Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012

Kazalo

3077. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2012 št. 1, stran 7990.

Na osnovi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 19. redni seji dne 5. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna za leto 2012 št. 1
1. člen
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2012 (Uradni list RS, št. 24/12) se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |        |
|   |IN ODHODKOV               |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/podskupina kontov        | Rebalans št. 1|
|   |                     |      2012|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 18.336.953,22|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 13.736.514,93|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 10.768.279,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  9.792.154,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   595.525,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   380.600,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  2.968.235,93|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  2.150.017,40|
|   |premoženja                |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    8.600,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    3.600,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |   462.515,19|
|   |in storitev               |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   343.503,34|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  1.360.352,18|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |   245.540,00|
|   |sredstev                 |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  1.114.812,18|
|   |in nematerialnega premoženja       |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    1.900,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    1.900,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       0|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  3.238.186,11|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  1.748.137,11|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  1.490.049,00|
|   |proračuna iz sredstev EU         |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |       0|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |       0|
|   |institucij                |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     | 19.270.600,46|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  4.016.309,50|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   928.675,78|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev        |   160.366,00|
|   |za socialno varnost           |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  2.831.626,46|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   85.000,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   10.641,26|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  6.013.410,92|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije              |   641.252,06|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  3.085.039,00|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   493.252,04|
|   |in ustanovam               |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.793.867,82|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  9.017.250,04|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  9.017.250,04|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   223.630,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |   51.300,00|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |        |
|   |uporabniki                |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   172.330,00|
|   |uporabnikom               |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) PRORAČUNSKI |  –933.647,24|
|   |PRIMANJKLJAJ               |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |   20.000,00|
|   |IN NALOŽB                |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   20.000,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |   20.000,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |   20.000,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                 |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in naložb                |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin        |       0|
|   |iz naslova privatizacije         |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |   20.000,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)      |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |  1.000.000,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  1.000.000,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  1.000.000,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  1.000.000,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)          |   319.100,04|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   319.100,04|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |   319.100,04|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH   |  –232.747,28|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   680.899,96|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE            |   933.647,24|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |   232.747,28|
|   |12. PRETEKLEGA LETA           |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: http://www.kocevje.si/«
2. člen
Vse ostale določbe Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2012 ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-36/2012-1200
Kočevje, dne 5. oktobra 2012
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost