Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

Ob-4523/12 , Stran 2346
Ob-4523/12
Na podlagi 7.7. člena Statuta družbe Alukomen d.d., Komen 129a, Komen in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) (Uradni list RS, št. 65/09 in sprem.) uprava družbe Alukomen d.d. sklicuje
21. skupščino
družbe Alukomen d.d.,
ki bo dne 20. 11. 2012, ob 9. uri, v sejni sobi družbe Alukomen d.d. Dnevni red s predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Izvoli se delovna telesa skupščine, in sicer: Predsednica skupščine: Danica Štrukelj Stanonik. Preštevalki glasov: Neva Fakin, Anita Petelin. Ugotovi se prisotnost notarja Gregorja Mesarja. 2. Imenovanje članov nadzornega sveta Alukomen d.d. Predlog sklepa: a) Ugotovi se, da je članoma nadzornega sveta Branku Terčonu in Božu Benedejčiču z dnem zasedanja skupščine prenehal mandat kot članom nadzornega sveta; b) za člane nadzornega sveta Alukomen d.d. se za 4-letno mandatno obdobje imenuje: 1. Nadja Hvala, rojena 7. 2. 1948, Komen 47, 6223 Komen, 2. Janko Krajnčič, rojen 12. 11. 1943, Branik 179, 5295 Branik. Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 16. 11. 2012. Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo v družbi, najpozneje četrtega dne pred skupščino do 15. ure, to je najpozneje v petek, dne 16. 11. 2012. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Udeleženci se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa poleg tega z izpiskom iz sodnega registra. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepe, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, in sicer do 26. 10. 2012. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, in ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo Na sedežu družbe Alukomen d.d., Komen 129a, Komen, v kadrovski službi, je od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan, v času od 9. do 11. ure, dostopno in brezplačno na vpogled gradivo s predlogi sklepov za vsako točko dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica prinaša v skupščini en glas. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali statut ne določata drugače. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z dvigom rok. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine uro za prvim sklicem z enakim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Alukomen d.d. direktor Ivo Bevk, MBA

AAA Zlata odličnost