Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

Ob-4509/12 , Stran 2345
Ob-4509/12
Na podlagi 37. točke Statuta delniške družbe HIT Alpinea d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe HIT Alpinea d.d. sklicuje
20. skupščino
delniške družbe HIT Alpinea d.d.,
ki bo dne 20. 11. 2012 ob 14. uri v sejni sobi Vitranc Hotela Larix, Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja ter izvolitev organov skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: Predlog sklepa št. 1: Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik. Izvoli se preštevalko glasov. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 2. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: Predlog sklepa št. 2: Skupščina se seznani z odstopom člana nadzornega sveta, Valterja Nemca, stanujoč Opatje Selo 96, 5291 Miren, z dnem 9. 8. 2012. 3. Izvolitev novega člana nadzornega sveta družbe. Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: Predlog sklepa št. 3: Za novega člana, se za mandatno obdobje naslednjih štirih let v nadzorni svet imenuje Tomaž Repinc, stanujoč Na trati 15, 4248 Lesce. Mandat imenovanega člana nadzornega sveta traja štiri leta, šteto od dneva imenovanja na skupščini družbe. Obrazložitev Delničarji delniške družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini odpokličejo in volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje. Namestnik predsednika nadzornega sveta mag. Valter Nemec je podal odstopno izjavo, s katero odstopa s funkcije člana nadzornega sveta družbe Hit Alpinea d.d. z dnem 9. 8. 2012. Glede na to nadzorni svet predlaga skupščini, da za člana nadzornega sveta izvoli Tomaža Repinca za mandat štirih let, ki začne teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini Hit Alpinee d.d. Glasovanje in udeležba na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo in morebitnega pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo družbi. Zahteve za dopolnitev dnevnega reda skupščine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica. Delničarski predlogi sklepov za objavo Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Gradivo Celotno gradivo za sejo skupščine, vključno s pisno predstavitvijo kandidata za novega člana nadzornega sveta, odstopno izjavo člana nadzornega sveta s predlogi sklepov in obrazložitvami za vse točke dnevnega reda, je na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do 12. ure.
HIT Alpinea d.d. mag. Miran Čurin, direktor

AAA Zlata odličnost