Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3121. Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža, stran 8132.

Na podlagi 3., 7., 32. in 34. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 8. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), ter 4. in 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 75/08) je Občinski svet Občine Straža na 16. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža (Uradni list RS, št. 45/11 in 97/11).
2. člen
Spremeni se 8. člen odloka, tako da se po novem glasi:
»Izvajalec gospodarske javne službe iz 1. člena tega odloka (v nadaljevanju: izvajalec) je pravna oseba, ki v skladu z 2. členom tega odloka pridobi koncesijo ali režijski obrat.«
3. člen
V prvem odstavku 33. člena odloka se pred besedo izvaja doda beseda »lahko«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-14/2011-10
Straža, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost