Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012

Kazalo

3070. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Škofljica in Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja, stran 7845.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 7., 8. in 30. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) župan Občine Škofljica objavlja
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Škofljica in Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja
1. člen
Župan Občine Škofljica odreja, da se javno razgrne dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN) Občine Škofljica, ki ga je izdelalo podjetje Struktura d.o.o., Šranga 34, iz Mirne Peči, pod št. projekta U0815.
2. člen
Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo, št. 35016-42/2008/3 z dne 13. 7. 2009, odločilo, da je za OPN Občine Škofljica potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Sestavni del postopka je izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja. Javno se razgrne Okoljsko poročilo k OPN (v nadaljnjem besedilu: OP), ki ga je izdelalo podjetje Struktura d.o.o., Mirna Peč, v sodelovanju s podjetjem Lutra d.o.o., Ljubljana.
3. člen
Javna razgrnitev bo trajala od 15. oktobra do 28. novembra 2012. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebinah OPN in razgrnjenem gradivu podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
4. člen
Gradivo (OPN s prilogami in Okoljskim poročilom) bo v času trajanja javne razgrnitve razgrnjeno v Kulturni dvorani, Šmarska cesta 3, na Škofljici. Gradivo bo dostopno za ogled v poslovnem času občinske uprave. Dopolnjen osnutek OPN in Okoljsko poročilo je v času javne razgrnitve v digitalni obliki dostopno na spletnih straneh občine: www.skofljica.si.
5. člen
V okviru javne razgrnitve bosta izvedeni dve javni obravnavi, in sicer:
v ponedeljek, 22. 10. 2012, z začetkom ob 17.00 uri, v kulturni dvorani na Škofljici in
v sredo, 14. 11. 2012, z začetkom ob 17.00 uri, v kulturni dvorani na Škofljici, in sicer za:
– k.o. Lanišče, ob 17.00 uri,
– k.o. Rudnik in k.o. Karlovško predmestje, ob 18.00 uri
– k.o. Pijava Gorica, k.o. Drenik, k.o. Želimlje in k.o. Dobravica, ob 19.00 uri
– k.o. Gradišče, ob 20.00 uri.
6. člen
V času javne razgrnitve imajo vsi zainteresirani organi, organizacije, posamezniki, lastniki ali posestniki nepremičnin in druga javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek akta ter okoljsko poročilo. Pripombe in predloge se lahko poda pisno v knjigo pripomb na mestu razgrnjenega gradiva, pisno po pošti na naslov Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, ter po elektronski pošti na naslov: obcina@obcina.skofljica.si na obrazcu, dostopnem na spletnih straneh občine. Pripombe in predlogi se lahko podajo tudi ustno na javnih obravnavah. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan razgrnitve.
7. člen
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Škofljica in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 007-17/2012
Škofljica, dne 2. oktobra 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost