Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

Št. 0141-173/2012 Ob-4522/12 , Stran 2327
Št. 0141-173/2012 Ob-4522/12
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11 in 100/11 Odl. US: U-I-210/10-10), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/03 in 96/11), Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba; – aktivno znanje slovenskega jezika; – najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnem delovnem mestu; – poznavanje filmskega področja s poudarkom na filmski tehnologiji v vseh fazah izdelave filma; – organizacijske in vodstvene sposobnosti; – višjo raven znanja najmanj enega svetovnega jezika. Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo. Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti: – program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih; – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev: 1. ustrezne delovne izkušnje na vodilnem delovnem mestu, 2. poznavanje filmskega področja s poudarkom na filmski tehnologiji v vseh fazah izdelave filma; 3. organizacijske in vodstvene sposobnosti (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela); – izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika; – izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno. Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri. Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor– Viba Film« v enaindvajsetih (21) dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mizks@gov.si. Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša Cvetkovič, tel. 01/400-57-48. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost