Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

Št. 3502-503/2012 Ob-4493/12 , Stran 2332
Št. 3502-503/2012 Ob-4493/12
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in sklepov Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 13. 3. 2012 in 25. 9. 2012
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena a) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja. Predmet prodaje je solastniški delež 686/1012 na stavbnem zemljišču, označenem s parc. št. 1465/4 – travnik, solastniški delež 93/1053 na stavbnem zemljišču, označenem s parc. št. 1465/2 – neplodno in solastniški delež 13/671 na stavbnem zemljišču, označenem s parc. št. 1470/3 – neplodno. Mestna občina Celje si bo na delu zemljišč pridržala služnost komunalnih vodov. Navedene nepremičnine so v solastnini, zato imajo solastniki predkupno pravico. Solastninski deleži na zemljišču se prodajajo kot celota. V skladu z ZN »Gospodarska cona v Celju« –ZN Industrija sever-ureditveno območje LI Savinja (Uradni list SRS, št. 22/77 in Uradni list RS, št. 20/94) predstavljajo predmetne parcele zunanje manipulativne površine z interno tirno mrežo. V skladu s tolerancami je mogoča gradnja objektov za potrebe osnovne gospodarske dejavnosti (lesno-predelovalna dejavnost). Izhodiščna cena za solastninske deleže na zemljišču znaša 47.494,80 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. b) Lokacija v k.o. Celje, Linhartova 18 – dvoriščni del. Predmet prodaje je poslovni prostor v k.o. Celje, ki leži na parc. št. 2077, št. stavbe 1410, št. poslovnega prostora 1, v skupni velikosti 47,55 m2 – vhod iz dvorišča. Za posamezen del stavbe še ni izveden katastrski vpis. Poslovni prostor se prodaja kot celota. Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86) kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe. Izhodiščna cena za celotno kvadraturo 47,55 m2 znaša 29.750,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. c) Lokacija v k.o. Celje, Gledališka ulica 2 – kletni prostori. Predmet prodaje je poslovni prostor – celotna kletna etaža v k.o. Celje, ki leži na parc št. 2058/1, id št.: – id. št. 1077-01718-001 nestan. prostor v površini 18,28 m2, – id. št. 1077-01718-002 nestan. prostor v površini 9,16 m2, – id. št. 1077-01718-003 nestan. prostor v površini 6,70 m2, – id. št. 1077-01718-004 nestan. prostor v površini 12,77 m2, – id. št. 1077-01718-005 nestan. prostor v površini 14,05 m2, – id. št. 1077-01718-006 nestan. prostor v površini 12,10 m2, – id. št. 1077-01718-007 nestan. prostor v površini 29,28 m2, – id. št. 1077-01718-008 nestan. prostor v površini 41,54 m2, – id. št. 1077-01718-009 nestan. prostor v površini 42,75 m2, – id. št. 1077-01718-010 nestan. prostor v površini 28,62 m2, – id. št. 1077-01718-011 nestan. prostor v površini 16,42 m2, – id. št. 1077-01718-013 nestan. prostor v površini 29,91 m2, – id. št. 1077-01718-014 nestan. prostor v površini 7,55 m2. Površina skupaj: 269,13 m2. Poslovni prostor se prodaja kot celota ali po delih. Prednost pri nakupu ima tisti ponudnik, ki da ponudbo za večji del prostorov. – V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudita isto ceno za isti prostor, bo imel prednost tisti, ki bo oddal ponudbo za več prostorov. – V primeru, da bo ponudnik za več prostorov ponudil nižjo ceno od ponudnika, ki bo podal ponudbo samo za en prostor po višji ceni, bo s ponudniki opravljen postopek pogajanj. Kolikor ne bo dosežena v postopku pogajanj najvišja ponujena cena, bo pogodba sklenjena s ponudnikom, ki je ponudil višjo ceno. Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86) kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe. Izhodiščna cena znaša 650,243 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 269,13 m2 175.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. d) Lokacija v k.o. Celje, Stanetova 16a – dvoriščni del. Predmet prodaje je poslovni prostor- pisarna v k.o. Celje, ki leži na parc. št. 2173, št. stavbe 3009, št. poslovnega prostora 4, v skupni velikosti 54,80 m2 – vhod iz dvorišča. Poslovni prostor se prodaja kot celota. Za posamezen del stavbe še ni zveden katastrski vpis. Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86) kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe. Izhodiščna cena za celotno kvadraturo 54,80 m2 znaša 28.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. e) Lokacija v k.o. Celje, Razlagova 6 – pol kletni prostor, dvoriščni del. Predmet prodaje je poslovni – skladiščni prostor v k.o. Celje, ki leži na parc. št. 2337, št. stavbi 1594, št. poslovnega prostora 1, v skupni izmeri 160,75 m2 – ID 1077-1594-1. Poslovni prostor se prodaja kot celota. Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86) kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe. Izhodiščna cena za celotno kvadraturo 160,75 m2 znaša 32.512,89 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. f) Lokacija v k.o. Teharje, Slance 5 – parcela s hišo. Predmet prodaje so stavbna zemljišča, vsa k.o. Teharje, označena s parc. št. 424 – stanovanjska stavba, v izmeri 13 m2, parc. št. 425 – stanovanjska stavba, v izmeri 132 m2, njiva, v izmeri 182 m2 in dvorišče, v izmeri 189 m2, vključujoč njune sestavine, ki predstavljajo v naravi stanovanjsko hišo Slance 5 (stavba št. 388, k. o. 1082 Teharje) in gospodarsko poslopje (stavba št. 389, k. o. 1082 Teharje). Zemljišče z nepremičnino se prodaja kot celota, v skladu z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje naselja Teharje (Uradni list RS, 14/93, projekt RC Planiranje št.76/90 s spremembami in dopolnitvami). Mogoče je le vzdrževanje. Nepremičnina je obremenjena z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo po Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 69/03, v nadaljevanju SZ), kar mu daje zakonsko predkupno pravico. V primeru, da nepremičnino kupi ponudnik, ki ni najemnik, je skladno s SZ dolžan najemniku zagotoviti drugo primerno nadomestno stanovanje. Izhodiščna cena zemljišča znaša 65,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 516 m2 33.540,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. g) Lokacija k.o. Medlog, Lava 21. Predmet prodaje so stavbna zemljišča v k.o. Medlog, označena s parc. št. 1726/1 – stavba, v izmeri 160 m2, njiva, v izmeri 29 m2 in dvorišče, v izmeri 281 m2 – vključno z njegovo sestavino, ki predstavlja stavbo na naslovu Lava 21, stavba št. 916, k.o. Medlog. Zemljišče z nepremičnino se prodaja kot celota, v skladu z ZN Lava II – lahka industrija (ZNG, proj. št. 303/77, Uradni list SRS št. 22-1484/78, Uradni list RS, št. 14/99 ga opredeljuje kot objekt predviden za rušenje v predvidenem rezervatu NIVO. Izhodiščna cena za znaša 41.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Potrdilo o plačani varščini Ponudnik mora plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene pod posamezno lokacijo na transakcijski račun Mestne občine Celje, štev. IBAN: SI56 012110100002855 MOC proračun, SWIFT CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem na: – št. 28 75108-7221002-70032212 za lokacijo pod a), – št. 28 75108-7200005-10000012 za lokacije od b) do e), – št. 28 75108-7200013-10000012 za lokacije f) in g), koda namena: OTHR, z navedbo »plačilo varščine za javni razpis-nepremičnine«. 4. Pogoji prodaje a) Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. b) Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. c) Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. 5. Ponudba Ponudba mora vsebovati: a) Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 1), b) Ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene pod posamezno lokacijo v 2. točki razpisa, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2), c) izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev ponudbe za prodajo nepremičnine« (Priloga št. 3), d) Priloge k ponudbi: – dokazilo o plačani varščini, – dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista; izpis iz sodnega registra ali poslovnega registra za pravne osebe in samostojne podjetnike, pri čemer izpis iz sodnega ali poslovnega registra ne sme biti starejši od 30 dni), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in samostojne podjetnike; potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni. 6. Način in rok plačila kupnine: celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 7. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo ponudniki predložiti ali priporočeno poslati v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin« na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe je 5. 11. 2012 do 10. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo (II. nadstropje), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 8.a. točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku. c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi. e) Ponudba veže ponudnika do 31. 1. 2013 in do tedaj od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti. f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje), 5. 11. 2012, ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka pridobivanja, razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja MOC (v nadaljevanju komisija). g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 8. Kontaktne osebe: vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, tel. 03/426-56-41 (Aleksandra Rezar) – pod točko a) ali tel. 03/426-56-68 (Tina Rosina Košir) – za točke od b) do g). Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje, www.celje.si.
Mestna občina Celje

AAA Zlata odličnost