Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

Ob-4486/12 , Stran 2343
Ob-4486/12
Uprava družbe v skladu z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sklicuje
21. skupščino
družbe IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring
Seja skupščine bo v veliki sejni sobi IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana, dne 20. 11. 2012 ob 16. uri. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, imenovanje verifikacijske komisije in notarja. Predlog sklepa: skupščina imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi: Tatjana Primožič in Jana Možina. Skupščini bo prisostvovala notarka Nataša Erjavec. 2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe. Predlog sklepa glavnega delničarja IBE Holding, d.d., partnerska družba, skladno z 296. členom ZGD-1, s 384. členom ZGD-1 ter 68. členom ZPre-1: 1. Družba IBE Holding, d.d., partnerska družba, s sedežem v Ljubljani, na poslovnem naslovu Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana, matična številka 159368400, (v nadaljevanju: glavni delničar), je imetnica 15770 delnic izdajateljice družbe IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, s sedežem v Ljubljani, na poslovnem naslovu Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5075696000, ki predstavljajo 99,0453% delež vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring z glasovalno pravico. 2. Vse delnice družbe IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega delničarja družbo IBE Holding, d.d., partnerska družba, za plačilo primerne denarne odpravnine iz 4. točke tega sklepa upravičencem iz 5. točke tega sklepa. 3. Z vpisom sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v register, pri KDD – Centralna klirinško depotna družba delniška družba, s sedežem v Ljubljani, na poslovnem naslovu Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic izdajateljice družbe IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja. 4. Glavni delničar je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku 431,29 EUR za vsako delnico družbe IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring. Denarna plačila se od objave vpisa izključitve do plačila denarne odpravnine upravičencem obrestujejo po obrestni meri 5% letno. 5. Upravičenci do denarne odpravnine so imetniki delnic, ki so manjšinski delničarji družbe IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, so do denarne odpravnine upravičeni: a) če iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena ZNVP, b) v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v centralnem registru kot imetniki delnic na presečni dan za prenose iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP. 6. Plačila denarne odpravnine upravičencem iz 5. točke tega sklepa bo glavni delničar izvedel preko računa, odprtega pri banki Nova kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, ki je podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem izplačal odpravnino za pridobljene delnice v skladu s tem sklepom. Seje skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred sejo skupščine (presečni dan), to je dne 16. 11. 2012. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo le tisti delničarji, zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki družbi osebno ali s priporočenim pismom, ki prispe na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, prijavijo svojo udeležbo. Osebne prijave bosta zbirali Tatjana Primožič in Jana Možina, med 9. in 15. uro, na sedežu družbe do vključno 16. 11. 2012. Prijava pooblaščenca bo veljavna s predložitvijo pisnega pooblastila. Pooblastilo fizične osebe mora vsebovati priimek in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in pooblaščenca, število glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, pooblastilo pravne osebe pa priimek in ime, naslov in EMŠO pooblaščenca, firmo, sedež in število glasov ter podpis in žig pooblastitelja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje na dan skupščine od 15.30 dalje na kraju skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 26. 10. 2012. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predlog za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Nasprotni ali volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 26. 10. 2012, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Gradivo za zasedanje skupščine je brezplačno na vpogled v glavnem tajništvu na sedežu družbe, vsak delovni dan med 9. in 13. uro od sklica skupščine dalje. Gradivo vsebuje: – predlog sklepa o prenosu delnic z obrazložitvijo, – letna poročila družbe IBE d.d. za leta 2009, 2010 in 2011, – računovodsko poročilo o poslovanju IBE d.d. na dan 30. 6. 2012 s poročilom pooblaščenega revizorja, – pisno poročilo glavnega delničarja iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1, – poročilo revizorja iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1. Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
IBE d.d. mag. Uroš Mikoš uprava

AAA Zlata odličnost