Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012

Kazalo

3068. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti, stran 7840.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami), Zakona o zavodih – ZZ (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, s spremembami), Zakona o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, s spremembami) sta občini ustanoviteljici na sejah občinskih svetov: Občina Ravne na Koroškem, na podlagi 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/1999, s spremembami), dne 4. 10. 2012, in Mestna občina Slovenj Gradec, na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB, s spremembami), dne 10. 9. 2012 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem in Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju: ustanoviteljici) ustanavljata javni zavod »Koroška galerija likovnih umetnosti« za opravljanje galerijske dejavnosti (v nadaljevanju: galerija).
(2) S tem odlokom se ureja status javnega zavoda, razmerja med ustanoviteljicama in galerijo ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
(3) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
Galerija je pravni naslednik Umetnostnega paviljona Slovenj Gradec, ki ga je ustanovil Okrajni ljudski odbor dne 18. 5. 1957; od 1. 1. 1974 je bil preoblikovan v samostojno enoto Zavoda za kulturo Slovenj Gradec, po razdružitvi je bil od 4. 10. 1991 organiziran kot javni zavod z imenom Galerija likovnih umetnosti, z Odlokom z dne 27. 6. 2002 pa je bilo spremenjeno ime v Koroška galerija likovnih umetnosti.
3. člen
(1) Koroška galerija likovnih umetnosti izvaja dejavnost javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine na območju vseh dvanajstih koroških občin, in sicer na območju Občine Črna na Koroškem, Občine Dravograd, Občine Mežica, Občine Mislinja, Občine Muta, Občine Podvelka, Občine Prevalje, Občine Ravne na Koroškem, Občine Radlje ob Dravi, Občine Ribnica na Pohorju, Občine Vuzenica in Mestne občine Slovenj Gradec.
(2) Občina Črna na Koroškem, Občina Mežica, Občina Prevalje, Občina Dravograd, Občina Vuzenica, Občina Muta, Občina Radlje ob Dravi, Občina Ribnica na Pohorju, Občina Podvelka in Občina Mislinja, soustanoviteljice Koroške galerije likovnih umetnosti, na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti (Uradni list RS, št. 56/02), so svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti v zvezi z delovanjem javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti prenesle na sedežno občino Mestno občino Slovenj Gradec, kot sledi:
– Občina Črna na Koroškem na podlagi sklepa občinskega sveta št. 0320-0008/2010, z dne 20. 5. 2012;
– Občina Mežica na podlagi sklepa občinskega sveta št. 032-24/2011, z dne 10. 10. 2011;
– Občina Prevalje na podlagi sklepa občinskega sveta št. 610-0002/2009-11, z dne 9. 6. 2011;
– Občina Dravograd na podlagi sklepa občinskega sveta št. 032-0004/2010, z dne 22. 9. 2011;
– Občina Vuzenica na podlagi sklepa občinskega sveta št. 014-0014/2011-6, z dne 30. 12. 2011;
– Občina Muta na podlagi sklepa občinskega sveta št. 00704-0008/2012-1, z dne 27. 3. 2012;
– Občina Radlje ob Dravi na podlagi sklepa občinskega sveta št. 014-0010/2009-09, z dne 16. 1. 2012;
– Občina Ribnica na Pohorju na podlagi sklepa občinskega sveta št. 014-13/2011, z dne 14. 5. 2012;
– Občina Podvelka na podlagi sklepa občinskega sveta št. 032-0003/2011-2, z dne 23. 5. 2011;
– Občina Mislinja na podlagi sklepa občinskega sveta št. 014-08/2006, z dne 31. 3. 2011.
(3) Mestna občina Slovenj Gradec je prevzela ustanoviteljske pravice in obveznosti v zvezi z delovanjem javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti za občine Dravograd, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Vuzenica, na podlagi sklepa Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, št. 014-18/2011, na seji dne 29. 5. 2012, in za občini Mežica in Črna na Koroškem, na seji dne 10. 9. 2012.
(4) Ustanoviteljske pravice in obveznosti v zvezi z delovanjem javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti izvršujeta občini ustanoviteljici iz 1. člena tega odloka.
(5) Občini ustanoviteljici sta dolžni omogočiti občinam, ki so prenesle svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti, da le-te prevzamejo nazaj, kolikor bi se pri kateri od njih za to pojavila zahteva.
II. IME IN SEDEŽ GALERIJE
4. člen
(1) Ime galerije je: Koroška galerija likovnih umetnosti. Sedež galerije je v Slovenj Gradcu, Glavni trg 24. V mednarodnem poslovanju lahko galerija uporablja tudi ime Koroška Art Gallery.
(2) Galerija ima pečat okrogle oblike, z besedilom: »Koroška galerija likovnih umetnosti« in logotipom oziroma simbolom galerije.
(3) Galerijo sestavljata dve enoti:
– Galerija Slovenj Gradec, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec,
– Galerija Ravne na Koroškem, Gledališka pot 1, 2390 Ravne na Koroškem.
(4) Posamezna enota ni pravna oseba in nima pooblastil v pravnem prometu. Enota lahko, poleg logotipa zavoda, uporablja svoj logotip, ime in sedež enote. Enota lahko v navezavi z občino, v kateri ima sedež, samostojno organizira in izvaja razstavne, publicistične in druge dejavnosti, ki jih financira njena matična občina. Rabo in obliko logotipov določi svet zavoda s posebnim sklepom.
(5) Za ustanovitev novih enot galerije morajo biti izpolnjeni pogoji v skladu s Pravilnikom o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Uradni list RS, št. 47/12).
III. DEJAVNOST GALERIJE
5. člen
(1) Koroška galerija likovnih umetnosti je muzej sodobnih vizualnih umetnosti. V skladu s poslanstvom in namenom, za katerega je bila ustanovljena, je galerija pokrajinski muzej za področje likovne umetnosti, ki opravlja javno službo varovanja premične likovne dediščine na območju dvanajstih občin Koroške regije in se s posebnimi programi povezuje s Slovenci v zamejstvu na avstrijskem Koroškem, v strateškem smislu zlasti s programi in projekti čezmejnega sodelovanja. V smislu skladnega kulturnega razvoja na teritoriju celotne države se povezuje in sodeluje z drugimi galerijami in muzeji v nacionalni mreži Republike Slovenije. Galerija kontinuirano razvija koncept žive razstavne dejavnosti s poudarkom na angažiranih likovno–vizualnih praksah, zaradi katerih je prepoznavna doma in v tujini. Galerija ima specifične zbirke koroške in mednarodne likovne ustvarjalnosti, ki so nastale z darili, volili in odkupi, načrtno zaokroža in dopolnjuje pa jih z novimi pridobitvami. Posebna pozornost je namenjena vzpodbujanju sodobnih vizualnih umetniških praks in intermedijske umetnosti.
(2) Galerija kot javno službo na področju varstva premične kulturne dediščine opravlja naslednje dejavnosti:
– ugotavlja, evidentira, dokumentira, raziskuje, zbira, inventarizira, hrani, vzdržuje, razstavlja in popularizira likovno oziroma vizualno umetnost;
– sistematično dopolnjuje stalne zbirke v skladu z zbiralno politiko;
– pripravlja razstave kot izsledke lastnega raziskovanja ter organizira gostovanja domačih in tujih razstav oziroma v smislu koprodukcij sodeluje z domačimi in tujimi institucijami ali posamezniki;
– izvaja razstavni program v lastnih prostorih ali izven sedežev obeh enot galerije v Sloveniji in v tujini;
– izdaja strokovne publikacije o gradivu iz svojih zbirk in razstav, to je razstavne kataloge, monografije in poljubne publikacije ter promocijske tiskovine oziroma druge oblike zapisov s svojega področja dela na različnih nosilcih zapisov;
– sodeluje z institucijami na področju muzeologije, umetnostne zgodovine, varstva kulturne dediščine, vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in drugimi s pomočjo svojih virov, strokovnih delavcev, muzealij in drugega gradiva, projektno se povezuje s sorodnimi kulturnimi institucijami na avstrijskem Koroškem;
– daje strokovna mnenja o izvozu, iznosu in uvozu umetnin in drugega gradiva;
– zbira arhivsko in dokumentarno gradivo za nacionalni raziskovalni fond likovne umetnosti;
– aktivno sodeluje v nacionalni mreži muzejev in galerij;
– izvaja študijske pedagoško-andragoške vzgojno-izobraževalne programe, namenjene različnim ciljnim skupinam, s posebnim poudarkom na enakomernem zagotavljanju dostopnosti kulture in enakovrednih pogojev za ustvarjalnost;
– skrbi za popularizacijo lastne dejavnosti, dediščine in žive ustvarjalnosti kot dejavnika gospodarskega razvoja, kvalitete življenja in vpetosti v skupne evropske vrednote;
– skrbi za enakovredno obravnavo različnih uporabnikov in ustvarjalcev v kulturi ter pripravlja in izvaja programe za težje prilagodljive družbene skupine;
– vzdržuje strokovno knjižnico in informacijski center s področja svojega delovanja, predvsem za študijske in pedagoške potrebe;
– pripravlja pregled stanja likovno-vizualne dediščine, od preloma 19. in 20. stoletja dalje, na področju občin ustanoviteljic in vodi ustrezen register, podatke pa posreduje v nacionalni register;
– pripravlja strokovna srečanja in izobraževanja doma in v tujini ter skrbi za izobraževanje lastnih kadrov, kakor tudi sama strokovno izobražuje zainteresirano javnost, zlasti pripravnike za svoje področje delovanja;
– s področja svojega delovanja izvaja znanstveno-raziskovalno dejavnost;
– v skladu s sklenjenimi dogovori strokovno vodi in usmerja javne in zasebne likovne zbirke v matični regiji ter koordinira programe ter projekte s področja vizualnih umetnosti na lokacijah v Koroški regiji izven matične hiše.
6. člen
Galerija lahko v obliki uslug in storitev, poleg temeljnih nalog javne službe, opredeljenih v 5. členu, opravlja še naslednje dopolnilne dejavnosti:
– prirejanje simpozijev in znanstvenih srečanj;
– organiziranje popularizacijskih kulturnih dogodkov in razvedrilnega programa;
– izdelava ekspertiz in svetovanje ter nudenje strokovnih uslug fizičnim in pravnim osebam pri vprašanjih, vezanih na dejavnost galerije;
– priprava razpisov;
– prodaja publikacij vseh vrst s svojega področja delovanja, ki jih je sama založila, ter izdelovanje in prodaja fotografske dokumentacije, vseh vrst reprodukcij, replik in apliciranih predmetov, izvedenih iz svojega gradiva;
– oddajanje prostorov za kulturne prireditve in promocijske dejavnosti;
– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev in obiskovalcev;
– opravlja s turizmom povezane dejavnosti.
7. člen
(1) Temeljna dejavnost iz 5. člena tega odloka se razvršča v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine
91.012 Dejavnost arhivov
58.110 Izdajanje knjig
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
74.200 Fotografska dejavnost
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140 Kinematografska dejavnost
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
58.190 Drugo založništvo
18.120 Drugo tiskanje.
(2) Dopolnilna dejavnost iz 6. člena tega odloka se razvršča še v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
91.011 Dejavnost knjižnic
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
56.101 Restavracije in gostilne
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.300 Strežba pijač
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
90.030 Umetniško ustvarjanje.
8. člen
Odpiralni čas galerije, uradne ure ter vstopnine za obiskovalce natančneje ureja Poslovnik o delu z obiskovalci in uporabniki gradiva, ki ga sprejme Svet galerije.
IV. ORGANI GALERIJE
9. člen
(1) Organi galerije so:
– direktor,
– svet galerije in
– svet ustanoviteljev.
(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon.
10. člen
DIREKTOR
(1) Galerijo vodi direktor, ki poleg funkcije poslovnega direktorja opravlja tudi funkcijo programskega direktorja. Direktor zastopa galerijo in vodi poslovanje galerije ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela. Pri vodenju poslov mora direktor ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(2) Direktorja imenuje, na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, in razrešuje Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec kot sedežne občine zavoda; ta izpelje tudi postopek imenovanja in razrešitve. Poleg javnega razpisa lahko ustanoviteljici javnega zavoda povabita posamezne kandidate tudi neposredno. Za imenovanje in razrešitev direktorja je potrebno soglasje obeh občin ustanoviteljic. Pred imenovanjem je potrebno pridobiti mnenje sveta galerije. Kolikor svet ne posreduje mnenja v roku 30 dni po pozivu, se šteje, da je mnenje pozitivno.
(3) Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko večkrat ponovno imenovan. Pogodbo o zaposlitvi na podlagi akta o imenovanju sklene z direktorjem v imenu sveta galerije njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas za čas trajanja mandata.
(4) Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v galeriji za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije razporedi, v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom, na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
11. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri oziroma ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti galerije (z univerzitetno izobrazbo je izenačena tudi visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem),
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja dejavnosti galerije,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu (vodstvene delovne izkušnje),
– znanje uradnega jezika,
– osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
(2) Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti program in smernice razvoja galerije za obdobje razpisanega mandata.
12. člen
(1) V pravnem prometu direktor zastopa in predstavlja galerijo neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta oziroma letnega izvedbenega načrta.
(2) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in s tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili, v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
13. člen
(1) Pristojni organ lahko razreši direktorja pred potekom mandata, za katerega je imenovan, v naslednjih primerih:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če neutemeljeno ne uresničuje sklepov sveta galerije,
– če ravna v nasprotju s predpisi in splošnimi akti galerije,
– če z nepravilnim ali nevestnim delom povzroči galeriji večjo škodo,
– če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti galerije,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu.
(2) Direktor je lahko predčasno razrešen tudi zaradi nastalih sprememb: če gre za bistveno spremembo dejavnosti galerije ali za prenos ustanoviteljstva. V primeru prenosa ustanoviteljstva je predčasna razrešitev direktorja dopustna samo, če gre za prevzemnika, katerega delež presega polovico javnih sredstev, ki so potrebna za delovanje galerije.
(3) Pristojni organ mora pred sprejetjem sklepa o razrešitvi direktorja pridobiti predhodno mnenje sveta galerije ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Direktor se mora o razrešitvenih razlogih izjaviti v 15 dneh od prejema predloga. Če svet galerije v roku 30 dni ne da mnenja, se šteje, da soglaša z razrešitvijo.
14. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje pristojni organ vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto. Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje tudi v primeru, da je bil izpeljan javni razpis, a se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
15. člen
SVET GALERIJE
(1) Galerijo upravlja svet galerije, ki šteje sedem članov in sicer:
– štirje predstavniki občin ustanoviteljic, od tega trije predstavniki Mestne občine Slovenj Gradec in en predstavnik Občine Ravne na Koroškem,
– dva predstavnika zainteresirane javnosti in
– en predstavnik delavcev galerije.
(2) Občini ustanoviteljici imenujeta svoje predstavnike v svet zavoda. Predstavnika delavcev galerije izvolijo zaposleni delavci na neposrednih in tajnih volitvah. Enega predstavnika zainteresirane javnosti imenuje Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, drugega pa Zvezi kulturnih društev Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem, po sistemu rotacije. Podrobnejši način oziroma postopek imenovanja slednjega člana se uredi s poslovnikom sveta zavoda.
(3) Mandat članov sveta traja štiri leta oziroma v skladu s statutom posamezne ustanoviteljice za obdobje mandata občinskega sveta. Direktor je dolžan obvestiti pristojne o izteku mandatov njihovih članov sveta muzeja najmanj 90 dni pred iztekom.
(4) Svet galerije sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svoje odločitve sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
(5) Podrobnejši način delovanja sveta je urejen s poslovnikom.
16. člen
Naloge sveta galerije so:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda in spremembe k statutu in aktom,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja galerije,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje galerije ter politiko njenih ustanoviteljic,
– predlaga revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav osnovnih sredstev, k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– na predlog direktorja odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki, v soglasju z ustanoviteljicama,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem galerije.
17. člen
Organi galerije zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
18. člen
SVET USTANOVITELJEV
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti ustanovita občini ustanoviteljici skupni organ – Svet ustanoviteljev javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti (v nadaljnjem besedilu: svet ustanoviteljev). Svet ustanoviteljev sestavljata župana občin ustanoviteljic.
(2) Svet ustanoviteljev izvršuje ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu in za račun občin ustanoviteljic, v skladu s tem odlokom ter skrbi za usklajevanje odločitev ustanoviteljic v zvezi z delovanjem galerije.
(3) Podrobnejše naloge sveta ustanoviteljev, njegovo sestavo, organizacijo dela, financiranje in način odločanja, se določijo v aktu o ustanovitvi skupnega organa, ki temelji na določbah 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami).
V. OBVEZNOSTI IN PRAVICE OBČIN USTANOVITELJIC IN OBVEZNOSTI GALERIJE
19. člen
(1) Občini ustanoviteljici imata do galerije naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljata skladnost planov in programov dela galerije s plani in programi občin Koroške regije,
– spremljata skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– zagotavljata sredstva za delovanje galerije,
– opravljata druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) Galerija je dolžna upravam občin ustanoviteljic predložiti finančni načrt, letni program dela in program investicij najpozneje do predpisanega roka, ki velja za proračunske uporabnike glede pošiljanja predlogov za sestavo proračunov.
(3) Galerija je dolžna obveščati ustanoviteljici o rezultatih poslovanja in dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom ter posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
VI. SREDSTVA ZA DELO
20. člen
Galeriji so za opravljanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena, zagotovljeni osnovni pogoji, tako:
– da ustanoviteljici, pri katerih se nahaja sedež zavoda oziroma enota galerije dajeta poslovne prostore v uporabo in upravljanje brez obveznosti plačevanja najemnine, razen amortizacije za vzdrževanje objekta, v skladu z amortizacijskim načrtom;
– da ustanoviteljici preneseta v upravljanje morebitne druge nepremičnine, ki predstavljajo galerijsko infrastrukturo;
– da ustanoviteljici preneseta vso opremo in likovne zbirke v upravljanje zavodu za opravljanje dejavnosti;
– da galerija s premoženjem ustanoviteljic, ki ji je dano v upravljanje, upravlja kot dober gospodarstvenik;
– da za opravljanje s premoženjem galerija odgovarja neposredno ustanoviteljici, ki je lastnica premoženja.
VII. FINANCIRANJE ZAVODA
21. člen
Sredstva za opravljanje dejavnosti galerija pridobiva iz:
– državnega proračuna, na podlagi pridobljenega pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev/galerije v skladu z ZVKD-1,
– občinskih proračunov,
– prihodkov od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe,
– prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu,
– z dotacijami, darili in drugimi oblikami donatorstva ter sponzorstva, določenimi z zakonom in s statutom galerije,
– drugih virov, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
22. člen
(1) Delež financiranja, ki ga je dolžna zagotoviti posamezna občina ustanoviteljica, se določi po ključu števila prebivalcev posamezne občine, na podlagi sprejetega letnega finančnega načrta javnega zavoda.
(2) Občina ustanoviteljica, ki je prevzela ustanoviteljske pravice in obveznosti katere izmed ostalih občin, naštetih v 3. členu tega odloka, na območju katerih se izvaja javna služba varovanja premične kulturne dediščine, je dolžna prevzeti tudi deleže financiranja občin, za katere je prevzela ustanoviteljske pravice in obveznosti.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
23. člen
(1) Galerija presežke prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja le za izvajanje in razvoj te dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet galerije v soglasju z ustanoviteljicama.
(3) V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost iz prvega odstavka tega člena se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljicama.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI GALERIJE V PRAVNEM PROMETU
24. člen
(1) Galerija je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru sredstev, ki so ji dana v razpolaganje. Galerija ne more samostojno razpolagati z zbirkami in nepremičninami, ki so ji dane v upravljanje.
(2) Galerija odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti galerije omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanoviteljic predvidena za opravljanje dejavnosti galerije.
X. PREHODNE DOLOČBE
25. člen
(1) Novi svet galerije se konstituira v roku 90 dni od sprejema tega odloka. Do takrat opravlja vse naloge obstoječi svet galerije, ki mu s konstituiranjem novega sveta poteče mandat.
(2) Dosedanji direktor opravlja naloge do poteka mandata. Po izteku mandata se direktor imenuje po postopku, določenem v 10. členu tega odloka.
26. člen
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 56/02), v celoti.
(2) Do sprejetja statuta galerije oziroma drugih aktov uporablja galerija akte, ki so veljali na dan sprejema tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
XI. KONČNA DOLOČBA
27. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin ustanoviteljic. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu slovenskih občin. Veljati začne naslednji dan po zadnji objavi v uradnem glasilu posamezne občine.
Št. 014-18/2011
Slovenj Gradec, dne 8. oktobra 2012
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.
 
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost