Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3102. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija, stran 8031.

Na podlagi 3., 51. in 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC … 127/06 – ZJPZ), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11), 28. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGI-1, 15/03 – ZOPA) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 14. redni seji dne 19. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Litija (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja javni zavod z imenom Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje programov, prireditev in dejavnosti v javnem interesu na področju kulturnih, mladinskih in športnih dejavnosti na območju Občine Litija.
Zavod je pravni naslednik Javnega zavoda za kulturo Litija, matična številka: 2214784, vpisanega v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom Srg. št: 2006/07244 z dne 4. 7. 2006 pod št. vložka 1/44647/00 in Javnega zavoda Mladinski center Litija, matična številka: 2172844, vpisanega v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom Srg. št: 2006/00339 z dne 15. 2. 2006 pod št. vložka: 1/43590/00.
2. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom, tem odlokom in s statutom zavoda.
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in v razvid zavodov, ki ga vodi pristojno ministrstvo za področje njegovega delovanja.
II. STATUSNE DOLOČBE
3. člen
Zavod posluje pod imenom: Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija.
Skrajšano ime zavoda je: ZKMŠ Litija.
Sedež zavoda je: Trg na Stavbah 8a, Litija.
Zavod lahko posluje in deluje tudi na drugih lokacijah.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
4. člen
Zavod ima in uporablja žig okrogle oblike premera 35 mm, sredi katere je občinski grb, na zgornjem zunanjem robu je izpisano besedilo: »Zavod za kulturo, mladino in šport« ter na spodnjem zunanjem robu: »LITIJA«.
Zavod ima lahko in uporablja za potrebe svojega delovanja in poslovanja tudi druge žige v skladu z določili, ki jih določa statut zavoda.
Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja ter javne uslužbence, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
5. člen
Osnovni namen ustanovitve in poslanstva zavoda je trajno zagotavljanje dobrin, ki so namenjene zadovoljevanju potreb občanov na področju kulture, mladinske dejavnosti in športa, ki so v javnem interesu ter zagotavljanje strokovno tehnične podpore in pomoči pri izvedbi javnih prireditev, javnih programov in projektov s področja delovanja kulturnih, mladinskih in športnih društev v Občini Litija.
Zavod skrbi tudi za negovanje kulturnih, socialnih, humanitarnih in drugih stikov med mladimi ter za vzpostavljanje kulturne in socialne identitete med generacijami, za izmenjavo lokalne, nacionalne ter evropskih in svetovnih kultur.
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– organizacija in izvedba javnih prireditev, koncertov, razstav, delavnic in drugih neformalnih oblik izobraževanja s področja kulturnih, mladinskih in športnih dejavnosti ter projektov vseživljenjskega učenja,
– spodbuja in organizira neformalno izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo in prostovoljno delo na drugih področjih iz delovanja zavoda,
– nudenje prostorov za organizacijo in izvedbo projektov in prireditev ter drugih organiziranih aktivnosti za otroke, mladino in organizirano društveno sfero ter pomoč pri iskanju virov financiranja za kulturne, umetniške, športne in druge projekte,
– skrbi za promocijo in trženje kulturne in naravne dediščine in razvoj turizma v občini in oblikuje tovrstno turistično, kulturno in športno rekreativno ponudbo,
– sodelovanje pri izvajanju preventivnih dejavnosti, svetovanje, zbiranje in posredovanje informacij za mlade,
– spodbuja medkulturno učenje, participacijo, aktivno državljanstvo, človekove pravice, inovativnost in kulturno ustvarjalnost za mlade,
– muzejsko-raziskovalna dejavnost, varovanje in skrb za ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
– upravljanje in skrb za javno kulturno in športno infrastrukturo na območju Občine Litija,
– sodelovanje in pomoč pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih množičnih prireditev v javnem interesu ter izvajanju interesnih, prostočasnih in počitniških dejavnosti za mlade,
– zbiranje, varovanje in skrb za javno arhivsko gradivo, ki ima značaj kulturnega spomenika in trajen pomen za znanost in kulturo,
– opravljanje strokovno tehničnih in administrativnih nalog za potrebe reprezentativne športne, kulturne in mladinske zveze društev,
– pripravljanje, izvajanje in spremljanje letnega programa kulture, mladine in športa,
– spodbuja in izvaja raziskovalno delo na področjih iz dejavnosti zavoda,
– zbiranje in dajanje podatkov za potrebe statistike in javnih evidenc iz področij svojega delovanja,
– izvajanje založniške dejavnosti s področja delovanja zavoda.
6. člen
Zavod ima lahko za izvajanje svoje dejavnosti naslednje organizacijske enote:
– Enota za kulturo – Kulturni center Litija,
– Enota za muzejsko dejavnost in kulturno dediščino – Mestni muzej Litija,
– Enota za mladino – Mladinski center Litija,
– Enota za šport.
Organizacijske enote so pri svojem strokovnem in tehničnem delu samostojne, statusno pravno in finančno pa delujejo in poslujejo znotraj enovitega zavoda.
Organizacijo, obseg in način dela v zavodu določi direktor v splošnem aktu zavoda, po predhodno pridobljenem soglasju ustanovitelja in sveta zavoda.
7. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo, pri poslovanju v pravnem prometu pa odgovarja za obveznosti z vsemi sredstvi s katerimi lahko razpolaga.
Zavod lahko opravlja pravne posle samo v okviru svoje dejavnosti.
Zavod se ne sme zadolžiti brez soglasja ustanovitelja.
Zavod zastopa in predstavlja direktor. V njegovi odsotnosti ga nadomešča delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor zavoda, v izjemnih primerih pa tudi predsednik sveta zavoda. V pisnem pooblastilu se določi obseg, vsebina in trajanje pooblastila.
Direktor zavoda je odgovoren za zakonitost dela in poslovanja zavoda.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
8. člen
Dejavnosti zavoda po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti so:
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O/92.110 Snemanje filmov in video filmov
O/92.130 Kinematografska dejavnost
O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O/92.610 Obratovanje športnih objektov
O/92.623 Druge športne dejavnosti
O/92.512 Dejavnost arhivov
O/92.521 Dejavnost muzejev
O/92.522 Varstvo kulturne dediščine
O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/71.401 Izposojanje športne opreme
K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K/74.400 Oglaševanje
K/74.850 Tajniška dela in prevajanje
K/74.810 Fotografska dejavnost
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
G/51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.120 Izdajanje časopisov
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.150 Drugo založništvo
DE/22.220 Drugo tiskarstvo
DE/22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE/22.320 Razmnoževanje video zapisov
DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
H/ 55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
H/ 55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
H /55.400 Točenje pijač
H /55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih
H /55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
I /63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
O/92.120 Distribucija filmov in video filmov
K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
H/55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
N/85.320 Socialno varstvo brez nastanitve.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA
9. člen
Zavod ima direktorja in svet zavoda ter druge organe, kot to določa statut zavoda.
Direktor zavoda je individualni poslovodni in strokovni organ zavoda. Svet zavoda je kolektivni organ upravljanja, ki odloča o pomembnejših poslovnih in strateških odločitvah zavoda.
Zavod ali njegova organizacijska enota ima lahko programski svet ali tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način izvolitve oziroma imenovanja članov se določi s statutom.
Direktor
10. člen
Direktor organizira, vodi in koordinira delo na posameznih področjih delovanja ter poslovanje zavoda.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki mora poleg splošnih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri oziroma stopnjo izobrazbe družboslovne smeri, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni te zahtevane izobrazbe ter opravljen strokovni izpit s področja svojega dela,
– da ima najmanj 5 let vodstvenih izkušenj na primerljivih delovnih mestih ter ustrezne organizacijske sposobnosti,
– da obvlada slovenski jezik in izkazuje znanje vsaj enega tujega svetovno znanega jezika,
– da strokovno pozna delo in področja delovanja zavoda.
11. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj zavoda na podlagi izvedenega javnega razpisa ali neposrednega povabila ter po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Javni razpis za imenovanje direktorja zavoda se objavi v Uradnem listu RS in hkrati v enem od dnevnih časopisov, ki izhajajo na celotnem območju RS. V razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas za katerega bo imenovan, rok do katerega se sprejemajo prijave kandidatov in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri. Kandidati za direktorja morajo ob prijavi na razpis priložiti svoj program dela in razvojno vizijo zavoda.
Za izvedbo javnega razpisa in pripravo predloga izbire kandidata za delovno mesto direktorja zavoda je zadolžen pristojni organ ustanovitelja. Podrobneje se postopki, pristojnosti in način imenovanja direktorja uredijo v statutu zavoda.
Mandat direktorja zavoda traja pet let, direktor pa je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Delovno razmerje z direktorjem sklene svet zavoda s pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata, pri čemer je pred podpisom pogodbe dolžan k njej pridobiti soglasje župana občine ustanovitelja.
12. člen
Direktor med drugimi opravlja naslednje naloge:
– sprejema strateški načrt, kadrovski načrt, finančni načrt in letni program dela, po predhodno pridobljenem soglasju sveta zavoda,
– organizira, vodi, usmerja in koordinira delo po posameznih področjih dela ter drugih strokovnih organih zavoda,
– sprejema akt o organizaciji dela ter akt o sistemizaciji delovnih mest, po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu ter po predhodno pridobljenem soglasju sveta zavoda in ustanovitelja,
– po predhodnem soglasju sveta zavoda sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev,
– pripravlja letno poročilo in poroča ustanovitelju o vseh zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– sklepa pogodbe za izvajanje dejavnosti zavoda, izvršuje sklepe in druge odločitve sveta zavoda,
– skrbi za sodelovanje zavoda z drugimi organizacijami in institucijami ter širšo družbeno skupnostjo in okoljem,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, tem odlokom in drugimi predpisi.
13. člen
Direktorja se lahko razreši pred iztekom mandata:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda,
– če neutemeljeno ne izvršuje sklepov ustanovitelja, sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da bi lahko nastale pri delovanju zavoda hujše motnje pri izvajanju dejavnosti,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom zavodu povzroča materialno ali finančno škodo,
– če nastopijo bistvene spremembe v zvezi z dejavnostjo, zaradi katere je bil zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
Direktorja se razreši na način in po postopku, ki je določen za imenovanje; predhodno nezavezujoče mnenje k razrešitvi ustanovitelju poda svet zavoda.
O razlogih za razrešitev se direktorja pisno seznani ter se mu da možnost, da se o njih pisno izjavi v roku 15 dni.
14. člen
Ustanovitelj imenuje, za obdobje največ enega leta, vršilca dolžnosti direktorja, če se ni nihče prijavil na javni razpis ali če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran ali če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja.
Svet zavoda
15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, kot najvišji organ poslovanja, ki šteje 9 članov, in sicer:
– pet predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje občinski svet izmed posameznih strokovnjakov ali predstavnikov javnosti s področja dela oziroma dejavnosti zavoda,
– enega predstavnika zaposlenih javnih uslužbencev zavoda, ki ga izvolijo zaposleni uslužbenci zavoda neposredno na tajnih volitvah, kot to določa statut zavoda,
– enega predstavnika izvajalcev kulturnih programov iz vrst kulturnih društev ali posameznikov s statusom samostojnega kulturnega delavca iz Občine Litija, ki ga ustanovitelju predlaga reprezentativna zveza kulturnih društev ali direktor zavoda in imenuje občinski svet,
– enega predstavnika izvajalcev športnih programov iz vrst športnih društev ali posameznikov s statusom samostojnega športnika iz Občine Litija, ki ga ustanovitelju predlaga reprezentativna zveza športnih društev ali direktor zavoda in imenuje občinski svet,
– enega predstavnika izvajalcev mladinskih programov iz vrst mladinskih društev iz Občine Litija, ki ga ustanovitelju predlaga reprezentativna zveza mladinskih društev ali direktor zavoda in imenuje občinski svet.
Postopek in način evidentiranja predlogov ter imenovanja oziroma izvolitev članov sveta zavoda se podrobneje uredi v statutu zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena ali imenovana največ dvakrat zaporedoma.
16. člen
Svet zavoda dela na sejah. Seje sveta sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo, na pobudo drugih članov sveta, na pobudo direktorja ali ustanovitelja. Za administrativno in tehnično pomoč pri delu je zadolžen direktor zavoda, na vse seje sveta zavoda se pisno vabi tudi predstavnika občinske uprave ustanovitelja, ki pa ne sodeluje pri odločanju.
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov in veljavno odloča z večino glasov vseh prisotnih članov sveta.
17. člen
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče župan ali po njegovem pooblastilu direktor zavoda. Na prvi seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
Pravice, pristojnosti in odgovornosti članov sveta podrobneje ureja statut zavoda, medtem ko se sklicevanje sej, vodenje in način odločanja na sejah uredi v poslovniku o delu sveta zavoda.
18. člen
Svet zavoda opravlja zlasti naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda ter ocenjuje delo direktorja,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, letnemu programu dela, finančnemu načrtu, organizaciji dela, aktu o sistemizaciji delovnih mest, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in investicij,
– sprejema zaključni račun zavoda in poročilo o njegovi realizaciji,
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– daje soglasje k cenam posameznih storitev zavoda,
– obravnava predloge in mnenja zainteresirane javnosti s področja delovanja zavoda,
– daje direktorju in ustanovitelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem zavoda po predhodnem soglasju župana,
– opravlja druge z zakoni in drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
19. člen
Član sveta je lahko na predlog sveta zavoda ali ustanovitelja predčasno razrešen pred iztekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu zavoda,
– če se trikrat zapored brez opravičila ne udeleži seje sveta zavoda,
– če ne opravlja svojih nalog, pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi ali sprejetimi odločitvami organov, ki so ga imenovali in povzroča s svojim ravnanjem zavodu škodo.
Glede postopka razrešitve člana sveta se smiselno uporabljajo določbe o postopku za imenovanje oziroma izvolitev, podrobneje pa se postopki razrešitve uredijo v statutu zavoda.
Članu sveta preneha mandat tudi s smrtjo, z izgubo poslovne sposobnosti, ali s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu, če gre za predstavnika zaposlenih.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
20. člen
Pri odločanju o delovnih razmerjih in z njimi povezanimi pravicami in obveznostmi zaposlenih delavcev se uporabljajo Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti ter drugi podzakonski akti, ki urejajo področje delovno pravnih razmerij za javne uslužbence.
Strokovni delavci zavoda, ki opravljajo javno službo, morajo imeti predpisano vrsto, stopnjo in smer strokovne izobrazbe določeno v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest.
Za prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev se v skladu z veljavno sistemizacijo delovnih mest objavi javni razpis. Pred objavo javnega razpisa za prosto delovno mesto si mora zavod pridobiti poprejšnje pisno soglasje župana.
VI. SREDSTVA ZA DELO
21. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu prostore in opremo ter materialne in finančne pogoje za delovanje, za kar se sklene pogodba o upravljanju.
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, proračuna države in ustanovitelja, s plačili in prispevki uporabnikov storitev, s prodajo storitev in izdelkov na trgu, iz donacij, daril in prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov, ki jih določa zakon.
V primeru, da zavod pridobi javna sredstva za posamezne projekte od drugega financerja, mora o tem obvestiti svojega ustanovitelja.
22. člen
Ustanovitelj se z zavodom, na podlagi neposrednega poziva ter predloženega strateškega načrta ter letnega programa dela in finančnega načrta za tekoče koledarsko leto, vsako leto sproti dogovori za financiranje stroškov iz dejavnosti, ki jih zavod opravlja v javnem interesu za potrebe občanov in drugih organizacij v Občini Litija.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu za izvajanje dogovorjenih javnih programov:
– sredstva za plače zaposlenih in druge stroške v zvezi z opravljanjem dela,
– sredstva za materialne stroške delovanja zavoda ter
– sredstva za dogovorjen obseg programske dejavnosti.
