do obstoječe vodovodne postaje, ki se nahaja na južni strani objekta št. 7, kjer so locirani tudi podzemni rezervoarji požarne vode.
(2) Priključitev na obstoječe vodovodno omrežje je dovoljena le v primeru, da dodatna poraba vodnih količin iz javnega vodovoda posledično ne bo vplivala na motenost oskrbe obstoječih kot novih porabnikov vode v PVZ. Kolikor je priključitev sprejemljiva se določi mesto priključitve oziroma novo odjemno mesto na javnem vodovodu pri vodovodni postaji. Ureditev oskrbe s pitno vodo s priključitvijo iz obstoječih podzemnih rezervoarjev požarne vode ni dovoljena.
(3) Načrtovana je rekonstrukcija in dograditev javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja. Novi vodovodni priključki iz vodovodne postaje so predvideni za objekte št. 6, 7 in 10. Dva vodovodna priključka sta predvidena tudi na parkirišču za avtodome.
(4) Za potrebe požarne varnosti objektov je načrtovana izgradnja zunanjega in notranjega hidrantnega omrežja, katerega dokončno projektno rešitev pogojuje potrebna študija požarne varnosti območja OPPN PVZ.
(5) Obstoječe hidrantno omrežje s štirimi nadzemnimi hidranti poteka okrog obstoječega objekta št. 2 (2 kosa), ter objektov št. 8 in 9 (2 kosa).
(6) Okrog objekta št. 10 je predvidena nova zanka hidrantnega omrežja s štirimi nadzemnimi hidranti, nova hidrantna zanka pa je predvidena tudi okrog platoja pred objektoma št. 8 in 9, na katero se bo priključil tudi obstoječi hidrant ob objektu št. 9.
(7) Izvedba zaključene zanke obstoječega hidrantnega omrežja, ki se bo v končni fazi v celoti napajalo iz vodovodne postaje in bazenov požarne vode, bo podana v Študiji požarne varnosti in v projektnih pogojih JP Kovod Postojna d.o.o.
(8) Vodovodna postaja predstavlja obstoječi podzemni objekt z obstoječimi rezervoarji za vodo, locirana pa je na južni strani objekta št. 7. Rezervoarji s kapaciteto 2x195 m3 imajo urejen preliv za odvodnjavanje presežne vode. V objekt je speljan javni vodovod iz njega pa je predviden tudi razvod vodovoda do vseh predvidenih objektov. Kolikor je potrebno vodovod dovaja tudi požarno vodo. Za potrebe vzdrževanja potrebnega tlaka sta vgrajeni dve hidroforski postaji (ena za sanitarno, druga za požarno vodo).
(9) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja vodooskrbe, podane s smernicami Javnega podjetja KOVOD Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., dopis št. 14/A-12/V-K z dne 5. 3. 2012.
57. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda)
(1) V območju OPPN PVZ poteka obstoječi mešani kanalizacijski sistem in nekaj odsekov novega ločenega kanalizacijskega sistema meteorne in fekalne kanalizacije, ki so bili izvedeni ob rekonstrukciji nekaterih izmed obstoječih objektov.
(2) Meteorne vode objekta št. 8 so speljane v obstoječi rezervoar požarne vode, ki je lociran pod platojem na južni strani objekta št. 7. Fekalne vode iz objekta št. 2 so speljane v malo komunalno čistilno napravo (50 PE), odpadne vode iz nje pa v ponikovalnico, ki je tako kot sama čistilna naprava locirana v njegovi neposredni bližini. Meteorne vode ostalih objektov so speljane v obstoječ mešan kanalizacijski sistem.
(3) Na celotnem ožjem območju OPPN PVZ je predvidena izgradnja novega ločenega kanalizacijskega sistema. Primarni kanal fekalne kanalizacije bo potekal od priključnega jaška pri objektu št. 8 po robu platoja in ceste mimo objektov št. 2, 3, 4 in 5, pod glavno cesto G1-6 skozi naselje Hrastje do črpališča Hrastje. Od tam je predvideno črpanje odpadnih vod po tlačnem vodu v kanalizacijsko omrežje Občine Pivka vse do centralne čistilne naprave Pivka. Sekundarni vodi in priključki bodo s primarnim vodom povezali tako obstoječe kot predvidene objekte. Po izgradnji primarnega fekalnega kanala in centralne čistilne naprave Pivka je predvidena ukinitev obstoječe male komunalne čistilne naprave.
(4) Odvodnjavanje meteornih vod območja OPPN PVZ se bo vršilo po principu razpršenega ponikanja s ponikovalnicami oziroma ponikovalnimi polji. Strešne meteorne vode objekta št. 7 bodo tako kot vode objekta št. 8 speljane v obstoječi rezervoar požarne vode. Plato pred objektom št. 10 bo v makadamski izvedbi, kjer je predvideno površinsko ponikanje.
(5) Meteorne vode z asfaltiranih ali tlakovanih platojev ali parkirišč namenjenih motornim vozilom bodo v nove sisteme meteorne kanalizacije odvedene preko lovilcev olj in maščob.
(6) Vsi komunalni vodi bodo čez železniško progo potekali v predvideni novi AB ograji mostu.
(7) Komunalno odpadno vodo je dovoljeno zbirati tudi v nepretočni greznici, vendar samo v primerih začasno naseljenih objektov, ki skupno ne presegajo 50 PE.
(8) Izgradnjo morebitnega internega kanalizacijskega omrežja z malo komunalno čistilno napravo je potrebno načrtovati na ustrezni lokaciji tako, da bo omogočeno čiščenje in vzdrževanje sistema, ter da bo omogočena kasnejša priključitev v javno kanalizacijsko omrežje.
(9) Zasnova kanalizacijskega omrežja mora biti načrtovana v ločenem sistemu tako, da se padavinske vode s strešin ter utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin odvodnjavajo ločeno od komunalnih vod. Odvodnjavanje padavinske odpadne vode je potrebno reševati preko ponikovalnih jarkov ali s ponikanjem preko ponikovalnih drenažnih cevovodov.
(10) Razpršeno odvajanje padavinske vode je dovoljeno samo za padavinsko odpadno vodo, ki odteka s površin objektov kot so športna igrišča, gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas v skladu s predpisi.
(11) Drenažne in zaledne vode ni dovoljeno priključiti v javni kanalizacijski sistem fekalne kanalizacije.
(12) Potencialno onesnaženje meteorne kanalizacije z olji (javna parkirišča, garaže …) in peskom mora biti onemogočeno z vgradnjo lovilcev olj, ter z usedalniki peska.
(13) Povsod tam, kjer je iz odpadne vode potrebno izločiti maščobe, ki jih po predpisih ni dovoljeno izpustiti v javni kanalizacijski sistem (gostinski lokali …), je potrebno vgraditi maščobolovilce.
(14) Do obratovanja popolnega javnega kanalizacijskega sistema je potrebno zagotoviti, da se komunalna odpadna voda očisti na mali komunalni čistilni napravi.
(15) Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja, ki se zaključuje na čistilni napravi, so se lastniki objektov v roku 6 mesecev dolžni priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.
(16) Po izgradnji in obratovanju javnega kanalizacijskega omrežje za komunalne odpadne vode je potrebno vse obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave ukiniti in izključiti iz sistema javne kanalizacije.
(17) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja zbiranja in odvajanja komunalnih odpadnih voda, podane s smernicami Javnega podjetja KOVOD Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., dopis št. 14/A-12/V-K z dne 5. 3. 2012.
58. člen
(zasnova projektnih rešitev za visoko in nizkonapetostne elektroenergetske razvode)
(1) V območju OPPN PVZ se nahaja distribucijsko elektroenergetsko omrežje. Po vzhodnem delu območja poteka daljnovod 20 kV DN 154A RTP V. Pristava–Knežak.
(2) Na elektro omrežje so iz obstoječe TP-Hrastje 1 po obstoječi podzemni trasi priključeni objekti št. 8 in 9, po nadzemnem vodu pa objekt št. 2. Na ožjem območju PVZ je predvidena izgradnja nove transformatorske postaje, ki bo locirana ob parkirišču v neposredni bližini objekta št. 2. Do le-te se zgradi kabelska kanalizacija za priklop na visokonapetostno omrežje na TN 6 Hrastje. Iz predvidene transformatorske postaje bo izvedena nova kabelska kanalizacija do elektro priključka oziroma elektro priključne omarice na objektu št. 2, od koder bodo po predvidenih trasah NN vodov preko priključno merilnih omaric priključeni vsi obstoječi in predvideni objekti. Priključno merilne omarice se namestijo na stalno dostopna mesta. Na območju objektov št. 1, 3, 4 in 5 je predvidena izvedba zaključnega jaška in s tem omogočena možnost priključitve obstoječih oziroma novih objektov. Možnost priključitve na elektro omrežje v elektro omarici je predvidena tudi za prireditvene prostore oziroma platoje, in sicer za prireditveni poligon ob objektu št. 10, amfiteatralno oblikovanem prostoru ob objektu št. 9, prireditvenem prostoru ob objektu št. 9, ter ob parkirišču za avtodome.
(3) Na novo transformatorsko postajo bodo tako priključeni objekti št. 8, 9, 2, 7, 6 in 10.
(4) Načrtovani objekti v območju EUP PI 47 se napajajo iz predvidene transformatorske postaje na parkirišču v območju EUP PI 46. Smiselnost izvedbe dodatne transformatorske postaje, locirane v neposredni bližini poligona »Kota 110«, je potrebno projektno preveriti. Kolikor je le-ta potrebna, se jo poveže s predvideno transformatorsko postajo na parkirišču in obstoječim daljnovodom 20 kV RTP V. Pristava–Knežak. Za oskrbovanje objekta na Primožu je predvidena izgradnja NN omrežja, ki se bo napajalo izven območja OPPN PVZ iz novo predvidene transformatorske postaje ob cesti na Primož, ki se priključi na obstoječi daljnovod 20 kV DN 154A RTP V. Pristava–Knežak.«
(5) V koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja nadzemnih objektov v katerih se nahaja vnetljiv material. Ravno tako je pod daljnovodi prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
(6) Do novo predvidene transformatorske postaje in do jaškov kabelske kanalizacije je potrebno zagotoviti stalen dostop z javnih površin za osebno in tovorno vozilo.
(7) Vsa projektiranja in gradnje je potrebno izvesti v skladu z elektroenergetskim soglasjem za priključitev, ki ga je potrebno predhodno pridobiti od pristojnega upravljavca distribucijskega omrežja in s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje električne energije (SONDO) (Uradni list RS, št. 41 z dne 30. 5. 2011).
(8) Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vso podzemno distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo, ki jo nameravana gradnja zajema. Nadzor nad izvajanjem del in zakoličbo se bo izvajalo na podlagi predhodnega obvestila o pričetih delih. Vse morebitne poškodbe, ki bodo nastale na elektroenergetskih napravah je izvajalec del dolžan na lastne stroške odpraviti.
(9) Pri izvajanju izkopov v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo. Odmiki od obstoječih koridorjev tras, ostalih infrastrukturnih vodov in naprav in objektov morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
(10) Širino varovalnih pasov elektroenergetskih omrežij ter pogoje in omejitve gradnje v varovalnem pasu obstoječih ali načrtovanih distribucijskih elektroenergetskih infrastruktur je potrebno določiti v skladu z veljavno zakonodajo.
(11) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja visoko in nizkonapetostnih elektroenergetskih razvodov, podane s smernicami Elektro Primorska, d.d. za SODO – Infrastruktura, d.o.o., dopis št. 471 z dne 20. 2. 2012.
59. člen
(zasnova projektnih rešitev za telekomunikacije)
(1) V območju OPPN PVZ poteka obstoječe telefonsko omrežje, ki je izvedeno v zemeljski izvedbi, razvod pa je izveden nadzemno.
(2) Na aktivno obstoječe telefonsko omrežje je s kabelsko kanalizacijo priključen objekt št. 2, kjer je bil na novo izveden priključni jašek, v katerega se bo predvidoma priključila celotna trasa predvidene kabelske kanalizacije. Le-ta povečini poteka ob trasi NN elektrovoda. Na vozlišče v objektu št. 2 sta nadzemno priključena objekta št. 8 in 9, katerih povezava se po izvedbi kabelske kanalizacije ukine.
(3) Na telefonsko omrežje bodo priključeni objekti št. 8, 9, 7, 6 in 10.
(4) Na severnem delu območja (na območju objektov št. 1, 3, 4 in 5 je tako kot za NN elektrovod predvidena izvedba zaključnega jaška za telefonske inštalacije in s tem omogočena možnost priključitve obstoječih oziroma novih objektov.
(5) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja telekomunikacij, podane s smernicami Telekom Slovenije, Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, dopis št. 30/06-00161201202020003 z dne 5. 3. 2012.
60. člen
(zasnova projektnih rešitev za toplovod)
(1) Izvedba trase toplovoda bo usklajena z lego objektov, ki bodo priključeni na toplovod in potekom preostale podzemne komunalne infrastrukture. Iz toplotne postaje v kotlovnici bo toplovod napeljan do posameznega objekta, ki bo v pritličju imel lastno toplotno postajo.
(2) Kotlovnica na lesno biomaso bo locirana v pritličju objekta št. 7, v njeni neposredni bližini bo tudi deponija sekancev.
61. člen
(zasnova projektnih rešitev za javno razsvetljavo)
(1) Javna razsvetljava je izvedena ob novem parkirišču in dostopni cesti z izvedeno preplastitvijo. Začasno je priključena na obstoječo priključno omaro na objektu št. 2, podstavek za priključno omaro javne razsvetljave za kasnejšo priključitev pa je zgrajen ob predvideni lokaciji nove transformatorske postaje.
(2) Predvidena trasa javne razsvetljave bo potekala ob cestno prometnih poteh, pešpoteh, parkiriščih, platojih, ter v sprehajalnem delu parka spomenikov.
(3) Prižigališče javne razsvetljave naj bo predvideno izven transformatorske postaje.
(4) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja visoko in nizkonapetostnih elektroenergetskih razvodov, podane s smernicami Elektro Primorska, d.d. za SODO – Infrastruktura, d.o.o., dopis št. 3471 z dne 21. 2. 2012.
62. člen
(odvoz odpadkov)
(1) Na območju OPPN PVZ je zagotovljeno ločeno zbiranje odpadkov.
(2) Zbiranje nenevarnih in nevarnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga predpisujejo veljavni predpisi in področni predpisi o posameznih nevarnih snoveh.
63. člen
(obveznosti priključevanja na gospodarsko infrastrukturo)
Na vso navedeno komunalno infrastrukturo se morajo po njeni zgraditvi priključiti vsi objekti v območju OPPN PVZ.
8. ETAPNOST IN DOPUSTNA ODSTOPANJA
64. člen
(etapnost OPPN PVZ)
Faznost izgradnje v območju OPPN PVZ:
– Posamezne novogradnje nanačrtovanih parcelah se lahko izvedejo fazno in se fazno dograjujejo. Zunanje površine je potrebno urejati hkrati z novogradnjami.
– Dopustna je izvedba komunalnega opremljanja po posameznih območjih podenot na način, da je zagotovljena oskrba z vodo in odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skladu z veljavnimi področnimi predpisi kot npr. izvedba malih čistilnih naprav za posamezno območje podenote ali območje načrtovane parcele.
65. člen
(dopustna odstopanja za OPPN PVZ)
(1) Dopustna odstopanja so navedene v prejšnjih členih tega odloka.
(2) Poleg odstopanj, navedenih od 18. do 63. člena tega odloka, je dopustno tudi:
– Odstopanje od obsega in dimenzij, in sicer do 20 % posameznega obsega ali dimenzije tlorisnih gabaritov pri čemer se upošteva predvideno območje zazidave in usmerjenost objekta in ± 1,00 m od dimenzij višinskih gabaritov, z izjemo in ± 3,00 m od dimenzij višinskih gabaritov na parceli z oznako 46/7-1.
– Izvajanje storitvenih dejavnosti, ki se navezujejo na osnovno muzejsko-turistično-kulturno-izobraževalno vsebino ter doživljajski turizem v Parku vojaške zgodovine.
(3) Dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, naprav in objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod pogojem, da:
– Bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
– Ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(4) Dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakoličbo objektov in parcel, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo. Večja odstopanja so dopustna v skladu 1., 2. ali 3. točko tega člena.
(5) V območju OPPN PVZ je dopustna dodatna podrobnejša delitev in združevanje parcel v soglasju z vsemi lastniki parcele vendar pod pogojem, da se načrtovane parcele javnega dobra ohranjajo.
(6) V območju OPPN PVZ je dopustna izvedba gradbenoinženirskih objektov za potrebe prometnih ureditev kot je npr. izvedba nasipa, škarpe, podpornega zidu ipd.
9. PROSTORSKI UKREPI
66. člen
(prostorski ukrepi)
(1) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture v skladu z določbami tega Odloka, se lahko v skladu s 93. do vključno 108. členom ZureP-1 in 109. členom ZPNačrt razlasti ali omeji s pravico uporabe za določen čas, kakor tudi obremeni z začasno ali trajno služnostjo.
(2) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, so prikazane v grafičnem prikazu OPPN PVZ, in sicer na Listu 8: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov in parcel ter prikazom javnega dobra, M 1:2000.
(3) V območju parcel, ki so na Listu 8: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel ter prikazom javnega dobra prikazane kot javno dobro, lahko občina v skladu s 85. do vključno 91. člena ZureP-1 in 109. členom ZPNačrt uveljavlja predkupno pravico.
10. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN, OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
67. člen
(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Potrebno je upoštevati usmeritve s področja varstva kulturne dediščine, podane s smernicami Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dopis št. 35012-17/2012/7 z dne 12. 3. 2012, in sicer:
(2) Na območju OPPN PVZ je evidentirana naslednja enota kulturne dediščine: Območje kulturnega spomenika z EŠD 4780: Pivka – Arheološko območje sv. Primož.
(3) Na območju OPPN PVZ je potrebno upoštevati varstveni režim, ki velja za:
– kulturne spomenike, vključno z njihovimi vplivnimi območji,
– varstveno območje dediščine in
– registrirano arheološko najdišče.
(4) Na območju kulturnega spomenika in njegovem vplivnem območju velja pravni režim, kot ga opredeljuje akt o razglasitvi Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Postojna (Uradni objave (Primorske novice), št. 29/84) oziroma velja naslednji splošni režim, kot ga določa 134. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08): »varujejo se pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev«.
(5) Na območjih registriranih arheoloških najdiščih se varujejo arheološke ostaline in njihov vsebinski in prostorski kontekst. Na območjih registriranih arheoloških najdiščih ni dovoljeno:
– posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati najdišče (npr. odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake, poglabljati rečno, jezersko in morsko dno, postavljati reklamne in druge table oziroma napise itd.),
– postavljati zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte,
– graditi nadzemno in podzemno infrastrukturo,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine,
– izvajati takšno rabo tal, ki najdišču škoduje.
(6) Izjemoma so dovoljeni posegi v registrirana arheološka najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.
(7) Na območju OPPN PVZ veljajo splošna zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin. Potrebno je zagotoviti:
– strokovni nadzor nad posegi in
– pri morebitnem odkritju dediščine zaščito najdbe pred poškodbami in obvestiti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(8) Za posege v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika ali varstveno območje dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za posege, ki ga izda minister pristojen za področje varstva kulturne dediščine.
(9) V območju arheološkega spomenika se izvedejo predhodne arheološke raziskave za naslednje posege:
– na območju gradnje čistilne naprave: ročni izkop testnega jarka 1m x 1m x do sterilne osnove;
– izkopi za ureditev javne infrastrukture in ureditev obstoječih pešpoti: arheološko dokumentiranje ob gradnji;
– ob odstranitvi temeljev obstoječega objekta in ob pripravi temeljev za nov objekt: arheološko dokumentiranje ob gradnji;
– ob urejanju dostopne ceste do najdišča: arheološko dokumentiranje ob gradnji.
(10) V primeru odkritja intaktnih arheoloških plasti ali struktur med izvajanjem predhodnih arheoloških raziskav bo Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica v skladu z določili Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08) posredoval natančne pogoje za varstvo oziroma dopolnitev kulturno-varstvenih pogojev.
(11) Investitor ali od njega pooblaščeni izvajalec arheoloških raziskav mora za dejansko izvedbo raziskave na terenu pridobiti kulturno-varstveno soglasje za raziskavo in odstranitev po 31. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08), ki ga izda minister pristojen za področje varstva kulturne dediščine.
(12) Priporočilne smernice: predhodne arheološke raziskave – predhodna ocena arheološkega potenciala v skladu z načrtom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
68. člen
(usmeritve za ohranjanje narave)
(1) Upošteva se usmeritve za ohranjanje narave, podane s Smernicami Zavoda RS za varstvo narave št. dopisa 5-III-105/2-O-12/ACG z dne 28. 2. 2012, in sicer:
(2) Za območje Občine Pivka je Zavoda RS za varstvo narave izdelal Naravovarstvene smernice za Občinski prostorski načrt Občine Pivka (naloga št. 5-III-594/2-O-108/ACG, Nova Gorica, januar 2009), v katerem je v skladu z Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04), podana vsebina za področje ohranjanja narave za celotno občino.
(3) V območju OPPN PVZ se nahajajo naravne vrednote ali druga varovana območja s področja ohranjanja narave:
– Vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame 231_1
– Ekološko pomembno območje: Snežnik – Pivka ID5120
– Območje, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjuje pogoje za posebna območja varstva: Snežnik – Pivka SI5000002
(4) Vplivno območje in varstvene režime na vplivnem območju Regijskega parka Škocjanske jame določa Zakon o Regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96), ki prepoveduje vse posege v okolje na vplivnem območju parka, ki bi lahko posredno in neposredno poslabšali obstoječe stanje okolja v parku. Prepovedani so vsi posegi, ki bi lahko spremenili obstoječi vodni režim Reke in kakovost vode, razen v primerih varstva pred poplavami ter drugi posegi, ki pomenijo tveganje ali nevarnost za okolje in njihovi škodljivi vplivi, ki lahko segajo v park. V času gradnje in po njej je potrebno zagotoviti vse tehnične in druge ukrepe za preprečitev kakršnegakoli onesnaženja vodotokov, tal in okolice. Pri gradnji naj izvajalec uporablja stroje, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa.
(5) Na ožjem in širšem območju OPPN PVZ se zaradi ohranjanja kvalitetnega habitata ptic prepreči svetlobno onesnaževanje ponoči. Priporoča se senzorsko prižiganje svetilk.
(6) Na širšem območju OPPN PVZ se zaradi ohranjanja kvalitetnega habitata ptic očisti zaraščajoči ravninski del imenovan Doli v velikosti 14 ha. Nadaljnje zaraščanje se preprečuje.
(7) Na celotnem območju v zaraščanju oziroma območju čistin s posameznimi drevesi se izvede gozdarsko nego, s posekom in redčenjem obstoječega grmovja in ostale podrasti, katere obseg se določi na mestu samem. Odstranjevanje vegetacije naj se izvaja izven časa gnezditve ogroženih in zavarovanih ter evropsko pomembnih vrst ptic. Odstranjevanje se lahko izvaja od 1. avgusta do 1. marca.
(8) Na območju, kjer je predviden poligon za vožnje s starodobniki se vožnje odvijajo po izdelanih poteh in ne po brezpotjih.
(9) Dejavnosti kot sta paintball in airsoft naj se ne izvajata ponoči, zjutraj pred 8. uro in ob mraku.
(10) Varstvena priporočila: Za ravnanje na območju pričakovanih naravnih vrednot (Območje pričakovanih podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot) je potrebno upoštevati določila 22. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04), ki se navezuje na 74. člen Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04).
69. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – zrak)
(1) Ob robu območja OPPN PVZ poteka glavna državna cesta G1-6, ki prispeva pomemben delež k emisijam škodljivih snovi v zrak.
(2) Drugi onesnaževalci zraka so:
– V manjši meri stanovanjski in drugi objekti kot individualne kurilne naprave na tekoča in trdna goriva.
– Proizvodni objekti (območje Javor Pivka d.d.), ki se nahajajo izven območja OPPN PVZ v širši okolici.
70. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – vode, tla in podtalnica)
(1) V območju OPPN PVZ ni vodovarstvenih območij.
(2) Načrtovana je gradnja ločenega javnega kanalizacijskega omrežja.
(3) Potrebno je upoštevati usmeritve s področja upravljanja z vodami podane s smernicami Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Oddelka povodja Jadranskih rek z morjem, dopis št. 35001-176/2012-2, z dne:5. 4. 2012, in sicer:
– Del obravnavanega območja se nahaja na vodovarstvenem območju, za katerega je v pripravi Uredba o vodovarstvenih območjih za vodna telesa vodonosnikov območja Občine Postojna in Občine Cerknica. Po sprejetju omenjene uredbe bodo na vodovarstvenem območju dovoljeni le tisti posegi v prostor, ki bodo skladni z njenimi določili. Za predvidene posege v prostor bo treba, skladno z veljavno zakonodajo, upoštevati omejitve gradnje in varovalne ukrepe zaradi lege območja na vodovarstvenem pasu oziroma predvidevati izdelavo analiz tveganja za onesnaženje vodnega telesa – v skladu s 6. členom Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09). Analizo tveganja bo treba izdelati skladno s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06).
– Projektne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda morajo biti usklajene z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12), z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10). Tip male komunalne čistilne naprave in kvaliteta prečiščene vode morata ustrezati veljavni zakonodaji. Ponikanje prečiščene komunalne odpadne vode naj bo zagotovljeno preko objekta za ponikanje, katerega prostornina za zadrževanje očiščene komunalne vode ni manjša od povprečne dnevne količine, odvedene iz male komunalne čistilne naprave – med dnom objekta za ponikanje in najvišjo gladino podzemne vode pa se nahaja plast neomočenih sedimentov ali kamnin ali filtrnega materiala, debeline najmanj 1 m. Izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja in ustrezno čiščenje za vse odpadne vode je treba zagotoviti v zakonsko predpisanih rokih oziroma ob izvedbi predvidenih posegov.
– Načrtovanje in izvedba predvidenih posegov v prostor ne smeta poslabšati obstoječih odvodnih razmer padavinskih voda na obravnavanem območju in območjih dolvodno od njega. Odvod zalednih padavinskih voda je treba ustrezno urediti.
– Padavinske vode na obravnavanem območju je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijsko, prioritetno ponikati. Ponikalnice naj bodo locirane izven po voznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, je potrebno padavinske vode speljati razpršeno po terenu in pri tem preprečiti nastanek erozijskih procesov zaradi izpusta.
– Padavinske vode s parkirnih in manipulativnih površin ter servisnih delavnic je treba prečistiti preko ustreznega lovilca olj, skladno z veljavno zakonodajo.
– Za vse ponikalne objekte je treba ponikalno sposobnost računsko dokazati in preprečiti negativne vplive na okoliški teren.
– Nasipane površine je treba ustrezno urediti, zagotoviti njihovo stabilnost in odvod padavinskih voda z nasipanih površin, brez škodljivih vplivov na okoliški teren.
– Na območju je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšne ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšne ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretekališča goriv in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v naravno okolje.
– Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorje in odstraniti vse ostanke deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba obnoviti v prvotno stanje oziroma jih ustrezno urediti.
– V projektni dokumentaciji morajo biti obdelani in ustrezno prikazani vsi ukrepi, s katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi na stanje voda in vodni režim ter prikazani vsi ukrepi za preprečevanje eventualnih negativnih vplivov predvidene gradnje na stabilnost zemljišča ali sproščanje gibanja hribin.
71. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – hrup)
(1) Vir hrupa v območju OPPN PVZ je cestni in železniški promet, saj drugih hrupnih dejavnosti ni.
(2) Železniška proga poteka med ožjim in širšim območjem OPPN PVZ.
(3) Glavna državna cesta G1-6 poteka ob robu območja.
(4) Območje OPPN PVZ je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 35/08) glede na namembnost območja uvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom.
72. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – odpadki)
V območju je urejeno ločeno zbiranje odpadkov. Zbirni center je v IOC Neverke.
73. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – svetlobno onesnaževanje)
Obvezno je upoštevanje Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07) pri ureditvi nove razsvetljave.
74. člen
(zasnova požarne in eksplozijske zaščite obravnavanega območja)
(1) Zasnova varstva pred požarom za obravnavano območje in pripadajoče posamezne objekte je zasnovana na naslednjih protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe:
– Zadostni nosilnosti konstrukcij za določen čas v primeru požara,
– Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo uporabnikom hitro in varno zapustitev stavbe,
– Zadostni količini sredstev za gašenje v primeru požara (voda – zunanji hidranti),
– Preprečevanju širjenja požara med prostori različnih namembnosti,
– Zadostnem številu dovozov in dostopov za intervencijska vozila do objekta, kateri so tehnično opremljeni v skladu s tehnično smernico TSG-1-001:2010 – Požarna varnost v stavbah,
– Zagotavljanju prostih intervencijskih površin za potrebe objekta.
– Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne varnosti, je potrebno v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati študijo požarne varnosti. Za stavbe, za katere študija ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata: Zasnova požarne varnosti.
(2) Ukrepi aktivne požarne in eksplozijske zaščite morajo glede na potencialne nevarnosti omogočati hitro gašenje začetnih požarov ter že razvitega požara z zunanjimi hidrantnimi priključki ob ustrezni pomoči gasilcev.
(3) Cilji požarne zaščite temeljijo na:
– Varovanju ljudi tako, da ni trajnih posledic v primeru nastanka požara,
– Varovanju lastnega premoženja, da je največja škoda omejena na del požarnega sektorja,
– Preprečevanju prenosa požara na sosednje objekte drugih lastnikov in obratno (ustrezni odmiki med objekti skladno s smernico SZPV 204 – požarnovarnostni odmiki med stavbami),
– Varno obratovanje dela objekta, ki je v obratovanju, tudi v času rednih vzdrževalnih del.
(4) Za zagotovitev potrebne količine vode za gašenje požarov se uredi z zunanjo hidrantno mrežo, ki v celoti pokriva obravnavano območje v krožni zanki.
(5) Pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
(6) V obdobjih, ko je za posamezno območje v okolju razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost in v drugih sušnih obdobjih je tam prepovedano:
– kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj,
– puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar.
(7) Glede na lokacijo, infrastrukturo in vrsto dejavnosti v posameznem objektu znotraj obravnavane cone ni posebnih zahtev za varstvo okolja pred požarom, če se bo uporabljala kot gasilo izključno voda. V primeru uporabe gasilne pene za gašenje požara, je potrebno peno zadržati na gorečem področju do razgradnje in preprečiti njeno iztekanje v kanalizacijski sistem.
(8) Pri potrebnem projektiranju in gradnji načrtovanih prostorskih ureditev je potrebno:
– Upoštevati, da se območje OPPN PVZ ne nahaja v območju ogroženem zaradi izrednih naravnih omejitev kot je poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena ter lokacijske pogoje, določene od 18. do 63. člena tega odloka (npr. pri gradnji nasipa na parceli z oznako 46/7-2).
– Upoštevati cono potresne ogroženosti, in sicer projektni pospešek tal 0.175 (g).
11. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN PVZ
75. člen
(1) OPPN PVZ velja do izvedbe vseh prostorskih ureditev, načrtovanih z njim.
(2) Po prenehanju veljavnosti OPPN PVZ naj se območje ureja z občinskim prostorskim načrtom v skladu z merili za posamezno vrsto PNRP.
12. KONČNE DOLOČBE
76. člen
(dokončanje že začetih postopkov)
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.
77. člen
Ta odlok s prilogami je na vpogled na spletni strani Občine Pivka in na sedežu Občine Pivka.
78. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-14/2012
Pivka, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost