Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012

Kazalo

3069. Sklep o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Koroška galerija likovnih umetnosti, stran 7844.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami) sta občini ustanoviteljici na sejah občinskih svetov: Občina Ravne na Koroškem, na podlagi 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 s spremembami), dne 4. 10. 2012 in Mestna občina Slovenj Gradec, na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB, s spremembami) dne 10. 9. 2012 sprejele
S K L E P
o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Koroška galerija likovnih umetnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev skupnega organa)
S tem sklepom občini ustanoviteljici javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti ustanavljata skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Koroška galerija likovnih umetnosti.
S sklepom se določijo:
– naloge skupnega organa,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev skupnega organa,
– financiranje skupnega organa in delitev stroškov med občinama.
2. člen
(ime in sedež skupnega organa)
Ime skupnega organa iz prvega člena tega sklepa je Svet ustanoviteljev javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti (v nadaljnjem besedilu: svet ustanoviteljev).
Sedež sveta ustanoviteljev je v Slovenj Gradcu, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
3. člen
(namen ustanovitve sveta ustanoviteljev)
Svet ustanoviteljev se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec. Svet ustanoviteljev izvršuje vse ustanoviteljske pravice in dolžnosti v imenu in za račun občin ustanoviteljic, razen sprejema odloka ter sprememb in dopolnitev odloka o njegovi ustanovitvi. Svet izvaja tudi druge naloge v skladu z zakonom, ki se nanašajo na skupno izvajanje javne službe in dejavnosti zavoda.
II. NALOGE SVETA USTANOVITELJEV
4. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu ima svet ustanoviteljev naslednje pristojnosti:
1. daje soglasje k statutu zavoda in njegovim spremembam,
2. obravnava letna poslovna poročila zavoda,
3. odloča o investicijskih sredstvih glede na finančne zmogljivosti zavoda,
4. daje soglasje k razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki, ki niso namenjeni za opravljanje in razvoj dejavnosti,
5. sprejema ukrepe za morebitno finančno sanacijo oziroma za kritje izgub,
6. daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v zavodu,
7. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
8. daje soglasja za izplačilo nagrad direktorju zavoda in za nagrajevanje delovne uspešnosti zaposlenih v zavodu.
III. NAČIN ODLOČANJA SVETA USTANOVITELJEV
5. člen
(sestava in način dela sveta ustanoviteljev)
Svet ustanoviteljev sestavljata župana obeh občin ustanoviteljic. Seje sveta sklicujeta župana po potrebi, na podlagi predhodnega medsebojnega dogovora.
6. člen
(število glasov članov sveta ustanoviteljev in način sprejemanja odločitev)
Vsak član sveta ustanoviteljev ima en glas. Svet je sklepčen, če sta na seji prisotna oba župana. Odločitev sveta je sprejeta, če sta zanjo glasovala oba župana.
7. člen
(obravnava vprašanj na občinskih svetih)
Občinska sveta občin ustanoviteljic lahko obravnavata posamezna vprašanja iz pristojnosti sveta ustanoviteljev in opredelita do njih svoja stališča.
Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti sveta ustanoviteljev pred posameznim občinskim svetom predstavlja svet ustanoviteljev tisti član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v svetu ustanoviteljev.
IV. FINANCIRANJE SVETA USTANOVITELJEV
8. člen
(sredstva za delo sveta ustanoviteljev)
Sredstva za delo sveta ustanoviteljev predstavljajo stroški njegovega poslovanja. Sredstva zagotovita občini ustanoviteljici v svojih proračunih. Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo sveta ustanoviteljev do ene polovica.
Administrativno tehnične in druge strokovne naloge, potrebne za nemoteno delo skupnega organa, zagotavlja občinska uprava Mestne občine Slovenj Gradec.
V. KONČNA DOLOČBA
9. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin ustanoviteljic. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu slovenskih občin. Veljati začne naslednji dan po zadnji objavi v uradnem glasilu posamezne občine.
Št. 014-18/2011
Slovenj Gradec, dne 8. oktobra 2012
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.
 
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost