Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012

Kazalo

3078. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2012, stran 7991.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03, 60/07) je Občinski svet Občine Odranci na 13. seji dne 4. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Odranci za leto 2012 (Uradni list RS, št. 28/12) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |                     |    v evrih|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |A) BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 1.627.248,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 1.217.494,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  962.103,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  905.040,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   48.540,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitev  |   8.523,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  255.391,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   40.550,00|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    380,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |    600,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  213.361,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  300.600,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|    600,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  300.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  109.154,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   91.237,00|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   17.917,00|
|   |proračuna in sredstev proračuna EU    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 2.434.138,98|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  573.437,98|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  129.535,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   21.749,00|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  399.549,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   5.700,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   16.904,98|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  597.702,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |   18.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  364.230,00|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   63.328,00|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  152.144,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 1.211.101,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 1.211.101,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   51.898,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |   12.150,00|
|   |fizičnim osebam             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   39.748,00|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)    |  –806.890,98|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV|       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V.)   |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  700.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)          |   6.100,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA             |   6.100,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |   6.100,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠEVANJE) SREDSTEV NA   |  –112.990,98|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJ (VII. –VIII.)      |  693.900,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII. –IX.)  |  806.890,98|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12.  |  112.990,98|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
                                «
Drugi in tretji odstavek 2. člena ostaneta nespremenjena.
3. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Spremeni se prvi odstavek 10. člena Odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2012 (Uradni list RS, št. 28/12), ki se po novem glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 zadolži do višine:
– 200.000,00 EUR za začasno financiranje izgradnje širokopasovnega omrežja,
– 500.000,00 EUR za dolgoročno kreditiranje izgradnje vrtca v Odrancih.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 85-13/2012
Odranci, dne 4. oktobra 2012
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost