Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3098. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013, stran 8028.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 13. seji dne 13. oktobra 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 (Uradni lis RS, št. 104/11) tako, da glasi:
»Proračun Občine Laško za leto 2013 je določen v naslednjem obsegu:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina / Podskupina kontov       |   Leto 2013|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 16.305.640,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 10.096.429,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  8.481.835,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  1.095.800,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Drugi davki na blago in storitve  |   518.794,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  2.612.693,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  1.402.303,00|
|   |premoženja               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    6.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |   15.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   100.000,00|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  1.089.390,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   285.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |      0,00|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   285.000,00|
|   |neopredmetenih dolg. sred        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  3.311.518,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  1.268.557,00|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz |  2.042.961,00|
|   |sredstev EU               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     | 17.935.756,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  3.824.047,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   672.795,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialni |   103.607,00|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  2.662.645,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   145.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   240.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  5.819.610,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   30.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  3.092.300,00|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   489.544,00|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  2.207.766,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  8.050.054,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  8.050.054,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   242.045,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |   55.435,00|
|   |fiz. os., ki niso PU          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|   186.610,00|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. | –1.630.116,00|
|   |– II.)                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – | –1.488.787,00|
|   |7102) – (II. – 403 – 404)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +71) |  3.065.465,00|
|   |– (40 + 41)               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|   11.000,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|        |
|   |KAP. DELEŽEV              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |   11.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|   11.000,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –V.)      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500 + 501)        |  1.850.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |  1.850.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  1.850.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550 + 551)       |   332.937,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   332.937,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   332.937,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. |  –102.053,00|
|   |+ IV. + VII. – II. – V. –VIII.)     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)    |  1.517.063,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+ X. – IX.)    |  1.630.116,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |   201.516,51|
|   |12. PRETEKLEGA LETA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
Pregled odhodkov proračuna sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije z obrazložitvami je priloga k temu odloku.«
3. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2011
Laško, dne 3. oktobra 2012
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost