Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3104. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška, stran 8038.

Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 18. seji dne 24. septembra 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška
1. člen
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška (Uradni list RS, št. 69/09 in 78/10) se v 5. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve OPPN je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 7279 v februarju 2012.«.
2. člen
V 6. členu se:
– pod točko »1. Obseg«:
– tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Površina območja OPPN znaša10 ha 38 ar 91 m2.«;
– četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Območje OPPN obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
– v katastrski občini (1738) Dravlje zemljišča s parcelnimi številkami: del 785/1, del 787, 788, del 789/2, del 790/3, 791/1, del 791/5, 791/8, 791/9, 792/1, 792/2, 792/3, 792/4, 792/5, 792/6, del 796/1, del 796/4, del 796/8, 796/9, 796/10, 796/11, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/6, 798/7, 798/8, 798/10, 798/11, 798/12, 798/13, 798/14, 798/15, 798/21, 798/22, 798/23, 798/24, 798/25, 798/26, 798/27, 798/28, 798/29, 798/30, 798/31, 798/32, 800/3, del 801/1, 802/8, 802/11, del 802/12, 802/13, 802/14, 802/15, 802/16, 802/17, 803/1, 803/4, 803/5, 803/6, del, 809/97, del 809/101, del 809/295, del 809/296, del 809/372, del 809/373, del 1653/20, del 1658/1, 1658/5, 1658/6, 1658/13, 1658/14, 1658/15, 1756/2, 1756/3, 1756/4, del 1756/5, 1758/2, 1759, del 1805, del 1806, 1807/2, del 1829,
– v katastrski občini (1739) Zgornja Šiška zemljišča s parcelnimi številkami: 223/13, 223/15, del 223/20, 225/1, 227/5, 227/10, 227/12, del 227/13, 227/14, 227/16, 227/17, 228/19, 228/25, 228/26, 228/27, 228/29, 228/30, 228/31, 228/32, 228/33, 228/34, 228/35, 228/36, 228/37, 228/38, 228/39, 228/40, 228/41, 228/42, 228/43, 228/44, 228/45, del 1870/1, del 1870/4, del 1873/3, 1873/5, del 1900/8, 2207/1, 2207/9.«;
– pod točko »2. Meja«:
– črta prvi odstavek;
– dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo prvi do tretji.
3. člen
V 10. členu se pod naslovom »Prostorska enota C4« drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Urejeno je podaljšanje ločenega pasu za desno zavijanje.«.
V 15. členu se v tabeli v drugem odstavku:
– pri objektu 5 v drugem stolpcu besedilo »802/2,« nadomesti z besedilom »802/14, 802/15,«,
– pri objektu 6 besedilo v drugem stolpcu nadomesti z besedilom »798/31, 802/11, 802/14, 802/15, 802/16, k.o. Dravlje in 227/5, k.o. Zgornja Šiška«,
– pri objektu 7 besedilo v drugem stolpcu nadomesti z besedilom »798/31, 798/32, k.o. Dravlje in 227/16, 227/17, k.o. Zgornja Šiška«,
– pri objektu 8 v drugem stolpcu besedilo »798/16,« nadomesti z besedilom »798/31,«.
4. člen
V 16. členu se v prvem odstavku:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»791/9, del 792/1, 798/2, 798/3, 798/10, 798/11, 798/12, 798/13, 798/21, 798/23, 798/24, 798/25, 798/27, del 798/30, del 798/31, del 802/12, del 802/13, 802/14, 802/17, vse k.o. Dravlje,«
– drugi alineji besedilo »del 227/6,« nadomesti z besedilom »227/16,«.
V drugem odstavku se v prvi alineji za besedilom »798/29,« doda besedilo »del 798/30,«.
V četrtem odstavku se v prvi alineji besedilo »del 791/6,« nadomesti z besedilom »del 791/8,«.
V šestem odstavku se v prvi alineji črta besedilo »del 791/6,« in za besedilom »del 798/7,« doda besedilo »del 791/8, del 796/8,«.
5. člen
V 17. členu se v prvem odstavku:
– pri Prostorski enoti C1:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– del 809/295, del 809/296, del 809/372, del 809/373, del 1658/1, del 1658/5, vse k.o. Dravlje,«,
– v drugi alineji črta besedilo »del 2207/2,«,
– pri Prostorski enoti C3 se:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 798/32, del 800/3, 802/11, 802/15, 802/16, del 803/5, del 803/6, del 1653/20, 1756/2, 1756/3, 1756/4, 1758/2, 1759, vse k.o. Dravlje,«,
– druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 223/13, 223/15, del 223/16, del 223/20, 227/5, del 227/6, 227/10, 227/12, del 227/13, 227/14, 227/17, 228/19, 228/31, 228/33, del 228/34, del 228/35, del 228/36, del 228/37, del 228/39, del 228/42, del 228/43, del 228/44, del 1870/1, del 1870/4, del 1900/8, del 2207/9, vse k.o. Zgornja Šiška;«,
– pri Prostorski enoti C4 se:
– v besedilu pred dvopičjem številka »3.964« nadomesti s številko »3.660«,
– v prvi alineji črta besedilo »del 1807/1,«,
– pri Prostorski enoti C5 se:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– del 785/1, del 791/1, del 791/5, del 792/1, 792/2, 792/3, del 792/4, del 792/5, del 792/6, del 796/1, del 796/9, 796/10, 796/11, del 798/4, del 798/14, del 798/15, del 800/3, del 801/1, del 802/8, del 802/12, del 1653/20, del 1658/1, 1658/6, 1658/13, 1658/14, 1658/15, del 1756/5, vse k.o. Dravlje,«.
6. člen
V 19. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je potrebno izbrati izvajalca arheoloških raziskav, ki bo v času gradnje izvajal arheološko dokumentiranje ob gradnji, in pridobiti kulturno varstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.«.
7. člen
V 23. členu se:
– pod točko »1. Ureditve obodnih cest«:
– v prvem odstavku pod naslovom »Servisna cesta ob severni obvoznici«:
– v prvem stavku črta besedilo »dodaten pas za vožnjo naravnost ter«, pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »prehod za pešce in kolesarje preko ustja podaljšanega pasu se izvede na dvignjenem vozišču.«,
– drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Dovozni krak servisne ceste severovzhodno od Celovške ceste od križišča s Celovško cesto dobi dodaten pas za vožnjo naravnost ter podaljšanje ločenega pasu za desno zavijanje.«,
– pod točko »4. Poti pešcev in kolesarjev« v prvem odstavku na koncu prvega stavka pika nadomesti s podpičjem in doda besedilo »v območju širitve vozišča na južni strani servisne ceste sta urejena dvosmerna kolesarska steza in hodnik za pešce. Do izvedbe dvosmerne kolesarske steze ob južni strani servisne ceste na celotnem odseku od Celovške ceste do Vodnikove ceste, se tu uredi enosmerni kolesarski promet v smeri od Vodnikove ceste proti Celovški cesti.«.
8. člen
V 24. členu se v točki »2. Vodovod« doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Skladno s projektno nalogo PN št. 2527V, 3190K: Ureditev vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje objektov ob Celovški cesti in severni obvoznici, izdelalo JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., je dopustno na nivoju PGD projektne dokumentacije predvideti fazno izgradnjo vodovoda. Faza lahko zajema odsek vodovoda, ki poteka po voziščnih površinah, in odsek vodovoda, ki poteka v zelenici oziroma nasipu.«.
V točki »3. Kanalizacija« se dodata nova deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
»Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in očiščene na način, kot to predvideva Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05).
Na območju prostorske enote C4, kjer trasa predvidenega električnega voda tangira traso kanala v mešanem sistemu DN 500 iz leta 1968, je med predvidenim električnim vodom in kanalom potrebno zagotoviti predpisane odmike.«.
V točki »4. Vročevodno omrežje« se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»V križišču servisne ceste (C4) in Celovške ceste (C1) je izvedeno glavno vročevodno omrežje T700 DN 400 mm, ki mora v času ureditve in kasneje nemoteno obratovati z upoštevanjem ustreznih odmikov novo načrtovanih posegov. Za vse posege je treba pridobiti soglasje upravljavca vročevodnega omrežja Energetika Ljubljana, d.o.o.«.
V točki »5. Plinovodno omrežje« se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»V križišču servisne ceste (C4) in Celovške ceste (C1) poteka glavni distribucijski plinovod N 10000 v dimenziji DN 150 (JE 150), ki mora v času gradnje novo načrtovanih posegov in kasneje nemoteno obratovati z upoštevanjem ustreznih odmikov in zaščite plinovoda v času gradnje. Za vse posege je treba pridobiti soglasje upravljavca plinovodnega omrežja Energetika Ljubljana, d.o.o.«.
V točki »6. Elektroenergetsko omrežje« se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»V fazi izdelave projektne dokumentacije PGD na delu nove prometne ureditve v prostorski enoti C4 je treba opredeliti poseg v varovalno območje obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav (elektrokabelska kanalizacija z večjim številom srednje napetostnih SN kablovodov) in projektno obdelati ustrezno zaščito oziroma prestavitev vodov.«.
9. člen
V 25. členu se pika na koncu prvega odstavka nadomesti z vejico in doda besedilo »in Spremembe in dopolnitve programa opremljanja, številka projekta 7279-PO, julij 2012.«.
V drugem odstavku se:
– v prvi alineji številka »2.634.281,06« nadomesti s številko »2.441.272,30«;
– v drugi alineji številka »2.634.281,06« nadomesti s številko »2.441.272,30«, številka »52.103,70« s številko »81.562,96« in številka »2.582.177,36« s številko »2.359.709,34«;
– v tretji alineji številka »5.233.085,29« nadomesti s številko »7.916.267,81«;
– v četrti alineji številka »7.815.262,65« nadomesti s številko »10.275.977,15« in črta besedilo »od tega za prostorsko enoto P1 4.063.360,17 EUR, za prostorsko enoto P2 1.944.708,64 EUR, za prostorsko enoto P3 1.273.745,96 EUR, za prostorsko enoto P5 204.258,80 EUR in za prostorsko enoto P6 329.189,08 EUR;«;
– v peti alineji številka »152,93« nadomesti s številko »202,59«, številka »50,53« s številko »46,52«, številka »102,40« s številko »156,07«, številka »71,84« s številko »67,69«, številka »23,02« s številko »15,09« in številka »48,82« s številko »52,60«;
– deveta alineja spremeni tako, da se glasi:
»stroški za ceste in javno razsvetljavo, plinovodno omrežje, vročevodno omrežje in druge javne površine vključujejo DDV. Stroški za vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje ne vključujejo DDV;«;
– v enajsti alineji besedilo »obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo povečajo oziroma zmanjšajo« nadomesti z besedilom »komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo poveča oziroma zmanjša«.
10. člen
V 28. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznega voda.«.
11. člen
Grafične karte:
3.1. Katastrski načrt s prikazom območja OPPN    M 1:1000
3.2. Geodetski načrt s prikazom območja OPPN    M 1:1000
3.3. Načrt obodne parcelacije, parcelacije
   zemljišč na katastrskem načrtu         M 1:1000
3.4. Načrt obodne parcelacije, parcelacije
   zemljišč na geodetskem načrtu         M 1:1000
3.5. Javne površine na katastrskem načrtu      M 1:1000
3.6. Javne površine na geodetskem načrtu      M 1:1000
4.1. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo
   terena                     M 1:1000
4.2. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo
   etaže                     M 1:1000
4.3. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo
   kleti                     M 1:1000
4.4. Značilni prerezi                M 1:1000
4.5. Prometno tehnična situacija, idejna
   višinska regulacija – nivo terena       M 1:1000
4.6. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav     M 1:500
4.7. Načrt intervencijskih poti           M 1:1000
4.8. Načrt odstranitve objektov           M 1:1000
se nadomestijo z novimi z enakimi naslovi in so sestavni deli OPPN.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-27/2011-82
Ljubljana, dne 24. septembra 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost