Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

Št. 354-76/2012-10 Ob-4519/12 , Stran 2320
Št. 354-76/2012-10 Ob-4519/12
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in Odloka o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB ZUZ« (Uradni list RS, št. 76/12), Občina Žužemberk objavlja,
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB ZUZ«
1. Podatki o naročniku/koncendentu: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, tel. 07/388-51-80, faks: 07/388-51-81, www.zuzemberk.si. 2. Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB ZUZ«. Koncesija obsega izvajanje gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v zaključenem območju Osnovne šole Žužemberk ter izvajanje drugih storitev, ki jih določajo zakon, podzakonski predpisi in odlok. Koncesija se podeli za obdobje 10 let v skladu z odlokom. 3. Postopek izbire koncesionarja: odločbo o izbiri koncesionarja za podelitev koncesije bo izdala občinska uprava Občine Žužemberk v skladu z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB). Razpisna dokumentacije za javni razpis je v celoti objavljena na spletnih straneh Občine Žužemberk, www.zuzemberk.si/zaobcane/obvestila. 4. Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije za izvajanje razpisane gospodarske javne službe izbral enega koncesionarja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, skladno z merili, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije. 5. Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk. Končni rok za oddajo ponudb je 13. 11. 2012, do 10. ure. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). 6. Javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu naročnika: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, dne 14. 11. 2012, ob 10. uri. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za sodelovanje na odpiranju ponudb. 7. Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa pisno na naslov naročnika ali preko elektronske pošte na naslov: tadej.lupsina@zuzemberk.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 4 dni pred rokom za oddajo ponudb, do 10. ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja najkasneje 2 dni pred rokom za oddajo ponudb, odgovori bodo objavljeni na spletni stran naročnika. Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Občina Žužemberk

AAA Zlata odličnost