Sredstva se zavodu nakazujejo mesečno po dvanajstinah, na podlagi prejetega zahtevka in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, kar se uredi v letni pogodbi o financiranju med ustanoviteljem in zavodom. Zavod je dolžan voditi in izkazovati finančno poslovanje po posameznih stroškovnih mestih in dejavnostih ter ločeno za vsako enoto posebej.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu tudi sredstva za nabavo nove opreme, investicijsko vzdrževanje in investicije v skladu z zagotovljenimi proračunskimi sredstvi za ta namen.
Zavod je na zahtevo ustanovitelja dolžan svoje letne izvedbene finančne načrte uskladiti z ustanoviteljem, ki veljajo za posamezno proračunsko obdobje. Dokler ne pride do uskladitve in potrditve letnega plana in finančnega načrta zavoda za tekoče proračunsko obdobje, zavod posluje, ustanovitelj pa zagotavlja sredstva za delovanje zavoda, v obsegu iz preteklega poslovnega leta v skladu s predpisi, ki veljajo za poslovanje v obdobju začasnega financiranja.
23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, se nameni za izboljšanje materialnih pogojev dela, za nabavo nove opreme in investicijsko vzdrževanje prostorov, kjer zavod deluje. Del presežka sredstev, ki jih zavod pridobi s prodajo storitev in proizvodov ter drugo dejavnostjo izven okvira javne službe, se lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja nameni tudi za dodatno delovno uspešnost zaposlenih v skladu z veljavnimi predpisi.
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki, ki v zavodu nastane pri izvajanju dogovorjenega programa javne službe, upoštevajoč merila, normative in standarde, za katere se po tem odloku zagotavljajo sredstva iz občinskega proračuna, krije ustanovitelj upoštevajoč dogovorjena merila, veljavne normative in standarde, ki veljajo za predmetno dejavnost.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM TER ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Premoženje s katerim zavod upravlja je last ustanovitelja. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli brez soglasja ustanovitelja odtujiti ali obremeniti premoženja, ki se knjiži po veljavnih predpisih o računovodstvu kot osnovno sredstvo. Direktor samostojno sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle do višine 20.000 EUR, nad to vrednostjo pa le v soglasju s svetom zavoda.
Organi zavoda so dolžni upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
25. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno, do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter za obveznosti, za katere zavod z ustanoviteljem ni sklenil pogodbe ali ni pridobil predhodnega soglasja.
Ustanovitelj ima v zavodu pravico opravljati nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev. Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje in izvajanje strokovnega dela v zavodu, opravljajo pristojne inšpekcije in institucije, določene z zakoni.
VIII. JAVNOST DELA
26. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih ko zakon določa varovanje poslovne tajnosti in tajnost podatkov. O delu zavoda obvešča javnost direktor ali oseba, ki jo za to pooblasti.
Zavod je dolžan ustanovitelju najmanj dvakrat letno poročati o izvajanju sprejetega letnega programa in finančnem poslovanju. Zavod je dolžan na zahtevo ustanovitelja posredovati tudi vse druge podatke, potrebne za spremljanje, načrtovanje in financiranje dejavnosti, ter v statistične namene.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
27. člen
Zavod ima statut in druge splošne akte. S statutom se ureja organizacija, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda. Statut in druge splošne akte zavoda sprejema svet zavoda, če ni s tem aktom, z drugimi predpisi ali statutom zavoda določeno, da jih sprejme direktor.
K statutu in aktu o sistemizaciji delovnih mest v zavodu, kakor tudi k njihovim spremembam in dopolnitvam, mora ustanovitelj podati predhodno svoje soglasje, v veljavo pa nastopijo z javno objavo po pridobitvi tega soglasja.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Občina Litija je ustanovitelj Javnega zavoda Mladinski center Litija, ki je v sodnem registru vpisan pod številko vložka 1/43590/00 in Javnega zavoda za kulturo Litija, ki je v sodnem registru vpisan pod številko vložka 1/44647/00.
Javni zavod za kulturo Litija in Javni zavod Mladinski center Litija se z dnem veljavnosti tega odloka spojita v zavod z imenom: Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija.
Z dnem vpisa zavoda, ustanovljenega na podlagi tega odloka v sodni register, prenehata obstajati Javni zavoda za kulturo Litija in Javni zavoda Mladinski center Litija, novo nastali zavod pa je njun pravni naslednik.
Na podlagi tega odloka se Javni zavod Mladinski center Litija in Javni zavod za kulturo Litija izbrišeta iz javnih evidenc, kot njun pravni naslednik pa se vpiše Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija.
29. člen
Z dnem vpisa zavoda ustanovljenega na podlagi tega odloka v sodni register, prevzame ta zavod vse nepremičnine, opremo, gradivo in druga sredstva, ki ju imata Javni zavodi Mladinski center Litija in Javni zavod za kulturo Litija v upravljanju in lasti.
Z dnem vpisa zavoda v sodni register prevzame zavod ustanovljen na podlagi tega odloka vsa finančna sredstva ter vse pravice in obveznosti Javnega zavoda Mladinski center Litija in Javnega zavoda za kulturo Litija.
30. člen
Na dan spojitve zavodov Javni zavod Mladinski center Litija in Javni zavod za kulturo Litija pripravita zaključno poročilo, sestavljeno iz bilance stanja in drugih računovodskih izkazov in uskladita stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev z dejanskim stanjem.
31. člen
Zavod ustanovljen na podlagi tega odloka prevzame v hranjenje in obdelavo celotno dokumentarno in arhivsko gradivo obeh zavodov iz 28. člena tega odloka.
32. člen
Z dnem vpisa zavoda ustanovljenega na podlagi tega odloka v sodni register preidejo pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli javni uslužbenci Javnega zavoda Mladinski center Litija in Javnega zavoda za kulturo Litija na dan vpisa zavoda v sodni register pri dosedanjih delodajalcih na Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, kot delodajalca prevzemnika.
33. člen
Vršilca dolžnosti direktorja zavoda do izbire direktorja po tem odloku na podlagi javnega razpisa, vendar največ za obdobje 1 leta, imenuje občinski svet ustanovitelja s sklepom. Z vršilcem dolžnosti direktorja zavoda bo ustanovitelj sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen, za čas trajanja mandata vršilca dolžnosti direktorja.
Vršilec dolžnosti direktorja je pooblaščen, da opravi priprave za začetek dela novoustanovljenega zavoda in da organizira delo v skladu s tem odlokom.
Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan v roku 15 dni od dneva uveljavitve tega odloka vložiti predlog za vpis spojitve Javnega zavoda Mladinski center Litija in Javnega zavoda za kulturo Litija z ustanovitvijo novega zavoda Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija.
34. člen
Vršilec dolžnosti direktorja zavoda je dolžan v roku 60 dni od dneva vpisa ustanovitve Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija v sodni register predložiti v soglasje Svetu zavoda in ustanovitelju nov akt o sistemizaciji delovnih mest.
35. člen
Svet zavoda se mora konstituirati v skladu s tem odlokom najkasneje v roku 60 dni od dneva vpisa ustanovitve Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija v sodni register.
Svet zavoda lahko prične delovati in odločati, če je imenovanih ali izvoljenih več kot polovica njegovih članov.
Do sprejema Statuta Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija se smiselno uporabljajo določbe statuta Javnega zavoda Mladinski center Litija razen določb, ki so v nasprotju z zakonom, s tem aktom in drugimi predpisi.
36. člen
Z dnem vpisa zavoda, ustanovljenega na podlagi tega odloka, v sodni register preneha mandat direktorju Javnega zavoda za kulturo Litija, direktorju Javnega zavoda Mladinski center Litija, članom sveta in vsem drugim organom Javnega zavoda za kulturo Litija in Javnega zavoda Mladinski center Litija.
37. člen
Z dnem izbrisa iz sodnega registra Javnega zavoda Mladinski center Litija preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Litija (Uradni list RS, št. 110/05) in z dnem izbrisa iz sodnega registra Javnega zavoda za kulturo Litija preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo Litija (Uradni list RS, št. 45/06).
38. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2013.
Št. 007-3/2012
Litija, dne 19. septembra 2012
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost